Projektovanje organizacije
1. nedelja
Način polaganja ispita
-
Usmeno
Knjiga “Projektovanje organizacije”
“Beneficije” - 10/13 dolazaka
-
-
400/580
Evidencija prisutnosti na vežbama
Možete menjati termine slušanja nastave
Radne nedelje
pon.
uto.
sre.
čet.
pet.
sub.
(03-09. mart)
1
1
1
(10-16. mart)
2
2
2
(17-23. mart)
3
3
3
(24-30. mart)
4
4
4
(31.03-06. april)
5
5
5
8(čet.)
(07-13. april)
6
6
6
7(pet.)
(14-20. april)
7
7
neradni dani
8(pet.)
Kolokvijumska nedelja
(21-27. april)
(28.04-04. maj)
ned.
8
Kolokvijum. nedelja
Radne nedelje
pon.
uto.
sre.
čet.
pet.
(05-11. maj)
9
9
9
(12-18. maj)
10
10
10
(19-25. maj)
11
11
11
(26. maj-01. jun)
12
12
12
(02-8. jun)
13
13
neradni dani
sub.
13(pet.)
ned.
Termini nastave
pon.
uto.
sre.
čet.
pet.
08:15
210
10:15
210
12:15
201
14:15
006
18:15
104
Način polaganja ispita
-
Sajt predmeta – organizacija.fon.bg.ac.rs
-
-
informacije o predmetu
prezentacije i materijali sa vežbi
evidencija prisutnosti
Anketa/Projekat/Istraživanje - ???
Coca-Cola Company Game (2 nedelje)
Osnovni pojmovi
Definicija: Projektovanje organizacije je proces oblikovanja
organizacije sposobne za realizaciju definisane poslovne
strategije i ostvarivanje drugih individualnih i organizacionih
ishoda.
Pod oblikovanjem organizacije podrazumeva se definisanje ili
preoblikovanje elemenata organizacije koji čine organizacioni sistem.
Osnovni pojmovi
Pojam projektovanja organizacije se često pogrešno izjednačava sa pojmom
projektovanja organizacione strukture.
Definicija: Organizaciona struktura se definiše kao formalni
način na koji su ljudi i aktivnosti grupisani u radna mesta i
organizacione jedinice
Osnovni pojmovi
Definicija: Elementi organizacije ili elementi organizacionog
dizajna predstavljaju osnovne delove ili „gradivne blokove“
organizacije koji se koriste prilikom projektovanja organizacija.
Definicija: Principi projektovanja organizacija predstavljaju
pravila ili koncepte koji se koriste u definisanju i uređivanju
elemenata organizacije.
Paralela sa dizajniranjem u slikarstvu
Elementi dizajniranja u slikarstvu su:
• Linija
• Oblik
• Pravac
• Veličina
• Tekstura
• Boja
• Tonus
Paralela sa dizajniranjem u slikarstvu
Balans objekata - Veliki objekat koji se nalazi u centru moguće je
uravnotežiti malim objektom koji se nalazi na ivici… Veliki i svetao objekat
može se uskladiti sa manjim tamnim objektom.
Paralela sa dizajniranjem u slikarstvu
Prelaz - Gradacija u veličini i boji privlači pažnju i objektima daje dinamiku.
Prelaz od svetlog ka tamnijem uticaće da pogled pomeramo duž objekta.
Paralela sa dizajniranjem u slikarstvu
Dominantnost – Veličina nekog objekta utiče na njegov značaj.
Paralela sa dizajniranjem u slikarstvu
…”skok” očima
…put koji
povezuje objekte
…drvored koji
povezuje objekte
Jedinstvo – odnosi se na vizualnu povezanost elemenata na crtežu.
Osnovni pojmovi
Definicija: Elementi organizacije ili elementi organizacionog
dizajna predstavljaju osnovne delove ili „gradivne blokove“
organizacije koji se koriste prilikom projektovanja organizacija.
Definicija: Principi projektovanja organizacija predstavljaju
pravila ili koncepte koji se koriste u definisanju i uređivanju
elemenata organizacije.
Jay Galbraith – 2002.
Modeli organizacije
Henry Mintzberg – 1979.
Robert Simons– 1995.
Organizacija
Okruženje
Ciljevi i
strategija
Kultura
Veličina
Tehnologija
Struktura
Robert H. Waterman i
Tom Peters – 1980.
1.Formalizacija
2.Specijalizacija
3.Hijerarhijaautoriteta
4.Centralizacija
5.Stručnost
6.Raciozaposlenih
Richard Daft– 1983.
Modeliorganizacije– WatermaniPeters1980.
Porukaautorauvezisaprimenommodela:
1.
Više elemenata ili faktora utiču na sposobnost organizacije da
sprovede promenu.
2.
Šema modela prenosi važnu poruku o međusobnoj povezanosti
varijabli.
3.
Podaci i radovi na temu strategije govore o problemu
implementacije strategije.
4.
Ne postoji hijerarhija između elemenata.
Robert H. Waterman i Tom Peters
1980
Modeliorganizacije- JayGalbraith2002.
ElementiStarModelTM-a:
1. Strategija;
2. Sposobnosti;
3. Struktura;
4. Procesi;
5. Nagrade;
6. Ljudi.
Jay Galbraith – 2002.
Organizacionešeme
Organizacionešeme
Organizacionešeme
Definicija: Organizaciona šema je dijagram koji prikazuje
strukturu organizacije, odnose i rang njenih delova i
pozicija/radnih mesta.
Na organizacionoj šemi se prikazuju:
1. strukturni elementi organizacije ili blokovi,
2. odnosi između strukturnih elemenata organizacije.
Organizacione šeme
Strukturni elementi šeme
Pravougaonik je najuobičajeniji
geometrijski oblik za prikazivanje
organizacionih celina
Organizacione celine
U strukturnim elementima ili blokovima mogu se upisivati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
nazivi ključnih (menadžerskih) pozicija,
nazivi organizacionih jedinica,
nazivi radnih mesta,
nazivi funkcija (poslova),
funkcije pozicija ili delova koji su prikazani (u kombinaciji sa drugim nazivima),
imena zaposlenih (u kombinaciji sa drugim nazivima),
ostali podaci - šifra RM, broj bodova RM, zahtevani stepen str. spreme, broj
radnika predviđenih za to RM, slike, kontakti itd.
kombinacija naziva.
Svrha crtanja organizacione šeme treba da odredi koji će se elementi i
podaci prikazivati na šemi.
Organizacione celine
1. Nazivi ključnih (menadžerskih) pozicija
Potpredsednik
za finansije
Primer: Direktor filijale A, Direktor fabrike X, Direktor profitnog centra B
Organizacione celine
2. Nazivi organizacionih jedinica
Sektor
za finansije
Primer: Direkcija za logistiku, Sektor za održavanje, Služba za održavanje vozila, Odeljenje za
održavanje motora
Organizacione celine
3. Nazivi radnih mesta
Inkasant
Primer: Spremačica, Referent za obračun zarada, Knjigovođa osnovnih sredstava, Tehničar elektro
nadzora
Organizacione celine
4. Nazivi funkcija (poslova)
Finansije
Primer: Pravni, kadrovski i opšti poslovi, Marketing, Računovodstvo
Organizacione celine
5. Funkcije pozicija ili delova koji su prikazani (u
kombinaciji sa drugim nazivima)
PRAVNA SLUŽBA
Pravna služba je specijalizovana služba koja ispunjava stručne zadatke u vezi
sa pravnom i kontrolnom funkcijom organizacije, pružajući stručno-pravna
mišljenja o poštovanju zakona i drugih akata koji se tiču organizacije, kao i
konsultativnu podršku pri izradi akata društva.
Organizacione celine
6. Imena zaposlenih (u kombinaciji sa drugim
nazivima)
Petar Petrović
Generalni direktor
Organizacione celine
7. Ostali podaci - šifra RM, broj bodova RM, zahtevani
stepen str. spreme, broj radnika predviđenih za to
RM, slike, kontakti itd.
Broj radnika
Šifra RM
240-1
VII-1
Stariji sistem
inženjer
3
26,8
Zahtevani
SSS
Broj bodova
Organizacione celine
8. Kombinacija naziva
Sektor
za finansije
Rukovodilac Sektora
Organizacione celine
Vrsta linije blokova
Značenje
Puna linija
Popunjene pozicije
Isprekidana linija
Nepopunjene pozicije
Tačka-crta
Ukinute pozicije
Tačkasta linija
Neaktivne pozicije
Organizacione celine
Popunjene pozicije
Nepopunjene pozicije
Ukinute pozicije
Neaktivne pozicije
Odnosi između organizacionih celina
Organizacionom šemom se prikazuju i odnosi koji
postoje u organizaciji. Ovi odnosi mogu biti:
1. Linijski odnosi - direktna veza između nadređene i
podređene pozicije.
2. Savetodavni odnosi - odnosi između savetodavnih
(npr. pomoćnik ili asistent) i drugih pozicija.
3. Funkcionalni odnosi - Odnosi između pozicija
specijalista i drugih pozicija.
Odnosi između organizacionih celina
Vrsta linije blokova
Značenje
Puna linija
Linijski (komandni) autoritet
Isprekidana linija
Savetodavni ili funkcionalni
odnosi
Pravila crtanja organizacionih šema
1. Blokovi na organizacionoj šemi (organizacione jedinice,
radna mesta itd.) koji se u organizaciji nalaze na istom nivou
hijerarhije trebalo bi da budu iste veličine i da na šemi budu
prikazani na istoj visini.
Pravila crtanja organizacionih šema
2. Kada je prostor na šemi ograničen,
elemente koji su na istom hijerarhijskom
nivou treba prikazati u vertikali, odmah ispod
elementa koji je u hijerarhiji iznad njih.
Pravila crtanja organizacionih šema
3. Najznačajniji
poslovi
se
koncentrišu u centru i visoko
na šemi.
4. Kada se elementi na šemi
prikazuju vertikalno, treba
koristiti jednu liniju autoriteta
i sve elemente direktno
povezati sa tom linijom.
Ispravno
Neispravno
Pravila crtanja organizacionih šema
5.
6.
7.
8.
Svaki blok na šemi mora da bude povezan sa nekim od drugih
blokova. Nijedna pozicija ili organizaciona jedinica ne može da bude
nezavisna.
Svaki element mora da bude jasno podređen nekom drugom
elementu.
Elementi na organizacionoj šemi treba da budu proporcionalno veći,
prema tome kom hijerahijskom nivou pripadaju. Značajniji poslovi ili
pozicije se predstavljaju simbolima većeg formata ili su boldirani.
Fizički raspored izvođenja poslova ili izvršilaca ne bi trebalo da utiče
na kompoziciju šeme, presudna je funkcionalna povezanost.
Pravila crtanja organizacionih šema
9.
Linije odnosa između elemenata mogu biti pune ili
isprekidane. Linije autoriteta su pune linije koje polaze
vertikalno od bloka višeg ranga i ulaze vertikalno ili
horizontalno u blok nižeg ranga. Za ostale povezanosti
između blokova, koristi se isprekidana linija.
Pravila crtanja organizacionih šema
Primer: pomoćne pozicije u organizaciji i savetodavni autoritet
Pravila crtanja organizacionih šema
Primer: specijalizovane funkcije i funkcionalni autoritet
Pravila crtanja organizacionih šema
10. Pozicija zamenika ili pomoćnika može se nacrtati na dva načina.
1. Način – Zamenik / Pomoćnik kao savetodavna pozicija
Zamenik
Pravila crtanja organizacionih šema
10. Pozicija zamenika ili pomoćnika može se nacrtati na dva načina.
2. Način – Zamenik / Pomoćnik kao linijski rukovodilac
Zamenik
Pravila crtanja organizacionih šema
11. Jednostavnost je jedno od osnovnih pravila grafičkog predstavljanja
strukture. To implicira da šeme retko kada prikazuju više od jednog
odnosa ili rasporeda u strukturi.
12. Linije autoriteta ne treba crtati dijagonalno.
13. Treba izbegavati preklapanje linija autoriteta.
Neispravno
Ispravno
Pravila crtanja organizacionih šema
14. Na šemi treba
izbegavati zbunjujuće i
komplikovane
elemente.
Jednostavnost
organizacione šeme je
jedno od osnovnih
zahteva crtanja.
Komplikovaniji način
Jednostavniji način
Pravila crtanja organizacionih šema
15. Šeme sa previše elemenata treba dekomponovati na veći
broj jednostavnijih šema, kako bi se očuvala jasnost
interpretacije.
16. Organizaciona šema bi trebalo da ima “vizuelni balans”,
simetrični ili asimetrični. Grafikon koji nije uravnotežen
deluje neusklađeno.
Pravila crtanja organizacionih šema
Ispravno
Ispravno
Neispravno
Pravila crtanja organizacionih šema
17. Ako se koriste različite vrste linija za prikazivanje blokova
i odnosa u strukturi, trebalo bi ih objasniti u legendi.
18. Na šemi bi na prikladnom mestu trebalo staviti datum
poslednjeg ažuriranja ili verziju šeme.
Organizacione šeme
Postoji nekoliko ograničenja u vezi sa organizacionim šemama:
• Ako se crtanje vrši ručno (kada koriste softveri kao što je Microsoft
Visio ili PowerPoint), organizaciona šema će vrlo često biti neažurna,
posebno u velikim organizacijama u kojima postoji redovna fluktuacija
zaposlenih.
• Organizacionom šemom prikazani su samo formalni odnosi i njom je
nemoguće prikazati ljudske (društvene) odnose koji se razvijaju u
organizaciji.
• Organizaciona šema ne govori ništa o menadžerskom stilu koji je
karakterističan za tu organizaciju (npr. autokratski ili demokratski stil)
Primeri organizacionih šema
Organizacione šeme
Organizaciona šema AD “Železnice Srbije”
Pravilo 15: Šeme sa previše elemenata treba dekomponovati na veći broj
jednostavnijih šema, kako bi se očuvala jasnost interpretacije.
Organizacione šeme
Organizaciona šema “Mega stil”
Pravilo 12: Linije autoriteta ne
treba crtati dijagonalno.
Bolje je NE crtati strelice .
Organizacione šeme
TRAYAL KORPORACIJA
Generalni direktor
INVESTICIJE
PROJEKTOVANJE I
TEHNOENERGETIKA
FABRIKA
"TEHNOENERGETIKA"
FABRIKA
SPECIJALNIH ALATA
EKONOMSKI
POSLOVI
[email protected]
PROJEKT
Zajedni~ki
poslovi
SEKTOR
EKONOMIKE
Zajedni~ki
poslovi
Organizacija i
raspodela
Sektor proizvodnje
i remonta opreme
Slu`ba tehnologije
obrade specijalnih
alata
Gra|evinski
in`enjering
Sektor proizvodnje
i odr`avanja
energofluida
Sektor za
projektovanje i
realizaciju opreme
Plan i analiza
Kontrola
Cene i statistika
Priprema
Sektor elektroprojektovanja i
realizacije
Proizvodnja fabrike
specijalnih alata
Sektor za
projektovanje i
realizaciju m a{inskih
energofluida
Obra~un zarada
Sektor proizvodnje
i odr`avanja
elektroenergetike
SEKTOR
INFORMATIKE
KOMERCIJALNI
POSLOVI
SEKTOR FINANSIJA
SEKTOR
KAVALITETA
Prodaja
Odeljenje doma}eg
platnog prometa
Biro upravljanja
kvaliteta
Sektor nabavke
Odeljenje
inostranog platnog
prometa
Biro
standardizacije i
metrologije
SEKTOR
UNUTRA[NJE
KONTROLE
Slu`ba kontrole
materijalno
finansijskog
poslovanja
Marketing Trayal
korporacije
Odeljenje kredita
Trayal trgovina
Odeljenje kupaca i
dobavlja~a
OP[TE ZAJEDNI^KI
POSLOVI
STRATE[KI RAZVOJ
SEKTOR OP[TIH I
ZAJEDNI^KIH
POSLOVA
SEKTOR
STANDARDA
Uprava
sektora
Slu`ba pravnih
poslova i
obezbe|enja
Slu`ba popisa
PREDSTAVNI[TVO
BEOGRAD
Zajedni~ki
poslovi
Restoran na
lokaciji Parunovac
Restoran na
lokaciji Dedina
Restoran na
lokaciji Pojate
Trayal club hotel
Barovi i kafe
kuhinje
Odmarali{te
\enovi}i
Slu`ba op{tih
poslova
Odeljenje odbrane
Sektor transporta
Slu`ba
ra~unovodstva
FABRIKA TERETNIH I
INDUSTRIJSKIH
PNEUMATIKA
Slu`ba
zajedni~kih
poslova
Slu`ba
obezbe|enja
kvaliteta
Sektor proizvodnje
sme{a
TRAYAL [PED
FABRIKA AUTO
GUMA
Slu`ba
obezbe|enja
kvaliteta
FABRIKA GUMA ZA
DVOTO^KA[E I
UNUTRA[NJIH GUMA
FABRIKA TERETNIH I
FABRIKA ZA[TITNIH
INDUSTRIJSKIH
SREDSTAVA
PNEUMATIKA
Sektor
upravljanja
kvalitetom
Slu`ba op{tih
poslova
OBLAST
FABRIKA TERETNIH I
EKSPLOZIVA,
INDUSTRIJSKIH
PIROTEHNIKE I
PNEUMATIKA
HEMIJE
Zajedni~ki
poslovi
Uprava
oblasti
Sektor proizvodnje
pneumatika
Sektor proizvodnje
Sektor kontrole
kvaliteta
Proizvodnja
unutra{nje gume
Proizvodnja
spoljne gume
Sektor proizvodnje
Sektor razvoja
Proizvodnja
Sektor razvoja
Sektor
kalandriranja i
poluproizvoda
Sektor pripreme
proizvodnje
Sektor tehni~kotehnolo{kog
razvoja
Sektor odr`avanja
Sektor razvoja
proizvoda
Sektor kontrole
kvaliteta
Sektor kontrole
kvaliteta
Sektor aktivnih
ugljeva
Sektor obezbe|enja
kvaliteta
Slu`ba kontrole
kvaliteta
Sektor proizvodnje
GTR
Sektor odr`avanja
Sektor skladi{tenja
Sektor operativne
pripreme
Slu`ba skladi{tenja
gotovih proizvoda
Odr`avanje
Sektor razvoja
sme{a i
pneumatika
Sektor kontrole
kvaliteta
TRAYALHEM
Sektor odr`avanja
ARTIFEXO
BU^IM
Slika 3.1. Organizaciona struktura Trayal
korporacije (postoje}e stanje)
PROIZVODNA
STANICA
MAJDANPEK
PROIZVODNA
STANICA
BOR
Organizacione šeme
Generalni direktor
Zamenik generalnog
direktora
Poslovni sekretarijat
Direktor za
komerc. poslove
Tehnicki direktor
Pomocnik tehnickog
direktora za proizvodnju
Pomocnik tehnickog
direktora za održavanje
Direktor za
finans. poslove
Pomocnik tehnickog
direktora za razvoj
investicije i kibernetiku
Fabrika
Etilen
Fabrika
Sintetic. kaucuka
RJ mašinskog i
gradjevinskog održavanja
Sektor razvoj
Sektor nabavka
Sektor ekonomskih
poslova
Fabrika
PENG
Fabrika
Panonija plast
RJ instrumentalnog
odžavanja
Sektor investicije
Sektor prodaja
Sektor finansijsko
racunovodstvenih poslova
Fabrika
PEVG
Fabrika
Energetika
RJ
elektro-snabdevanja
Sektor kibernetika
Sektor marketing
Fabrika
Elektroliza
Fabrika
Obrada voda
Fabrika
VCM
Sektor Zaštitna
radionica
Fabrika
PVC
Sektor Zaštite
Fabrika
Cevi i fiting
Priprema
proizvodnje
Sektor logistike
Sektor za obezbedjenje
kvaliteta i unapredj.
proizvodnje
Sektor za pravne,
kadrovske i opšte poslove
Organizacione šeme
Organizacione šeme
Organizacione šeme
Organizacione šeme
Organizacione šeme
Organizacione šeme
VEŽBA
- crtanje organizacione šeme -
Organizacina šema - AUB
Hvala na pažnji
Download

Organizacione šeme