METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA
SA OSNOVAMA STATISTIKE
Uvodne vežbe
Dogovor o radu
Raspored
Grupa
A
B
C
D
E
F
Termin
Utorak, 19:00
Utorak, 20:00
Utorak, 21:00
Četvrtak, 18:00
Četvrtak, 19:00
Četvrtak, 20:00
Studenti
Oligo (od 121/14 do 160/14)
Oligo (od 241/14 pa nadalje) + Surdo (161/14 do 180/14)
Surdo (261/14 pa nadalje) + Tiflo (svi)
Somato IV godina (svi) + Prevencija (od 61/14 do 90/14)
Prevencija (90/14 pa nadalje) + Logopedija (od 1/14 do 20/14)
Logopedija (20/14 pa nadalje)
Predavanja:
Svake druge srede, 19:30 – 21:00 (velika sala)
Konsultacije:
Utorkom, 18:00-19:00 (kabinet broj 6)
Četvrtak, 17:00-18:00 (kabinet broj 6)
Kontakti
www.metodologija.org
prof. dr Milenko Kunačina
[email protected]
Tatjana Mentus
[email protected]
Predrag Teovanović
[email protected]
Bodovi, poeni, ocene
Bodovi
ECTS (Europe Credit Transfering System)
=
ESPB (evropski sistem prenosa bodova)
Smer
Prevencija
Oligofrenologija
Tiflologija
Logopedija
Surdologija
EPSB (ECTS)
8
8
8
5
5
Poeni (od 0 do 100)
• Ispit
• Seminarski rad 1
• Seminarki rad 2
• Individualni radovi
Poeni
≤ 50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Ocena
5
6
7
8
9
10
Raspodela poena
Predispitne obaveze
1. Izrada nacrta (projekta) istraživanja [15 poena]
2. Pisanje izveštaja o istraživanju [15 poena]
3. Individualni radovi [10 poena]
[40]
Pismeni ispit (test)
Kako bi položio ispit, student treba da odgovori
tačno na bar 50% pitanja na završnom testu.
[60]
Studenti koji ne ispune predispitne obaveze bivaju uskraćeni za predispitne
poene i maksimalno mogu da dobiju konačnu ocenu 6 (šest), i to ukoliko
tačno odgovore na najmanje 84% pitanja na završnom testu.
Ukupno
[100]
Literatura
1. Kundačina, M., i Banđur, V. (2007). Metodološki praktikum. Užice: Učiteljski fakultet.
2. Banđur, V., i Kundačina, M. (2008). Akademsko pisanje. Užice: Učiteljski fakultet.
•
Štampani nosioci informacija (str. 15-35)
•
Pristup informacijama u bibliotekama (str. 59-64)
•
Elektronski pristup informacijama u bibliotekama (str. 64-84)
•
Naučna i stručna dela (str. 85-111)
•
Struktura naučnog dela (str. 113-172)
•
Jezik i stil naučnog dela (str. 173-198)
3. Todorović, D. (2008). Metodologija psiholoških istraživanja. Beograd: CPP.
•
Varijable (str. 43-60)
•
Podaci (str. 61-75)
•
Merenje (str. 75-85)
Download

informacije_o_kursu.pdf - 312 kB