Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Studijski program : Diplomske akademske studije - master
Naziv predmeta: Politika suzbijanja kriminaliteta u unutrašnjem i međunarodnom pravu
Nastavnik: prof. .dr Sreto Nogo
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: osnovne akademske studije
Cilj predmeta
Sve teorike rasprave o suzbijanju kriminaliteta u unutašnjem i međunarodnom pravu u zadnjoj dekadi, i pored sve veće naučne
preokupacije, i dalje završavaju sa skeptičnim zaključkom:: za teoriska uopštavanja, a zatim i legislativnu aktivnost još ne dostaju elementarna
kriminološka i krivično prana istraživanja fenomenologije, etiologije i kriminalno političkih postulata, a konačo i razvijanja konkretnih metoda
krivično pravne represije. Za uspešnu borbu protiv ove negativne društvene pojave neophodno je izvršiti upoznavanje sa brojnim teoriskim
definicijama ovog pojma i izvršiti upoznavanje sa konkretnim merama koje se preduzimaju u međunarodnoj zajednici i nacionalnim
zakonodavstvima.
Ishod predmeta:
Da pruži saznanja o teorisko-metodološkim osnovama u cilju suzbijanja kriminaliteta u unutrašnjem i međunarodnom planu i da na taj način
omogući upoznavanje sa osnovni aktivnostima koje se preduzimaju na legislativnim aktivnostima kako na međunarodnom tako i na
nacionalnom nivou.
Sadržaj predmeta
Teoriska nastava:
1. Organizovani kriminal – definicija i teorijsko objašnjenje
2. Međunarodno pravna definicija pojma kriminaliteta u unutrašnjem i međunarodnom pravu.
3. Pojam, značaj i karakteristike organizovanog kriminala i njegov domašaj u međunarodnom i unutrašnjem pravu (određenje ovog
pojma u zakonima i međunarodnim ugovorima).
4. Iskustva pojedinih zemalja u borbi sa organizovanim kriminalom
5. Transnacionalni organizovani kriminal
6. Inkriminisanje zločinačkog udruženja (zakonodavni modeli; odgovornost za organizovane međunarodne zločine i sl.)
7. Implementacija međunarodnih konvencija u nacionalna zakonodavstva u cilju suzbijanja kriminaliteta.
8. Globalizacija i organizovani kriminal, sa posebnim osvrtom na zemlje Zapadnog balkana..
9. Organizacija i nadležnost državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala
10. Tužilaštvo za organiozovani kriminal
11. služba za suzbijanje organizovanoig kriminala
12. Zaštita svedoka propisanih u nekim izvorima međunarodnog prava
13. Međunarodno pravna osnova za primenu specijalnih istražnih tehnika
14. Oduzimanje imovinske koristi stečene izvršenjem krivičnih dela organizovanog kriminala
15. Normativne pretpostavke za oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnih dela organizovanog kriminala u Srbiji
Literatura
1.
Bošković Milo, Organizovani kriminalitet, prvi deo, Beograd, 1998.
2.
Cook, Dee, Roberts, Martin, Lowther, Jason, The International Wildlife Trade and Organised Crime, Regional Resrche Institue,
Univerzity of Wolverhampton ,2002
3.
Council Framework Decision on the fight against organised crime(proposal), Brussels 2005/0003 ( CNS)
4.
Kambovski Vlado, -Međunarodno kazneno pravo, Skoplje 1998;
5.
Kambovski Vlado .- Organiziran kriminal, Skoplje 2005
6.
Nogo Sreto, Globalizam i organizovani kriminal, Zbornik radova Primena međunarodnog krvičnog prava- organizovani kriminal,
''Intermeks'', Beograd, 2007
7.
Škulić Milan , Organizovani kriminalitet, Pojam i krivično procesni aspekti, Beograd, 2003
8.
Đorđe Ignjatović, Milan Škulić: Organizovani kriminal, Beograd , 2010.
Broj časova aktivne nastave 60
Teorijska nastava: 60
Praktična nastava:
Metode izvođenja nastave: .
Predavanja, diskusije, kolokvijumi, grupne i pojedinačne prezentacije, seminarski radovi.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
Poena
Završni ispit
aktivnost u toku predavanja
praktična nastava
kolokvijum-i
seminar-i
Do 10
Pismeni i usmeni
Dva puta do 15
do 15
Poena
Download

Politika suzbijanja kriminaliteta