Pravilnik o članstvu
Udruţenja eksperata iz oblasti nekretnina
1
Na osnovu ĉlanova 10, 12, 13, 14, 15. i 16. Statuta Udruženja eksperata iz oblasti
nekretnina, te ĉlanova 3. i 8. Pravilnika o ĉlanstvu Udruženja eksperata iz oblasti
nekretnina, Skupština Udruženja, dana 23. 01. 2013. godine u Sarajevu, donosi:
PRAVILNIK
o članstvu Udruţenja eksperata iz oblasti nekretnina
I OPĆE ODREDBE
Ĉlan 1.
Ovim Pravilnikom Udruženja eksperata iz oblasti nekretnina (u daljem tekstu: BHPA)
regulišu se uvjeti i naĉini sticanja certificiranog i necertificiranog ĉlanstva, prestanak ĉlanstva,
kao i prava, dužnosti i odgovornost ĉlanova BHPA iz oblasti: posredovanje u prometu
nekretninama, tržišna procjena nekretnina, upravljanje nekretninama i r azvoj
nekretnina.
Ĉlanovi udruženja se dijele u dvije glavne kategorije: certificirani i necertificirani.
Ĉlan 2.
Definicije:
Posredovanje u prometu nekretninama (Property Agency and Management) je
posredovanje izmeĊu strana prilikom prodaje, kupovine, iznajmljivanja ili
unajmljivanje nekretnina.
Trţišna procjena nekretnina (Property Valuation) je proces definisanja tržišne
vrijednosti nekretnine. Tržišna vrijednost nekretnine predstavlja iznos za koji nekretnina
može biti razmijenjena izmeĊu voljnog kupca i voljnog prodavca, u transakciji gdje se kupac
i prodavac ponašaju nezavisno nakon marketinške promocije nekretnine. TakoĊer, kupac i
prodavac djeluju promišljeno, nezavisno i u skladu sa prikupljenim informacijama.
Upravljanje nekretninama (Facility Management) je profesija koja obuhvata više
disciplina da bi osigurala funkcionalnost izgraĊene okoline integrirajući ljude, mjesta, procese
i tehnologije. Dobro upravljanje nekretninama ima znatan utjecaj na efikasnost i
produktivnost kompanije, njenih uposlenika pa ĉak i klijenata. Koristeći najbolju poslovnu
praksu, istovremeno se produktivnost kompanije poveća, a operativni troškovi umanje.
Razvoj nekretnina (Property Development) je kompleksna djelatnost koja ukljuĉuje
optimalnu raspodjelu mogućih izvora (npr. zemljište, graĊevinski materijal, infrastruktura,
radna snaga, finansije i profesionalne usluge) u procesu izgradnje objekta za upotrebu.
Certificirani članovi su priznati struĉnjaci iz minimalno jedne od gore navedenih oblasti, koji
su status certificiranog ĉlana i pravo isticanja oznaka BHPA u svom radu, dobili na osnovu
uspješno ispunjenih profesionalnih i/ili akademskih kriterija za stjecanje ĉlanstva i svoje
dokazane struĉnosti.
2
Necertificirani članovi su priznati struĉnjaci iz minimalno jedne od gore navedenih oblasti ili
pravna lica koja podržavaju rad BHPA, koji ne ispunjavaju kriterije za dobijanje certificiranog
ĉlanstva.
RBHPA (Recognized Members) su ĉlanovi BHPA koji imaju aktivno relevantno radno
iskustvo iz posredovanja u prometu nekretninama, a pri tome nemaju završen akreditirani
„Master of Property“ program ili ekvivalent. Više detalja u ĉlanu ĉetiri.
ABHPA (Apprentice Members) su ĉlanovi BHPA sa minimalno završena dva semestra
akreditiranog „Master of Property“ programa (8 struktuiranih treninga) ili ekvivalentne
edukacije. Više detalja u ĉlanu pet.
GBHPA (Graduate Members) su ĉlanovi BHPA sa akreditiranom „Master of Property“
diplomom (ekvivalentno 16 struktuiranih treninga) ili ekvivalentne edukacije. Više detalja u
ĉlanu šest.
MBHPA (Members) su ĉlanovi BHPA koji posjeduju akreditiranu „Master of Property“
diplomu ili diplomu ekvivalentne edukacijske ustanove te adekvatno kontinuirano
profesionalno iskustvo ili ĉlanovi koji nemaju edukaciju iz relevantnih oblasti prepoznatih od
strane BHPA, ali imaju relevantno iskustvo iz oblasti nekretnina. Više detalja u ĉlanovima
sedam i jedanaest.
FBHPA (Fellow Members) su ĉlanovi BHPA koji su regionalno istaknuti lideri iz oblasti
nekretnina, koji su se istakli svojim radom na unapreĊenju profesije kako u akademskom tako
i u profesionalnom radu u periodu ne manje od šest godina ili istaknuti lideri u svojim
profesijama i istaknuti ĉlanovi društva koji svojim radom i djelovanjem utjeĉu na razvoj
profesije relevantne za BHPA te imaju visoko obrazovanje iz srodnih profesija. Više detalja u
ĉlanovima osam i dvanaest.
CBHPA (Company Members) su ĉlanovi u obliku pravnog lica. Više detalja u ĉlanu
trinaest.
TBHPA (Trainee Members) ĉlanovi BHPA su studenti na Master of Property programu. Ovi
ĉlanovi mogu i ne moraju imati radno iskustvo iz oblasti struke. Više detalja u ĉlanu devet.
Kritička analiza je pisani izvještaj o projektu ili projektima u koje je kandidat bio ukljuĉen
za vrijeme svog treninga.
Profesionalni razvoj podrazumijeva struktuirane treninge koji bi trebali komplimentirati i
podržavati obavezne i tehniĉke kompetencije kandidata.
Ĉlan 3.
Prava i obaveze članova BHPA su:
- da sudjeluje u radu BHPA i njenih tijela;
- da bira i bude biran u tijela BHPA;
- da prisustvuje sjednicama BHPA na kojima se raspravlja o radu BHPA;
- da daje prijedloga za rad BHPA;
3
-
da svojim radom u BHPA-u doprinosi ugledu BHPA;
da poštuju odredbe Statuta i općih akata BHPA;
da sudjeluju u radu BHPA ili pruža pomoć BHPA;
da budu informiran o radu BHPA;
Necertificirani ĉlanovi mogu postati certificirani ĉlanovi, ukoliko ispune kriterije za odreĊenu
kategoriju certificiranog ĉlanstva, sa svim pravima i obavezama certificiranog ĉlana
Duţnosti članova su:
-
da se zalaže za ostvarenje zadataka navedenih u Statutu;
da svojim znanjem i iskustvom pomaže u radu BHPA;
da ĉuva ugled BHPA i da redovno plaća ĉlanarinu.
II NAČINI STICANJA ČLANSTVA
CERTIFICIRANI ČLANOVI
FIZIĈKA LICA
Ĉlan 4.
R (Recognized Members) BHPA– RBHPA
RBHPA mogu postati kandidati koji imaju aktivno relevantno radno iskustvo iz oblasti
nekretnina, a pri tome nemaju završen akreditirani „Master of Property“ program ili
ekvivalent.
Aplikacija za prijem u ĉlanstvo RBHPA treba da sadrži sljedeće:
1. Curriculum Vitae (CV);
2. pismene preporuke najmanje tri relevantne osobe koje mogu svjedoĉiti o radu
pojedinca (dvije profesionalne i jedna personalna preporuka);
3. pismo motivacije (do 1.500 rijeĉi);
4. popunjenu aplikaciju za primanje u ĉlanstvo;
5. diplomu o završenom studiju na visokoškolskoj ustanovi (završen 7. stepen ili I ciklus
studija po Bolonjskom procesu).
Dodatno, aplikanti koji žele postati RBHPA iz oblasti posredovanja u prometu nekretninama,
pored svega gore navedenog, trebaju dostaviti i sljedeće:
1. dokaz o posjedovanju minimum ĉetiri godine relevantnog radnog iskustva iz
posredovanja u prometu nekretninama;
2. uz aplikaciju se predaje najmanje pet profesionalnih izvještaja od kojih tri trebaju biti
iz razliĉitih oblasti prometa nekretninama (npr. najam ili prodaja stambenih ili
komercijalnih nekretnina, marketing plan, online promocija i sl.). Profesionalni
izvještaj je projekt iz prakse, kojim aplikant demonstrira profesionalnu sposobnost
odabira odgovarajućih analitiĉkih i praktiĉnih metoda za procjenu i odreĊivanje
strategije za rješavanje specifiĉnog problema.
4
Dodatno, aplikanti koji žele postati RBHPA iz oblasti tržišne procjene nekretnina, pored
svega gore navedenog, trebaju dostaviti i sljedeće:
1. Dokaz o posjedovanju minimum ĉetiri godine relevantnog radnog iskustva iz
tržišne procjene nekretnina.
2. Uz aplikaciju se predaje najmanje pet profesionalnih izvještaja od kojih tri
trebaju biti iz razliĉitih oblasti tržišne procjene nekretnina (npr. stambeni
objekat, poslovni objekat, industrijski objekat, hotel, bolnica i sl.).
Profesionalni izvještaj je projekt iz prakse, kojim aplikant demonstrira
profesionalnu sposobnost odabira odgovarajućih analitiĉkih i praktiĉnih
metoda za procjenu i odreĊivanje strategije za rješavanje specifiĉnog
problema.
Dodatno, aplikanti koji žele postati RBHPA iz oblasti upravljanja nekretninama, pored svega
gore navedenog, trebaju dostaviti i sljedeće:
1. Dokaz o posjedovanju minimum ĉetiri godine relevantnog radnog iskustva iz
upravljanja nekretninama.
2. Uz aplikaciju se predaje najmanje pet profesionalnih izvještaja od kojih tri trebaju biti
iz razliĉitih oblasti upravljanja nekretninama (npr. upravljanje komercijalnim ili
stambenim nekretninama i sl.). Profesionalni izvještaj je projekt iz prakse, kojim
aplikant demonstrira profesionalnu sposobnost odabira odgovarajućih analitiĉkih i
praktiĉnih metoda za procjenu i odreĊivanje strategije za rješavanje specifiĉnog
problema.
Dodatno, aplikanti koji žele postati RBHPA iz oblasti razvoja nekretnina, pored svega gore
navedenog, trebaju dostaviti i sljedeće:
1. Dokaz o posjedovanju minimum ĉetiri godine relevantnog radnog iskustva iz razvoja
nekretnina.
2. Uz aplikaciju se predaje najmanje pet profesionalnih izvještaja od kojih tri trebaju biti
iz razliĉitih oblasti razvoja nekretninama (npr. projekat razvoja komencijalnih
nekretnina, projekat razvoja stambenih nekretnina, industrijskih nekretnina i sl.).
Profesionalni izvještaj je projekt iz prakse kojim aplikant demonstrira profesionalnu
sposobnost odabira odgovarajućih analitiĉkih i praktiĉnih metoda koje se
upotrebljavaju pri izradi studije i odreĊivanje strategije za rješavanje specifiĉnog
problema.
Nakon što kandidat ispuni gore navedene uslove, isti pristupa intervjuisanju pred Komisijom
za ĉlanstvo (sastoji se od minimum tri ĉlana od kojih jedan mora biti iz relevantne struke
certificiranja) koja je predložena od strane BHPA. Odluku o uspješnosti kandidata donosi
Komisija za ĉlanstvo, na osnovu priloženih dokumenata u aplikaciji za ĉlanstvo i intervjua u
roku od 30 dana od dana održanog intervjua sa kandidatom.
Uspješni kandidati su obavezni potpisati profesionalni i etiĉki kodeks. TakoĊer, kandidat je
dužan dostaviti dokaz o uplati ĉlanarine BHPA i popuniti pristupnicu za ĉlanstvo.
Nakon potpisivanja izjava, kandidat dobija status RBHPA (Recognized Member – Prepoznati
ĉlan BHPA).
5
Uslovi za obnavljanje ĉlanstva jesu ti da RBHPA plati godišnju ĉlanarinu i dobije potvrdu o
uspješno položena dva struktuirana treninga godišnje (iz akreditovanog programa Master of
Property) u skladu sa planom profesionalnog razvoja ĉlanova BHPA.
RBHPA je dužan da se pridržava svih pravilnika donesenih od strane BHPA.
Da bi RBHPA postao MBHPA potrebno je da dostavi dokaze o šesnaest (16) uspješno
položenih struktuiranih treninga (ekvivalentno materiji pokrivenoj akreditovanoj diplomi
Master of Property).
Ĉlan 5.
A (Apprentice Members) BHPA – AMBHPA
ABHPA mogu postati kandidati sa minimalno završena dva semestra akreditiranog „Master of
Property“ programa, (osam struktuiranih treninga) ili ekvivalentne edukacije.
Aplikacija za prijem u ĉlanstvo BHPA treba da sadrži sljedeće:
1. Curriculum Vitae (CV);
2. 12 mjeseci adekvatnog obrazovanja kako bi se ispunili uslovi kompetencije (8
struktuiranih treninga) dobijenih kroz edukativni program;
3. pismo preporuke od minimalno dva ĉlana BHPA;
4. popunjenu aplikaciju za primanje u ĉlanstvo;
5. kritiĉku analizu (maksimalno 1.500 rijeĉi). Radovi iz oblasti struke uraĊeni tokom
studija. Pogledati ĉlan 21. ovog Pravilnika.
Nakon što kandidat ispuni gore navedene uslove, isti pristupa intervjuu pred Komisijom za
ĉlanstvo (koja se sastoji od minimum tri ĉlana od kojih jedan mora biti iz relevantne struke
certificiranja) koja je predložena od strane BHPA. Komisija za ĉlanstvo će izvršiti procjenu
aplikacije kandidata u roku od 30 dana.
Uspješni kandidati su obavezni potpisati profesionalni i etiĉki kodeks. TakoĊer, kandidat je
dužan dostaviti dokaz o uplati ĉlanarine BHPA i popuniti pristupnicu za ĉlanstvo.
Nakon potpisivanja izjava kandidat dobija status ABHPA (Apprentice Member).
Uslov za obnavljanje ĉlanstva je da ABHPA plati godišnju ĉlanarinu.
ABHPA je dužan da se pridržava svih pravilnika donesenih od strane BHPA.
Ĉlan 6.
G (Graduate Members) BHPA – GBHPA
GBHPA mogu postati kandidati sa akreditiranom „Master of Property“ diplomom
(ekvivalentno 16 struktuiranih treninga) ili ekvivalentne edukacije.
6
Aplikacija za prijem u ĉlanstvo BHPA treba da sadrži sljedeće:
1. Curriculum Vitae (CV);
2. 24 mjeseca adekvatnog obrazovanja kako bi se ispunili uslovi kompetencije ekvivalentno 16 struktuiranih treninga dobijenih kroz edukativni program;
3. pismo preporuke od minimum dva ĉlana Udruženja;
4. minimalno dva struktuirana treninga godišnje;
5. popunjena aplikacija za primanje u ĉlanstvo;
6. kritiĉka analiza (maksimalno 3.000 rijeĉi). Pogledati ĉlan 21. ovog Pravilnika.
Nakon što kandidat ispuni gore navedene uslove, isti pristupa intervjuisanju pred Komisijom
za ĉlanstvo (sastoji se od minimum tri ĉlana od kojih jedan mora biti iz relevantne struke
certificiranja) koja je predložena od strane BHPA. Odluku o uspješnosti kandidata donosi
Komisija za ĉlanstvo, na osnovu priloženih dokumenata u aplikaciji za ĉlanstvo i intervjua u
roku od 30 dana od dana održanog intervjua sa kandidatom.
Uspješni kandidati su obavezni potpisati profesionalni i etiĉki kodeks. TakoĊer, kandidat je
dužan dostaviti dokaz o uplati ĉlanarine BHPA i popuniti pristupnicu za ĉlanstvo. Nakon
potpisivanja izjava kandidat dobija status GBHPA (Graduate Member).
GBHPA je dužan da se pridržava svih pravilnika donesenih od strane BHPA.
Uslov za obnavljanje ĉlanstva je da GBHPA plati godišnju ĉlanarinu.
Ĉlan 7.
M (Members) BHPA – MBHPA
MBHPA mogu postati kandidati koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:
a) minimum 12 mjeseci relevantnog kontinuiranog profesionalnog iskustva (dodiplomsko
iskustvo se uraĉunava) i akreditiranom „Master of Property“ diplomom (master program koji
se nudi na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu) ili ekvivalentne edukacijske ustanove.
b) minimum 36 mjeseci relevantnog, regionalno prepoznatljivog, profesionalnog ili
akademskog iskustva i diploma neke druge relevantne visokoobrazovne institucije.
Aplikacija za prijem u ĉlanstvo BHPA treba da sadrži sljedeće:
1. Curriculum Vitae (CV);
2. pismo preporuke od minimum dva ĉlana BHPA;
3. kritiĉka analiza (maksimalno 3.000 rijeĉi). Pogledati ĉlan 21. ovog Pravilnika;
4. minimalno jedan struktuirani trening godišnje;
5. popunjena aplikacija za primanje u ĉlanstvo.
Dodatno, aplikanti koji žele postati MBHPA iz oblasti posredništva u prometu nekretninama,
pored svega gore navedenog, trebaju dostaviti i sljedeće:
Uz aplikaciju se predaje najmanje pet profesionalnih izvještaja od kojih tri trebaju biti
iz razliĉitih oblasti prometa nekretninama (npr. najam ili prodaja stambenih ili
komercijalnih nekretnina, marketing plan, online promocija i sl.). Profesionalni
7
izvještaj je projekt iz prakse, kojim aplikant demonstrira profesionalnu sposobnost
odabira odgovarajućih analitiĉkih i praktiĉnih metoda za procjenu i odreĊivanje
strategije za rješavanje specifiĉnog problema.
Dodatno, aplikanti koji žele postati MBHPA iz oblasti tržišne procjene nekretnina, pored
svega gore navedenog, trebaju dostaviti i sljedeće:
1. Dokaz o posjedovanju minimum ĉetiri godine relevantnog radnog iskustva iz tržišne
procjene nekretnina.
2. Uz aplikaciju se predaje najmanje pet profesionalnih izvještaja od kojih tri trebaju biti
iz razliĉitih oblasti tržišne procjene nekretnina (npr. stambeni objekat, poslovni
objekat, industrijski objekat, hotel, bolnica i sl.). Profesionalni izvještaj je projekt iz
prakse, kojim aplikant demonstrira profesionalnu sposobnost odabira odgovarajućih
analitiĉkih i praktiĉnih metoda za procjenu i odreĊivanje strategije za rješavanje
specifiĉnog problema.
Dodatno aplikanti koji žele postati MBHPA iz oblasti upravljanja nekretninama, pored svega
gore navedenog, trebaju dostaviti i sljedeće:
Uz aplikaciju se predaje najmanje pet profesionalnih izvještaja od kojih tri trebaju biti
iz razliĉitih oblasti upravljanja nekretninama (npr. upravljanje stambenim ili
komercijalnim nekretninama i sl.). Profesionalni izvještaj je projekt iz prakse, kojim
aplikant demonstrira profesionalnu sposobnost odabira odgovarajućih analitiĉkih i
praktiĉnih metoda za procjenu i odreĊivanje strategije za rješavanje specifiĉnog
problema.
Dodatno, aplikanti koji žele postati MBHPA iz oblasti razvoja nekretnina, pored svega gore
navedenog, trebaju dostaviti i sljedeće:
Uz aplikaciju se predaje najmanje pet profesionalnih izvještaja od kojih tri trebaju biti
iz razliĉitih oblasti razvoja nekretninama (npr. projekat razvoja komercijalnih
nekretnina, projekat razvoja stambenih nekretnina, industrijskih nekretnina i sl.).
Profesionalni izvještaj je projekt iz prakse, kojim aplikant demonstrira profesionalnu
sposobnost odabira odgovarajućih analitiĉkih i praktiĉnih metoda koje se
upotrebljavaju pri izradi studije i odreĊivanju strategije za rješavanje specifiĉnog
problema.
Nakon što kandidat ispuni gore navedene uslove, isti pristupa intervjuisanju pred Komisijom
za ĉlanstvo (sastoji se od minimum tri ĉlana od kojih jedan mora biti iz relevantne struke
certificiranja) koja je predložena od strane BHPA. Komisija za ĉlanstvo će izvršiti procjenu
aplikacije kandidata u roku od 30 dana.
Uspješni kandidati su obavezni potpisati profesionalni i etiĉki kodeks. TakoĊer, kandidat je
dužan dostaviti dokaz o uplati ĉlanarine BHPA i popuniti pristupnicu za ĉlanstvo. Nakon
potpisivanja izjava, kandidat dobija status MBHPA (Memeber BHPA).
Uslov za obnavljanje ĉlanstva je da MBHPA plati godišnju.
MBHPA je dužan da se pridržava svih pravilnika donesenih od strane BHPA.
8
Ĉlan 8.
F (Fellow Members) BHPA– FBHPA
FBHPA ĉlanstvo je namijenjeno meĊunarodno istaknutim liderima iz oblasti nekretnina, koji
su se istakli svojim radom na unapreĊenju profesije kako u akademskom tako i u
profesionalnom radu u periodu ne manje od šest godina.
Za sticanje ĉlanstva potencijalni kandidati trebaju priložiti sljedeće:
1. Curriculum Vitae (CV);
2. pismo preporuke - najmanje tri relevantne osobe koje mogu svjedoĉiti o radu
pojedinca;
3. kandidati trebaju da budu predloženi od strane barem dva ĉlana BHPA, za dobijanje
FBHPA ĉlanstva potrebno je da prijedlog bude usvojen;
4. popunjena aplikacija za primanje u ĉlanstvo.
Nakon što kandidat ispuni gore navedene uslove, isti pristupa intervjuisanju pred Komisijom
za ĉlanstvo (sastoji se od minimum tri ĉlana od kojih jedan mora biti iz relevantne struke
certificiranja) koja je predložena od strane BHPA. Komisija za ĉlanstvo će izvršiti procjenu
aplikacije kandidata u roku od 30 dana.
Uspješni kandidati su obavezni potpisati profesionalni i etiĉki kodeks. TakoĊer, kandidat je
dužan dostaviti dokaz o uplati ĉlanarine BHPA i popuniti pristupnicu za ĉlanstvo. Nakon
potpisivanja izjava kandidat dobija status FBHPA (Fellow Member - FBHPA).
Uslov za obnavljanje ĉlanstva je da FBHPA plati godišnju ĉlanarinu.
FBHPA je dužan da se pridržava svih pravilnika donesenih od strane BHPA.
Ĉlan 9.
PRAVNA LICA
C (Company Members) BHPA- CMBHPA
Certificiranim ĉlanom BHPA mogu postati pravna lica koja posluju u oblasti nekretnina
registrovana u Bosni i Hercegovini koja prihvate Statut i ciljeve BHPA i uĉestvuju u radu
BHPA preko svojih delegiranih predstavnika.
Za ĉlanstvo ova pravna lica trebaju da ispune sljedeće kriterije:
1. popunjenu pristupnicu za primanje u ĉlanstvo;
2. minimalno jedan od zaposlenika mora biti certificirani ĉlan BHPA;
3. dokaz o uplati ĉlanarine;
4. potpisan etiĉki kodeks;
5. potpisan profesionalni kodeks BHPA.
9
Dodatno, aplikanti koji žele postati CBHPA iz oblasti prometa nekretninama, pored svega
gore navedenog, trebaju zadovoljavati Šest tehničkih kompetencija – tehniĉke kompetencije su
kljuĉne za kvalificiranje agencije, one dokazuju znanje aplikanata, razumijevanje i prakriĉnu
primjenu kompetencija. Aplikant mora dokazati kompetencije u šest od dolje navedenih
oblasti kako bi postao CBHPA:
-
najmoprimac i najmodavac;
unajmljivanje/iznajmljivanje;
pravna/zakonska usklaĊenost;
tržišna procjena;
mjerenje i pregled zemlje i nekretnina;
podaci o nekretninama/informacioni sistem;
kupovina i prodaja.
Osim tehniĉkih kompetencija agencija treba zadovoljavati i osam obaveznih kompetencija
koje demonstriraju sposobnost agencije za saradnju sa kolegama, ispunjavanje zahtjeva
klijenata, upravljanje vlastitim biznisom i rad na osnovama poštenja i integriteta, a to su:
-
briga o klijentu;
komunikacija i pregovaranje;
pravila ponašanja, etiĉke i profesionalne prakse;
izbjegavanje konfliktnih situacija, procedure za rješavanje sporova;
upravljanje podacima;
zdravlje i sigurnost;
održivost;
timski rad.
Da bi aplikant bio primljen u ĉlanstvo BHPA mora dokazati da zadovoljava sve obavezne
kompetencije. Za to je potrebno dostaviti pismeni dokaz – po dva za svaku tehniĉku
kompetenciju (pisani dokazi takoĊer demonstriraju obavezne kompetencije). Odgovarajući
dokazi mogu demonstrirati sljedeće:
- propisane odredbe i uvjete angažmana;
- primjerke razliĉitih vrsta ugovora;
- primjerke prodajnih aktivnosti i oglašavanja koji ukljuĉuju pojedinosti o nekretninama
koje prodajete ili iznajmljujete;
- primjerke korespodencije kojima demonstrirate pregovaraĉke tehnike o uvjetima
prodaje ili najma;
- pismene izvještaje klijentima;
- procedure provjere potencijalnih najmoprimaca;
- procedure upravljanja transakcijama;
- procedure pokazivanja ili pregledavanja nekretnina;
- procedure rješavanja problema, sukoba interesa i/ili sporova;
- procedure pregovaranja prilikom prodaje ili kupovine za klijenta;
- procedure prilikom uzimanja depozita od klijenata;
- usklaĊenost sa zakonskim odredbama (npr. registracija, certifikati...);
- pružanje drugih relevantnih usluga kao što su istraživanja i procjene.
10
Ĉlanstvo se produžuje jednom godišnje uz reviziju primjene navedenih standarda poslovanja.
BHPA zadržava pravo revizije standarda poslovanja CBHPA bez prethodne najave u bilo koje
vrijeme dok je ĉlan BHPA.
III NAČINI STICANJA ČLANSTVA
NECERTIFICIRANI
FIZIĈKA LICA
Ĉlan 10.
T (Trainee Members) BHPA – TBHPA
TBHPA podrzumijeva studente koji su na Master of Property programu. Ovi ĉlanovi mogu i
ne moraju imati radno iskustvo iz oblasti struke. Kao necertificiranim ĉlanovima im se može
omogućiti aktivno uĉešće u aktivnostima BHPA kao i sticanje relevantnog dodiplomskog
iskustva.
Za ĉlanstvo TBHPA trebaju da ispune sljedeće kriterije:
1. dokaz o upisu u prvi semestar Master of Property programa;
2. preporuka od ĉlana BHPA;
3. pismo motivacije;
4. popunjena aplikacija za primanje u ĉlanstvo;
6. diploma o završenom studiju na visokoškolskoj ustanovi (završen 7. stepen ili I ciklus
studija po Bolonjskom procesu).
Nakon što kandidat ispuni gore navedene uslove, isti pristupa intervjuisanju pred Komisijom
za ĉlanstvo (sastoji se od minimum tri ĉlana od kojih jedan mora biti iz relevantne struke
certificiranja) koja je predložena od strane BHPA. Komisija za ĉlanstvo će izvršiti procjenu
aplikacije kandidata u roku od 30 dana.
Uspješni kandidati su obavezni potpisati profesionalni i etiĉki kodeks. TakoĊer, kandidat je
dužan dostaviti dokaz o uplati ĉlanarine BHPA i popuniti pristupnicu za ĉlanstvo. Nakon
potpisivanja izjava kandidat dobija status TBHPA (Trainee Member).
TBHPA je dužan jednom godišnje obnoviti svoje ĉlanstvo.
TBHPA je dužan da se pridržava svih pravilnika donesenih od strane BHPA.
Ĉlan 11.
M (Members) BHPA – MBHPA
U ovu kategoriju ĉlanstva spadaju ĉlanovi koji nemaju edukaciju iz relevantne oblasti
prepoznatih od strane BHPA, ali imaju relevantno iskustvo iz oblasti nekretnina.
Za ĉlanstvo MBHPA trebaju da ispune sljedeće kriterije:
11
1. Curriculum Vitae (CV);
2. pismo preporuke – mora sadržavati pismene preporuke najmanje tri relevantne osobe
koje mogu svjedoĉiti o radu pojedinca;
3. pismo motivacije;
4. popunjena aplikaciau za primanje u ĉlanstvo;
5. diploma o završenom studiju na visokoškolskoj ustanovi (fakultetska diploma).
Nakon što kandidat ispuni gore navedene uslove, isti pristupa intervjuisanju pred Komisijom
za ĉlanstvo (sastoji se od minimum tri ĉlana od kojih jedan mora biti iz relevantne struke
certificiranja) koja je predložena od strane BHPA. Komisija za ĉlanstvo će izvršiti procjenu
aplikacije kandidata u roku od 30 dana.
Uspješni kandidati su obavezni potpisati profesionalni i etiĉki kodeks.TakoĊer, kandidat je
dužan dostaviti dokaz o uplati ĉlanarine BHPA i popuniti pristupnicu za ĉlanstvo.
Nakon potpisivanja izjava kandidat dobija status MBHPA (Member).
Uslov za obnavljanje ĉlanstva je da MBHPA plati godišnju ĉlanarinu.
MBHPA je dužan da se pridržava svih pravilnika donesenih od strane BHPA.
Ĉlan 12.
F (Fellow Members) BHPA- FBHPA
Poĉasni ĉlanovi koji su istaknuti lideri u svojim profesijama i istaknuti ĉlanovi društva.
Svojim radom i djelovanjem utjeĉu na razvoj profesije relevantne za BHPA, imaju visoko
obrazovanje iz srodnih profesija.
Za ĉlanstvo FBHPA trebaju da ispune sljedeće kriterije:
1. Curriculum Vitae (CV);
2. sedam godina radnog iskustva;
3. pismo preporuke - mora sadržavati pismene preporuke najmanje 3 (tri) relevantne
osobe koje mogu svjedoĉiti o radu pojedinca;
4. popunjena aplikacija za primanje u ĉlanstvo;
5. dosje struĉnosti koji pokazuje ispunjenje uslova kompetentnosti.
Za sticanje FBHPA ĉlanstva kandidati trebaju da budu predloženi od strane barem jednog
ĉlana BHPA, za dobijanje FBHPA ĉlanstva potrebno je da prijedlog bude usvojen.
Uspješni kandidati su obavezni potpisati profesionalni i etiĉki kodeks. TakoĊer, kandidat je
dužan dostaviti dokaz o uplati ĉlanarine BHPA i popuniti pristupnicu za ĉlanstvo.
Nakon potpisivanja izjava kandidat dobija status FBHPA (Fellow Member).
Uslov za obnavljanje ĉlanstva je da FBHPA plati godišnju ĉlanarinu.
FBHPA je dužan da se pridržava svih pravilnika donesenih od strane BHPA.
12
Ĉlan 13.
PRAVNA LICA
C (Company Members) BHPA - CBHPA
Ĉlanom BHPA mogu postati sva pravna lica registrovana u Bosni i Hercegovini koja prihvate
Statut i ciljeve BHPA i uĉestvuju u radu BHPA preko svojih delegiranih predstavnika.
Za ĉlanstvo ova pravna lica trebaju da ispune sljedeće kriterije:
1. popunjena pristupnica za primanje u ĉlanstvo;
2. minimalno jedan od zaposlenika mora bit certificirani ĉlan BHPA;
3. dokaz o uplati ĉlanarine;
4. potpisan etiĉki kodeks;
5. potpisan profesionalni kodeks BHPA;
Uslov za obnavljanje ĉlanstva je da CBHPA plati godišnju ĉlanarinu.
CBHPA je dužan da se pridržava svih pravilnika donesenih od strane BHPA.
IV KRITIČKA ANALIZA
Ĉlan 14.
Kritiĉka analiza je pisani izvještaj o projektu ili projektima u koje je kandidat bio ukljuĉen za
vrijeme svog treninga. Izbor teme je veoma važan i mora reflektirati odabrani naĉin sticanja
ĉlanstva.
Primjera radi, ukoliko kandidat radi za veliku organizaciju i ukljuĉen je u kompleksnu
instrukciju ili projekt, uloga i doprinos kandidata bi mogli biti odgovarajuća tema.
Alternativno, instrukcija ili projekt mogu biti konkretni i manje finansijske vrijednosti. Mogu
jednostavno biti tipiĉni za posao koji kandidat obavlja za vrijeme treninga.
Idealno, kritiĉka analiza kandidata treba biti fokusirana na jedan aspekt njegovog posla.
Ukoliko kandidat želi, može koristiti nekoliko projekata kao primjer kako bi naglasio
odreĊeno pitanje ili aspekt posla. Projekt može biti baziran ili ukljuĉivati i rad poduzet van
zemlje u kojoj inaĉe kandidat praktikuje rad.
Ne oĉekuje se da kandidat nužno vodi projekt. Uloga kandidata u timu je ono što je potrebno
naglasiti, komentirati i analizirati. Ako se projekt vodi već duže vrijeme, kandidat ne mora biti
ukljuĉen od poĉetka, ne mora biti kontinuirano ukljuĉen, niti projekt mora biti završen u
vrijeme kada kandidat priprema svoju kritiĉku analizu, i u tom sluĉaju, kandidat treba navesti
prognozu ishoda. Ukoliko ishod bude poznat u periodu izmeĊu predavanja kritiĉke analize i
intervjua, kandidat ukljuĉuje ishod u svoju prezentaciju.
13
Ĉlan 15.
Kritička analiza mora biti:
-
duga maksimalno 1.500 rijeĉi za ABHPA (Apprentice Members) ili 3.000 rijeĉi za
GBHPA (Graduate Members) i MBHPA (Members) (iskljuĉujući priloge);
potpisana i datirana od kandidata, može ukljuĉivati fotografije i planove.
Kandidat mora objasniti ne samo projekt već i procese koje je kandidat slijedio/la u donošenju
odluka. Fokus mora biti na analizi projekta, a ne samo ponuditi pregled šta je sve bilo
ukljuĉeno. Kvalitet, a ne kvantitet je ono što će komisija ocjenjivati. Prilozi bi trebali
podržavati izvještaj, a ne dodavati ili proširivati isti.
Ĉlan 16.
Konaĉno: kritiĉka analiza mora reflektirati sposobnosti kandidata u sljedećim oblastima:
- pisana i grafiĉka komunikacija;
- profesionalni standardi organizacije i prezentacije;
- analiza, reflektivno razmišljanje i rješavanje problema;
- uĉenje iz steĉenog iskustva.
V PROFESIONALNI RAZVOJ
Ĉlan 17.
Kandidati su odgovorni za planiranje i ostvarivanje zahtjevanog profesionalnog razvoja.
Ĉlan 18.
Supervizor i savjetnik će uzeti aktivno uĉešće i pomoći kandidatu sa planiranjem i
evaluacijom njegovog profesionalnog razvoja. Posebna pažnja mora se posvetiti principima temeljima profesionalnog razvoja. Profesionalni razvoj bi trebao:
-
biti stican na strukturiran naĉin;
biti baziran na eksplicitnom procesu selekcije, planiranja i evaluacije aktivnosti;
reflektirati uĉenje iz neformalnih izvora treninga npr. strukturirano ĉitanje.
Profesionalni razvoj bi trebao komplimentirati i podržavati obavezne i tehniĉke kompetencije
kandidata. BHPA u nastavku Pravilnika predlaže sljedeći okvir kao pomoć kandidatima u
dizajniranju fleksibilnog plana koji reflektira vlastite potrebe kandidata za razvoj.
Ĉlan 19.
Plan profesionalnog razvoja podrazumijeva:
- razvoj profesionalnih vještina (opcionalne kompetencije);
- razvoj tehniĉkih vještina (opcionalne kompetencije);
- razvoj vještina profesionalne prakse (kompetencije profesionalne prakse, etiĉkih
pravila i sukoba interesa).
14
Razvoj personalnih vještina
Razvoj prenosivih personalnih i interpersonalnih vještina podrazumijeva:
- komunikativnost,
- briga o klijentima,
- upravljanje podacima,
- informacione tehnologije,
- timski rad.
Razvoj tehničkih vještina
Razvoj vještina vezanih za kandidatov naĉin sticanja certificiranog ĉlanstva. Ovo ukljuĉuje
kratke „update“ sesije za unapreĊenje i treninge vještina.
Razvoj vještina profesionalne prakse
Razvoj profesionalizma:
- razumijevanje skrbi za klijente;
- izbjegavanje konflikta, procedure menadžmenta i rješenja sporova;
- BPP kodeks postupanja, profesionalna praksa.
VI FINALNA OCJENA
Ĉlan 20.
Intervju za davanje finalne ocjene traje aproksimativno jedan sat i dizajniran je da odredi da
li:
- se kandidat jasno izrazio u usmenoj prezentaciji i intervjuu;
- kandidat može demonstrirati, uz podršku svojih pismenih podnesaka, razumijevanje
steĉenog znanja i steĉenih kompetencija za vrijeme treninga;
- kandidat posjeduje prihvatljivo razumijevanje uloge i odgovornosti posrednika u
prometu nekretninama;
- kandidat može primijeniti svoje profesionalne i tehniĉke vještine u korist onih koji ga
angažuju.
Ukoliko kandidat nije spreman i ima potrebu da odgodi finalnu ocjenu, potrebno je da odmah
kontaktira BHPA. Propuštanje javljanja i pojavljivanja na zakazanoj procjeni će rezultirati
time da BHPA naplati troškove kandidatovog nepojavljivanja.
Ĉlan 21.
Intervju provodi komisija za ĉlanstvo (sastavljena od minimum dva ovlaštena procjenitelja),
obuĉena i odabrana za ovu ulogu. Na intervjuu kandidat može oĉekivati pitanja o:
- kandidatovoj prezentaciji i kritiĉkoj analizi;
- kandidatovim podnescima;
- širim aspektima kandidatovog znanja i iskustva, ukljuĉujući etiku, pravila postupanja
BHPA, i trenutna pitanja koja se tiĉu profesije.
Kada je u pitanju kritiĉka analiza, Odbor će pitati o radu kandidata i razlozima odabira
odreĊenog pristupa. TakoĊer će ispitati kandidatovo razumijevanje širih pitanja vezanih za
njegov izvještaj.
15
Odbor će pokušati da odredi generalni nivo sposobnosti kandidata – Odbor neće oĉekivati da
kandidat bude ekspert u svakoj oblasti profesionalne aktivnosti. Odbor će nastojati da ocijeni
da li kandidat ima minimum traženog nivoa struĉnosti u kljuĉnim oblastima za klijente za
koje radi i da li razumije nivo profesionalnog postupanja koji se oĉekuje od ĉlana BHPA.
Odbor će uzeti u obzir cjelokupni trening, podneske, prezentaciju i intervju kandidata.
Ĉlan 22.
Struktura intervjua
Intervju ima sljedeću strukturu:
- Otvaranje intervjua od strane Predsjedavajućeg i predstavljanja (3-4 minute);
- Prezentacija kandidata o kritiĉkoj analizi (10 minuta);
- Pitanja o prezentaciji (10 minuta);
- Diskusija o sveukupnom iskustvu ukljuĉujući profesionalni razvoj, kompetencije,
pravila postupanja i profesionalne prakse (35 minuta);
- Zatvaranje intervjua od strane Predsjedavajućeg (1-2 minute).
Ĉlan 23.
Ishod intervjua
Odbor za intervju će obavijestiti kandidata o finalnoj ocjeni u roku od 21 dan. Ukoliko je
kandidat bio uspješan, dobiti će ĉlanstvo BHPA.
Vrijednost koja se pridaje razliĉitim komponentama finalne ocjene jeste kako slijedi:
- obavezne kompetencije 20%;
- tehniĉke kompetencije 70%;
- etika, profesionalni identitet i odgovornost 10%.
Ĉlan 24.
Odbijenica (u slučaju da kandidat ne proĎe finalnu ocjenu)
U sluĉaju odbijanja, kandidatu će biti poslana odbijenica u roku od 21 dan nakon ocjenjivanja,
koja objašnjava zašto je Komisija za ĉlanstvo donijela negativnu odluku.
Da bi kandidat mogao pristupiti ponovnoj procjeni mora:
- zabilježiti minimum od dodatnih 100 dana relevantnog profesionalnog iskustva
popunjavajući dosje o odbijenoj finalnoj ocjeni;
- ukoliko kandidat promijeni bilo koju od kompetencija, mora pružiti Udruženju
informaciju o toj izmjeni;
- poduzeti minimum od dodatnih 24 sata profesionalnog razvoja;
- dati kritiĉku analizu (ponovo napisanu ili samo dopunjenu, ovisno šta zahtijeva
izvještaj o odbijanju-odbijenica);
- saglasiti se sa svojim supervizorom i savjetnikom o naĉinu otklanjanja nedostataka
navedenih u izvještaju o odbijanju.
Kandidat nastavlja da vodi i bilježi svoje iskustvo dok ne uspije proći finalnu ocjenu. Ukoliko
se kandidat nije prijavio za sljedeće zakazano ocjenjivanje, gore navedeni uslovi se smatraju
16
za minimalne uslove, te će se uvećavati za još toliko svakog narednog šestomjeseĉnog
perioda.
Po ispunjavanju gore navedenog, kandidat će pristupiti ponovnom intervjuu.
Kandidat plaća troškove izlaska i odbijanja na prethodnom intervjuu prije sticanja prava
ponovnog izlaženja na intervju.
VII ŢALBA
Ĉlan 25.
Žalba prije pristupanja finalnoj ocjeni:
- Ukoliko BHPA odbije aplikaciju kandidata za prijem na finalnu ocjenu na gore
predviĊene naĉine, kandidat može tražiti od Komisije za žalbu da ponovo razmotri
njegovu aplikaciju.
- Ukoliko kandidat želi ponovo razmatranje njegove aplikacije, dostavlja Komisiji za
žalbu puni CV, komunikaciju koju je zaprimio i njegovu izjavu, navodeći razloge
zašto smatra da njegova aplikacija nije trebala biti odbijena. Svi zahtjevi za ponovo
razmatranje prijave obradit će se unutar 15 dana.
Ĉlan 26.
U sluĉaju odbijanja nakon finalne ocjene, kandidat ima rok od 10 dana od dana primanja
pisma odbijenice za ulaganje žalbe. Ovo pismo će objasniti razloge odbijanja kandidata i dati
detalje kako podnijeti žalbu. Žalba može imati tri osnova:
- administrativne ili proceduralne omaške, npr. Odbor nije dobio taĉne informacije;
- ispitivanje ili testiranje kompetentnosti se koncentrisalo van glavnih oblasti treninga ili
iskustva;
- bilo koji oblik diskriminacije.
Ĉlan 27.
Podnesena žalba mora:
- biti u pisanom obliku, uz plaćenu administrativnu taksu, koja se vraća ako se žalba
usvoji;
- biti liĉno podnesena, a ne od strane trećih osoba;
- jasno navesti osnove na kojima se žalba podnosi, potkrijepljena odgovarajućim
dokazima.
VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlan 28.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrši Upravni odbor.
Ĉlan 29.
17
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
______________________
Broj:
Sarajevo, 23. 01. 2013. godine
18
Download

Putevi prema članstvu