Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Studijski program : Osnovne akademske studije
Naziv predmeta: Krivično procesno pravo
Nastavnik: Prof. dr Radan Ilić
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 11
Uslov:
Cilj predmeta
Upoznavanje sa osnovnim pojmovima iz oblasti krivičnog procesnog prava. Analiza krivičnog procesnog
prava.
Ishod predmeta:
Stečena znanja o primeni krivičnog prava kroz krivični postupak. Upoznavanje sa osnovnim aspektima
delovanja sudova u tom cilju. Osposobljavanje studenata za rad u pravosudnim institucijama.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
1. Pojam i razvoj krivičnog procesnog prava
2. Faze krivičnog postupka
3. Subjekti krivičnog postupka
4. Mere za obezbeđenje subjekata u krivičnom postupku
5. Prethodni krivični postupak
6. Istraga i istražne radnje
7. Optužnica i optužni predlog
8. Glavni pretres-pojam i tok
9. Presuda- vrste i njihova sadržina
10. Postupak prema maloletnicima
11. Pravni lekovi- pojam
12. Redovni pravni lekovi
13. Vandredni pravni lekovi
14. Postupak za primenu mera bezbednosti
15. Postupak za oduzimanje imovinske koristi pribavljene izvršenjem krivičnog dela
Literatura
Obavezna:
1. dr Radan Ilić, Krivični postupak, Beograd, Megatrend, 2010.
Dopunska:
1. Milan Škulić „ Krivično procesno pravo, opšti deo“, Beograd, 2006.
2. Zagorka Jekić i Milan Škulić „Krivično procesno pravo, posebni deo“, Beograd, 2004.
Broj časova aktivne nastave 60
Teorijska nastava: 60
Praktična nastava:nema
Metode izvođenja nastave:
Predavanja, vežbe, seminarski radovi, kolokvijum, diskusije.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Poena
Predispitne obaveze
aktivnost u toku predavanja
praktična nastava
kolokvijum-i
seminar-i
Do 10
Tri puta do 10
Do 10
Završni ispit
poena
Usmeni
50
Download

Krivično procesno pravo Nastav