Naziv predmeta:
Šifra predmeta
(vidi napomenu)
Status predmeta
Biologija ćelije i ćelijski signali
Semestar
izborni
Broj ECTS kredita
Fond časova
6
3P + 2V
VIII
Studijski programi za koje se organizuje :
Akademske poslijediplomske studije PMF-a, Studijski program Biologija, Smjer Eksperimentalna biologija i biotehnologija (studije traju 4
semestara, 120 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmeta: Studenti da se upoznaju
sa: metodama za strukturne i funkcionalne analize ćelije; Sa
mehanizmima membrane i vezikularnog transporta. Sa funkcijom ćelijskih organela u vezi sa metabolizmom i bioenergetikom;
Procesima ćelijske diferencijacije i ulogom stem ćelija u razvoju tkiva i organa; Regulacijom ćelijskim ciklusima, procesima regeneracije i
programirane ćelijske smrti...
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, laboratorijski rad. Seminarski radovi. Konsultacije.
Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje
Priprema i upis semestra
I nedjelja
II nedjelja
III nedjelja
IV nedjelja
V nedjelja
VI nedjelja
VII nedjelja
VIII nedjelja
IX nedjelja
X nedjelja
XI nedjelja
XII nedjelja
XIII nedjelja
XIV nedjelja
XV nedjelja
XVI nedjelja
Metode u biologiji ćelije sa posebnim osvrtom na imunocitohemiju, mikroskopiju i kulturu ćelija.
Ćelijske membrane; Receptori; Transporteri. Detekcija ekstracelularnih signala.
Ekstracelularni signali: hormoni, citokini i faktori rasta.
Mitohondrija i bioenergetika.
Kolokvijum I
Enzimi antioksidativne zaštite.
Slobodna nedjelja.
Seminarski rad.
Stem ćelije i diferencijacija.
Ćelični ciklus i apoptoza. Kaspaze.
Joni metala i metabolizam ćelije.
Mehanizmi ćelijske detoksifikacije.
Kolokvijum II
Regulacija ćelijskog ciklusa, procesi regeneracije i programirana ćelijska smrt.
Seminarski rad (prezentacija i diskusija).
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i poravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA
nedjeljno
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Struktura:
3 sata predavanja
2 sata vježbi
3 sata samostalnog rada, uključujući
konsultacije.
u semestru
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedjelja =128 sati
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet : 6 x 30 = 180 sati
Dopunski rad: 36 sati
Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski
rad)
Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade oba kolokvijuma i laboratorijske vježbe.
Literatura: Alberts, B. et al. 2002. Molecular Biology of the Cell. 4th edition. Garland Science, New York; Griffiths G., 1993. Fine
Structure Immunocytochemistry; Springer Verlag; Bozzola J. J. and L.D.Russel. 1999. Electron Microscopy. Principles and Techniques
for Biologists. Jones and Bartlett Publ; Karp G. 2002. 3rd Edition.Cell and Molecular Biology. Concepts and experiments. John Wiley
and Sons Inc. Introduction to toxicology, A.J. Timbrell, Taylor and Francis, London, UK, 1995 Molecular toxicology, N. Plant, Taylor and
Francis Group, Oxon, UK, 2003; J. Hancock: Cell signaling, Oxford, 2005.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva kolokvijuma po 10 poena (ukupno 20 poena);
Dva seminarska rada po 15 poena (ukupno 30 poena);
Završni ispit : (45 poena), ukupno 100 poena.
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od 5 studenata, a vježbe za grupu od 5 studenata.
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Andrej Perović
Napomena: Dodatne informacije o predmetu na http://www.pmf.cg.ac.yu
Download

Biologija ćelije i ćelijski signali