Redni broj
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6 DSR
6 DSR
6 DSR
6 DSR
6 DSR
6 DSR
7
8
9 (PE-I1)
9 (PE-I1)
9 (PE-I1)
9 (PE-I1)
9 (MT-I1)
9 (MT-I1)
1
2
3
4
5 DSR
5 DSR
5 DSR
POSLOVNA EKONOMIJA i MARKETING I TRGOVINA (I GODINA)
Naziv predmeta
Semestar
Profesor i asistent
Ekonomija
1
Prof. dr Slobodan Barać
Stefan Perišić
Kvantitativne metode
1
Prof. dr Mališa Žižović
Ana Simićević, master
Osnovi računarske tehnike
1
Prof. dr Gojko Grubor
mr Igor Franc
Engleski jezik 1
1 ,2
Ivana Tomić
Psihologija
2
Prof. dr Lepa Babić
Menadžment
2
Doc. dr Miloljub Albijanić
mr Tamara Lukić
Pravo
2
Prof. dr Marija Kostić
mr Sofija Vzkkićević
Računovodstvo
2
Doc. Dr Vule Mizdraković
Tanja Petričević, master
POSLOVNA EKONOMIJA i MARKETING I TRGOVINA (II GODINA)
Marketing
3
Doc. dr Jelena Gajić
Računovodstvo
3
Doc. Dr Vule Mizdraković
Tanja Petričević, master
Preduzetništvo (PE)
3
Prof. dr Radoslav Avlijaš
Goran Avlijaš
Trgovinski menadžment (Mt)
3
Prof. dr Danilo Golijanin
Engleski jezik 2
3,4
Nataša Stanišić
Italijanski jezik 1
3,4
Marina Radić
Nemački jezik 1
3,4
Vesna Čelik
Španski jezik 1
3,4
Aleksandra Gagić
Francuski jezik 1
3,4
Neda Maenza
Ruski jezik 1
3,4
Nikola Livada
Kineski jezik 1
3,4
Biljana Simić
Poslovna informatika
4
Prof. dr Gojko Grubor
mr Igor Franc
Poslovne finansije
4
Prof. Dr Lidija Barjaktarović
mr Marko Milojević
Monetarno devizni i kreditni sistem
4
Prof. dr Miroljub Hadžić
Osnove osiguranja
4
Prof. dr Jasna Pak
Finansijsko izveštavanje
4
Doc. dr Vule Mizdraković
Razvoj karijere i poslovnih veština
4
Doc. dr Lazar Dražeta
Finansijsko izveštavanje
4
Doc. Dr Vule Mizdraković
Razvoj karijere i poslovnih veština
4
Doc. Dr Lazar Dražeta
POSLOVNA EKONOMIJA (III GODINA)
Menadžerska ekonomija
5
Prof. dr Danijel Cvjetićanin
mr Marko Milojević
Trgovina
5
Doc. dr Vladimir Matović
mr Bojana Čavić
Upravljačko računovodstvo
5
Doc. dr Vojislav Marjanović
Engleski jezik 3
5,6
Valentina Bošković
Italijanski jezik 2
5,6
Marina Radić
Nemački jezik 2
5,6
Vesna Čelik
Španski jezik 2
5,6
Marina Milovanović
5 DSR
5 DSR
5 DSR
6
7
8 (I3)
8(I3)
8 (I3)
1
2
3
4
5 DSR
5 DSR
5 DSR
5 DSR
5 DSR
5 DSR
6
7
8(I3)
8(I3)
1
2(I4)
2(I4)
2(I4)
3
4DSR
4DSR
4DSR
4DSR
4DSR
4DSR
5(I5)
5(I5)
5(I5)
5(I5)
6
7(i6)
Francuski jezik 2
5,6
Neda Maenza
Ruski jezik 2
5,6
Nikola Livada
Kineski jezik 2
5,6
Biljana Simić
Upravljanje rizikom
6
Doc. dr Branka Paunović
Finansijska matematika i aktuarstvo
6
Prof. Dr Mirjana šekarić
Sistem obračuna troškova
6
Prof. Dr Zoran Petrović
Pravo osiguranja
6
Prof. dr Jasna Pak
Investicije
6
Doc. Dr Predrag Vukadinović
MARKETING I TRGOVINA (III GODINA)
Marketing u trgovini
5
Prof. dr Danilo Golijanin
Analiza finansijskih izveštaja u MT
5
Doc. dr Predrag Vukadinović
Kanali marketinga
5
Doc. dr Jelena Stanković
mr Bojana Čavić
Engleski jezik 3
5,6
Valentina Bošković
Italijanski jezik 2
5,6
Marina Radić
Nemački jezik 2
5,6
Vesna Čelik
Španski jezik 2
5,6
Marina Milovanović
Francuski jezik 2
5,6
Neda Maenza
Ruski jezik 2
5,6
Nikola Livada
Kineski jezik 2
5,6
Biljana Simić
Međunarodna ekonomija
6
Doc. Dr Ninela Kordić
Komuniciranje i pregovaranje u trgovini
6
Doc. Dr Gordana Dobrijević
Sistemi obračuna troškova
6
Prof. Dr Zoran Petrović
Menadžment prodaje
6
Doc.dr Vladimir Matović
mr Bojana Čavić
POSLOVNA EKONOMIJA (IV GODINA)
Poslovno pravo
7
Doc. dr Ivan Nikčević
Finansijska tržišta
7
Prof.dr Zoran Jeremić
mr Ivica Terzić
Međunarodne finansijske institucije
7
Doc. dr Tijana Radojević
mr Ivica Terzić
Ekonomika Osiguranja
7
Prof. dr Ljiljana Jeremić
Engleski jezik 4
7,8
Valentina Boškovič
Nemački jezik 3
7,8
Vesna Čelik
Španski jezik 3
7,8
Aleksandra Gagić
Italijanski jezik 3
7,8
Marina Radić
Francuski jezik 3
7,8
Danijela Tasić
Ruski jezik 3
7,8
Nikola Livada
Kineski jezik 3
7,8
Jelena Tulić Ceballos
Revizija
7
Prof. dr Kosana Vićentijević
Danka Stefanović, master
Javne finansije
7
Prof. dr Dragiša Veličković
Tehnologija osiguranja
7
Doc. Dr Ranko Renovica
Finansijski posrednici
7
Prof. dr Zoran Jeremić
mr Ivica Terzić
Bankarstvo
8
Prof. dr Miroljub Hadžić
mr Ivica Terzić
Analiza finansijskih izveštaja u bankarstvu
8
Doc. dr Vule Mizdraković
mr Nada Arežina
7(I6)
7(I6)
7(I6)
8
1
2(I4)
2(I4)
3(I5)
3(I5)
4
5DSR
5DSR
5DSR
5DSR
5DSR
6
7(I6)
7(I6)
Analiza finansijskih izveštaja u računovostvu i
reviziji
8
Prof. dr Goranka Knežević
Tanja Petričević, master
Doc. dr Mile Stanišić
Prof. dr Lidija Barjaktarović
Interna revizija
8
Upravljanje rizicima u osiguranju
8
Stručna praksa
MARKETING I TRGOVINA (IVGODINA)
Poslovno pravo
7
Doc. dr Ivan Nikčević
Finansijska tržišta
7
Prof.dr Zoran Jeremić
mr Ivica Terzić
Ponašanje potrošača
7
Prof. Dr Radmila Živković
mr Bojana Čavić
Logistika
7
Doc. dr Miloljub Albijanić
Revizija
7
Prof. Dr Kosana Vićentijević
Danka Stefanović, master
Engleski jezik 4
7,8
Valentina Boškovič
Nemački jezik 3
7,8
Vesna Čelik
Španski jezik 3
7,8
Aleksandra Gagić
Italijanski jezik 3
7,8
Marina Radić
Francuski jezik 3
7,8
Danijela Tasić
Ruski jezik 3
7,8
Nikola Livada
Kineski jezik 3
7,8
Jelena Tulić Ceballos
Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
8
Doc.dr Ninela Kordić
Elektronska trgovina
8
Doc.dr Marko Šarac
mr Dalibor Radovanović
Korporativne finansije
8
Prof. dr Nemanja Stanišić
mr Nada Arežina
Download

Redni broj Naziv predmeta Semestar Profesor i asistent 1