Naziv predmeta:
Šifra predmeta
SISTEMI MOTORNIH VOZILA
Status predmeta
Izborni
Semestar
Broj ECTS
kredita
Fond časova
6,0
3P+2V
I (III semestar
magistarskih studija)
Studijski programi za koje se organizuj :
Akademske postdiplomske magistarske studije DRUMSKOG SAOBRAĆAJA (studije traju četri semestra, 120 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta:Cilj izučavanja predmeta je sticanje znanja iz konstrukcije, opterećenja i osnova proračuna sistema motornih
vozila. Ova znanja su neophodna za dijagnostiku, ispitivanje, eksploataciju i održavanje vozila.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, auditorne vježbe i konsultacije
PLAN RADA:
Pripremna nedjelja
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII - XXI
Priprema i upis semestra
Uvod – sistemi motornih vozila i njihovi zadaci. Sistem pogona i prenosa snage – zadaci, vrste i karakteristike. Pogonski
motor – spoljašnje karakteristike i vrste regulacije.
Prenosnici snage – koncepcijska rešenja (šeme) prenosnika. Spoljašnja opterećenja prenosnika – od motora SUS i puta.
Pricipi proračuna – deterministički i stohastički, statički i dinamički. Hipoteze dinamičke izdržljivosti i trajnosti.
Mehanička frikciona spojnica – konstrukcija i osnove proračuna. Dinamički procesi pri uključivanju i isključivanju.
Hidrodinamička spojnica – princip rada, karakteristike, proračun. Zajednički rad motora i spojnice.
Menjači – konstrukcija i proračun mehaničkog menjača sa nepokretnim osama i sa planetarnim prenosnicima;
Hidrodinamički transformator obrtnog momenta – princip rada, karakteristike, zajednički rad transformatora i motora.
Hidrodinamičko-mehanički prenosnici – konstrukciona struktura i funkcionalne karakteristike. Zglobni prenosnici –
kinematske i dinamičke karaktersitike i proračun zglobnih vratila i spojnica.
Pogonski mostovi – konstruktivne i funkcionalne karakteristike. Konstrukcija i osnove proračuna glavnih i diferencijalnih
prenosnika i uređaja za blokiranje diferencijala.
Slobodna nedjelja
I kolokvijum
Pogonski mostovi – konstrukcija i osnove proračuna poluvratila, reduktora i kućišta mosta. Upravljački most –
konstrukcija i proračun glavnog mosta i reduktora.
Automatski sistemi prenosa snage (automatske transmisije) – Hidrodinamičko-mehaniče automatske transmisije.
Upravljenje primjenom stepena prenosa. Struktura (građa) sistema automatskih transmisija. Savremena rešenja
automatskih transmisija.
Sistemi oslanjanja – zadaci, vrste i kasifikacija sistema oslanjanja. Uzdužne i poprečne oscilacije vozila – veza sa
sistemom oslanjanja i amortizacije. Osnove proračuna sistema oslanjanja. Elastični oslonci – lisnate, zavojne i torzione
opruge i gumeni oslonci. Elementi za prigušenje. Pneumatski i hidropneumatski oslonci i regulacija sistema oslanjanja.
Sistemi za upravljanje – zadaci i vrste upravljačkih sistema. Opterećenja konstrukcija i proračun sistema za upravljanje.
Servo uređaji za upravljanje vozilom preko sva četri točka.
Sistemi za kočenje – zadaci i klasifikacija sistema kočenja. Struktura (gradnja) sistema za kočenje. Osnovni proračuna
sistema za kočenje. Mehanički, hidraulični, pneumatski i kombinovani prenosni mehanizmi. Automatski uređaji za
regulisanje kočnih sila. Usporivači.
Noseći sistemi – osnovne karakteristike nosećih sistema. Karoserija i ramovi. Posebni uređaji na vozilima – vitlo, uređaji
za samoistovar i samoutovar. Priključni uređaji. Uređaji za zagrijavanje i ventilaciju. Priključna vozila i njihovi uređaji.
II kolokvijum
Završni ispit
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade kolokvijume i urade
seminarski rad.
Konsultacije:
Opterećenje studenta u časovima:
u semestru
nedjeljno
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedelja = 128 sati
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Struktura:
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija,
3 sata predavanja
upis, ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 sati = 180 sati
2 sata auditornih vježbi
Dopunski rad: Za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,
3 sata samostalnog rada,
uključujući i konsultacije
uključujući i polaganje popravnog ispita 180 sati – (128+16) sati
= 36 sati
Struktura opterećenja
128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski rad)
Literatura: R. Durković: Pogoni mobilnih mašina, skripta, Mašinski fakultet, Podgorica, 2001.
N. Janićijević, D. Janković., Todorović J.: Konstrukcija motornih vozila, Mašinski fakultet, Beog., 1979.
Milidrag S.: Projektovanje sistema prenosa snage, Svetlost, Sarajevo, 1987.
N. Janićijević: Automatsko upravljanje u motornim vozilima, Mašinski fakultet, Beograd, 1993.
Z. Živanović, N. Janićijević: Automatske transmisije motornih vozila, Ecolibi & Autori, Beograd, 1999.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: I kolokvijum: 20 poena, II kolokvijum: 20 poena, Seminarski rad: 10 poena, Završni ispit: 50 poena,
Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno obezbijedi min. 51 poen
Posebne naznake za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Dr Radan Durković
Download

- Mašinski fakultet