Visoka škola strukovnih studija za
informacione i komunikacione tehnologije
Beograd
WEB PROGRAMIRANJE
PHP
Uvod - Opšte informacije o predmetu
2012/2013.
dr Nenad
Kojić
Informacije o predmetu
• Sluša se u 7. trimestru osnovnih studija.
• Predmet ima 9 kredita.
• Fond 4 časa predavanja + 3 časa auditornih vežbi + 3 časa
laboratorijskih vežbi.
• Nastava se realizuje u fondu (2+2)+3+3.
• Predavanja i auditorne vežbe se realizuju u učionici a
laboratorijske vežbe u računarskom kabinetu.
• Uslov za slušanje predmeta je da je student odslušao predmet
Web programiranje
Način polaganja ispita
• Predmet se polaže kroz:
1. Predispitne obaveze (50 bodova) i
2. Pismeni deo ispita (50 bodova)
• Predispitne obaveze podrazumevaju:
–
–
–
–
–
–
laboratorijske vežbe,
laboratorijski kolokvijum,
testove,
domaće zadatke,
seminarski rad i
izradu dinamičkog sajta.
• Laboratorijski kolokvijum se polaže na kraju lab vežbi ukoliko je
student odradio 90% lab vežbi.
Uslovni za polaganje ispita
•
1.
2.
3.
4.
Uslov za polaganje pismenog dela ispita je:
Odrađene laboratorijske vežbe
Položen laboratorijski kolokvijum (6-10 bodova)
Položen praktični rad-izrada sajta (8-15 bodova)
Ukupan broj bodova na svim predispitnim obavezama
veći od 25 bodova
•
Da bi se pismeni deo položio, mora se uraditi sa više od
50% (preko 25 bodova)
0-50 bodova
(5)
Konačna ocena dobija se sabiranjem
51-60 bodova (6)
61-70 bodova (7)
bodova na predispitnim obavezama i
71-80 bodova (8)
81-90 bodova (9)
pismenom delu ispita
91-100 bodova (10)
•
Organizacija predispitnih obaveza
•
Laboratorijske vežbe se realizuju u nekom od računarskih kabineta. Na kraju
vežbi polaže se laboratorijski kolokvijum (max 10 bodova).
•
Nekoliko testova se radi u toku trimestra. Ovi testovi mogu biti teorijski ili u
laboratoriji. Ukupno 20 bodova.
•
Domaći radovi se dobijaju na laboratorijskim vežbama (svi ukupno max 5
bodova)
• Izrada sajta, (15 bodova), podrazumeva jednu od 3 opcije:
1. Kreiranje potpuno novog sajta (Preporuka nastavnika)
2. Modifikacija (nadogradnja) postojećeg sajta iz predmeta Web
programiranje
3. Dodavanje novog dela sajta, na postojeći sajt,
•
•
Potrebno je napraviti komunikaciju sa bazom podataka, na temu koju
predlaže student a složi se predmetni nastavnik.
Ovaj rad se po potrebi brani na kraju trimestra.
Pismeni deo
•
Polaganje teorijskog dela ispita (50 bodova).
•
Ispit se polaže pismeno, u učionici, i obavezno je poneti vežbanku (format
A4) na ispit.
•
Organizuje se kroz jedan/dva zadatka koji obuhvataju materiju: HTML,
JavaScript, AJAX, jQuery, PHP, XML + baza podataka.
•
Mogu se pojaviti Teorijska pitanja i Pitalice (Postoje negativni bodovi za
pitalice).
•
Ispit predstavlja realizaciju definisanog sajta sa njegovim funkcionalnostima.
•
Dizajn baze je obavezan, ako se radi sa bazom podataka.
•
Pregledanje je, po pravilu, neposredno posle ispita uz prisustvo studenta.
Konačna ocena
Pismeni + Predispitne obaveze
Konačna
ocena
100 bodova
Pismeni *
50 bodova
Zadaci
Pitalice
Pitanja
*
Izrada sajta
15 bodova
* Obavezne aktivnosti
Praktični
30 bodova
Testovi
20 bodova
Domaći
Lab *
Kolokvijum
5 bodova
10 bodova
0-50 bodova
51-60 bodova
61-70 bodova
71-80 bodova
81-90 bodova
91-100 bodova
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Redosled obaveza
•
Pohađanje laboratorijskih vežbi (obavezno sa više od 90% termina)
•
Testovi u toku trimestra (nije obavezno)
•
Izrada domaćih zadataka (nije obavezno)
•
Izrada seminarskog rada (nije obavezno)
•
Izrada sajta i njegovo postavljanje (obavezno)
•
Polaganje laboratorijskog kolokvijuma (obavezno)
/posle svih odslušanih lab vežbi
•
Prijava URL adresa sajta, i seminarskog rada, zaključno sa poslednjim četvrtkom
radne nedelje do 20h.
•
Prijava je preko web aplikacije na sajtu webdizajn.ict.edu.rs preko linka Predispitne
obaveze
http://webdizajn.ict.edu.rs/prijava/prijava/sajt
•
Pismeni deo ispita (obavezno, ukoliko su stečeni uslovi)
Dodatni bodovi
• Tradicionalno, u prvom ispitnom roku, (decembarski ispitni rok),
na teorijskom delu ispita se nudi 60 bodova, od kojih se
maksimalno može osvojiti 50.
• Seminarki rad, koji nosi 5 bodova, predstavlja ekstra bodove.
• Na laboratorijskom kolokvijumu je ponuđeno 12 bodova, od kojih
se maksimalno može osvojiti 10.
• Mogu se pojaviti ekstra bodovi na testovima i domaćim zadacima.
Nadoknade obaveza
•
U slučaju da nema promene odluke Nastavnog veća, pravila za
nadoknade predispitnih obaveza, za predmet Web programiranje PHP su:
1. Mogu se nadoknaditi samo uslovne predispitne obaveze: Izrada sajta i
laboratorijski kolokvijum.
2. Student može iskoristiti nadoknadu samo jednom.
3. Nadoknada se realizuje u prvom roku nakon slušanja predmeta
(decembarski rok)
Izuzetno, studenti koji ne izađu u ovom roku mogu izaći u nekom od
narednih, uz obavezno obaveštavanje i dogovor sa asistentima ili
nastavnikom.
4. Bez obzira kada se nadoknada realizuje, u slučaju da se stekne uslov za
polaganje predmeta, to pravo važi od narednog ispitnog roka.
Literatura
• Studentima su na raspolaganju sve prezentacije koje se koriste na
predavanjima i auditornim vežbama, na sajtu webdizajn.ict.edu.rs
• Pored toga, veliki broj dodatnih materijala, primera, uputstava i sl.
može se naći na istom sajtu.
• Za laboratorijske vežbe koristi se praktikum za predmet Web
programiranje PHP u izdanju Škole, i može se nabaviti u skriptarnici
Škole.
• U biblioteci Škole mogu se naći i zvanični udžbenici u izdanju Mikro
knjige.
• Pored toga svaka druga dostupna literatura može biti vrlo korisna.
• Zbog velikog obima materija, preporuka studentima je pohađanje
predavanja i korišćenje materijala sa predavanja.
webdizajn.ict.edu.rs
• Na zvaničnom sajtu predmeta mogu se naći sva predavanja i
materijali korišćeni na nastavi.
• Na sajtu se nalaze i svi ispitni rokovi koji su do sada realizovani.
• Studenti mogu preuzeti i neke od laboratorijskih kolokvijuma.
• Na sajtu se nalaze i rešenja ispita koje su radili studenti, ali i
svako drugo studentsko rešenje, materijal, sugestija ili bilo šta što
student smatra da može biti korisni za druge kolege će se rado
postaviti na sajt.
• U dogovoru na sastavnikom, svaki predlog koji može poboljšati
organizaciju predmeta, materiju, materijale i sl. biće rado
prihvaćen.
• Javite se i uzmite aktivno učešće!
Kontakt
• Za sve potrebne konsultacije, studenti se mogu obratiti mailom nastavnicima i saradnicima, ili doći lično na konsultacije.
• Nenad Kojić – [email protected]
• Milena Vesić – [email protected]
• Marko M. Spasijević – [email protected]
Želimo Vam uspešan rad!
Dobrodošli na Web programiranje PHP
Download

WEB PROGRAMIRANJE PHP Uvod - Opšte