UGOVOVOR O MARKETINGU
br ________
Zaključen dana________________________________na Zlatiboru.
Izmedju:
Agencije_________________________________________ , kao realizatora sa jedne strane
i
_________________________________________________kao naručioca marketinskih usluga sa druge strane.
Član 1.
Predmet ovog ugovora je utvrdjivanje prava i obaveza izmedju narucioca marketinskih usluga sa jedne i
agencije sa druge strane a vezana za izradu internet stranica, njihovo hostovanje i prezentaciju na internetu, kao
i obezbedjivanje eventualnih rezervacija i klijenata.
Član 2.
Narucilac naručuje objavu svoje prezentacije na web sajtovima____________________________________
i potpisivanjem ovog ugovora se obavezuje ispuniti uslove koje propisuje ovaj Ugovor.
Član 3.
Narucilac internet prezentacije dostavlja podatke te jamči za istinitost podataka i vlasništva nad autorskim
pravima dostavljenih fotografija, logotipa i ostalog i preuzima odgovornost za tačnost i istinitost priloženih
informacija za objavu.
Član 4.
Agencija se obavezuje da ce izraditi i objaviti podatke na web stranicama po uputima naručioca, a u skladu sa
uslovima i odredbama sajtova, njihovim postavkama, cenama kampanja, banera, paketa, itd, kao i brinuti o
njihovoj stalnoj funkcionalnosti i dostupnosti 365 dana od dana potpisivanja ovog ugovora.
Član 5.
Agencija ne odgovara za sadrzaj naručenog teksta i oglasa, kao i za ostale ugovore i dogovore sklopljene
izmedju naručioca i treće strane. Vlasnici koji prezentiraju svoje objekte ili usluge moraju biti fizička, ili
pravna lica koja po zakonu mogu obavljati delatnosti i radnje za koju se oglasavaju i shodno tome preuzimaju
odgovornost za eventualne nedostatke.
Član 6.
Cena postavke (izrade, odrzavanje i prezentacija) web strana na godisnjem nivou iznosi___________din
Ukoliko agencija vrsi usluge marketinga obezbedjivanjem rezervacija i klijenata preko sajtova dogovorena
provizija za marketinske usluge je_______% od ukupne cene.
Član 7.
U slucaju spora izmedju ugovornih strana nadlezan je Osnovni sud u Uzicu.
Clan 8.
Ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka od kojih svaka strana zadržava po jedan.
Ugovorne strane
Agencija za nekretnine, marketing i turizam
GORG
______________________________
Naručilac reklame
___________________________
Download

Ugovor o marketingu