Naziv predmeta:
FINANSIJSKI MENADŽMENT
Šifra predmeta Status predmeta Semestar
111006133
Obavezan
VII
Broj ECTS
kredita
Fond časova
5
2P+2V
Studijski programi za koje se organizuje:
Akademski osnovni studijski program Ekonomskog fakulteta (studije traju 8 semestara, 240 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet Finansijski menadžment obezbjeđuje pregled osnovnih teorijskih koncepata potrebnih za
razumijevanje upravljanja finansijama preduzeća
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Saša Popović, mr Ana Mugoša
Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije
PLAN RADA
Nedjelja
Naziv metodskih jedinica za predavanja(P), vježbe (V) i ostale nastavne sadržaje (O); Planirani oblik provjere
i datum
znanja (Pz)
Pripremna nedjelja
Upoznavanje, priprema i upis semestra.
Uvod u finansijski menadžment:
I 14.09
P/V
Upoznavanje sa nastavnicima i programom rada; Osnovni cilj poslovanja preduzeca; Vrijednost,
cijena i rizik; Agencijski problem
Finansijske odluke i finansijska funkcija:
II 21.09
P/V
Sastavljanje i tumacenje bilansa; Finansijske odluke; Uloga finansijske funkcije
Funkcija finansijskog menadžmenta
III 28.09
P/V
Poslovi finansijske funkcije; Odnos finansijske funkcije i drugih funkcija u preduzecu;
Organizacija finansijske funkcije
Finansijska politika i pravila finansiranja
IV 5.10
P/V
Finansijska politika; Nacela finansiranja; Pravila finansiranja
Likvidnost i politika likvidnosti
V 12.10
P/V
Shvatanje i mjerenje likvidnosti
VI 19.10
P/V
VII (22.10-29.10)
P/V
VIII 2.11
P/V
IX 9.11
P/V
X 16.11
P/V
XI 23.11
P/V
XII 30.11
P/V
XIII 7.12
P/V
XIV 14.12
XV 21.12
XVI 26.12
XVII
XVIII
P/V
P/V
Finansijska tržišta
Veza bilansa preduzeća i finansijskog tržišta; Instrumenti tržišta novca i kapitala; Tržište kapitala;
Institucionalni i individualni investitori; Efikasnost tržišta
Slobodna nedelja
Oblici finansiranja preduzeća
Interni i eksterni izvori finansiranja
I kolokvijum / Kreditiranje
Vrste kredita; Kamata – cijena kredita; Metodi obračuna kamate
Specifični oblici finansiranja
Faktoring; Forferting; Franšizing; Lizing
Finansijsko planiranje u preduzeću
Proces finansijskog planiranja; Sastavljanje planskih finansijskih izvještaja; Donje tačke
rentabilnosti i finansijsko planiranje
Poslovni i finansijski rizik
Pojam leveridža; FPL; FFL; FUL
Pojam i kvantifikacija efekta dugoročnih ulaganja
Pojam i kvantifikacija efekata dugoročnih ulaganja
Ocjena efikasnosti ulaganja
Strategija i taktika finansijskog menadžmenta
II kolokvijum
Završni ispiti
Ovjera semestra i upis ocjena
Popravni ispitni rok
Obaveze studenta u toku nastave: Obavezno prisustvo predavanjima i vježbama
Konsultacije: u zakazanom terminu
Opterećenje studenta u časovima:
nedjeljno
5 ECTS x 40/30=6.66 sati
Struktura:
2 sata predavanja
2 sata vježbi
2.66 sati samostalnog rada i konsultacije
u semestru
Ukupno opterećenje za predmet: 5ECTS x 30 =150 sati
Struktura:
Nastava i završni ispit: 6.66 x 16 nedelja= 106 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6.66x 2 nedelje =13.3 sata
Dopunski rad za pripremu i polaganje ispita u popravnom roku: 30.7 sati
Literatura: James, C. van Horne: Osnove finansijskog memanžmenta, Data Status, Beograd, 2006.
Jovan Rodić, Milovan Filipović: „Poslovne finansije“, Asimex, Beograd, 2006
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
•
aktivnost na času nosi 2 poena
•
dva kolokvijuma po
25 poena
•
Završni ispit (e-test)
48 poena
Napomena: U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi na engleskom jeziku.
Dodatne informacije o predmetu: web portal www.finansije.net
Download

Naziv predmeta: FINANSIJSKI MENADŽMENT Šifra predmeta