“ZELENA REGULATIVA
BEOGRADA”KONCEPT I REALIZACIJA
Prof. Dr Jasminka Cvejić, pejz. arh.
Travanj- svejtski dan
krajobrazne arhitekture
Park Maksimir
17.04.2011.
Zagreb
Nedostatak validnih studija-dokumentacijone osnove;
Zanemarljiva realizacija planiranih zelenih površina;
Nekontrolisana prenamena zelenih površina gradskog
građevinsko zemljište;
Nedostatak normativa;
Neefikasna organizacija upravljanja sistemom zelenih
površina grada;
Nedostatak monitoringa stanja zelenih površina;
Predlog sistema zelenih površina
Generalni plan Beograda iz 2003
Postojeće
Planirane
10 541,24ha
14,96%
20 146,00 ha
25,96%
Projekat „Zelena regulativa
Beograda”
Urbanistički zavod
Beograd
I faza - Izrada nacrta “Odluke o zaštiti i unapređenju
zelenih površina Beograda”;
II faza - Priprema sadržaja i definisanje postupka za
kartiranje biotopa Beograda; Priprema sadržaja i
programa za izradu GIS-a zelenih površina Beograda;
III faza - Kartiranje i vrednovanje biotopa Beograda;
IV faza - Program za urbanistički plan sistema zelenih
površina Beograda.
Nacrt “Odluke o zaštiti i
unapređenju zelenih površina
Beograda”
Urbanistički zavod
Beograd
I. Opšte odredbe
II. Sistem zelenih površina
III.Zeleni prsten grada Beograda
IV. Unapređenje sistema zelenih površina grada Beograda
planiranjem i projektovanjem
V. Podizanje i održavanje zelenih površina
VI. Očuvanje dendrofonda grada
VII.Upravljanje zelenim površinama grada
VIII.Finansiranje zelenih površina
IX. Nadzor
X. Kaznene odredbe
XI. Prelazne i završne odredbe
Urbanistički zavod
Beograd
Prilozi Nacrta “Odluke o zaštiti i
unapređenju zelenih površina
Beograda”
Prilog 1: Minimalni normativi i standardi planiranja
zelenih površina grada Beograda;
Prilog 2: Metod za procenu novčane vrednosti drveća,
žbunja
i
ostalog
biljnog
materijala
i
novčane
kompenzacije;
Prilog 3: Nacrt odluke o osnivanju javnog preduzeća za
zaštitu i unapređenje zelenih površina Beograda;
Urbanistički zavod
Beograd
IZVRŠNI ODBOR SKUPŠTINE GRADA
SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE
SREDINE
DIREKCIJA ZA ZELENE POVRŠINE
BEOGRADA
UPRAVNI ODBOR
DIREKCIJE
DIREKTOR
DIREKCIJE
GLAVNI PEJZAŽNI
ARHITEKTA
GRADA
•Ima status pravnog lica sa pravima, obavezama i
odgovornostima utvrđenim zakonom i statutom
•Posluje u skladu sa propisima o javnim službama
•Ima žiro račun
•Priprema, koordinira i predlaže program razvoja zelenih
površina grada i prati njegovu realizaciju;
•Prati sprovođenje generalnog plana Beograda u delu zaštite i
unepređenja sistema zelenih površina grada;
•Učestvuje u izradi planskih i urbanističkih dokumenata i
tehničke dokumentacije;
•Vrši poslove stručne kontrole planskih i urbanističkih
dokumenata u delu zaštite i unapređenja zelenih površina,
ako zakonom nije drugačije određeno;
•Vrši poslove revizije tehničke dokumentacije;
•Inicira, prati i koordinira izradu studija i istraživanja od
značaja za unapređenje zelenih površina grada;
•Priprema i predlaže kratkoročne, srednjoročne i dugoročne
planove podizanja, uređenja i korišćenja zelenih površina
grada;
•Vrši nadzor nad podizanjem i održavanjem zelenih površina
grada i vrši kontrolu izvedenih radova;
•Uspostavlja jedinstveni informacioni sistem zelenih površina
grada i kontinuirano prati njihovo stanje;
•Vodi katastar zelenih površina grada;
•Vrši monitoring i nadzor nad zelenim površinama grada;
•Vrši koordinaciju učešća javnosti i nevladinih organizacija u
donošenju odluka od značaja za zaštitu i unapređenje zelenih
površina grada u oblasti edukacije, promocije i pružanja
informacija, organizuje stručne rasprave i dr.;
•Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.
SREDSTVA ZA OSNIVANJE
I RAD DIREKCIJE
•Budžet grada Beograda
•Prihodi koje ostvaruje
obavljanjem poslova iz
svoje nadležnosti
•Donacije, prilozi i
sponzorstva domaćih i
stranih pravnih i fizičkih
lica
•Drugi izvori u skladu sa
zakonom
UČEŠĆE
JAVNOSTI
SEKTOR
RAZVOJA
SEKTOR
MARKETINGA
SEKTOR
NADZORA
KOMISIJE
Kartiranje
i
vrednovanje
biotopa
Beograda
Urbanistički zavod
Beograd
Ključ za kartiranje biotopa
Urbanistički zavod
Beograd
Postupak za kartiranje
Pripremna faza;
Fotointerpretacija;
Terenski rad (provera
izdvojenih tipova
biotopa);
Prikupljanje podataka
za reprezentativne
biotope na terenu
(inventarizacija biotičke
i abiotičke sredine);
Urbanistički zavod
Beograd
Radno okruženje za unos
podataka
Urbanistički zavod
Beograd
Karta biotopa Beograda
9 glavnih grupa
52 tipa
181 podtip
Površina 77.460 ha, 163.800 biotopa
Urbanistički zavod
Beograd
Raznovrsnost staništa
Urbanistički zavod
Beograd
Raznovrsnost vrsta
Urbanistički zavod
Beograd
Urbanistički zavod
Beograd
Učešće pojedinih tipova biotopa
Gradski ugari -6 faza
sukcesije
Učešće ugara na
područjima različitih
korišćenja
Veličina;Fragmentacija;
Umreženost;
Urbanistički zavod
Beograd
Poroznost tla
Urbanistički zavod
Beograd
Potencijalna vrednost biotopa
Beograda
Urbanistički zavod
Beograd
Kriterijumi:
1.Bazični značaj biotopa
2.Svojstvenost za prirodni prostor
3.Starost i sposobnost regeneracije
biotopa
4.Bogadstvo (diverzitet)
5.Specifičnost(endemizam,reliktnost,
retkost)
6. Značaj kao stanište ugroženih
vrsta)
7.Stepen opterećenosti biotopa
8.Veličina, izolacija i fragmentacija
Urbanistički zavod
Beograd
Postojeći biotopi sa funkcijom
veza
OCENA 7 - Biotopi izuzetne vrednosti
za zaštitu biotopa i vrsta
OCENA 6- Visoko vredni biotopi sa
istaknutom funkcijom refugijuma
Postojeći ugari
OCENA 4 i 5- Vredni biotopi sa
značajnom funkcijom kao refugijum ili
bafer u izgrađenom područja
•
Ciljevi novog koncepta
The
goals
Uvažavanje kontinuiteta
• Harmonizacija tipologije zelenih površina
• Zaštita postojećih
granicama
zelenih
površina
u
današnjim
• Zaštita visoko vrednovanih biotopa
• Planiranje novih zelenih površina
procenjenim kao deficitarna
u
područjima
• Uspostavljanje mreže zelenih koridora kao veznih
elemenata sistema
Tipologija zelenih površina
Održavane zelene površine
a) Slobodno stojeće
b) Sa funkcijom veze
c) Zelene površine uz objekte
Urbanistički zavod
Beograd
Prirodno regulisana područja
a) Slobodno stojeća
b) Sa funkcijom veze
Zelene površine sa funkcijom
aktivne i pasivne rekreacije
Lokalni (distanca od mesta
sanovanja 400 metera
vazdušne linije )
Gradski (distanca od
mesta stanovanja 1200
metara vazdušne linije )
Urbanistički zavod
Beograd
Regionalni (distanca od
mesta stanovanja 3 200 metara
vazdušne linije )
Resursi za nove zelene površine
•Gradski ugari
•Klizišta
• Tereni nepogodni za izgradnju
•Područja totalne urbane
rekonstrukcije
• Područja duž reka i potoka
• Područja duž saobraćajnica
Karta
deficitarnih
područja u
funkcji
svakodnevne
rekreacije
Urbanistički zavod
Beograd
Procena kvaliteta zelenih
površina
(Kriterijumi: pristupačnost,
bezbednost, kvalitet održavanja,
zaštita prirodnog i kulturnog
nasleđa)
Urbanistički zavod
Beograd
Procena vrednost zelenih
površina
(Kriterijumi: pristup do lokacije,
kulturno nasleđe, ekološka vrednost,
vrednost sa stanovišta životne
sredine, edukaciona i kulturna
funkcija)
Sistem zelenih površina
grada
Koncept sistema
Urbanistički zavod
Beograd
Zaključak
•Procedura dorade “Odluke o zaštiti i unapređenju
zelenih površina Beograda” u formu Zakona je u toku;
•U Zakon o planiranju i izgradnji definisan je sadržaj
“Idejnog projekta za uređenje zelenih i slobodnih
prostora” ;
•Izvod iz “Karte kartiranja i vrednovanja biotopa”
sastavni je deo planske dokumentacije shodno zahtevu
Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda;
•Izrada katastra zelenih površina je u toku;
•“Program za urbanistički plan sistema zelenih površina
Beograda” je usvojen;
Hvala na pažnji
Download

Zelena regulativa Beograda