Naziv predmeta:
Šifra predmeta
ANALIZA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA
Status predmeta
Izborni
Semestar
I (III semestar
magistarskih studija)
Broj ECTS
kredita
Fond časova
6,0
3P+2V
Studijski programi za koje se organizuj :
Akademske postdiplomske magistarske studije DRUMSKOG SAOBRAĆAJA (studije traju četri semestra, 120 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj izučavanja predmeta je sticanje znanja iz oblasti analize (vještačenja) saobraćajnih nezgoda sa posebnim
osvrtom na primjenu programskih paketa za analizu istih nezgoda.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, auditorne vježbe i konsultacije
PLAN RADA:
Pripremna nedjelja
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII - XXI
Priprema i upis semestra
Uvod – konstrukcija i funkcionalni zahtjevi uređaja i opreme motornih i priključnih vozila sa bezbjednosnog aspekta.
Uslovi koje moraju da zadovolje uređaji i oprema na vozilu. Sistemi pasivne i aktivne bezbjednosti motornih i priključnih
vozila.
Sistemi za kočenje – zadaci i vrste. Analize procesa kočenja, efikasnosti sistema za kočenje i tragova kočenja.
Proračun sile kočenja, brzine i usporenja motornih i/ili priključnih vozila.
Stanje vozila pri i/ili poslije sudara. Deformacija vozila. Proračun brzine vozila na osnovu deformacije vozila i/ili odbačaja
drugog učesnika u saobraćajnoj nezgodi.
Analiza pojedinih sudara vozila sa preprekom - sa vozilom, sa pješakom, sa biciklistom. Određivanje bezbjedne brzine.
Određivanje brzine motornog vozila obradom tahografskih zapisa. Korišćenje informacija na osnovu zapisnika sa uviđaja.
Slobodna nedjelja
I kolokvijum
Uticaj savremenih elektronskih sistema (ABS, ABC, ASR, EBD, ESP, ...) na stabilnost pri kočenju i zaustavni put. Uloga
sistema za upravljanje na bezbjednost saobraćaja.
Uzajamni odnos put-vozilo-vozač-okolina. Uzroci saobraćajnih nezgoda- vozilo, vozač, put i drugi faktori. Izbjegavanje
sudara. Humani faktor.
Zakonska regulativa i evropski propisi u oblasti bezbjednosti saobraćaja.
Primjena programskih paketa (softvera) u analizi saobraćajnih nezgoda. Uporedna analiza klasičnih postupaka analize
saobraćajnih nezgoda i postupka upotrebom programskih paketa.
Postavke ekologije saobraćaja. Ekološka zagađenja kao uzrok saobraćajnih nezgoda.
Uviđaj i rekonstrukcija saobraćajne nezgode. Namjerne – montirane saobraćajne nezgode, mogućnost uočavanja i
dokazivanja namjere.
II kolokvijum
Završni ispit
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade kolokvijume i urade
seminarski rad.
Konsultacije:
Opterećenje studenta u časovima:
u semestru
nedjeljno
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedelja = 128 sati
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija,
Struktura:
upis, ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 sati = 180 sati
2 sata auditornih vježbi
Dopunski rad: Za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,
3 sata samostalnog rada,
uključujući i konsultacije
uključujući i polaganje popravnog ispita 180 sati – (128+16) sati
= 36 sati
Struktura opterećenja
128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski rad)
Literatura: Rotim F.: Elementi sigurnosti cestovnog prometa, sudari vozila, Zagreb, Znanstveni savjet za promet HAZU,1991.
Dragač R., Vujanić M.: Bezbednost saobraćaja II dio, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2002.
Vujanić M., Antić B.: Zbirka zadataka iz bezbednosti saobraćaja sa praktikumom, Saobraćajni fakultet, Beo., 2006.
Reza N. Jazar: Vehicle
Dynamics, Springer, New York, 2008.
Direktive EU i ECE Pravilnici (Vehicles Safety Regulations) i Propisi za unapređenje drumskog saobraćaja (Road Traffic Safety Regulations)
Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima, Službeni list RCG br 72, Podgorica, 2005.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
I kolokvijum: 20 poena
II kolokvijum: 20 poena,
Seminarski rad: 10 poena
Završni ispit: 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno obezbijedi min. 51 poen
Posebne naznake za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Mr Milanko Damjanović
Napomena: Dodatne informacije o predmetu kod profesora
Download

null