.
Zapisnik Skupštine Udruženja aktuara Srbije održane 02.07.2014.
Usvojen je predloženi dnevni red Skupštine Udruženja aktuara Srbije.
Prema tački 1. dnevnog reda Skupštine, predsednik Udruženja, Branko Pavlović, podneo
je izveštaj o radu Udruženja u prethodnom periodu između dve sednice Skupštine.
Organizacija kontinuirane edukacije je svake godine sve bolja, međunarodna saradnja
Udruženja je značajno unapređena u prethodnih godinu dana, date su sugestije NBS za
poboljšanje Nacrta zakona o osiguranju i članovi Udruženja su u saradnji sa Komisijom za
aktuarstvo Udruženja osiguravača Srbije doprineli definisanju nove cene osiguranja od
autoodgovornosti.
Komisije Udruženja su bile neaktivne u prethodnom periodu.
Prema tački 2. dnevnog reda Skupštine Udruženja primljeni su novi članovi u skladu sa
Statutom Udruženja. Ažurirani spisak biće postavljen na sajt Udruženja i obavešteno
Međunarodno udruženje aktuara (IAA) o novim redovnim članovima.
Novoizabrani redovni clanovi UAS:
1. Sanja Avramović (Wiener)
2. Ivana Dragojlović (Generali)
3. Tijana Mladenović (Generali)
4. Milan Rankov (Merkur)
5. Danijela Petković (Axa)
Prema tački 3 dnevnog reda Skupštine o raznim temama Skupština je usvojila sledeće
inicijative:
-
Redovne mesečne sednice održavati oko 25. u mesecu, kao terminu kada aktuari
imaju najmanje obaveza;
-
Stranci koji apliciraju za članstvo u UAS mogu biti primljeni samo kao pridruženi
članovi i godišnja članarina za njih iznosi 50 EUR;
-
Ustanoviće se godišnje nagrade koje će dodeljivati UAS na Skupštini. Do sledeće
skupštine definisati koje se nagrade dodeljuju, kriterijume i nagradni fond;
Bulevar Despota Stefana 68, 11000 Beograd
www.aktuar.rs
e-mail: [email protected]
.
-
Pokrenuti inicijativu kod Ministarstva finansija da se zakonski regulišu aktuarski
poslovi u agencijama, fondovima i drugim državnim ustanovama koje se bave
raznim vidovima osiguranja;
-
Obratiti pažnju na sledećim sednicama o prestanaku obaveze plaćanja doprinosa
za video nadzor iz premije osiguranja od autoodgovornosti.
U Beogradu, 02.07.2014. godine
predsednik Udruženja
sekretar Udruženja
M.P.
Branko Pavlović
Bulevar Despota Stefana 68, 11000 Beograd
Marija Kerkez
www.aktuar.rs
e-mail: [email protected]
Download

Zapisnik Skupštine Udruženja aktuara Srbije održane