1. oktobar 2014
!"#$%&"$
'()*+(,
- 3(36(763,
.-
2014/15
(
+
89")"")
")
%":;$
( 3
7
.%%&"<=
>
,
?
@
A
!8%
( ( !"
#
( ( $
%
&
( '
( '
(
( #
( )
8
#
(
(
*+,-,/356789:;*+<,=>,-3568?7-3<65=6
*+,-,/3569<3;,-*@,<:@?3/53A6@?,<
*9<,8:B56,C:56
*#
*>,-3568?7-3=6
Direktor
_____________________________________
Jovan Bjelobaba
1. oktobar 2014
!"#$%&"$
'()*+(,
- 3(36(763,
.-
C
2014/15
(
+
89")"")
")
%":;$
( &
%
&
3
7
.%%&"<=
>
,
?
@
A
!8%
( ( $
( %#
(
( ( ( %&
( &
( ((
(
( %"
( ##
( ##
( $"
( &
$
( "
"
( ( ($
( "%
$
%
( ( ( %
(
( &
&
( #
%
( &!
%
( $
( #
( "
( %
%
( ( !
( "
( "%
( ( ( 8
#
(
(
*+,-,/356789:;*+<,=>,-3568?7-3<65=6
*+,-,/3569<3;,-*@,<:@?3/53A6@?,<
*9<,8:B56,C:56
*#
*>,-3568?7-3=6
Direktor
_____________________________________
Jovan Bjelobaba
( ( ( %
$
( "
"
(
( %
'
( $
( #
%
( ( ( $
(
( %
$
8
#
(
(
*+,-,/356789:;*+<,=>,-3568?7-3<65=6
*+,-,/3569<3;,-*@,<:@?3/53A6@?,<
*9<,8:B56,C:56
*#
*>,-3568?7-3=6
Direktor
_____________________________________
Jovan Bjelobaba
1. oktobar 2014
!"#$%&"$
'()*+(,
- 3(36(763,
.-
2014/15
(
+
89")"")
")
%":;$
( '$
3
7
.%%&"<=
>
,
?
@
A
!8%
( )=(
( #%
( )
%
( %
%
( %
"
( %
"
( '
( !"
8
#
(
(
*+,-,/356789:;*+<,=>,-3568?7-3<65=6
*+,-,/3569<3;,-*@,<:@?3/53A6@?,<
*9<,8:B56,C:56
*#
*>,-3568?7-3=6
Direktor
_____________________________________
Jovan Bjelobaba
1. oktobar 2014
!"#$%&"$
'()*+(,
- 3(36(763,
.-
+
2014/15
(
+
89")"")
")
%":;$
3
7
.%%&"<=
>
,
?
@
A
!8%
( ( %
&
"$
8
#
(
(
*+,-,/356789:;*+<,=>,-3568?7-3<65=6
*+,-,/3569<3;,-*@,<:@?3/53A6@?,<
*9<,8:B56,C:56
*#
*>,-3568?7-3=6
Direktor
_____________________________________
Jovan Bjelobaba
1. oktobar 2014
!"#$%&"$
'()*+(,
- 3(36(763,
.-
+
2014/15
(
+
89")"")
")
%":;$
3
7
( %
( &("
''
( &
.%%&"<=
>
,
?
@
A
!8%
8
#
(
(
*+,-,/356789:;*+<,=>,-3568?7-3<65=6
*+,-,/3569<3;,-*@,<:@?3/53A6@?,<
*9<,8:B56,C:56
*#
*>,-3568?7-3=6
Direktor
_____________________________________
Jovan Bjelobaba
Ustanova studentskog standarda
STUDENTSKI CENTAR NOVI SAD
Novi Sad, Dr. Sime Miloševića br. 4
Broj: 02/09-1185/1
Dana:1.10.2014.
Posebna rang lista za studente prve godine I stepena studija koji su predali Zahteve da
budu rangirani kao studenti sa invaliditetom, studenti sa hroničnim bolestima i studenti
rekonvalescenti za školsku 2014/2015. godinu.
Redni
broj
Prezime i ime studenta
Ime
roditelja
Fakultet,
Visoka šk.
1.
Unković Slavica
Milimir
FTN
Personalni
asistent
(Pratilac)
NE
2.
Hucki Mihajlo
Radomir
Filozofski
NE
3.
Nović Nebojša
Stanka
FTN
NE
4.
Marjanović Miloš
Đorđe
VTŠ
NE
5.
Dupalo Ljiljana
Stevan
Filozofski
NE
6.
Vidić Nemanja
Vera
Filozofski
NE
7.
Golušin Milica
Jovica
Tehnološki
NE
Milošević Ilija
Branislav
FTN
9.
Krčmar Marko
Đorđe
Filozofski
NE
ODOBRENO
10.
Birgejmajer Nikoleta
Valerija
Filozofski
NE
ODOBRENO
11.
Šipovac Dejan
Božidar
FTN
NE
ODOBRENO
12.
Pudar Dejan
Veselinko
FTN
NE
ODOBRENO
13.
Dabetić Aleksandra
Goran
PMF
NE
ODOBRENO
14.
Čavić Isidora
Milovan
Filoz ofski
NE
ODOBRENO
15.
Miljanić Mališa
Zoran
Filozofski
NE
ODOBRENO
16.
Ćosović Marija
Radoica
PMF
NE
ODOBRENO
17.
Dragić Luka
Zvonko
FTN
NE
18.
Janković Lazar
Milan
FTN
NE
19.
Mitrović Maja
Predrag
FTN
NE
8.
NE
Komentar
ODOBRENO
ODOBRENO
ODOBRENO
ODOBRENO
ODOBRENO
ODOBRENO
ODOBRENO
ODOBRENO
ODOBRENO
ODOBRENO
ODOBRENO
Ustanova studentskog standarda
STUDENTSKI CENTAR NOVI SAD
Novi Sad, Dr. Sime Miloševića br. 4
Broj: 02/09-1185/1
Dana:1.10.2014.
20.
Maksimov Branka
Milan
TF Zrenjanin
NE
ODOBRENO
21.
Pribiš Dunja
Gordana
Pedagoški So
DA
ODOBRENO
22.
Marković Nikola
Rosa
Pedagoški So
NE
ODOBRENO
23.
Ćurčić Ivana
Slobodan
PMF
NE
ODBIJENO
24.
Čović Vesna
Pero
Tehnološki
NE
ODBIJENO
ODOBRENO – student je ostvario pravo na smeštaj kao student sa invaliditetom, student sa
hroničnom bolešću ili student rekonvalescent;
ODBIJENO - student nije ostvario pravo na smeštaj kao student sa invaliditetom, student sa
hroničnom bolešću ili student rekonvalescent;
DOPUNA - student treba da se javi svom izabranom lekaru u Zavod za zdravstvenu zaštitu
studenata Novi Sad kako bi upotpunio svoju lekarsku dokumentaciju.
Direktor
________________________________
Jovan Bjelobaba
1. oktobar 2014
xxx
x
!"#
$ &&'('&#
%y$
9y:
:;
<9 y
=:y)
!- =*y y
2014/15
"y
)*
+,
&
(
%-.
3
#
6
L
Q
LQ
L
L
Q
7
8
)x
) y
y
y99
y
y<
! "#$%&'()*+ ,- !#$%'.&!#+%$,%
! "#$%(+#* !/ +)/.#"$#0%/. +
(+ ')1$% 2)$%
L
- !#$%'.&!#,%
Direktor
_____________________________________
Jovan Bjelobaba
1. oktobar 2014
xxx
x
!"#
$ &&'('&#
%y$
9y:
:;
<9 y
=
*{|!=" y
2014/15
"y
)*
+,
%-.
3
#
6
&
(
!
!
" #!
!
$
)x
7
8
3
"
) y
y
y99
y
y<
%&'(')*+,-./01%&2'34'(*+,.5-(*2,+3,
%&'(')*+,/2*1'($%6'2065*)+*7,65'2
%/2'.08+,'90+,
%
"%4'(*+,.5-(*3,
Direktor
_____________________________________
Jovan Bjelobaba
Download

Ранг листа - Studentski centar