Računovođe i revizor
Obaveze u sprječavanju pranja
novca i finansiranju terorizma
Rička Željko
Šta je pranje novca??
Pranje novca u BiH je sastavni element aktivnosti
organizovanog kriminaliteta i dokazan metod kojim grupe
organizovanog kriminaliteta traže načine da transformišu
sredstva stečena kriminalnim radnjama ili njihove ilegalne
aktivnosti u legitimno zarađena sredstva.
Šta je pranje novca??
•zamjena ili prijenos imovine, ako je ta imovina stečena
kriminalnim radnjama,
•prikrivanje ili zataškavanje prave prirode, mjesta porijekla,
raspolaganja, kretanja, prava na ili vlasništva nad imovinom...
•sticanje, posjedovanje ili korištenje imovine ...
•učešće ili udruživanje radi izvršenja, pokušaja izvršenja,
odnosno pomaganja, podsticanja, olakšavanja ili davanja
savjeta pri izvršenju bilo koje od navedenih radnji
Negativne posljedice
Aktivnosti pranja novca iskrivljavaju ekonomske sliku zemlje i
uzrokuju negativan uticaj na rast ekonomije.
One se mogu pratiti kroz:
-opšti porast krivičnih djela,
-slabljenje privrede i tržišne konkurencije,
-podrivanje stabilnosti i ugleda finansijskih institucija,
-nanošenje štete privatizacijskim procesima.
Negativne posljedice
Odnos sa peračima novca bi mogao izložiti obveznika, (bilo
koju finansijsku ustanovu ili finansijske posrednike)
značajnom riziku u pogledu:
-ugleda,
-operativnosti,
-pravnih problema.
Predikatno krivično djelo
Predikatno krivično djelo je svako krivično djelo putem kojeg
je stečena dobit koja može postati predmet pranja novca.
‘’Predikatno krivično djelo je krivično djelo čijim počinjenjem je
pribavljena imovina koja je predmet krivičnog djela pranja
novca’’. (ZSPN)
Al Capone
$215.080,48
Predikatno djelo
Utaja poreza
Zatvor, 1931.g.
(10 god)
Cilj perača novca
Pojednostavljeno, cilj perača novca jeste:
ƒPlasirati novac u finansijski sistem, bez izazivanja
sumnje;
ƒPrenositi novac u okviru ili preko mnogobrojnim
nadležnosti, (često u serijama složenih transakcija)
tako da postane teško identifikovati njegov originalni
izvor;
ƒZatim, vratiti novac nazad u finansijski i poslovni
sistem, tako da se pojavljuje kao legitimno sredstvo ili
kapital.
Opasnosti
Najnovije tendencije pokazuju usmjerenost perača upravo
prema nebankarskim i nefinansijskim posrednicima, a kako
sami nemaju potrebno specijalizirano znanje nužno za nove
tehnike pranja novca, moraju se okrenuti profesionalnim
osobama:
revizorima, finansijskim savjetnicima, računovođama,
advokatima, notarima i drugim profesionalcima.
Obaveze
Po mjerama, radnjama i postupcima koje moraju provoditi kad
stupaju u poslovne odnose s klijentima ili obavljaju poslove za
njih, revizorska društva, revizori, računovođe, porezni
savjetnici su izjednačeni s bankama –
moraju aktivno i odgovorno sarađivati s vlastima kako bi
zajednica, cjelovitim sistemom mjera i postupaka, učinkovito
odgovorila protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Obveznici..... član 4.
i) notari, advokati, računovođe, revizori, te pravna i
fizička lica koja obavljaju računovodstvene i usluge
poreskog savjetovanja;
Preciznije......
Lica svrstana u kategoriju računovođe, revizori, te pravna i
fizička lica koja obavljaju računovodstvene i usluge
poreskog savjetovanja obuhvataju kako revizorska društva
kao i samostalne revizore kao i pravna i fizička lica koja
obavljaju računovodstvene usluge kao profesionalnu
djelatnost (član 38. zakona).
Preciznije......
-ukoliko revizori i računovođe svoje poslove obavljaju u vidu
pružanja revizorskih i računovodstvenih usluga kao
profesionalne djelatnosti, onda su obveznici primjene
zakona, a
-ukoliko te poslove obavljaju unutar poslovnog subjekta (kao
uposlenici) ne smatraju se obveznicima primjene zakona.
Preciznije......
Svaki računovođa ili revizor, unutar subjekta koji je pokušao
provoditi aktivnost pranja novca ili finansiranja terorizma,
ukoliko je bio upoznat ili posumnjao na takve aktivnosti a to
kao fizičko lice nije reagovao, može biti, tretiran pomagačem.
.......
2) prikrivanje ili zataškavanje prave prirode, mjesta porijekla,
raspolaganja, kretanja, prava na ili vlasništva nad imovinom ako je ta
imovina stečena kriminalnim radnjama ili činom učešća u takvim
radnjama;
Sistem računovodstva
1. Računovodstvo je sistem čije funkcionisanje osigurava
informacije o finansijskom položaju, uspješnosti poslovanja,
tokovima gotovine, promjenama na kapitalu i drugim
finansijskim i nefinansijskim informacijama značajnim za
eksterne i interne korisnike finansijskih izvještaja;
2. Knjigovodstvo podrazumijeva evidentiranje,
klasificiranje i sumiranje poslovnih transakcija i čuvanje
originalne poslovne dokumentacije koja pruža dokaze o tim
transakcijama;
Sistem računovodstva
3. Revizija finansijskih izvještaja je ispitivanje finansijskih
izvještaja radi davanja mišljenja o tome da li oni objektivno i
istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju
stanje imovine, kapitala i obaveza, rezultate poslovanja,
tokove gotovine i promjene na kapitalu, u skladu sa MRS i
MSFI;
Sistem računovodstva
ZRR se propisuju slijedeća zvanja u računovodstvenoj i
revizorskoj profesiji Federacije:
1)
2)
3)
Certificirani računovodstveni tehničar,
Certificirani računovođa,
Ovlašteni revizor.
Sistem računovodstva
Sva pravna lica obuhvaćena ovim zakonom koja obavljaju
ekonomsku aktivnost u FBiH, obavezna su voditi i čuvati
knjigovodstvene evidencije i dokumente koje pružaju dovoljne,
adekvatne i kompletne dokaze o njihovim transakcijama.
Odgovornost za računovodstvene i knjigovodstvene poslove
nosi lice ovlašteno za zastupanje pravnog lica.
Ovlašteno lice dužno je osigurati vođenje računovodstvenih i
knjigovodstvenih evidencija u poslovnim knjigama isključivo na
osnovu dokumentacije po osnovu nastalog poslovnog
događaja.
Sistem računovodstva
Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorisani
elektronski zapis o nastalom poslovnom događaju, koja je
potpisana od strane lica koje je ovlašteno za sastavljanje i
kontrolu knjigovodstvene isprave, a služi kao osnov za
knjiženje u poslovnim knjigama.
Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena
telefaksom, kopija originalne isprave ili isprava na
elektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto
čuvanja originalne isprave, odnosno razlog upotrebe kopije i
ako je potpisana od lica ovlaštenog za zastupanje pravnog
lica ili lica na koje je preneseno ovlaštenje.
Sistem računovodstva
Sadržaj knjigovodstvene isprave mora nedvojbeno i
vjerodostojno pokazivati:
-vrstu i obim nastale promjene (kupovina, količina, cijena,
ukupan iznos),
-karakter poslovne promjene u knjigovodstveno-tehničkom
smislu (kupovina za gotov novac ili na kredit),
-tehnička obilježja (datum kupovine, valuta plaćanja i sl.) s
mogućnošću pravovremenog nadzora.
Sistem računovodstva
Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ili brojevima
ne smiju se vršiti na način da dovode u sumnju vjerodostojnost
knjigovodstvene isprave.
Ispravku precrtavanjem vrši ono lice koje je izdalo
knjigovodstvenu ispravu i koje će ispravku istovremeno izvršiti
na svim primjercima izdate knjigovodstvene isprave, što
potvrđuje svojim potpisom, uz stavljanje datuma ispravke.
Izuzetak čine knjigovodstvene isprave o novčanim poslovnim
događajima koje se ne smiju popravljati, nego se poništavaju i
izdaju nove.
Sistem računovodstva
Vođenje poslovnih knjiga pravno lice može povjeriti ugovorom,
uz određenu naknadu, drugom pravnom licu ili preduzetniku
registrovanom za pružanje računovodstvenih usluga koji ima
zaposlena lica kojima povjerava vođenje poslovnih knjiga, s
tim da obezbijedi arhiviranje i čuvanje dokumentacije u svom
sjedištu.
(ne odnosi se na banke i druge finansijske organizacije,
društva za osiguranje, davaoce finansijskog leasinga,
penzijske fondove, otvorene fondove pravnih lica za
investicijsko bankarstvo, berze i brokersko - dilerska društva)
Sistem računovodstva
Pravno lice je dužno da na početku poslovanja kao i najmanje
jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava
poslovna godina ili neki drugi obračunski period, izvršiti popis
imovine i obaveza sa ciljem:
-da se utvrdi njihovo stvarno stanje, te
-da se u poslovnim knjigama izvrši usklađivanje stvarnog
stanja sa knjigovodstvenim stanjem.
23
Sistem računovodstva
Pravna lica su dužna da prije sastavljanja finansijskih
izvještaja, usaglase međusobna potraživanja i obaveze.
Povjerilac je dužan da prije sastavljanja finansijskih izvještaja
dostavi dužniku spisak neplaćenih računa.
Prije sastavljanja finansijskih izvještaja za tekuću godinu
obavezno se vrši usaglašavanje obaveza i potraživanja
(konfirmacija salda).
Kao dokaz postojanja određenog stanja potraživanja i obaveza
potvrđivaće se odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom obrazac izvod otvorenih stavki.
Sistem računovodstva
Glavna knjiga i dnevnik čuvaju se najmanje 11 godina, a
pomoćne knjige najmanje 7 godina.
Periodični obračuni, isprave platnog prometa čuvaju se
najmanje 5 godina.
Godišnji izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku 11
godina nakon isteka poslovne godine.
Pomoćni obračuni, prodajni i kontrolni blokovi i sl., čuvaju se 2
godine.
Revizorska društva čuvaju 6 godina dokumentaciju na osnovu
koje je obavljena revizija.
Sprječavanje pranja novca....
Obveznik je dužan da informacije, podatke i dokumentaciju
pribavljene na osnovu ovog zakona čuva najmanje 10 godina
nakon identifikacije, obavljanja transakcije, zatvaranja računa
ili prestanka važenja poslovnog odnosa.
Sistem računovodstva
Za finansijske izvještaje pravnog lica odgovorno je lice
ovlašteno za zastupanje pravnog lica, upisano u sudski
registar.
Finansijski izvještaji pravnog lica, pa i oni štampani na
računaru, moraju biti ovjereni potpisom i pečatom
certificiranog računovođe koji sadrži naziv "certificirani
računovođa", njegovo ime i prezime, kao i broj važeće licence.
Finansijski izvještaji moraju biti potpisani i od strane lica
ovlaštenog za zastupanje pravnog lica, upisanog u sudski
registar, ovjerene pečatom pravnog lica - podnosioca.
27
Sistem računovodstva
Obaveznoj reviziji podliježu finansijski izvještaji i konsolidirani
finansijski izvještaji pravnih lica razvrstanih u velika i srednja
preduzeća, te finansijski izvještaji pravnih lica čijim se
vrijednosnim papirima trguje ili se vrši priprema za njihovo
emitovanje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira.
Obaveznoj reviziji podliježu i finansijski izvještaji pravnih lica
ukoliko je to propisano posebnim propisima kojim se uređuje
njihovo poslovanje.
Pravna lica koja se svrstavaju, u mala, mogu odlučiti da se
revizija njihovih finansijskih izvještaja.
-50-250 zaposlenih
-posl.imovina 1-4 miliona
-god prihod 2-8 miliona
Postupci i mjere
Postupci i mjere, standardi borbe na sprječavanju pranja
novca osmišljeni su tako da bi se postigli slijedeći glavni ciljevi:
-da primjenom načela "upoznaj svog klijenta" i "detaljnog
pregleda poslovnog odnosa i transakcija" omoguće
prepoznavanje i obavještavanje o sumnjivim transakcijama
FOO-a;
-da primjerenim čuvanjem podataka i dokumenata, ukoliko
klijent dospije pod istragu, udovolje zahtjevu za analizom
transakcije.
Potrebno utvrditi
-radi li se o riziku gdje njihov klijent može biti iskorišten za
pranje novca?
-radi li se o riziku pri kojem klijent ili osobe s njim povezane
mogu biti uključeni u pranje novca?
Potrebno utvrditi
U skladu sa utvrđenim rizik-profilu klijenta primjenjuje se
odgovarajuća politika prihvatanja klijenta kao i odgovarajući
obim mjera za sprječavanje pranja novca i finansiranje
terorizma.
Visokorizični klijenti - traže pojačanu dubinsku kontrolu, i
obratno, a u određenim slučajevima, s klijentom se ne smije
zaključiti poslovni odnos ili ga treba prekinuti.
Šta treba raditi?
-kontinuirano procjenjivati rizike
-prijaviti FOO-u svaku transakciju (i povezane transakcije)
koja prelazi iznos od 30.000,00 KM, (član 30.) ili sumnjiv
savjet
osim ako u vezi s transakcijom ili klijentom ne postoje razlozi
za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorističkih
aktivnosti;
.....a ako postoje razlozi
Obveznik je dužan prijaviti FOO-u sumnjivu transakciju
dostavlja podatke
od FOO-a dobija (ali možda i ne) povratnu
informaciju
eventualno, nalog o obustavi transakcije
mogući nalog za kontinuirano praćenje transakcije
a kako dalje...
FOO, u svojim daljim radnjama, ne navodi podatke o
zaposlenom licu ili licima iz obveznika koja su mu saopštila
podatke u skladu s ovim zakonom, ili koji su na bilo koji drugi
način uključeni u obavljanje transakcije u ime obveznika, osim
ako postoje razlozi za sumnju da je taj obveznik ili njegov
zaposleni počinio krivično djelo, ili ako je ta informacija
potrebna za utvrđivanje činjenica tokom krvičnog postupka.
Imenovanje ovlaštenog lica
Ugovorni organi dužni su imenovati ovlašteno lice za
komunikaciju sa FOO i obavljanje dužnosti proisteklih iz
ZSPN.
Oni obveznici koji zapošljavaju četiri i manje uposlenika nisu
dužni imenovati ovlašteno lice.
Edukacija
član 35.
(Stručno osposobljavanje)
(1) Obveznik je dužan osigurati redovno stručno
obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih koji
obavljaju poslove na sprječavanju i otkrivanju pranja novca i
finansiranja terorističkih aktivnosti.
....
(3) Obveznik je dužan izraditi program godišnjeg stručnog
obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih koji
rade na poslovima sprječavanja i otkrivanja pranja novca i
finansiranja terorističkih aktivnosti najkasnije do kraja marta za
tekuću godinu.
Vođenje evidencija
Evidencija obuhvata dvije grupa informacija detaljno
razrađenih u članu 44.zakona:
-Evidencija o izvršenoj proceduri identifikacije i praćenja
klijenata i transakcija,
-Evidencija o prijenosu gotovine i imovine preko državne
granice.
-rok čuvanja dokumentacije: 10 godina nakon identifikacije,
obavljanja transakcije, zatvaranja računa ili prestanka
poslovnog odnosa.
Pokazatelji sumnjivih transakcija
RiR prema preporuci 12 posebnu pažnju trebaju
obratiti pri obavljanju slijedećih aktivnosti:
•Kupovina i prodaja nekretnina
•Upravljanje klijentovim novcem, v.p., i drugom
imovinom
•Upravljanje štednim računima
•Upravljanje kompanijom
•Kupoprodaja cijelih kompanija ili većih dijelova
• Klijent ne želi da se korespondencija:
-šalje na kućnu adresu,
-mijenja je, ili
-daje netačnu;
• Klijent često mijenja računovođe,
• Ovlašteni potpisnici računovodstvene
dokumentacije se često mijenjaju,
• Klijent kontinuirano računovođi i revizoru:
-osporava način primjene propisa, i
-nameće svoje zahtjeve.
•Ulazna knjigovodstvena dokumentacija je:
-neažurna, neadekvatna i neuredna
•Klijent računovođi i revizoru osporava ili zabranjuje
kontakt sa kupcem/ dobavljačem,
•Računovodstvena dokumentacija se često gubi,
nestaje ili uništava ''višom silom'',
• Klijent je neočekivano, i suprotno vrsti posla kojim
se bavi, počeo vršiti česte gotovinske transakcije u
velikim iznosima,
• Gotovinske transakcije nisu u skladu sa
promjenama zaliha robe,
•Velike gotovinske transakcije
•Brzi transferi sredstava nakon polaganja istih
•Nerealistična imovina u poređenju sa profilom klijenta
• Primljena gotovina je u apoenima koji po svojoj
visini ne odgovaraju strukturi cijena roba kojima
posluje klijent,
• Klijent ne vrši polog gotovine na račune kod
banaka nego je zadržava kod sebe ili u sefu,
•Netipične valute i novčanice
•Netipičan ili neekonomski prijenos sredstava u ili iz
stranih područja
• Klijent učestalo gotovinski nabavlja robu iako je
nabavka te vrste robe uobičajena bezgotovinski,
• Potraživanja ili dugovanja se otpisuju bez pratećih
dokaza ili bez prisustva komisija.
• Učestale pojave viškova ili manjkova robe,
• Neočekivane pljačke gotovine,
• Pojavljivanje paralelne dokumentacije,
•Promjena instrukcija za prijenos sredstava u
zadnjem momentu
•Dokumentacija izdata od strane nepoznate
finansijske institucije
•Bezrazložno obećanje povrata investicije
• Aktivnost koja bitno premašuje aktivnost koja je
predviđena pri otvaranju računa;
• Neaktivni računi se iznenada aktiviraju značajnom
aktivnošću;
• Učestali gotovinski zajmovi vlasnika društvu i
povrati pozajmica;
• Pozajmice trećih lica zajmodavaca,
• Više depozita položenih na račun klijenta od
strane trećih lica, novih, nepoznatih kupaca,
• Učestalo izbjegavanje plaćanja PDV-a,
• Povećan promet robe koja prelazi preko ruku
većeg broja posrednika,
• Neusklađenost robnih deklaracija,
spoljnotrgovinske, špediterske i knjigovodstvene
dokumentacije,
• Transferi novca trećim licima u odnosu na izvornu
dokumentaciju,
• Plaćanje robe kreditnim karticama vlasnika ili
drugih uposlenika od povjerenja vlasnika,
• Društvo se zadužuje za kredit kod banke a vlasnik
je garant i otplaćuje kredit,
• Gotovinski promet u maloprodaji se ne prijavljuje a
knjigovodstvena dokumantacija ''prilagođava''
neprijavljenom prometu.
Download

Računovođe i revizor