Zdravstveno vaspitanje i promocija zdravlja
1. Najvažniji načini definisanja prioritetnih zdravstvenih potreba zajednice su (zaokruži tačne odgovore):
a) podaci zvaničnih medicinskih izvora (zdravstvene statistike, evidencije i td.)
b) podaci dobijeni od samih članova zajednice, uglavnom anketnim istraživanjem, u
okviru osmišljenih studija, čime je omogućeno sagledavanje njihovih potreba i
problema.
c) stručni i naučni radovi
2. Zdravstvena zaštita se definiše kroz sledeće nivoe prevencije (Lewel and Clark) (zaokruži tačne
odgovore):
a) Primarna prevencija
b) Sekundarna prevencija
c) Tercijarna prevencija
3. Metode zdravstveno vaspitnog rada (Podela po GREEN-u) (zaokruži tačne odgovore):
a) Metode komunikacije
b) Strategije sticanja veštine
c) Organizacione metode
4. Zaokruži tačne odgovore:
a) Promocija zdravlja je usmerena ka zdravlju
b) Prevencija je usmerena ka bolesti
c) Promocija i prevencija su sinonimi
5. Individualne metode – intervju, savetovanje spadaju u (zaokruži tačne odgovore):
a) Komunikacijske zdravstveno vaspitne metode
b) Strategije sticanja veštine
c) Organizacione metode
6. Demonstracije, vežbe spadaju u (zaokruži tačne odgovore):
a) Komunikacijske zdravstveno vaspitne metode
b) Strategije sticanja veštine
c) Organizacione metode
7. Igre, dramatizacija, sociodrame, igranje uloge, kompjuterizovani modeli kreativne radionice
spadaju u (zaokruži tačne odgovore):
a) Komunikacijske zdravstveno vaspitne metode
b) Strategije sticanja veštine
c) Organizacione metode
8. Predavanja spadaju u (zaokruži tačne odgovore):
a) Komunikacijske zdravstveno vaspitne metode
b) Strategije sticanja veštine
c) Organizacione metode
9. Diskusije spadaju u (zaokruži tačne odgovore):
a) Komunikacijske zdravstveno vaspitne metode
b) Strategije sticanja veštine
c) Organizacione metode
10. Organizacione metodeobuhvataju (zaokruži tačne odgovore):
a) razvoj zajednice
b) društvene akcije, kampanje, rad sa udruženjima i grupama za samopomoć
c) društveno planiranje i organizacioni razvoj
11. Medijske tehnike – masovni mediji, audiovizuelna sredstva, programsko učenje (kompjuterski
programi i igre), edukativna TV spadaju u (zaokruži tačne odgovore):
a) Komunikacijske metode
b) Strategije sticanja veštine
c) Organizacione metode
12. Strategije sticanja veštine-metode treningaobuhvataju (zaokruži tačne odgovore):
a) sticanje veština – demonstracije, vežbe
b) simulacije – igre, dramatizacija, sociodrame, igranje uloge, kompjuterizovani modeli
radionice
c) edukativna istraživanja
d) modelovanje
e) modifikacija ponašanja
kreativne
13. Didaktičke metode zdravstvenovaspitnog rada podrazumevaju (zaokruži tačne odgovore):
(zaokruži tačne odgovore):
a) klasičan ex catedra pristup i struktuirano izlaganje materije
b) diskusiju – pitanja i odgovore
c) intervju
14. Sokratske metode zdravstvenovaspitnog rada podrazumevaju (zaokruži tačne odgovore):
a) klasičan ex catedra pristup i struktuirano izlaganje materije
b) diskusiju – pitanja i odgovore
c) intervju
15. Zdravstveno-vaspitni proces obuhvata sledeće faze (zaokruži tačne odgovore):
a) traženje odgovora na osnovna pitanja u vezi sa ponašanjem i zdravljemdijagnostička faza
b) predlaganje mera i aktivnosti – faza intervencije
c) faza zaključivanja
16. U promociji zdravlja intersektorska saradnja podrazumeva uključivanje (zaokruži tačne odgovore):
a) ostalog zdravstvenog sektora
b) drugih sektora (obrazovanje, socijalna zaštita, kultura, nauka, pravni sistem,
finansiranje...)
17. Zdravstveno-promotivne aktivnosti se sprovode (zaokruži tačne odgovore):
a) u skladu sa pravilnikom
b) prema kalendaru zdravlja
c) u skladu sa uredbom
18. Promocija zdravlja (zaokruži tačne odgovore):
a) počinje u zdravstvenoj ustanovi i završava u zajednici
b) počinje u zajednici i završava u zajednici
c) počinje u predškolskim ustanovama i završava u zajednici
d) počinje u porodici i završava u zajednici
19. Evaluacija zdravstveno promotivnih aktivnosti podrazumeva (zaokruži tačne odgovore):
a) procenu postignutog u odnosu na ciljeve
b) procenu realizovanog u odnosu na planirano
c) procenu dobijenog u odnosu na uloženo
20. Ciljevi promocije oralnog zdravlja su (zaokruži tačne odgovore):
a) povećanje učešća zajednice u promociji oralnog zdravlja
b) povećanje nivoa stomatološke zdravstvene kulture
c) povećanje učešća školskih ustanova u promociji oralnog zdravlja
21. Protokol zdravstvenog vaspitanja (obr. 2-05-SR) spada u (zaokruži tačan odgovor):
a) registre, knjige evidencije
b) individualne prijave i odjave
c) zbirne i periodične izveštaje,
d) osnovnu medicinsku dokumentaciju
22. Zdravstveno vaspitanje je mera (zaokruži tačan odgovor):
a)primarne prevencije
b)sekundarne prevencije
c)tercijarne prevencije
23. Zdravstveno vaspitanje spada u grupu mera (zaokruži tačan odgovor):
a)za unapredjenje i očuvanje zdravlja
b)za sprečavanje i suzbijanje bolesti
c)specifične zaštite
24. Zdravstvenovaspitni rad je u delokrugu rada (zaokruži tačan odgovor):
a)isključivo zdravstvene službe
b)isključivo zdravstvenih ustanova
c)zdravstvenog i nezdravstvenog sektora
25. Subjekti u zdravstvenom vaspitanju (zaokruži tačne odgovore):
а) zdravo stanovništvo
б) osobe pod rizikom
c) obolelo stanovništvo
d) rekonvalescenti
26. Kod zdravog stanovništva zdravstveno vaspitanje je mera(zaokruži tačne odgovore):
a) primarne prevencije
b) sekundarne prevencije
c) tercijarne prevencije
27. Kod obolelog stanovništva zdravstveno vaspitanje je mera (zaokruži tačne odgovore):
a) primarne prevencije
b) sekundarne prevencije
c) tercijarne prevencije
28. Kod rekonvalescenata, zdravstveno vaspitanje je mera (zaokruži tačne odgovore):
a) primarne prevencije
b) sekundarne prevencije
c) tercijarne prevencije
29. Pristupi promociji zdravlja su (zaokruži tačne odgovore):
a) individualni pristup
b)pristup u odnosu na zajednicu
30. Efekti zdravstveno-vaspitnog rada su najveći kod (zaokruži tačne odgovore):
a) obolelog stanovništva
b) zdravog stanovništva
c) osoba pod rizikom
d) rekonvalescenata
31. Modeli zdravstvenog ponašanja kao osnov zdravstveno-vaspitnih intervencija su (zaokruži tačne
odgovore):
a) Model socijalnog učenja
b) Model socijalnog marketinga
c) Procede model
d) Model zdravstvenih ubeđenja
e) Model preventivnog ponašanja
f) Model akcije za zdravlje
32. Dobro organizovana i sprovedena zdravstveno-vaspitna intervencija može da dovede do (zaokruži
tačne odgovore):
a) porasta pozitivnog ponašanja
b) pada negativnog ponašanja
c) pada pozitivnog ponašanja
d) porasta negativnog ponašanja
Download

Zdravstveno vaspitanje i promocija zdravlja