BAZA PODATAKA PREDUZEĆE
Tabela RADNIK čuva podatke o radnicima preduzeća. Za svakog radnika se pamti matični broj, ime,
srednje slovo, prezime, datum rođenja, pol, plata, adresa, matični broj neposrednog rukovodioca i broj
sektora u kome radnik radi. Za primarni ključ je izabran matični broj radnika odnosno kolona MatBr.
Tabela ima dva strana ključa: Rukovodilac i Sektor. Kolona Rukovodilac referencira kolonu MatBr u
istoj tabeli jer rukovodilac je jedan od radnika (rekurzivna veza). Kolona Sektor referencira kolonu
Broj u tabeli Sektor.
Preduzeće je podeljeno na veći broj sektora. U tabeli SEKTOR se pamte sledeći podaci o sektorima:
broj sektora, naziv sektora, matični broj šefa sektora i datum kada je šef sektora postavljen na svoju
dužnost. Za primarni ključ je izabran broj sektora odnosno kolona Broj. Jedini strani ključ je kolona
Sef koja referencira kolonu MatBr u tabeli RADNIK (šef sektora je jedan od radnika u preduzeću).
Tabela PROJEKAT čuva podatke o projektima koji su aktivni unutar preduzeća. Za svaki projekat se
pamti: broj projekta, naziv projekta, lokacija projekta i broj sektora koji je zadužen za projekat. Za
primarni ključ je izabran broj projekta odnosno kolona Broj. Jedini strani ključ je kolona Sektor koja
referencira kolonu Broj u tabeli Sektor.
Tabela CLAN_PORODICE čuva sledeće podatke o članovima porodica radnika: matični broj radnika,
ime člana porodice, pol, srodstvo sa radnikom i datum rođenja. Primarni ključ je kompozitni i čine ga
kolone Radnik i Ime. Strani ključ je kolona Radnik koja referencira kolonu MatBr u tabeli
RADNIK.
Tabela LOK_SEK čuva podatke o lokacijama na kojima se nalazi određeni sektor: broj sektora i naziv
lokacije. Primarni ključ je kompozitni i čine ga kolone Sektor i Lokacija. Strani ključ je kolona Sektor
koja referencira kolonu Broj u tabeli SEKTOR.
Tabela RADI_NA predstavlja evidenciju angažovanja radnika na različitim projektima. Za svako
angažovanje se pamti: matični broj angažovanog radnika, broj projekta na kome je angažovan i broj
radnih sati nedeljno koliko je angažovan na projektu. Primarni ključ je kompozitni i čine ga kolone
Radnik i Projekat. Tabela ima dva strana ključa: Radnik i Projekat. Kolona Radnik referencira
kolonu MatBr u tabeli RADNIK a kolona Projekat referencira kolonu Broj u tabeli PROJEKAT.
SQL upiti
1. Napisati SQL upit koji prikazuje imena i prezimena svih radnika muškog pola (Pol="M") čije
ime sadrži slovo A na drugoj poziciji.
2. Napisati SQL upit koji određuje imena i prezimena svih radnika i njihove plate, ali samo one
čija bi plata nakon povećanja od 18% bila veća od 40000.
3. Napisati SQL upit koji određuje maksimalnu zaradu za radnike koji rade u sektoru broj 6.
4. Napisati SQL upit koji za svaki sektor računa broj radnika starijih od 31.12.1969. koji rade u
njemu. Podatke sortirati prema broju radnika (opadajući poredak).
5. Napisati SQL upit koji određuje brojeve projekata na kojima je angažovano više od jednog
radnika sa brojem radnih sati većim od 10.
6. Napisati SQL upit koji prikazuje imena i prezimena radnika i ukupan broj radnih sati za svakog
od njih.
7. Napisati SQL upit koji prikazuje naziv sektora i broj projekata za koje je zadužen taj sektor, a
koji su locirani u Nišu. Podaci su sortirani u rastući redosled po broju projekata.
8. Napisati SQL upit koji prikazuje imena i prezimena radnika i imena njihovih članova porodice,
ali samo za one radnike koji rade u sektoru sa nazivom "Administracija".
Download

BAZA PODATAKA PREDUZEĆE