KONKURS
ZA UPIS NA JEDNOGODIŠNJE AKADEMSKE MAGISTARSKE STUDIJE
u 2012/13 studijskoj godini
Karakter studija?
Usklađene sa Bolonjskom deklaracijom (petogodišnji ciklus školovanja za titulu magistra
nauka). Omogućavaju nastavak – doktorske studije. Po završenim studijama i uspješno
odbranjenom magistarskom radu, kandidat stiče pravo na diplomu i akademski stepen
magistra ekonomije (M.Sc.).
Trajanje studija?
Studije su jednogodišnje: prvi semestar – nastava; drugi semestar – izrada magistarskog
rada.
Ko ima pravo upisa?
Pravo upisa imaju kandidati koji su završili četvorogodišnje studije i kandidati sa
završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama.
Tretman stranih državljana?
Strani državljani imaju pravo upisa na postdiplomske studije pod jednakim uslovima kao
i državljani Crne Gore.
Školarina?
Studije su samofinansirajuće. Visina školarine je 1000€ po semestru (tj. 2000€ za godinu
dana).
Školarina se odnosi na sljedeće aktivnosti:
Prvi semestar –praćenje nastave i polaganje ispita (dva ispitna termina) iz pet
predmeta i
Drugi semestar –prijava, izrada i odbrana magistarske teze.
U cijenu školarine nije uračunata literatura.
Koliko kandidata upisujemo?
Na jednom studijskom usmjerenju može se upisati najviše 25, a najmanje 15 studenata.
Ako se prijavi veći broj kandidata od broja predviđenog za upis, izbor će se izvršiti u
skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama.
Poželjno je da se kandidati, prilikom prijavljivanja, izjasne o tri smjera za koja su
zainteresovani.
Koje smjerove nudimo? (Detaljnije o usmjerenjima na str.3)
Studije se organizuju na sledećim usmjerenjima:
1. Aktuarstvo
9. Međunarodna ekonomija
2. Bankarstvo
10. Međunarodni marketing
3. Ekonomija javnog sektora
11. Međunarodni menadžment
4. Evropske ekonomske integracije
12. Menadžment biznisa
5. Finansije i bankarstvo
13. Menadžment informacionih
6. Finansijska tržišta i investiciona
sistema
analiza
14. Organizacijski menadžment
7. Kvantitativna ekonomija
15. Preduzetništvo
8. Marketing i biznis
16. Računovodstvo i revizija
Nastava se održava petkom poslije podne i subotom prije i poslijepodne.
Dokumenta za prijavu na konkurs?
Za prijavu na Konkurs potrebno je priložiti sljedeća dokumenta (dokumenta se ne moraju
lično predati):
1. Prijavni formular (koji se može naći na Recepciji Ekonomskog fakulteta, ili na
sajtu postdiplome),
2. CV/Biografija.
3. Original uvjerenja o diplomiranju ili ovjerena kopija diplome sa osnovnih
akademskih i specijalističkih studija. (Pored uvjerenja/diplome, kandidati sa
diplomom stečenom na nekom od inostranih fakulteta prilažu I rješenje o
priznavanju i vrednovanju inostranih obrazovnih isprava, koje vrši ENIC centar.
Obrazovne isprave izdate u Republici Srbiji do 25. januara 2008. godine ne
podliježu postupku priznavanja.)
4. Kopija nove lične karte (za državljane Crne Gore) ili izvod iz matične knjige
rođenih ili vjenčanih I uvjerenje o državljanstvu (za strane državljane I
državljane Crne Gore).
Predaja dokumenata?
Predaja dokumenata obaviće se u periodu od 20. do 26.09.2012. godine, u vremenu od
13-15h, na šalteru Studentske službe.
Kontakt:
Adisa Grbović, sekretar akademskih magistarskih i doktorskih studija
Tel: 020 241 138;
E-mail: [email protected]
Web: www.postdiploma.me
Adresa:
Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica
Ul. „Jovana Tomaševića“ br. 37
EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA
Studijski program: EKONOMIJA-MAGISTARSKE STUDIJE
NASTAVNI PLAN I KONTAKTI
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVA
USMJERENJA
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
2.
1.
2.
3.
4.
3.
1.
2.
3.
4.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
Metodologija naučno-istraživačkog rada
Informatička ekonomija
SMJER: AKTUARSTVO
Aktuarska matematika
Finansijska matematika na finansijskom tržištu
Osiguranje i upravljanje rizikom
Magistarski rad
Rukovodilac smjera:
Prof. dr Vladimir Kašćelan, [email protected]
UKUPNO
SMJER: BANKARSTVO
Bankarski menadžment
Analiza bankarskog poslovanja
Finansijska tržišta
Magistarski rad
UKUPNO
Rukovodilac smjera:
Prof. dr Saša Lakić, [email protected]
SMJER: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA
Javni izbor
Menadžment javnog sektora
Javne finansije
Magistarski rad
UKUPNO
Rukovodioci smjera:
Prof. dr Nevenka Glišević, [email protected]
Prof. dr Milivoje Radović, [email protected]
SMJER: EVROPSKE EKONOMSKE
INTEGRACIJE
Ekonomija EU
Institucije EU
EU i politika proširenja
Magistarski rad
UKUPNO
Rukovodilac smjera:
Prof. dr Gordana Đurović, [email protected]
SMJER: FINANSIJE I BANKARSTVO
Korporativne finansije
Javne finansije
Bankarski menadžment
Magistarski rad
UKUPNO
Rukovodilac smjera:
Prof. dr Saša Popović, [email protected]
Nedjeljni
fond
časova
2
2
2
2
2
ECTS
ECTS
4
5
7
7
7
30
10
30
30
2
2
2
7
7
7
10
30
30
30
2
2
2
10
10
7
7
7
30
30
30
30
2
2
2
7
7
7
10
30
2
2
2
7
7
7
10
30
30
30
30
30
6.
1.
2.
3.
4.
7.
1.
2.
3.
4.
8.
1.
2.
3.
4.
9.
1.
2.
3.
4.
10.
1.
2.
3.
4.
11.
1.
2.
3.
4.
SMJER: FINANSIJSKA TRŽIŠTA I
INVESTICIONA ANALIZA
Analiza investicija u HOV
Portfolio menadžment
Upravljanje finansijskim rizicima
Magistarski rad
UKUPNO
Rukovodilac smjera:
Prof. dr Saša Popović, [email protected]
SMJER: KVANTITATIVNA EKONOMIJA
Prognoziranje ekonomskih procesa
Matematički metodi i modeli
Modeli vremenskih serija
Magistarski rad
UKUPNO
Rukovodioci smjera:
Prof. dr Vesna Karadžić, [email protected]
Prof. dr Svetlana Rakočević, [email protected]
SMJER: MARKETING I BIZNIS
Marketing menadžment
Brend menadžment
Istraživanje marketinga
Magistarski rad
UKUPNO
Rukovodilac smjera:
Prof. dr Božo Mihailović, [email protected]
SMJER: MEĐUNARODNA EKONOMIJA
Međunarodna trgovinska politika
Evropska ekonomska politika
Međunarodne finansije
Magistarski rad
UKUPNO
Rukovodilac smjera:
Prof. dr Danijela Jaćimović, [email protected]
SMJER: MEĐUNARODNI MARKETING
Međunarodne marketing strategije
Međunarodni menadžment
Menadžment promjenama
Magistarski rad
UKUPNO
Rukovodilac smjera:
Prof. dr Milorad Jovović, [email protected]
SMJER: MEĐUNARODNI MENADŽMENT
Trendovi u globalnoj ekonomiji
Međunarodni strateški menadžment
Korporativne finansije u međunarodnom biznisu
Magistarski rad
UKUPNO
2
2
2
7
7
7
10
30
2
2
2
7
7
7
10
30
2
2
2
7
7
7
10
30
2
2
2
7
7
7
10
30
2
2
2
7
7
7
10
30
2
2
2
7
7
7
10
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
12.
1.
2.
3.
4.
Rukovodilac smjera:
Prof. dr Predrag Ivanović
SMJER: MENADŽMENT BIZNISA
Menadžment promjenama
Menadžment kvalitetom
Preduzetničko liderstvo
Magistarski rad
UKUPNO
13.
1.
2.
3.
4.
14.
1.
2.
3.
4.
15.
1.
2
3.
4.
16.
1.
2.
3.
4.
Rukovodilac smjera:
Prof. dr Anđelko Lojpur, [email protected]
SMJER: MENADŽMENT INFORMACIONIH
SISTEMA
Menadžment promjenama
Modeliranje i implementacija IS-a
Sistemi poslovne inteligencije
Magistarski rad
UKUPNO
Rukovodilac smjera:
Prof. dr Vujica Lazović, [email protected]
SMJER: ORGANIZACIJSKI MENADŽMENT
Upravljanje organizacionim promjenama
Upravljanje kriznim situacijama
Dizajniranje organizacije
Magistarski rad
UKUPNO
Rukovodioci smjera:
Prof. dr Bogoljub Bošković, [email protected]
Prof. dr Jasmina Ćetković, [email protected]
SMJER: PREDUZETNIŠTVO
Preduzetništvo
Preduzetnički marketing
Biznis etika
Magistarski rad
UKUPNO
Rukovodilac smjera:
Doc. dr Dragan Lajovic, [email protected]
SMJER: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Upravljačko računovodstvo
Korporativne finasije
Revizija
Magistarski rad
UKUPNO
Rukovodioci smjera:
Prof. dr Milan Lakićević, [email protected]
2
2
2
7
7
7
10
30
2
2
2
7
7
7
10
30
2
2
2
7
7
7
10
30
2
2
2
7
7
7
10
30
2
2
2
7
7
7
10
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Download

KONKURS ZA UPIS NA JEDNOGODIŠNJE AKADEMSKE