Visoka škola strukovnih studija za
informacione i komunikacione tehnologije
Beograd
WEB PROGRAMIRANJE
PHP
Uvod - Opšte informacije o predmetu
2010/2011.
mr Nenad
Kojić
Organizacija predmeta
• Fond 4 časa predavanja + 3 časa auditornih vežbi + 3 časa
laboratorijskih vežbi. Realizuje se kao 2+2+3+3
• Sluša se u 7. trimestru osnovnih i 1. specijalističkih studija.
Predmet ima 9 kredita.
• Polaže se kroz predispitne obaveze (50 bodova) i pismeni deo
ispita (50 bodova)
• Predispitne obaveze podrazumevaju laboratorijske vežbe,
laboratorijski kolokvijum, testove, seminarski rad i izradu
dinamičkog sajta
• Laboratorijski kolokvijum se polaže na kraju lab vežbi ukoliko je
student odradio 90% lab vežbi
Organizacija predmeta
•
1.
2.
3.
4.
Uslov za pismeni deo je:
Odrađene laboratorijske vežbe
Položen laboratorijski kolokvijum (6-10 bodova)
Položen praktični rad izrade sajta (8-15 bodova)
Ukupan broj bodova na svim predispitnim obavezama
veći od 25 bodova
•
Da bi se pismeni deo položio, mora se uraditi sa više od
50% (preko 25 bodova)
0-50 bodova
Konačna ocena dobija se sabiranjem
51-60 bodova
61-70 bodova
bodova na predispitnim obavezama i
71-80 bodova
81-90 bodova
pismenom delu ispita
•
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
91-100 bodova (10)
Organizacija predispitnih obaveza
•
Laboratorijske vežbe se realizuju u nekom od računarskih kabineta. Na kraju vežbi
polaže se laboratorijski kolokvijum (max 10 bodova)
•
Nekoliko testova se rade u toku trimestra. Ovi testovi mogu biti teorijski ili u
laboratoriji. Ukupno 20 bodova.
•
Seminarski rad se uzima iz skupa ponuđenih tema, i konačna verzija se postavlja na
sajt (5 bodova)
•
Izrada sajta podrazumeva proširenje postojeće verzije sajta iz predmeta Web dizajn,
postavljanjem linka ka drugom (delu) sajtu, integracijom u postojeći ili kreiranje
potpuno drugog sajta (15 bodova)
Potrebno je napraviti komunikaciju sa bazom podataka, na temu koju predlaže
student a složi se predmetni nastavnik
Ovaj rad se po potrebi brani na kraju trimestra
•
•
•
Polaganje teorijskog dela ispita (50 bodova). Ispit se polaže pismeno i obavezno je
poneti vežbanku (format A4) na ispit.
Pismeni deo
• Organizuje se kroz jedan/dva zadatka koji obuhvataju
materiju: HTML, JavaScript, PHP, XML + baza podataka
• Teorijska pitanja
• Pitalice
• Postoje negativni bodovi za pitalice
Konačna ocena
Pismeni + predispitne obaveze
Konačna
ocena
100 bodova
Pismeni
50 bodova
Zadaci
Pitalice
Praktični
30 bodova
Pitanja
*
Izrada sajta
Seminarski
15 bodova
* Obavezne aktivnosti
Testovi
20 bodova
Lab *
Kolokvijum
5 bodova
10 bodova
0-50 bodova
51-60 bodova
61-70 bodova
71-80 bodova
81-90 bodova
91-100 bodova
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Redosled obaveza
•
Pohađanje laboratorijskih vežbi (obavezno sa više od 90% termina)
•
Testovi u toku trimestra (nije obavezno)
•
Uzimanje teme za seminarki rad (nije obavezno)
•
Izrada sajta i njegovo postavljanje (obavezno)
•
Polaganje laboratorijskog kolokvijuma (obavezno) /poslednja
nedelja predavanja u terminu lab vežbi
•
Prijava URL adresa sajta i seminarskog rada zaključno sa
poslednjim ponedeljkom radne nedelje do 12h.
http://webdizajn.ict.edu.rs/prijava
•
Pismeni deo ispita (ukoliko su stečeni uslovi)
Visoka škola strukovnih studija za
informacione i komunikacione tehnologije
Beograd
WEB PROGRAMIRANJE
PHP
Uvod - Opšte informacije o predmetu
2010/2011.
mr Nenad Kojić
Download

WEB PROGRAMIRANJE PHP