KAKO SE OCJENJUJE STEČENO ZNANJE?
Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu, da se pripremaju za vježbe, da rade seminarske
radove i da aktivno učestvuju u seminarskoj nastavi i
na vježbama. Rad i znanje studenata prati se i ocjenjuje kontinuirano u toku semestra i na završnom
ispitu. Ocjenjivanje se vrši dodjeljivanjem poena za
svaki oblik aktivnosti i provjere znanja.
U toku semestra studenti polažu dva kolokvijuma
i na kraju ispit. Kolokvijumi i ispit sastoje se iz praktičnog i teorijskog dijela. Teorijski dio u principu polaže
se pismeno. Nakon položenih svih ispita student brani diplomski rad.
Student koji nije ispunio svoje obaveze ili nije
položio ispit uključuje se naredne studijske godine u
nastavu zajedno sa narednom generacijom.
KAKO SE UPISUJE NA FAKULTET
PRIMIJENJENE FIZIOTERAPIJE?
Na osnovne studije primijenjene fizioterapije
mogu se upisati kandidati sa završenom gimnazijom
i srednjom medicinskom školom, kao i kandidati sa
završenom drugom srednjom školom koji polože
diferencijalni ispit iz fizike, biologije i latinskog jezika, pri čemu se u kvalifikacionom postupku boduje
uspjeh postignut na diferencijalnom ispitu iz fizike i
biologije.
Upis studenata vrši se na konkurentskoj osnovi, u
skladu sa rezultatima postignutim na završetku i tokom srednjeg obrazovanja, nakon sprovedenog postupka rangiranja.
ŠTA NAKON ZAVRŠENIH STUDIJA?
Diplomci Fakulteta primijenjene fizioterapije mogu se zaposliti i uspješno raditi u brojnim sredinama:
rehabilitacionim centrima, opštim i specijalizovanim
bolnicama, domovima zdravlja, banjama, sportskim
centrima i klubovima, domovima za stare, privatnoj
praksi.
Fakultet primijenjene fizoterapije prepoznat je i
ima svoju reputaciju i van granica naše zemlje. Struktura znanja i specifičan način razmišljanja koji se stiču
tokom studija omogućuju diplomcima našeg Fakulteta da se lako prilagode promjenama koje nameće
savremeno društvo i zaposle se i na raznim drugim
mjestima, u Crnoj Gori i van nje.
Trenutno, prema evidenciji Republičkog zavoda
za zapošljavanje, u Crnoj Gori nema nezaposlenih fizioterapeuta.
FAKULTET PRIMIJENJENE FIZIOTERAPIJE
Adresa: Sava Ilića 5, 85347 Igalo
Crna Gora
Pošt. fah 31
Telefon: +382 31 658 876
Faks: +382 31 332 729
E-mail: [email protected]
Web: www.fpft.ac.me
ŠTA JE FIZIOTERAPIJA?
KOJE PROGRAME NUDIMO?
KAKO SE DRŽI NASTAVA I KAKO SE UČI?
Fizioterapija je zdravstvena profesija za koju i kod
nas i u svijetu postoji veliko interesovanje.
Stručnjaci u oblasti fizioterapije koriste fizikalne
metode u cilju unapređenja, održavanja i uspostavljanja fizičkog, psihičkog i socijalnog zdravlja i funkcionisanja ljudi sa različitim potrebama i problemima
nastalim usled bolesti, povreda, starenja i neaktivnosti.
U svom radu sa pacijentima fizioterapeut pokazuje svoje znanje i vještine, svoju sposobnost komunikacije, senzibilnost, toleranciju i sposobnost rada u
timu.
Velika raznovrsnost pacijenata i sredina u kojima
radi fizioterapeut čini ovu profesiju izazovnom i nudi
široke mogućnosti za napredovanje u struci.
Budućim studentima Fakultet u Igalu nudi osnovne studije primijenjene fizioterapije i postdiplomske
specijalističke studije. Nastavni plan i program su
usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom i evropskim
sistemom transfera kredita.
Osnovne studije traju tri godine (180 ECTS kredita) a postdiplomske specijalističke studije jednu godinu (60 ECTS kredita).
Trenutno je na Fakultetu 340 studenata na
osnovnim studijama i 39 na postdiplomskim specijalističkim studijama.
Nastava na Fakultetu primijenjene fizoterapije organizovana je tako da studenti steknu ne samo solidno teorijsko znanje već i sposobnosti i vještine neophodne za poziv fizioterapeuta. Tri osnovna oblika
nastave na Fakultetu su predavanja, vježbe i klinička
edukacija.
Predavanja i vježbe izvode se u učionicama i kabinetima Fakulteta. Klinička edukacija organizuje se
u Institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr
Simo Milošević” u Igalu koji posjeduje modernu terapijsku i dijagnostičku opremu iz oblasti fizikalne
medicine, kao i u drugim renomiranim zdravstvenim
ustanovama u okruženju. Obimna i sveobuhvatna
klinička edukacija, organizovana u malim grupama,
omogućuje studentima da se primjenom znanja u
stvarnim životnim situacijama i kroz interakciju sa
pacijentima i iskusnim stručnjacima u oblasti fizioterapije osposobe da u potpunosti odgovore zahtjevima buduće radne sredine.
Studentima je za sve predmete obezbijeđena literatura (udžbenici, skripte).
Na raspolaganju je biblioteka Fakulteta u čijem
se fondu nalazi 545 knjiga iz oblasti fizioterapije i
graničnih medicinskih disciplina i Internet sala sa 17
kompjutera.
KO SMO MI?
Fakultet primijenjene fizioterapije je organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore.
Obrazovanje kadra u oblasti fizioterapije započeto je osnivanjem Više fizioterapeutske škole u Igalu
1976. godine. Škola je 2004.godine transformisana
u Visoku fizioterapeutsku školu, a 2005. godine preimenovana u sadašnji Fakultet primijenjene fizioterapije. Ostvarujući cilj stvaranja kvalitetnog visokoobrazovanog kadra u oblasti primijenjene fizioterapije
Fakultet u Igalu je stekao popularnost i ugled u Crnoj
Gori i regionu.
Misija Fakulteta primijenjene fizioterapije u Igalu jeste da nastavnim sadržajem, primjenom savremenih metoda edukacije i kroz istraživanje obrazuje
kvalitetne stručnjake u oblasti primijenjene fizioterapije, sposobne da kreativnim radom pomažu razvoj svoje zemlje i regiona u skladu sa savremenim
evropskim trendovima.
KOJE KVALIFIKACIJE SE STIČU ZAVRŠETKOM
STUDIJA?
Završetkom osnovnih studija stiče se visoko obrazovanje i stručni naziv bečelora primijenjene fizioterapije (BApp)
Završetkom postdiplomskih specijalističkih studija stiče se diploma specijaliste primijenjene fizioterapije (SpApp)
Od studijske 2003/2004 godine diplomu bečelor
primijenjene fizioterapije stekao je 241 student, a diplomu specijaliste primijenjene fizioterapije 45 studenata.
Download

KAKO SE OCJENJUJE STEČENO ZNANJE? Studenti su