Visoka škola strukovnih studija za
informacione i komunikacione tehnologije
Beograd
Organizacija predmeta
• Fond 3 časa predavanja + 2 časa auditornih vežbi + 2 časa
laboratorijskih vežbi (kao tročasi)
• Polaže se kroz predispitne obaveze (50 bodova) i pismeni
deo ispita (50 bodova)
WEB DIZAJN
Uvod - Opšte napomene o predmetu
• Predispitne obaveze podrazumevaju laboratorijske vežbe,
laboratorijski kolokvijum, testove, teorijski kolokvijum i
praktični rad
• Praktični deo ispita je izrada sajta i seminarski rad
mr Nenad Kojić
• Laboratorijski kolokvijum se polaže na kraju laboratorijskih
vežbi ukoliko je student odradio 90% lab vežbi
Organizacija predmeta
•
1.
2.
3.
4.
•
•
Uslov za pismeni deo je:
Odrađene laboratorijske vežbe
Položen laboratorijski kolokvijum (6-10 bodova)
Položen praktični rad izrade sajta (7-15 bodova)
Ukupan broj bodova na predispitnim obavezama veći od
25 bodova
Da bi se pismeni deo položio, mora se uraditi sa više od
50% (preko 25 bodova)
Konačna ocena dobija se sabiranjem
0-50 bodova
51-60 bodova
bodova na predispitnim obavezama i
61-70 bodova
71-80 bodova
pismenom delu ispita
(5)
(6)
(7)
(8)
81-90 bodova (9)
91-100 bodova (10)
Literatura
•
•
•
Studenti će na prvom času dobiti materijale sa predavanja (u
elektronskoj i papirnoj formi)
Ovi materijali nisu dovoljna literatura za ispit !
Pored materijala sa predavanja svi primeri koji se dodatno rade na
predavanjima, auditornim i laboratorijskim vežbama se smataju
dodatnim materijalima
•
Zvanična literatura za predavanja (biblioteka):
– Dr Kris Jamsa MBA, Konrad King, Andy Anderson, HTML i Web dizajn
(na srpskom jeziku), Mikro knjiga, Beograd, 2003.
– Deni Gudman, JavaScript Biblija, Mikro knjiga, Beograd, 2001.
– Luke Welling, Laura Thomson , PHP i MySQL: Razvoj aplikacija za
Web, Mikro knjiga, Beograd, 2001.
•
Literatura za lab vežbe (skriptarnica):
– Praktikum iz WEB dizajna, Visoka ICT, 2007.
Organizacija predmeta
Pismeni deo
• Laboratorijske vežbe se realizuju u računarskom kabinetu
(u suterenu)
• Organizuje se kroz dva zadatka: HTML+CSS i JavaScript,
i PHP
• Testovi (dva) se rade u toku trimestra i nose po 5 bodova.
Ovi testovi nisu obavezni
• Teorijska pitanja
• Teorijski kolokvijum se radi na kraju trimestra i nosi 10
bodova. Ovaj test nije obavezan
• Pitalice
• Postoje negativni bodovi za pitalice
• Seminarski rad se uzima iz skupa ponuđenih tema, i
konačna verzija se postavlja na sajt
• Sajt predmeta www.webdizajn.ict.edu.rs
Redosled obaveza
• Pohađanje laboratorijskih vežbi (obavezno sa više od
90% termina)
• Testovi u toku trimestra (nije uslovan)
• Uzimanje teme za seminarki rad (nije uslovno)
• Izrada sajta i njegovo postavljanje (obavezno)
• Polaganje laboratorijskog kolokvijuma (obavezno)
/poslednja nedelja
• Polaganje teorijskog kolokvijuma (nije uslovno)
/poslednja nedelja
• Prijava URL adrese sajta i seminarskog rada zaključno
sa poslednjim časom lab vežbi
webdizajn.ict.edu.rs/prijava
• Pismeni deo ispita (ukoliko su stečeni uslovi)
Konačna ocena
Pismeni + praktični deo + testovi
Konačna
ocena
Pismeni
50 bod
Zadaci
25 bod
Pitalice
15 bod
Praktični
30 bod
Pitanja
10 bod
*
Izrada sajta
15 bodova
5 bodova
5 bodova
10 bodova
5 bodova
5 bodova
5 bodova
Seminarski
15 bodova
Testovi
20 bod
Lab *
Kolokvijum
5 bodova
2x
5 bodova
10 bodova
10 bodova
0-50 bodova
51-60 bodova
61-70 bodova
71-80 bodova
81-90 bodova
91-100 bodova
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ocena sajta
•
•
•
•
Maksimalno 15 bodova
Obavezan je !
Mora se osvojiti bar 7 bodova
Termin za prijavu je poslednji termin lab vežbi, a nakon
toga se ne može prijaviti za aprilski rok
• Obratiti pažnju na:
–
–
–
–
–
–
–
Temu sajta
Optimizaciju i greške u kodu
Navigaciju i funkcionalnost
Broj i dužinu stranica
Broj i vrstu podataka u bazi podataka
Upotrebu CSS-a i script-a
Kompletan dizajn
Preporuke
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Materiju predmeta treba raditi redovno jer je broj tematskih jedinica veliki
Statistika je pokazala da studenti koji redovno idu na predavanja, i rade sve
materijale za lab vežbe brzo polože ispit
Na lab vežbama se ne rade svi primeri iz praktikuma, već postoje i primeri
za samostalni rad
Već u prvoj nedelji treba pronaći web hosting, i kreirati nalog (postaviti samo
index.html stranicu da bi se izbegli problemi u komunikaciji u poslednjem
trenutku)
U toku rada sajta, sve izmene stavljati na web server, i pratiti eventualne
probleme da bi se rešili na vreme
Ukoliko studenti ne znaju da rade sa FTP-om treba da se jave nastavniku i
preuzmu video klip napravljen da se ova komunikacija savlada
Dobro je i seminarski i sajt raditi u tekućem trimestru, dok je sva materija
sveža
Za početak treba izbegavati rad u Dreamweaver-u da bi se kod savladao
Ukoliko studenti žele da koriste Xampp kao virtuelni server za rad sa bazom
podataka, mogu ga dobiti na lab vežbama
Program predmeta
•
•
•
•
•
•
Uvod - Web dizajn i internet
HTML
CSS
JAVA script
PHP
Bezbednost i performanse
Visoka škola strukovnih studija za
informacione i komunikacione tehnologije
Beograd
WEB DIZAJN
Uvod - Opšte napomene o predmetu
mr Nenad Kojić
Download

WEB DIZAJN - Visoka ICT škola