SEKCIJE
HEMIJSKA SEKCIJA - „HEMIJA JE OKO NAS“
Sekciju će voditi nastavnici:Budimka Radulović,Biljana Kljajić i Lidija Kujačić
Članovi sekcije - učenici: Knežević Jovan,Bulatović Luka,Nelević Sanja,Pejušković Tanja,
Kaluđerović Andrea,Kaluđerović Katarina
Kroz predviđene aktivnosti,članovi sekcije će imati priliku da:
-prošire svoje znanje iz hemije
-naučeno provjere u praksi
-budu kreativni,maštoviti i samostalni
-izrađuju panoe sa temama iz hemije
-izrađuju prezentacije
-učestvuju na festivalima nauke
-razviju sposobnost za timski rad
-samostalno pronalaze i koriste različite izvore informacija
Članovi sekcije će se okupljati najmanje dva puta mjesečno,a po potrebi i više puta.
Raspored aktivnosti po mjesecima:
Mjesec
Aktivnosti članova sekcije
septembar
- formiranje sekcije
- priprema za učešće na festivalu nauke „Noć istraživača“
- učešće na festivalu nauke
Oktobar
- izvještaj sa festivala nauke
- izrada panoa u učionicama sa temama iz gradiva
novembar
- izrada prezentacije Hemija i zdravlje
- izrada prezentacije Hemija i hrana
decembar
- zanimjiva hemija (zanimljivi hemijski eksperimenti )
Februar
- boje,čudesni doživljaj hemije
Mart
- moderni hemijski materijali i njihova primjena u praksi
April
- savremene metode hemijske analize
Maj
- uticaj hemije na životnu sredinu
- posjeta Hemijsko tehnološkom fakultetu
Jun
-analiza rada sekcije
GRAFIČKA SEKCIJA - nastavnici: Jelena Kotlaja i Aleksandra Ćetković
Grafička sekcija je osmišljena kao edukativno-relaksaciona aktivnost.
Cilj ove radionice je da se kod učenika razvija kreativna energija, prošire znanja iz oblasti grafičke
industrije i stekne vještina u izradi grafičkih proizvoda.
Sekcija se izvodi po 7 časova mjesečno, što ukupno iznosi 72 časa godišnje.
Plan-program rada sekcije:
1-7. časa: Članovi sekcije osmišljavaju i izrađuju jednostavne grafičke proizvode (blokove, koverte,
kutije, memorandum škole...). Rade u grupama.
8-14. časa: Vježbaju tehniku brzog unosa teksta.
15-21. časa: Rad u In Design-u(prelom strane,montažata baka)
22-28. časa: Individualni rad u računarskoj učionici. Izrađuju grafičke predmete po slobodnom
izboru.
29-35. časa: Dizajniraju i izrađuju ambalažu za sapune koje izrađuju učenici hemijske sekcije. Rad u
grupama.
36-42. časa: Skeniranje i obrada slike. Saradnja sa sekcijama kojima je potrebna obrada slika
(Ekološka, Fotografska….).
43-49. časa: Unos i obrada teksta za školski časopis.
50-56. časa: Unos i obrada slika za školski čas opis. Izrada časopisa za elektronsko izdanje.
57-63. časa: Izrada ukrasne ambalaže za nakit.
64-70. časa: Izrada albuma, godišnjaka i sl. Rad u grupama
71-72. časa: Analiza rada sekcije.
NOVINARSKA SEKCIJA – nastavnica Marina Ganjola
Novinarska sekcija u našoj školi postoji već niz godina. Okuplja učenike koji se bave aktuelnostima,
tragaju za zanimljivim i značajnim informacijama, promovišu svoje ideje, dostičnuća, kao i dostignuća
svojih drugova i škole. Dosadašnjim radom i angažovanjem učenici su usvojili novinarski stil i upoznali
se sa različitim novinarskim žanrovima (vijest, članak, intervju...).
Ove školske godine ćemo se više baviti književno-publicističkim žanrovima - reportažom i putopisom.
Novinarska sekcija ove školske godine 2014/2015. godine ima ambiciozan plan. U saradnji sa
istorijsko-geografskom, ekološkom, foto-sekcijom posjetićemo mnoge kulturno-istorijske lokalitete u
našoj zemlji i održati zanimljiva predavanja.
Ciljevi:
Novinarska sekcija omogućava učenicima da otkriju, zadovolje i dalje razviju interesovanja, sklonosti i
sposobnosti za razne oblasti života.
Sekcija doprinosi socijalizaciji i svestranom obrazovanju učenika: razvijanje saradničkih odnosa;
kreativnosti; kritičkog mišljenja; sticanje vještina za samostalno pisanje književno-publicističkih
žanrova.
Sekcija okuplja učenike II, III i IV razreda.
Godišnji plan rada
MJESEC
ČASOVA
TEMA
Septembar
Oktobar
Novembar
4
8
12
Decembar
6
Februar
6
Mart
16
April
16
Maj
16
Jun
Jul
4
Formiranje sekcije i usvajanje godišnjeg plana
Izlet do Duklje (fotografisanje i prigodan istorijski čas)
Izlet na Žabljak Crnojevića (fotografisanje prirodnih ljepota i
istorijski čas)
Pisanje reportaža sa predhodnih izleta koje uz fotografije
publikujemo u elektronskoj formi za školski list i sajt škole.
U saradnji sa foto-sekcijom održaće se predavanje o značaju
fotografije u medijima (kadar, svijetlo, šta fotografiju čini dobrom)
i obradi fotografije.
U saradnji sa ekološkom sekcijom posjete Nacionalnih parkova:
Biogradska gora i obilježavanje Dana voda i Dana šuma.
Posjeta Nacionalnom parku Lovćen uz fotografisanje i istorijski
čas.
Rad na izložbi fotografija ,,Ljepote Crne Gore“ i priprema izložbe
za Dan škole.
Izlet na Medun – Muzej Marka Miljanova
Dogovor o aktivnostima za narednu školsku godinu.
Svi članci i fotografije sa naših izleta biće objavljeni u školskom listu i na sajtu škole.
Ove aktivnosti biće održane u skladu sa vremenskim uslovima.
RECITATORSKA SEKCIJA – nastavnici: Željka Dokić , Gordana Labović,
Srđa Kostić
Plan i program rada:
Aktivnosti
Formiranje sekcije: upoznavanje sa
zadacima i ciljevima, izbor
rukovodstva, usvajanje plana rada za
ovu školsku godinu, plana javnih
nastupa, izbor nosilaca aktivnosti i
utvrđivanje načina praćenja
realizacije programa
Činioci izražajnog kazivanja: pravilan
izgovor glasova i riječi vježbe
Vrijeme
realizacije
Septembar
Nosioci aktivn.
Indikatori
Koordinator
Knjiga
evidencije
sekcija
Plan rada
sekcije
Knjiga aktiva
Septembar
Koordinator
Knjiga
evidencije
Ti tekstovi mogu biti kraće priče,
rečenice, brojalice, brzalice i sl Mogu
ih učenici samoslatno ili u grupama
sastavljati ili pronalaziti gotove Svaki
član sekcije kazuje ove tekstove, a
onda se daju korekcije u izgovoru
Slušanje primjera recitovanja
poznatih glumaca Analiza dikcije i
artikulacije (Upozoriti na čestu
pogrešku recitatora – »progutaju«
završne slogove u pjesmi)
Vježbe intonacije i vježbe intenziteta
(jačine) glasa
Kod vježbi intenziteta treba znati da
previše jako ili previše tiho kazivanje
djeluje neprirodno i zamara slušaoce,
pa je neophodno da pri ovome jačina
glasa bude najčešće srednja U
isticanju intonacije biraju se riječi,
npr ljubav, vatra i traži se od svakog
člana sekcije da je izgovara na
različite načine, tako da izrazi time
ljutnju, srdžbu, bijes, ljubav Dok
jedan govori, drugi prate i procenjuju
Obrada jedne izabrane
pjesme:čitanje pjesme, prvi utisci,
analiza, slika, osjećanja, misli
Samostalno ili grupno obilježavanje
mjesta koja treba posebno naglasiti
u recitovanju, onih koji se ističu
ljepotom i snagom
Vježba tempa, mimike i gestikulacije:
Jednolična brzina čitanja, govorenja,
recitovanja zamara slušaoce, brzo
postaje dosadna, te je zavisno od
sadržaja teksta treba mijenjati Za
izabranu pjesmu treba nači
odgovarajući tempo Treba, takođe,
imati u vidu da mimika i gestikulacija
moraju tokom recitovanja da budu
prirodne i odmjerene, u skladu sa
osjećanjima koji se tumače
Izbor i analiza za nastup sekcije
povodom Dana žena
Oktobar
Članovi sekcije
sekcija
Koordinator
Članovi sekcije
Knjiga
evidencije
sekcija
Novembar
Koordinator
Članovi sekcije
Knjiga
evidencije
sekcija
Koordinator
Članovi sekcije
Knjiga
evidencije
sekcija
Decembar
JanuarFebruar
Koordinator
Članovi sekcije
Knjiga
evidencije
sekcija
Mart
Koordinator
Članovi sekcije
Uvježbavanje sadržaja za nastup
povodom školske svečanosti
April
Koordinator
Članovi sekcije
Gledanje pozorišnog dijela članovi
sekcije prate elemente izražajnog
kazivanja: artikulaciju, dikciju,
intonaciju, pauzu, mimiku,
gestikulaciju i dr
Analiza rada sekcije (predlozi za
pohvale istaknutim
pojedincima )
Takmičenje u recitovanju (govoru)
Maj
Koordinator
Članovi sekcije
Knjiga
evidencije
sekcija
Knjiga
evidencije
sekcija
Knjiga
evidencije
sekcija
PREVODILAČKO-DRAMSKA SEKCIJA IZ RUSKOG JEZIKA – nastavnica Danka Sinđić:
CILJ:
-razvijati kreativnost i izražavanje učenika u vannastavnim aktivnostima
ZADACI:
-podsticati učenike da razvijaju svoj scenski govor
-pobuditi učenike da dramatizuju pročitane i odabrane tekstove
- podsticati učenike da nauče što više stihova odabranih ruskih pjesnika
Program rada Prevodilačko-dramske sekcije iz Ruskog jezika:
U realizaciji učestvuju učenici 2-og.i 3-eg razreda
Broj učenika 12
Sekciju vodi nastavnik – Danka Sinđić
SEPTEMBAR
- formiranje sekcije;
- usvajanje Plana rada;
- podjela zaduženja među članovima Sekcije;
OKTOBAR
- recitovanje stihova Ane Ahmatove
- čitanje odlomaka iz komedija “Revizor”, Nikolaja V. Gogolja
- čitanje po ulogama uz mogućnost učenja uloge napamet;
NOVEMBAR
- recitovanje stihova Sergeja Jesenjina „Pismo majci”;
- čitanje odlomaka iz drame „Ujka Vanja”, A. P. Čehova; - čitanje po ulogama uz mogućnost učenja uloge
napamet;
- čitanje po ulogama uz mogućnost učenja uloge napamet;
DECEMBAR
- recitovanje stihova Vladimira Majakovskog ”Oblak u pantalonama”
- recitovanje stihova Marine Cvetajeve;
FEBRUAR
- Prevod odlomaka iz romana „Ana Karenjina”, L.N. Tolstoja
MART
- prevod odlomaka iz „Zločina i kazne”, F. M. Dostojevskog;
APRIL
- čitanje odlomaka iz pozorišne predstave „Očevi i djeca”;
- čitanje po ulogama uz mogućnost učenja uloge napamet;
MAJ
- prevod odlomaka iz romana u stihovima ”Evgenije Onjegin”, A. S. Puškin
- recitovanje stihova
RAČUNARSKA SEKCIJA - Predmetni nastavnici: Snježana Radunović, Senka
Petrović
Računarska sekcija ce se održavati 1 čas mjesečno, počev od 01. oktobra 2014.godine.
Plan rada:
TEME: Programi za tabelarne proračune
Sadržaji :
Speadsheet, Workbook, Worksheet, Cell,
Row, Column, Insert Sheet, Rename
Sheet, Delete Sheet, Page Setup, Set
Print Area, Print Preview,
Autofit Selection, Shrink to Fit, Wrap Text,
Merge and Centar, Alignment Text,
Degrees, Decimal Places, Currency,
Percentage, Date/Time, Fraction, Sort
Smallest to Largest, Sort Largest to
Smallest, None, Outline, Inside, Style Line, Line
Color, Background Color, Pattern Style,
Shading, Border, Name Box, Insert Function, Formula Bar,
Sum, Average, Min,Max, Count Number,
Autosum, Chart, Chart Tools, Legend.
Web prezentacije: Sadržaji:
Web-stranica, HTML, programskiskript jezici i alati (CGI – CommonGateway Interface, skript, Java
script,Active X...), programi za navigaciju,
programi za za izradu webprezentacije(MS Publisher,FrontPage, DremWeaver...).
ODBOJKAŠKA SEKCIJA – srijedom od 12.00, sekciju vodi nastavnik Verica Prelević
KOŠARKAŠKA SEKCIJA – četvrtkom od 16.30, sekciju vodi nastavnik Stojan Bogojević
Plan rada odbojkaške sekcije: Verica Prelević
Ženska ekipa, 1 sedmično, I-IV razred, 15 učenika
Oktobar:
- elementi tehnike – odbijanje lopte „čekićem” - igra
- elementi tehnike – servis – igra
- tehnika – odbijanje niskih i visoki lopti – igra
- igra preko mreže – poštovanje pravila
Novembar
- tehnika – smeč i blokiranje- igra
- tehnika – smeč i blokiranje- igra
- tehnika – odbijanje smečovanih lopti – igra
Decembar
-prijem servisa – igre na treću loptu
- izbor školske ekipe – igra
- individualna taktika – uvježbavanje
Februar
- prijem plasiranih lopti – igra
- zaštita „bloka” – igra
Mart
- sportski dan – prijateljska utakmica protiv ekipe neke susjedne škole
- mini-odbojka – 2:2 do 10 poena (zona napada)
- prijem servisa – igra
April
- tehnika drugog dodavanja – igra
- tehnika servisom – igra
Maj
- igra – suđenje i poštovanje pravila igre
- organizacija utakmice protiv ekipe susjedne škole
- igra preko mreže (2 dobijena seta)
Plan rada košarkaške sekcije: Stojan Bogojević
Muška ekipa, 1 sedmično, I-IV razred, 15 učenika
Septembar
- Okupljanje članova sekcije
- Saopštavanje plana i programa rada
- košarkaški stav u odbrani i napadu – uvježbavanje
Oktobar
- šutiranje, jednom rukom iznad glave sa mjesta (tehnika kojom se u savremenoj košarci izvode
slobodna bacanja;
- tehnika izvođenja polaska u vođenju (dribling). Prodor ka košu i tehnika izvođenja;
- šut jednom rukom iznad glave iz kretanja – šaka ispod lopte („polaganje”);
Novembar
- tehnika zaustavljanja;
- skok-šut –tehnika izvođenja i uvježbavanje;
- finta šuta – tehnike izvođenja finte;
- dribling i vođenje lopte – u mjestu i kretanju – visoki i niski dribling, promjene
- povezivanje vođenja lopte i driblinga sa zaustavljanjem;
Decembar
- roling i tehnika izvođenja rolinga;
- povezivanje vođenja i prodora;
- povezivanje vođenja, zaustavljanja i šuta iz dvokoraka;
- horog-šut – uvježbavanje
Februar
- odbrana, kretanje u košarkaškom stavu u odbrani;
- odbrana na igraču koji dribla – uvježbavanje;
- odbrana na igraču u poziciji „trostruke prijetnje” (može da šutira, vodi i doda);
- tehnika i taktika odbrane na igraču koji vodi loptu;
- sprečavanje napadača da uputi loptu na koš (postavljanje „rampe”);
- zagrađivanje šutera (izboriti prednju poziciju);
Mart
- „Zagrađivanje” igrača koji nije šutirao (nešuteri);
- zagrađivanje nešutera na strani lopte i strani suprotnoj od lopte;
- prilaženje napadaču kojem je lopta upućena ili je već u njenom posjedu;
- turnir u igri 1:1:
April
- tehnika hvatanja i dodavanja lopte;
- finte dodavanja:
- tehnika izvođenja prodora nakon prijema lopte i vođenja;
Maj
- demarkiranje – („V” i „L”) uvježbavanje;
Tehnika i taktika postavljanja blokada
Tehnika i taktika odbrane od bloka
Jun
- sumiranje rada sekcije.
SEKCIJA “UMJETNOST I DIZAJN” – nastavnica Danijela Stijepčević Laušević
Okvirni plan predloženih aktivnosti :
OKTOBAR
- Crtanje
NOVEMBAR
DECEMBAR
FEBRUAR
MART
APRIL
MAJ
- Slikanje, vajanje /rad sa žicom/
- Novogodišnja dekoracija, izrada novogodišnjih cestitki, dekoracija Škole
- Obilježavanje Dana zaljubljenih
- Izrada predmeta od reciklažnog materijala
- Izrada uskršnje dekoracije
- Organizovanje izložbe radova
EKOLOŠKA SEKCIJA – nastavnica Aleksandra Babović
CILJ SEKCIJE :
 Da okupi zainteresovane učenike.
 Stvaranje i njegovanje ekološke svijesti, ekološkog ponašanja.
 Formiranje ekološkog načina mišljenja.
 Da podstakne učenike da doprinosu očuvanju i zaštiti prirodne sredine.
 Širenje ekološkog ponašanja na vršnjake, porodicu,…
 Sekcija upotpunjuje svestrani razvoj ličnosti, podstiče stvaralaštvo i stvaralački odnos.
NOSIOCI SEKCIJE : zainteresovani učenici (10 – 15 učenika)
GODIŠNJI PLAN RADA SEKCIJE
septembar

formiranje grupe učenika koji su zainteresovani za sekciju; donošenje plana rada

predlaganje institucija , pojedinaca i mjesta koji bi mogli da posluže kao izvor informacija o
stanju i zaštiti životne sredine.

spisak literature koju bi učenici mogli da iskoriste prilikom bavljenja različitim temama iz
oblasti zaštite životne sredine.

obilježavanje Svjetskog dana očuvanja ozonskog omotača (16.09 ) i Svjetskog dana bez
automobila (22.09. )
oktobar

formiranje ekoloških patrola. Cilj je otkriti i upozoriti na problem u zaštiti svog životnog
okruženja. dobijene informacije prezentovati na školskom sajtu.

aktivnosti na uređenju školskog dvorišta

obilježavanje Svjetskog dana zaštite životinja (04.10.) organizovanjem izložbe fotografija
životinja.
novembar
 reciklaza
 ekoeksperiment – Napravimo reciklirani papir
 zeleni kutak- učenici po mogućstvu donose biljke koje će oplemeniti prostorije škole
 izrada natpisa Ne bacaj smeće i postavljanje u školskom dvorištu.
decembar
 izrada panoa zagađenost životne sredine (voda, vazduh , zemljište )
 izvještaj ekopatrola i njihova prezentacija na školskom sajtu.
februar
 eko-eksperiment – Efekat staklene bašte
 uređenje unutrašnjeg dijela škole
mart
 uređenje foto panoa ,,Crni i zeleni informativni zid”
 obilježavanje Svjetskog dana šume (21.03. 2015.)
 obilježavanje Svjetskog dana zaštite voda (22.03. 2015.)
 priprema za učešće na takmičenju ,,Mladi eko-reporteri”
april
 takmičenje ,,Mladi eko-reporteri”
 obilježavanje Svjetskog dana planete Zemlje (22.04.)
maj
 obilježavanje Svjetskog dana bez duvanskog dima (31.05.)
 posjeta Nacionalnom parku-upoznavanje sa florom i faunom
 izložba fotografija ,,Crni i zeleni informativni zid”
jun
 Analiza godišnjeg rada sekcije
Sekcija - SVIJET HORTIKULTURE
Prof. praktične nastave, Anja Jovović, dipl. inž hortikulture
Formiranje grupe učenika koji su zainteresovani za sekciju ,
1. Upoznavanje učenika sa predvidjenim planom rada sekcije u toku 2014/15. godine
2. Upoznavanje i demonstriranje ideja predvidjenih sekcijom
3. Upoznavanje učenika sa ciljevima sekcije.
CILJEVI:
- Predstaviti učenicima bogadstvo naše zemlje u samoniklom ljekovitom I začinskom bilju
- Nauciti ucenike da osmišljavaju i razvijaju osjećaj i interesovanje prema planiranju,
projektovanju I održavanju održivih životnih prostora ljudi u skladu sa prirodom.
- Nauciti učenike da iskoriste prirodne i biljne materijale ( kamen, drvo,zemlju, biljke, lišće,
mahovinu, pijesak, plodove i…)
- Naučiti učenike da što više vremena provode u prirodi
- Razvijati u njima smisao za estetsko oblikovanje, kompoziciju, boje i oblike,
- Uciti učenike da sami kreiraju i stvaraju
- Razvijati u njima ljubav prema prirodi i zavicaju
- Razvijati u njima smisao za timski rad.
septembar:
 upoznati učenike sa mogućnostima koristenja ljekovitog i začinskog bilja
 demonstriranje ideja koje se trebaju realizovati u toku prvog polugodišta
 izrada plana realizacije
 sakupljanje biljnog i prirodnog materijala
oktobar:
 Obezbijedit potreban material (saksije, zemlja, sjemena, teglice,)
 Pronalaženje podataka o ljekovitom bilju
 Sakupljanje biljnog i prirodnog materijala
 Sušenje i presovanje biljnog (aromatičnog, ljekovitog I začinskog bilja)
 Sjetva sjemena u saksije
 Uredjenje školskog dvorišta (okopavanje, rezidba postojećih vrsta, djubrenje, ravnanje)
novem/dec:
 izrada panoa za školski hodnik
 izrada aranžmana od sakupljenog biljnog materijala
 izrada čestitki
 njega saksijskih aranžmana
 posjeta sajmovima zdrave hrane, prirodnih preparata i kozmetike (tržni centar bazaar I delta
cyti)
jan/feb:
 kontejnerska proizvodnja rasada –upoznavanje učenika sa plastenikom i plasteničkom
proizvodnjom)
 pripremanje leja
 dani meda (trzni centae gintas)
mart:
 proljećnji radovi u školskom dvorištu
 radovi u plasteniku
 izrada cvjetnih aranžmana za 8 mart
apr/maj:
 sakuplajanje biljnog materijala
 radovi u plasteniku
 izrada aranžmana za dan škole
 prezentacija rada sekcije u okviru škole
 izlet
jun
 osvrt na realizaciju i analiza godišnjeg rada sekcije
 upoznavanje učenika sa planom rada sekcije u toku sledeće školske godine
NAMJENA:
 Kreativno upotpuniti slobodno vrijeme učenika




Razvijati u učenicima ljubav prema prirodi
Pomoci ucenicima da razviju svoje osjecaje, kreativnost, sklonosti, mastu I stvaralastvo, te
doprinjeti jacanju njihovog samopouzdanja.
Doprinjeti predstavljanju a samim tim I znacaju skole.
Osposobit učenike za samostalan rad u budućnosti
ISTORIJSKO-GEOGRAFSKA SEKCIJA – nastavnica Slobodanka Raonić
SEKCIJA
NASTAVNIK
ODJELJENJE/A
BR. UČ. BR. Č.
Istorijsko –geografska sekcija Slobodanka Raonić
II-1,2
16
CILJEVI:
Poboljšanje kvaliteta nastave istorije i geografije
Upoznavanje nacionalne geografije C.Gore
Upoznavanje istorijskih znamenitosti (manastiri, crkve, spomenici)
Upoznavanja kulturnih dobara
Druženje i razvijanje svijesti o potrbi očuvanja i unapređenja prirodne sredine
 Formiranje sekcije i upoznavanje učenika sa planom i programom rada;
 Sakupljanje i sređivanje podataka o poznatim ličnostima crnogorske
istorije;
 Izrada istorijskog albuma;
 Sakupljanje materijala iz prošlosti Podgorice (istoriografija, etnofrafija i
zavičajna istorija);
 Organizovati proslavu dvjestogodišnjice rođenja Njegoša;
 Posjeta arheološkom lokalitetu Duklje;
 Grafički prikaz i analiza prirodnog priraštaja Podgorice;
 Orijentacija u prostoru, orijentacija karte i njeno sravnjivanje sa
terenom;
 Seminarski rad, po sopstvenom izboru;
 Posjeta meteorološkoj stanici (dnevno mjerenje temperature,
vazdušnog pritiska i jačine vjetra);
 Izrada istorijsko-geografskih zidnih novina;
 Posjeta Grahovu, Vučijem dolu (Fundini) u saradnji sa Antifašistima
Crne Gore;
 Diskusija na temu, "Zaštita i unapređenje prirode";
 Posjeta prirodnjačkom muzeju;
 Projektni rad, na temu po sopstvenom izboru;
 Posjeta, Nacionalnom parku Biogradsko jezero
DIN. REALIZACIJE
20
2 mjesečno
VRIJEME REALIZACIJE
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
Februar
Mart
April
Maj
Jun
Sekcija obrađivača plemenitih metala – „KREATIVNA RADIONICA-IZRADA
NAKITA“
Nastavnici – Danilo Mugoša, Dragana Danilović
AKTIVNOSTI
VRIJEME
REALIZACIJE
Formiranje sekcije, dogovor o sprovodjenju aktivnosti;
Septembar-
Priprema i realizacija školske novogodišnje izložbe
nakita;
Decembar
Priprema i realizacija proljećne izložbe nakita;
Tokom školske
godine
NOSIOCI AKTIVNOSTI
Članovi Aktiva
Danilo Mugoša
Dragana Danilović
Članovi Aktiva
Danilo Mugoša
Dragana Danilović
Članovi Aktiva
Danilo Mugoša
Dragana Danilović
Učešće na Sajmu suvenira.
Maj-jun
Članovi Aktiva
Danilo Mugoša
Dragana Danilović
Vesko Mihailović
SEKCIJA: DRUŠTVO RECIKLERA „ZAŠTITI SREDINU – RECIKLIRAJ“
Nastavnici - Snežana Lopičić, Vesko Mihailović
AKTIVNOSTI
VRIJEME
REALIZACIJE
Formiranje sekcije, dogovor o sprovodjenju aktivnosti;
Septembar-
Izrada zidnih novina – problem otpada - mogućnost
reciklaže;
Sprovođenje aktivnosti na promociji značaja reciklaže.
Oktobar-novembardecembar
Tokom školske
godine
NOSIOCI
AKTIVNOSTI
Članovi Aktiva
Snežana Lopičić
Vesko Mihailović
Članovi Aktiva
Snežana Lopičić
Vesko Mihailović
Članovi Aktiva
Snežana Lopičić
Vesko Mihailović
FOTO SEKCIJA „OKO ŠKOLE“, nastavnik Vesko Mihailović
AKTIVNOSTI
VRIJEME
REALIZACIJE
Formiranje sekcije, dogovor o sprovodjenju aktivnosti;
Septembar-
Izrada monografije – „Praktična nastava u našoj školi“;
NOSIOCI
AKTIVNOSTI
Članovi Aktiva
Vesko Mihailović
Oktobar-novembar
Članovi Aktiva
Vesko Mihailović
Praćenje bitnih dešavanja u školi – takmičenja, sportski
dan, izleti;
Februar-mart
Članovi Aktiva
Vesko Mihailović
Saradnja sa drugim sekcijama, obilježavanje Dana
škole.
April-maj-jun
Članovi Aktiva
Vesko Mihailović
Download

Sekcije