STRATEŠKI MENADŽMENT
Nastavno osoblje
§  Prof. dr Dejan Petrović
kabinet 214
§  Prof. dr Marko Mihić
kabinet 214
§  Doc. dr Vladimir Obradović
kabinet 214
§  Dr Marija Todorović
kabinet 311a
§  Danijela Toljaga-Nikolić
kabinet 311a
§  Dragan Bjelica
kabinet 311a
§  Zorica Mitrović
kabinet 311a
Literatura
Literatura za ispit
§  Petar Jovanović, “Strategijski menadžment”,
drugo izdanje, 2007
§  (poglavlja 1-8, 9.3-9.6, 10, 12, 13.1, 13.7)
§  Dess
G., Lumpkin G., Eisner A., “Strategijski
.
menadžment”, Data status, Beograd, 2007.
§  (poglavlja 3-7)
1. kolokvijum
Literatura za ispit
§  Petar Jovanović, “Strategijski menadžment”,
drugo izdanje, 2007
§  (poglavlja 1-8)
§  Dess
G., Lumpkin G., Eisner A., “Strategijski
.
menadžment”, Data status, Beograd, 2007.
§  (poglavlja 3. i 4.)
2. kolokvijum
Literatura za ispit
§  Petar Jovanović, “Strategijski menadžment”,
drugo izdanje, 2007
§  (poglavlja 9.3-9.6, 10, 12, 13.1, 13.7)
§  Dess
G., Lumpkin G., Eisner A., “Strategijski
.
menadžment”, Data status, Beograd, 2007.
§  (poglavlja 5-7)
Način polaganja
§  Pismeno – u ispitnim rokovima
16 zatvorenih pitanja + 4 pitanja na dopunjavanje + 6 otvorenih
pitanja
Pismeno parcijalno - preko 2 kolokvijuma
8 zatvorenih pitanja + 2 pitanja na dopunjavanje + 3 otvorena
pitanja
Aktivnost na času
§  Dodatni bodovi se dobijaju za aktivno učešće u
diskusijama na vežbama (ne za prisustvo)
§  Studije slučaja - učešće u diskusijama
§  Učešće u diskusiji jedne nedelje donosi studentu 1
bod – maksimum 5 poena
§  Zadaci (po zadatku 2 poena) – maksimum 10
poena
§  Moguće je dobiti 10 bodova tokom semestra na
osnovu aktivnosti na času
§  Dodatni bodovi za aktivnost na času važe do kraja
školske 2013/14 godine
Studija slučaja
§  Rad u timovima (2-3 studenta)
§  Prikaz studije slučaja i rezultata istraživanja na
osnovu primera iz prakse
§  Priprema materijala za vođenje studije slučaja
§  Priprema pitanja za vođenje studije slučaja
§  Priprema ppt prezentacije i vođenje studije slučaja
§  5 poena
§  Prijava do 15.03.2014.
Zadaci
§  Strukturu problema studenti dobijaju na času
§  Studenti u pisanoj formi predaju rešenje na osnovu
šablona koji dobijaju na času
§  Rad u timovima od 2-3 člana
§  Prezentacija rešenja – jedan od članova prezentuje
rešenje
Seminarski rad
§  Pregled oblasti za izabrani problem
§  Odbrana rada je na predavanjima
§  5 poena
§  Prijava do 15.03.2014.
ZAHTEVI:
§  Minimum 20 časopisa sa SCI liste objavljenih u
poslednjih 10 godina
§  Minimum 5 knjiga objavljenih u poslednjih 10 godina
za problem koji se proučava
Ocena
POLAGANJE ISPITA PREKO KOLOKVIJUMA
POLAGANJE ISPITA U ISPITNOM ROKU
Ukupno bodova
Konačna ocena
51-60
6
61-70
7
71-80
8
81-90
9
91-100
10
Dodatne informacije i materijali
§  Web site www.men.fon.bg.ac.rs
Download

Strateški menadžment – informacije o predmetu