ODRŽIVI RAZVOJ
Plan i program
Školska godina 2012/2013
www.odrzivirazvoj.webs.com
Šifra predmeta: 00-19
Broj ESPB: 5
Šta je održivi razvoj?
Održivi razvoj je razvoj kojim se ide u susret potrebama sadašnjosti tako da se ne ugrožava mogućnost
budućih generacija da zadovolje svoje sopstvene potrebe ... U suštini održivi razvoj je proces promena
unutar koga su eksploatacija resursa, usmeravanje investicija, orijentacija tehnološkog razvoja i
institucionalne promene u harmoniji i omogućavaju korišćenje sadašnjih i budućih potencijala kako bi se
zadovoljile ljudske potrebe i aspiracije.
(WCED, 1987)
Savremeni svet je već uveliko suočen sa potrebom globalne, zajedničke odgovornosti za razvoj u skladu sa
potrebama ljudi i prirode i shvatanjem da se planeta Zemlja mora očuvati kako za sadašnju, tako i za buduće
generacije ljudi na prihvatljiv način. Postoje jaki moralni razlozi da današnja generacija ostavi potomstvu u nasleđe
ništa manje šansi za razvoj, no što ih ona ima sada. Ovo rezonovanje je zasnovano na fundamentalnom principu
moralne pravde da svi ljudi imaju podjednaka prava na najšire osnovne slobode koje ne protivureče slobodi drugih.
Pravo sadašnje generacije na iskorišćavanje resursa i na zdravu životnu sredinu ne sme ugroziti isto takvo pravo
narednim generacijama.
Vizija održive Srbije
Srbija se susreće sa veoma velikim problemima i izazovima, kako u životnoj sredini, tako i socijalnoj, ekonomskoj,
naučnoj, obrazovnoj, zakonodavnoj, institucionalnoj i drugim sferama života. Ni koncept održivog razvoja na žalost,
nije dovoljno razvijan niti sprovođen u našoj zemlji. Razlozi za ovakvo stanje su mnogobrojni, ali ih pre svega treba
tražiti u privrednoj i svakoj drugoj stagnaciji u poslednjih 10-15 godina.
Srbija je 2017. godine institucionalno i ekonomski razvijena država sa adekvatnom infrastrukturom,
kompatibilna sa standardima EU, sa privredom zasnovanom na znanju, efikasno korišćenim prirodnim i
stvorenim resursima, većom efikasnošću i produktivnošću, bogata obrazovanim ljudima, sa očuvanom
životnom sredinom, istorijskim i kulturnim nasleđem, država u kojoj postoji partnerstvo javnog, privatnog i
civilnog sektora i koja pruža jednake mogućnosti za sve građane.
Nacionalna strategija održivog razvoja Srbije
Pitanja na koja želimo da pronađemo odgovor
Kako je tekla evolucija razvojnih doktrina u proteklih šest decenija (od perioda posle II Svetskog rata do
danas) i koliko su uspešni bili napori da se na globalnoj sceni promovišu principi ekonomske efikasnosti u
razvoju, jednakosti i socijalne pravde i održivosti?
Kako je (i da li je) koncept ekonomskog rasta kao jedini pokazatelj razvoja zamenjen integrativnim
konceptom održivog razvoja?
Kakva je bila uloga države u planiranju i implementaciji razvoja u različitim periodima i do koje mere je ta
uloga ervoluirala u modernim konceptima razvoja?
Na koji način su principi zaštite životne sredine uticali na koncepcijske postavke razvoja u prošlosti i kako
utiču danas?
Kakva je budućnost razvoja na globalnom nivou i koji faktori će uticati na formiranje budućih razvojnih
strategija?
Koje su najznačajnije odlike koncepta održivog razvoja i na koji način ovaj koncept utiče na kvalitet života u
globalizovanom svetu?
Da li je moguće planirati održivi razvoj i na koji način?
Do koje mere je koncept održivog razvoja primenljiv u Srbiji i koji su načini za njegovu implementaciju u
sadašnjem trenutku?
Kako pratiti ostvarivanje koncepta održivog razvoja?
CILJ KURSA
Sticanje znanja o ciljevima, principima i komponentama održivog razvoja i o strategijama
održivog razvoja na nacionalnom i lokalnom nivou.
OČEKIVANI ISHODI
Student koji uspešno savlada predviđen programski sadržaj osposobljen je: da razume i
primenjuje paradigmu održivog razvoja u daljem stručnom usavršavanju, da analizira
nedostatke u razvojnim konceptima u pojedinim sektorima i da na mikro i makro nivou
kreira održiva rešenja u razvoju i zaštiti životne sredine; da vrši sintezu sva tri razvojna
stuba održivog razvoja (ekonomija, društveni razvoj i zaštita životne sredine), uz
korišćenje sistemskog pristupa.
INSTRUKTOR
Prof. dr Slobodan Milutinović
Slobodan Milutinović je redovni profesor Univerziteta u Nišu i professor po pozivu Univerziteta u Padovi, Italija. Kao
predavač gostovao je na Univerzitetu Pensilvanije u Filadelfiji (SAD), Tehničkom univerzitetu u Darmstatu
(Nemačka), Centralnoevropskm Univerzitetu u Budimpešti, Univerzitetu Severne Karoline u Čepel Hilu (SAD),
Moskovskom Državnom Univerzitetu „Lomonosov“, Univerzitetu u Sofiji i Taurida Nacionalnom Univerzitetu u
Simferopolju (Ukrajina). Bavi se problemima održivog razvoja, urbanog razvoja i zaštite životne sredine. Kao autor i
koautor objavio je deset knjiga, od kojih su dve izdate u inostranstvu (u Indiji i Mađarskoj) i preko sto naučnih i
stručnih radova. Boravio je na specijalizacijama u Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Švajcarskoj,
Austriji i Mađarskoj. Sarađivao je sa agencijama Ujedinjenih nacija (UNEP, UNDP, UNICEF, UN Habitat i drugim),
Institutom za otvoreno društvo – Centrom za lokalne inicijative (OSI – LGI), Međunarodnim savetom za lokalne
inicijative u oblasti zaštite životne sredine (ICLEI) i drugim renomiranim nacionalnim i međunarodnim
organizacijama. Kao jedan od vodećih autora sarađivao je na izradi Petog globalnog pregleda zaštite životne
sredine GEO-5 u okviru Programa Ujedinjenih Nacija za zaštitu životne sredine (UNEP). Rukovodio je izradom
Nacionalne strategije održivog razvoja Srbije, a kao vodeći konsultant radio je na izradi Strategije lokalnog održivog
razvoja u Srbiji. Pokrenuo je mnoge incijative u Srbiji vezane za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i aktivno se
bavi edukacijom lokalnih vlasti u oblasti održivog razvoja. Član je Savetodavnog komiteta lokalnih zajednica
Povelje planete Zemlje, Međunarodne asocijacije profesora zaštite životne sredine (AEESP), Evropskog udruženja
ekonomista zaštite životne sredine (EAERE) i Američke asocijacije za urbane poslove (UAA).
Kontakt: [email protected]
www.slobodanmilutinovic.webs.com
PLAN IZVOĐENJA NASTAVE
NEDELJA
DATUM
19.02.
NASTAVNI SADRŽAJI
P
I
I BLOK: PARADIGMA RAZVOJA
V
26.02.
P
II
V
III
IV
V
VI
05.03.
12.03.
19.03.
26.03.
P
V
P
V
P
V
P
V
VII
02.04.
P
II BLOK: ODRŽIVI RAZVOJ
V
VIII
IX
X
II BLIK: Planiranje održivog
razvoja
XI
XII
09.04.
16.04
23.04
30.04.
14.05.
Prognoze i scenariji razvoja
Projekcija filma „Prioriteti razvoja“
Diskusija
Seminar: „Energija i održivi razvoj“
Predstavljanje završnog rada
P
Ekonomska dimenzija održivog razvoja
V
Pripreme za vežbu „Ko će preuzeti toplotu?“
P
Društvena dimenzija održivog razvoja
V
Vežba „Ko će preuzeti toplotu?“
P
Dimenzija zaštite životne sredine
V
Konsultacije u vezi završnog rada
Planiranje održivog razvoja
Nacionalne strategije održivog razvoja
Lokalne strategije održivog razvoja
Konsultacije u vezi završnog rada
Nacionalna strategija održivog razvoja Srbije
Projekcija filma o izradi NSOR Srbije
Projekcija filma "Kaarlstadt Mobility"
Projekcija filma "LA21 for Oslo"
Seminar: „Zelena ekonomija u funkciji
održivog razvoja“
Indikatori održivog razvoja
Predaja završnog rada
P
V
28.05.
Dekade razvoja: 1950 – 1960
Dekade razvoja: 1960 – 1970
Vežba kritičkog mišljenja - konsultacije
Dekade razvoja: 1970 – 1980
Vežba kritičkog mišljenja
Dekade razvoja: 1980 – 1990
Vežba kritičkog mišljenja
Dekade razvoja: 1990 – 2000
Dekade razvoja: Posle 2000
Vežba kritičkog mišljenja
V
XIII
XIV
Kritičko mišljenje
Kako se pišu eseji?
P
V
21.05.
Uvodne napomene o kursu
Projekcija filma „Priča o stvarima“
Diskusija
Predstavljanje literature
Upoznavanje sa načinom rada na predmetu
Dogovor o daljem radu
Milutinović, S. (2012). Politike održivog
Pojam razvoja;
razvoja. Niš: FZNR
Razvoj kao doktrina;
De Žarden, Dž. (2006). Ekološka etika: Uvod
Ekonomski rast i razvoj
u ekološku filozofiju. Poglavlje 4.:
Održivi razvoj
Definisanje i istorijski koreni
P
P
V
LITERATURA
Odgovornost prema budućim
generacijama: održivi razvoj. Beograd:
Službeni glasnik. 125 - 159
Milutinović, S. (2012). Politike održivog
razvoja. Niš: FZNR
Milutinović, S. (2012). Politike održivog
razvoja. Niš: FZNR
Milutinović, S. (2012). Politike održivog
razvoja. Niš: FZNR
Milutinović, S. (2012). Politike održivog
razvoja. Niš: FZNR
Milutinović, S. (2012). Politike održivog
razvoja. Niš: FZNR
Milutinović, S. (2012). Politike održivog
razvoja. Niš: FZNR
Pešić, R. (2002). Ekonomija prirodnih
resursa i životne sredine. Beograd:
Poljoprivredni fakultet. Poglavlje1: 'Održivi
razvoj'
Milutinović, S. (2012). Politike održivog
razvoja. Niš: FZNR
Pešić, R. (2006). 'Ekonomska aktivnost i
stanje životne sredine u Srbiji'. Radni
dokument. Projekat Strategija održivog razvoja
Republike Srbije
Milutinović, S. (2012). Politike održivog
razvoja. Niš: FZNR
Aleksić, I. (2006). 'Povezanost životne sredine
i socijalnih aspekata održivog razvoja'. Radni
dokument. Projekat Strategija održivog razvoja
Rapublike Srbije
Milutinović, S. (2012). Politike održivog
razvoja. Niš: FZNR
Strategija održivog razvoja RS
FORMAT KURSA
Kurs će se odvijati kroz predavanja i vežbe.
Predavanja u trajanju od 90 minuta održavaće se jednom nedeljno po predviđenom rasporedu i sastojaće se iz
prezentacije profesora (60 minuta) i diskusije o materiji koja se toga dana proučava (30 minuta). Za pripremu
diskusije neophodno je da pročitate predviđenu literaturu za tu nedelju (spisak predviđene literature dat je za
svaku nedelju ponaosob i može se pronaći u planu izvođenja nastave i na WEB strani predmeta). Profesor će
posebno ceniti vaše aktivno učešće u diskusiji i kroz to vas ocenjivati.
Vežbe će se održavati jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta prema predviđenom rasporedu, uz mogućnost
održavanja dodatnih časova na kojima će se objašnjavati metodologija izrade postavljenih zadataka tokom
semestra.
Konsultacije sa nastavnikom i saradnicama odvijaće se po rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj tabli
Fakulteta.
PRISUSTVO NA PREDAVANjIMA I VEŽBAMA JE OBAVEZNO I BIĆE JEDAN OD KRITERIJUMA ZA
KONAČNU OCENU!
Plan predavanja i vežbi možete pronaći na WEB strani predmeta.
ZAHTEVI KURSA
Zahtevi za uspešno savladavanje kursa su:
(1) prisustvo na predavanjima i vežbama i učešće u diskusijama (max. 10 poena);
(2) izrada jednog eseja (vežba kritičkog mišljenja) (max. 10 poena);
(3) uspeh na dva kolokvijuma (svaki po max. 10 poena);
(4) izrada završnog rada (max. 20 poena);
(5) položen završni ispit (max. 40 poena).
Prisustvo na predavanjima i vežbama - "mali kolokvijum"
Evidencija prisustva studenata na predavanjima i njihove pripremljenosti za nastavu vršiće se kroz ocenjivanje putem "malih
kolokvijuma". Na kraju svakog predavanja svaki student će odgovarati na četiri test pitanja, upisivanjem za tačan odogovor
slova A, B, C ili D u za to unapred napravljenu tabelu koju možete naći na WEB strani predmeta. Pitanja na "malom
kolokvijumu" odnosiće se na literaturu predviđenu za tu nedelju, kao i na sadržaj predavanja. Listić sa imenom i prezimenom
studenta, brojem indeksa i tabelom sa tačnim odgovorima studenti na izlazu predaju nastavniku.
Na WEB strani predmeta možete pronaći već pripremljene tablice u PDF fromatu za evidenciju studenata na nastavi.
Evidencija prisustva na vežbama vršiće se prozivanjem.
Vežba kritičkog mišljenja
Studenti su u obavezi da u naznačenom roku izrade i predaju esej na zadatu temu, ćija će sadržina biti njihov kritički osvrt na
zadatu temu. Teme za vežbu kritičkog mišljenja biće novinski članci ili agencijske vesti i svaki student će ih dobiti na za to
određenom času vežbi. Eseji će biti ocenjivani na osnovu sledećih kriterijuma:
(1) originalnost pristupa temi;
(2) poznavanje teme;
(3) sistematičnost;
(4) samostalno istraživanje literaturnih izvora.
Esej se dostavlja pripremljen u tekst procesoru Microsoft Word for Windows, prema uputstvima koje studenti
dobijaju na vežbama. Obim eseja ne treba da pređe 1000 reči (približno 4 strane formata A4). Esej se predaje u
elektronskoj formi, kao atačment na e-mail KOJI ĆETE DOBITI NA VEŽBAMA.
Rok za predaju je NEDELJA, 10.03.2013. Zakašnjenja u predaji radova se neće prihvatati.
Studenti će o ocenama eseja biti obavešteni na na WEB strani predmeta.
O tome kako napisati dobro struktuiran esej, detaljnije procitajte na WEB strani predmeta.
Kolokvijumi
Polaže se u pisanoj formi. Student dobija test sa 10 pitanja od kojih svako pitanje nosi 1 poen. Student je položio
kolokvijum ako osvoji najmanje 6 poena. Ukoliko je broj poena manji od 6, student ne dobija osvojene poene u
ukupnom zbiru poena, odnosno kolokvijum se samatra neuspešnim.
Termini polaganja kolokvijuma u školskoj 2012/2013:
I kolokvijum:
06.04.2013.
II kolokvijum:
18.05.2013.
Završni rad
Završni rad studenti rade individualno. Završni rad se radi u formi akademskog eseja obima između 2500 i 3000 reči (od 10 do
12 strana formata A4, jednostruki prored, font TimesNewRoman 12). Završni rad se predaje u elektronskoj formi, kao
atačment na e-mail KOJI ĆETE DOBITI NA VEŽBAMA.
Rok za predaju je 01.06.2013. Zakašnjenja u predaji radova se neće prihvatati.
Student samostalno bira temu završnog rada iz spiska ponuđenih tema koje se mogu naći na WEB strani
predmeta.
Kako je u pitanju individualni rad studenata, nastavnici će posebnu pažnju posvećivati originalnosti završnih
radova. Ukoliko dođe do plagijarizma ili se radovi (ili delovi radova) dva ili više studenata budu identični, ti studenti
će biti zamoljeni da odustanu od polaganja ispita u ovoj školskoj godini i o tome će biti upoznat Dekanat Fakulteta.
Studenti će o ocenama završnih radova biti obavešteni na WEB strani predmeta do 10.06.2013. godine.
Uputstvo za izradu završnih radova možete pronaći na WEB strani predmeta.
Završni ispit
Polaže se u pisanoj formi. Student dobija test sa 20 pitanja od kojih svako pitanje nosi 2 poena. Student je položio
pisani deo ispita ako osvoji najmanje 20 poena. Ukoliko je broj poena manji od 20, student ne dobija osvojene
poene u ukupnom zbiru poena, odnosno ispit se samatra neuspešnim.
Termini polaganja završnog ispita u ispitnim rokovima u 2013. godini:
Jun 2013:
05.07.2013.
Septembar 2013:
06.09.2013.
Oktobar 2013:
26.09.2013.
LITERATURA
Osnovna literatura
Milutinović, S. (2012). Politike održivog razvoja. Niš: FZNR
Dopunska literatura
Đukić, P. (2011). Održivi razvoj - utopija ili šansa za Srbiju. Beograd: Tehnološko – metalurški fakultet
De Žarden, Dž. (2006). Ekološka etika: Uvod u ekološku filozofiju. Poglavlje 4.: Odgovornost prema
budućim generacijama: održivi razvoj. Beograd: Službeni glasnik. 125 - 159
Milutinović, S. (2004). Lokalna Agenda 21: Uvod u planiranje lokalnog održivog razvoja. Beograd: SKGO
Pešić, R. (2002). Ekonomija prirodnih resursa i životne sredine. Beograd: Poljoprivredni fakultet.
Poglavlje1: 'Održivi razvoj'
Milutinović, S. (2004). Urbanizacija i održivi razvoj. Niš: Fakultet zaštite na radu
Agenda 21 (Rezime na srpskom jeziku)
NAČIN OCENJIVANJA
Šta se ocenjuje?
Prisustvo i
pripremljenost za
nastavu
Vežba kritičkog
mišljenja
I kolokvijum
II kolokvijum
Završni rad
Završni ispit
poena
Na kraju svakog predavanja studenti
polažu „mali kolokvijum“, odgovarajući
na četiri pitanja (zaokruživanje jednog
od četiri ponuđena odgovora)
Studenti rade esej na zadatu temu.
Svaki student dobija novinsku vest, na
osnovu koje formira temu. Esej treba da
bude odraz kritičkog mišljenja studenta.
Obim eseja 4 strane. Esej se ocenjuje
ocenama 6 do 10.
10 test pitanja. Svako pitanje nosi 1
poen
10 test pitanja. Svako pitanje nosi 1
poen
Student bira jednu od ponuđenih tema
za izradu završnog rada. Obim
završnog rada 15 do 20 strana (bez
grafičkih priloga), dvostruki prored, font
TimesNewRoman 12. Završni rad se
ocenjuje ocenom 6 do 10
Polaže se u pisanoj formi. Student
dobija test sa 20 pitanja od kojih svako
pitanje nosi 2 poena. Student je položio
pisani deo ispita ako osvoji najmanje 20
poena.
Ukupno
Ocene
Broj poena
0 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 80
81 – 90
91 – 100
Ocena
5
6
7
8
9
10
Max. 10
Ocena
6
7
8
9
10
Poena
2
4
6
8
10
Max. 10
Max. 10
Ocena
6
7
8
9
10
Poena
4
8
12
16
20
Max. 40
100
Download

ODRŽIVI RAZVOJ www.odrzivirazvoj.webs.com