INFORMACIJA ZA STUDENTE I PLAN RADA – ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA
KONKURENCIJE EU
Naziv
predmeta:
Šifra predmeta
Status
predmeta
Obavezan
ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA
KONKURENCIJE EU
Semestar
Broj ECTS
kredita
Fond časova
4
2P + 2 V
VIII
Studijski programi za koje se organizuje:
Akademski osnovni studijski program Ekonomskog fakulteta (studije traju 8 semestara, 240
ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavanje formiranja i razvoja zajedničkog tržišta EU koje se
bazira na četiri ekonomske slobode, uz analizu politike konkurencije.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof dr Nevenka Glišević, nastavnik:
dr Nikola Milović, saradnik;
Metod nastave i savladanja gradiva: predavanja, vježbe, seminari, konsultacije, debate na
vježbama i u okviru prezentacija izabranih seminara iz odredjenih užih oblasti.
PLAN RADA
Nedjelja
i datum
Naziv metodskih jedinica za predavanja(P), vježbe (V) i ostale nastavne sadržaje (O);
Planirani oblik provjere znanja (Pz)
Pripremna nedjelja
P/V
I
P/V
II
P/V
III
P/V
IV
P/V
V
P/V,
VI
Pz
VII
VII
P/V
P/V
IX
P/V
X
P/V
XI
P/V
XII
P/V
XIII
P/V
XIV
P/V
XV
XVI
XVII
XVIII
Upoznavanje, priprema i upis semestra.
Faze ekonomske integracije: razvoj ideje zajedničkog tržišta;
Jedinstveni evropski akt i razvoj zajedničkog tržišta;
Slobodan protok roba;
Slobodan protok usluga;
Slobodan protok ljudi i slobodan protok znanja;
Slobodan protok kapitala; Kolokvijum;
Slobodna nedelja
Teorije konkurentnosti;
Pojam i nastanak politike konkurencije u EU;
Institucionalni okvir politike konkurencije EU;
Nedopušteni trgovinski sporazumi;
Zloupotreba dominantnog položaja;
Spajanje firmi;
Državna pomoć;
Konkurentnost privrede Crne Gore u procesu evropskih integracija;
Završni ispit
Ovjera semestra i upis ocjena
Popravni ispitni rok
Obaveze studenta u toku nastave: Prisustvo nastavi, aktivno učestvovanje studenata u toku
izvođenja vježbi, izrada studija slučaja uz prezentacije
Konsultacije: prof dr Nevenka Glišević, utorak 12-14h, Kabinet 305 / III sprat;
dr Nikola Milović, utorkom 9.30-11.30h, Kabinet 413 / IV sprat;
Opterećenje studenta u časovima:
1
nedjeljno
4 kredita x 40/30 = 5,33 sati
Struktura:
2 sata za predavanja
2 sata vježbi
1.33 sata samostalnog rada, uključujući
konsultacije.
u semestru
Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati
Struktura:
Nastava i završni ispit: 5.33x16nedelja= 85 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5.33x2= 10 sati.
Dopunski rad za pripremu i polaganje ispita u popravnom roku: 25 sati.
Literatura:
1. Prokopijević Miroslav, Evropska unija - uvod, Službeni glasnik, Beograd, 2009;
2. Pelkmans Jacques, European Integration, Methods and Economic Analysis, Prentice
Hall, FT, 2006;
3. Mlikotin –Tomić Deša, Horak Hana, Šoljan Vedran, Pecotić-Kaufman Jasminka,
Europsko tržišno pravo, Školska knjiga, Zagreb, 2006;
4. Monti Giorgio, EC Comeptition Law, Cambridge University Press, 2007;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Ocjenjuje se:
- kolokvijum (35 bodova)
- aktivnosti na časovima (10)
- studije slučaja, prezentacije i drugi oblici direktnog rada sa studentima (20)
- završni, usmeni ispit (35 bodova)
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.
A
B
C
D
E
Ocjena
Broj poena
90 - 100
80 - 89
70 - 79
60 - 69
50 - 59
Napomena: Specijalistička disciplina
Dodatne informacije o predmetu: Kod predmetnog nastavnika i asistenta.
2
Download

Zajedničko tržište i politika konkurencije EU