CRNA GORA
OPŠTINA ROŽAJE
-Komisija za raspodjelu sredstava
nevladinim organizacijama
Broj: 137
Rožaje,30 .04.2013.god.
Na osnovu Odluke o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava namijenjenih finansiranju
nevladinih organizacija i regulisanju statusa tradicionalnih nevladinih organizacija u opštini
Rožaje („Službeni list RCG” BR.14/07), predsjednik Komisije za raspodjelu sredstava
nevladinim organizacijama na sjednici održano 30.04.2013.godine, donio je:
ODLUKU
raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2013. godinu
1. Komisija o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama (u daljem tekstu :
Komisija) izvršila je raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Rožaje namijenjenih
finansiranju nevladinih organizacija za 2013.godinu , u ukupnom iznosu od 15.000,00
eura
2. Komisija je odlučila da sredstva iz tačke 1. Ove Odluke raspodijeli sledećim
projektima nevladinih organizacija:
red.
br.
NAZIV NVO
SJEDIŠTE
PROJEKAT KOJEM SU
DODIJELJENA SREDSTVA
IZNOS SREDSTAVA
1.
NVO,, PO Runolist,,
Rožaje
,, Atlas speloloških
objekata u opštini
Rožaje’’
700,00
2.
NVO ,,Ajla,,
Rožaje
,,Pomoć invalidima
rata’’
100,00
3.
NVO”Građanska
inicijativa mladih”
Rožaje
,, Promocija kulturne
baštine Rožaja’’
400,00
NVO”Amanet tradicije
Rožaje
,, Rožaje kroz suvenire’’
4.
500,00
5.
NVO”Kulturno
humanitarni centar
izvor”
Rožaje
,, Humanitarnoedukativno akcija uz nas
niste sami’’
500,00
6.
NVO”Sos telefon”
Rožaje
7.
NVO”Centar za mlade”
Rožaje
8.
9.
NVO “Omladinski
savjet”
Rožaje
NVO”Bambi”
Rožaje
NVO”Farmeri
Seošnica”
Rožaje
NVO”Djeca enfants”
NVO”Blue sky”
Rožaje
Rožaje
10.
11.
12.
,, Poboljšanje kvaliteta
servisa podrške žrtvama
porodičnog nasilja u
Rožajama’’
,,Izložba amaterske
fotografije ‘’
100,00
750,00
,,Čuvaj se-internet je
stvaran svijet, kao što si
ti ‘’
500,00
,, Recimo stop drogama,
ali stvarno ‘’
,, Nbavka sjemenog
materijala za žitne I
travne culture I edukacija
farmera o odabiru
sadnog materijala, načina
sjetve I uburanje letine’’
,, Jednaki uslovi
obrazovanja’’
„Planine rožajskog
kraja“
200,00
200,00
200,00
1000,00
13.
NVO”Klub antifašista
Hajla”
14.
15.
16.
NVU”Udruženje
inženjera drvne
industrije Crne Gore”
NVO”Olakšajmo život
djeci sa posebnim
potrebama”
Rožaje
Rožaje
Rožaje
,,Učešće članova kluba
Hajla, posjeti
spomenicima palih
boraca rožajskog kraja’’
,, Izrada suvenira i
predmeta od drveta’’
“Ljepša budućnost djece
sa smetnjama u razvoju”
400,00
500,00
1.900,00
17.
18.
NVO”Centar mladih”
Rožaje
,, Video I fotografije
nasleđa Rožaja’’
300,00
NVO”Zeleni gaj‟
Rožaje
,, Kaži ne zavisnosti ''
500,00
,, Kluturna baština
Rožaja ‘’
,, Opremanje
fizioterapeutske
radionice za djecu i
omladinu sa
invaliditetom’’
500,00
NVO‟Priroda I baština‟
19.
NVO‟Udruženje
paraplegičara Rožaje‟
Rožaje
NVO‟Krilata Seošnica
Rožaje
,, Festival Krilata
Seošnica’’
NVO ‟Udruženje
paraplegičara Crne Gore
Rožaje‟
Rožaje
NVO‟Pravac‟
Rožaje
,, Psiho- socijalna
podrška mladima sa
invaliditetom’’
,, Vaninstitucijalno
obrazovanje i
vaspitavanje djece i
omladine’’
NVO‟Auto moto
društvo Rožaje‟
Rožaje
NVO ‟Pravi put‟
Rožaje
600,00
20.
21.
22.
500,00
600,00
300,00
23.
24.
25.
NVO Klub odgajivača
golubova srpskih
visokoletača ‟Hajla‟
Rožaje
,, Rad na unapređenju
saobraćajno-tehničkog
vaspitanja djece i
omladine’’
,, Zdravo detinjstvozdrav život’’
,, Zaštita životne sredine
i razvoj golubarskog
sporta ‘’
200,00
800,00
500,00
26.
27.
28.
NVO‟Polet‟
Rožaje
NVO‟Društvo
dobrovoljnih davalaca
krvi‟
Rožaje
NVO”Likovni klub
Kula”
,, Edukacija djece
predškolskog uzrasta’’
, Edukacijom do
dobrovoljnih davaoca
krvi ‘’
,, Boje da nas spoje’’
400,00
500,00
500,00
29.
NVO‟Vakat‟
Rožaje
NVO‟Ikre‟
Rožaje
,, Kurs turskog jezika –
III stepen ‘’
700,00
30.
U K U P N O:
eura
Zaključno sa rednim brojem 30.
,, Rožajska seđzadaafirmacija tradicije
opštine Rožaje ‘’
150,00
15.000,00
3. Ova Odluka objaviće se na Oglasnoj tabli Opštine Rožaje.
4. NVO iz tačke 2 kojima su dodijeljena sredstva za projekte, dužni su da dostave
Komisiji izvještaj o realizaciji projekta, kao i finansijski izvještaj do isteka 2013
godine.
Predsjednik komisije
Nurković Elisa, dipl.pravnik s.r.
Download

Raspodjela za NVO 2013