OSNOVNI POJMOVI BAZE PODATAKA
Baza podataka je je organizovan i uređen skup međusobno
povezanih podataka. One omogućuju jednostavno „skladištenje“
podataka iste vrste, njihovo jednostavno pretraživanje te
jednostavno manipulisanje podacima.
Najjednostavnije rečeno baza podataka je
skup
organizovanih informacija koje se odnose na određenu temu
a koje se jednostavno mogu pregledati, pretraživati,
menjati, sortirati, upoređivati.
“Baze podataka” su postojale i pre masovne upotrebe
računara, najčešće u vidu papirne dokumentacije, a pojavom
računara su dobile elektronski oblik. Bazu podataka, po pravilu,
koristi veliki broj korisnika.
Da se podsetimo šta su podaci i informacije?
Podaci su registrovane činjenice. Podaci mogu biti: tekstualni,
numerički, grafički, zvučni. Obradom podataka dobijamo
informacije.
Informacija je rezultat obrade podataka. To je podatak koji nam
pomaže u donošenju odluka. Kada neki podatak za nekog ima
određenu vrednost, tada toj osobi predstavlja informaciju.
Podela podataka u bazi:
1.Ulazni (opisuju transakcije)
2.Izlazni (odnose se na poruke i izveštaje)
3.Radni (obuhvataju i ulazne i izlazne podatke)
(Transakcija-prilikom obrade podataka prevodi jedno valjano
stanje u drugo.)
Svojstva baze podataka:
1.Smanjuje (redudansu) ponavljanje podataka-podaci se unose
samo jednom u bazu
2.Nezavisnost podataka-nezavisnost od programa koji ih obrađuje
3.Obezbeđuje pouzdanost podataka-ostvaruje se kontrolom
pristupa
4.Obezbeđuje tačnost i integritet podataka-podrazumeva ispravnost
i korektnost podataka, a u vezi sa izvršavanjem transakcija
Primeri poslovne primene baza podataka
1. Programi za računovodstvo
2. Programi za knjigovodstvo
3. Programi za obradu ličnih dohodaka
4. Programi za skladišno poslovanje
5. Programi u bankarstvu
6. Online baze podataka
Sistemi za upravljanje bazom podataka (SUBP)
Pristup i korišćenje podataka iz baze podataka omogućeno je
programima koji se nazivaju sistemi za upravljanje bazama
podataka (DBMS- Data Base Managemant System).
Pa možemo reći da je SUBP softverski sistem za čuvanje i
pretraživanje podataka.
Opšte funkcije SUBP su:
1. oporavak baze podataka
2. upravljanje paralelnim izvršavanjem transakcija
3. zaštita podataka
Komponente sistema baza podataka
Informacioni sistemi
Sistem predstavlja skup elemenata i njihovih međusobnih veza.
Dejstvo okoline na sistem naziva se ulaz. Dejstvo sistema na
okolinu je izlaz sistema.
Informacioni sistem (eng. Information System) je sistem u kome se
veze između objekata i veze sistema sa okolinom ostvaruju
razmenom informacija.
Osnovni zadatak informacionog sistema je prikupljanje, obrada,
arhiviranje, analiza i distribucija informacija.
Cilj informacionog sistema je obrada prikupljenih podataka u
informacije, radi njihove transformacije u znanje za specifičnu
(poslovnu) namenu.
Veze baze podataka i informacionog sistema
Baza podataka predstavlja osnovu svakog informacionog sistema.
Prilikom projektovanja informacionog sistema, ona predstavlja
model stanja realnog sistema.
Model baze podataka
Modeli baze podataka su specifične teorije pomoću kojih se
projektuje konkretna baza podataka ili informacioni sistem. Sistem
je skup objekata (entiteta). Objekti (entiteti) se opisuju preko
svojstava (atributa).
Modeli baza podataka prema strukturi mogu biti
a) Hijerarhijski model
Struktura hijerarhijskog modela je u obliku drveta. Podaci su
organizovani u entitete, pri čemu je entitet na najvišem
nivou, tzv. koren. Svaki entitet višeg nivoa povezan je sa
entitetom nižeg nivoa relacijom
b)Mrežni model
Mrežni model je nastao kao posledica ograničenja hijerarhijskog
modela. To je u stvari varijacija hijerarhijskog modela.
Hijerarhijski model može se prevesti u mrežni i
obratno.Zasniva se na mreži podataka u kojoj ne postoje
nadređeni i podređeni entiteti i u nju je moguće ući sa bi l o k o g
č v o ra .
c) Relacioni model
U slučajevima složenijih veza hijerarhijski i mrežni model postaju
nepogodni i zato je razvijen relacioni model. Relacione baze
podataka se zasnivaju na relacionoj algebri. U relacionoj bazi
podataka podaci se organizuju u obliku dvodimenzionalnih tabela,
sa vrstama u kojima su slogovi, različiti među sobom, i
kolonama u koje se smeštaju određene vrste podataka.
d)Objektni model
Objektno orijentisana, odnosno multimedijalna baza podataka
omogućava, za razliku od predhodnih baza podataka,
memorisanje i pretraživanje informacija u obliku teksta, slike
i zvuka i njihovih kombinacija (crteži, dijagrami, multimedijalni
dokumenti). To je posebno važno za pojedine poslovne sisteme, kao
što su Radio, TV, projektni biroi, bolnice, škole i sl.
Relaciona baza podataka
Relaciona baza podataka – relacioni model je osnova velikog broja
sistema za upravljanje bazom podataka (SUBP). Karakterišu ga:
1. jednostavna struktura predstavljanja
2. određene tabele se mogu tretirati kao matematičke relacije.
Pravila integriteta relacione baze podataka definišu dozvoljena
stanja i dozvoljene prelaze sistema iz stanja u stanje.
Tabela je osnovna jedinica za organizovano čuvanje podataka
unutar baze podataka. Kolone u toj tabeli se nazivaju polja. Polje
(Field) je podatak kojim se opisuje određeno svojstvo (atribut).
Redovi u toj tabeli se nazivaju slogovi. Slog (Record) je red u tabeli
baze podataka u koji se upisuje pojedini subjekt ili objekt.
Pojam ključa baze podataka
Vrednost baze podataka je u tome što se brzo mogu pronaći i
spojiti informacije koje su zapisane u više tabela.
Suština relacione baze podataka je da svaki red u relaciji bude
različit. Da bi to ostvarili potrebno je da postoji jedan atribut ili više
atributa zajedno čije vrednosti jednoznačno identifikuju jedan red
tabele. Atribut koji ispunjava ove uslove je ključni atribut relacije ili
samo ključ (primarni ključ). S obzirom na to da jednoznačno
određuje svaki slog u tabeli, primarni ključ se koristi za
uspostavljanje relacija između tabela.Primarni ključ od više polja
koristi se kada vrednost u polju koje bi trebalo da bude primarni
ključ nije jedinstvena. Kada se primarni ključ koristi za povezivanje
sa drugim tabelama on postaje spoljni ključ.
Strani ključ je polje u sekundarnoj tabeli sa kojim se vrši
povezivanje i ne mora imati jedinstvenu vrednost.
Najčešći programi za obradu baza podataka:
1. Microsoft Access
2. MySQL
3. Clipper
4. dBase
5. Oracle
6. Paradox
Download

OSNOVNI POJMOVI BAZE PODATAKA