EKSPRES LONAC TEMASO T1000
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
www.facebook.com/temaso.svet
Temaso T - 1000 Ekspres lonac
www.temaso.rs
EKSPRES LONAC TEMASO T1000
Sadržaj
1. Sigurnost
3
1.1. Opšte bezbednosne mere
3
1.2. Posebne napomene
3
2. Uvodni deo
4
4
2.1. Sažet pregled proizvoda
3. Karakteristike Ekspres lonca
5
4. Delovi Ekspres lonca
6
4.1. Mapa kontrolnog upravljača
7
4.2. Mapa principa elektronike
7
5. Način upotrebe
8
5.1. Kuvanje
9
5.2. Vreme kuvanja
9
5.3. Odloženo kuvanje
9
5.4. Održavanje toplote
10
5.5. Otvaranje poklopca, vađenje i upotreba hrane
10
6. Način održavanja
10
7. Parametri i tehnologije
11
8. Obrati pažnju
11
9. Garancija
12
10. Česti problemi
12
www.temaso.rs
EKSPRES LONAC TEMASO T1000
1. SIGURNOST
1.1.Opšte bezbednosne mere
Pre upotrebe pažljivo pročitajte
ovo uputstvo i sačuvajte ga za
dalju upotrebu.
Pre prvog korišćenja, proverite
da li napon u Vašoj kući odgovara
naponu koji je deklarisan na pločici.
Da biste spriječili električni udar,
nemojte potapati uređaj ili utikač u
vodu ili druge tečnosti.
Prilikom upotrebe aparata, dolazi
do njegovog zagrevanja, te je
neophodno preduzeti korake kako
bi se izbegle povrede i opekotine,
posebno prilikom otvaranja i
vađenja skuvane hrane iz aparata.
Uvek isključujte aparat iz struje
kada nije u funkciji ili pre čišćenja.
1.2. Posebne napomene
Nakon
ukljanjanja
pakovanja,
proverite da li je aparat u savršenom
stanju, da na njemu ili njegovim
delovima nema oštećenja i da je
kabal u savršenom stanju.
Električna
sigurnost
Vašeg
aparata je garantovana ako
je on priključen na uzemljenu
instalaciju, što odgovara važećim
propisima za bezbednost.
Proizvođač niti distributer ne snose
odgovornost za bilo
kakva oštećenja koja
nastanu kao rezultat
nepriključivanja aparata
na uzemljenu instalaciju. U slučaju
sumnje kontaktirajte kvalifikovanog
profesionalca.
U slučaju da su utičnioca i utikač
nekompatibilni, odnesite aparat
u ovlašćeni servis kako bi utikač
bio zamenjen.
Aparat je konstruisan samo za
upotrebu u domaćinstvu, kako je
to opisano u ovom uputstvu.
www.temaso.rs
Nikada nemojte koristiti aparat kada
su kabl ili utikač oštećeni ili ukoliko
aparat ne funkcioniše ili funkcioniše
slabije nego što bi trebalo.
Nemojte nikada sami pokušavati
promenu kabla ili popravku
aparata, već odnesite aparat na
popravku u ovlašćeni servis.
Nemojte dopustiti da se kabal
previja preko ivica radnog stola ili
kuhinjskog elementa.
Ne dozvolite da se kabl zamrsi
ili dođe u kontakt sa vrućim
površinama.
Nikada ne ostavljajte aparat pod
uticajem sunca, kiše, mraza itd.
Upotreba adaptera i/ili produžnih
kablova se ne savetuje. U slučaju
da je njihova upotreba apsolutno
potrebna, uvek budite sigurni da
je to u skladu sa sigurnosnim
standardom i povedite računa da
ne bude prekoračen naznačeni
maksimalni napon.
Ako aparat prestane sa radom ili
primetite da ne radi kako treba ili ne
vrši funkciju za koju je namenjen,
nemojte nastavljati sa radom,
isključite aparat sa mreže i odnesite
ga u ovlašćeni servis.
Nipošto
nemojte
sami
pokušavate da ga popravite.
da
Popravke bi uvek trebalo da
izvodi samo ovlašćeni servis.
Uvek zahtevajte upotrebu samo
originalnih rezervnih delova. Svaka
druga upotreba (profesionalna i
slično) nije odgovarajuća i može
dovesti do skraćivanja radnog veka
aparata kao i do oštećenja samog
aparata.
Aparat treba držati van domašaja
dece, jer može imati posledica po
njihovu bezbednost.
EKSPRES LONAC TEMASO T1000
2. UVODNI DEO
Radi vaše bezbednosti, pre
upotrebe ovog proizvoda, molimo
Vas da pažljivo pročitate i proučite
ovo uputstvo.
Poštovani korisniče, zahvaljujemo
Vam se što kupujete naše električne
aparata. Specijalnost naše firme
je proizvodnja i distribucija kućnih
električnih
aparata
napredne
tehnologije.
2.1. Sažet pregled proizvoda
Kompjuterski električni ekspres
lonac T1000, je jedna vrsta novog
kuhinjskog pomagala koji naša
firma
razvija
upotrebljavajući
najnovije patentirane tehnologije.
U jednom, okuplja sve vrline
standardnog
ekspres
lonca,
električne šerpe i tiganja za kuvanje
na manjoj ili većoj temperaturi;
spajanjem svega toga nadoknađuje
njihove pojedinačne nedostatke.
Naš proizvod koristi tehniku
kompjuterske automatske kontrole,
ima mogućnost na osnovu različitih
vrsta hrane da automatski odabere
temperaturu, pritisak i vrijeme
pripremanja hrane.
3. KARAKTERISTIKE
PROIZVODA
Obezbeđuje
kuvanje
hrane,
supa i kaša, na tihoj ili pojačanoj
temperaturi.
Na osnovu hrane, posle biranja
funkcije, automatski završava
proces pripremanja hrane. Po
završetku tog procesa, automatski
ulazi u proces očuvanja toplote.
Obezbeđuje funkciju podešavanja
vremena pripremanja hrane. Posle
utvrđivanja vremena, automatski
programirano pripremanje hrane
dovodi do kraja.
Zbog specifičnog načina kuvanja,
omogućava da hrana sačuva
hranjive materije, što utiče na
bolji kvalitet hrane.
www.temaso.rs
Moto “kvalitet pre svega”,
zauzima vodeći položaj u našem
poslovanju.
Verujte, ovaj proizvod svakako
može omogućiti i zadovoljiti Vaše
najveće potrebe u svetu kulinarstva.
Omogućava time da hrana dostigne
najbolji ishod spremanja.
Ovaj proizvod napredne
konstrukcije i dizajna: ▪ obezbeđen velikom sigurnošću,
▪ kompletnih funkcija,
▪ pogodan je za rukovanje,
▪ omogućava štednju vremena i struje,
ujedno je i:
▪ standardni ekspres lonac,
▪ električna šerpa,
▪ tiganj za pripremu na tihoj i većoj temperaturi,
i kao takav, u savremenim
porodicama postaje veoma omiljen
i neophodan.
Ušteda struje u odnosu na druge uređaje 50%
Kuvanje na tradicionalni način
TEMASO T 1000
Ušteda vremena u odnosu na druge uređaje 70 %
Kuvanje na tradicionalni način
TEMASO T 1000
Štedi vreme i struju:
▪ ušteda struje 50%
▪ ušteda vremena 70%
Hrana se ne lepi za posudu pa je
održavanje posude čistom veoma
prikladno i lako.
Obezbeđuje predupređenje od
zagorevanja prevazilaženje
temperature je automatski
zaštićeno posebnom funkcijom.
EKSPRES LONAC TEMASO T1000
3. Karakteristike proizvoda
Dijagram uštede vremena kuvanjem u ekspres loncu Temaso T1000 u odnosu na
tradicionalno kuvanje.
Kuvanje sa Temaso T1000
15min
SUPA
Kuvanje na tradicionalni način
50min
15min
MESO
90min
25min
PASULJ
100min
9min
KROMPIR
25min
min
0
50
100
Ima 7 sigurnosnih zaštitnih funkcija:
Sigurnosna funkcija otvaranja i
zatvaranja
Kako u unutrašnjoj posudi postoji
pritisak vazduha, korisnikova sigurnost
je garantovana ukoliko se pri otvaranju i
zatvaranju drži uputstva
2
Sigurnosna funkcija kontrole pritiska
Prekida i počinje električno napajanje u
skladu sa vrednostima pritiska, ukoliko
pritisak bude iznad dozvoljene granice
prekida se napajanje
3
Pritisak
Ako pritisak prođe svoju gornju granicu,
automatski dolazi do ispuštanja pare kroz
poklopac ventila
4
Poseban dodatak na poklopcu
Sprečava da hrana ulazi u ventil, čime se
izbegavaju opasnosti od povećanog pritiska,
koja postoji na standardnim ekspres loncima
5
Sigurnosna funkcija visokog nivoa
Kako se pritisak kontroliše sigurnosnom
funkcijom, sigurnosna funkcija ispuštanja
pare onemogućava prekid, nefunkcionisanje
ili neodgovarajuće funkcionisanje. Kada
se u posudi intenzivira, vrijednost pritiska,
unutrašnja posuda se kreće ka dolje, guma
i unutrašnja posuda se odvajaju i para izlazi
zbog čega ne može doći do eksplozije
posude.
6
Sigurnosna funkcija podešavanja
temperature
Ako se u unutrašnjoj posudi poveća utvrđena
temperatura, automatski se prekida dovod
struje (automatski se može restartovati)
7
Sigurnosno podešavanje
prevazilaženja temperature
Kada u unutrašnjoj posudi temperatura
intenzivira do limita, automatski se prekida
dovod struje (ne može se automatski
restartovati).
1
www.temaso.rs
EKSPRES LONAC TEMASO T1000
4. DELOVI PROIZVODA
1. Ručka na poklopcu
2. Poklopac
3. Poklopac ventila
4. Sigurnosni - kontrolni ventil
5. Kontrolni upravljač
6. Drška na posudi
7. Kabl za struju
8. Dno posude
1
4
3
2
6
5
7
8
www.temaso.rs
EKSPRES LONAC TEMASO T1000
4.1. Mapa kontrolnog upravljača
Ekran za prikazivanje vremena
Dugme za podešavanje vremena
Uključivanje / Isključivanje, kao i
za poništavanje bilo koje funkcije.
4.2. Mapa principa elektronike
N
1
4
J
220V~
3
6
7
12
L
2
8
9
13
10 11
14
5
LEGENDA
1. KONTROLER
2. EKRAN
3. SENZOR
4. GREJNA PLOČA
5. TOPLOTNI OSIGURAČ
6. PIRINAČ
7. SUPA
8. RIBA
9. ŠNICLE
10. PILETINA / PAČETINA
11. ODRŽAVANJE TOPLOTE
12. UKLJUČENO / ISKLJUČENO
13. TAJMER
14. IZBOR FUNKCIJE
www.temaso.rs
K1
K2
EKSPRES LONAC TEMASO T1000
5. NAČIN UPOTREBE
1. Otvaranje: rukom uhvatiti dršku poklopca, okrenuti poklopac u pravcu
otvaranja i potom poklopac podignuti ka gore.
2. Izvući unutrašnju posudu, i u nju sipati hranu i vodu. Hrana i voda ne
bi smele prelaziti visinu od 4/5 posude, hrana u vodi ne bi smela prelaziti
visinu od 3/5 posude a hrane i vode ne bi smelo biti ispod 1/5 visine
posude.
3. Vratiti posudu u ekspres lonac i zatvoriti poklopac. Zatvaranje poklopca
je suprotan proces od otvaranja, tako što postavimo poklopac i okrenemo
u smeru označenom na uređaju.
www.temaso.rs
EKSPRES LONAC TEMASO T1000
5.1. Kuvanje
1. Uključiti utikač-kabal u struju: na
ekranu će se pojaviti 00:00
2. Pritisnuti dugme
za odgovarajuću
funkciju
dužine
kuvanja,na ekranu
će se pojaviti P i
izabrano
vreme
kuvanja (npr. P05
do P35 minuta)
3. Posle 7 (sedam) sekundi počinje
proces rada. Na ekranu će se
pojaviti = = = trepćuće isprekidane
linije koje označavaju period
zagrevanja, koje će nestati kada
se u loncu postigne odgovarajući
pritisak. Istovremeno će se podići
plovak i počinje kuvanje. Na ekranu
se ponovo pojavljuje izabrano
vreme kuvanja.
5.2. Vreme kuvanja
1. Postoji 6 (šest) opcija vremena
kuvanja
2. Izborom funkcije kuvanja
pritiskom na odgovarajuće dugme,
na ekranu se pojavljuju optimalna
vremena prikazana u tabeli (5, 8,
15, 20, 25 i 30 minuta), koja se
mogu povećavati dugmetom (+) ili
smanjivati dugmetom (-)
5.3. Odloženo kuvanje
1. Pritisnuti dugme (+) za
podešavanje vremena, na ekranu
se pojavljuje 30 minuta. Svaki
pritisak na dugme progresivno
povećava vreme za 30 minuta (do
24h).
2. Posle utvrđenog početka
odloženog
vremena
kuvanja,
pritisnuti dugme za izbor funkcije,
dužine kuvanja, (ima 6 dugmadi).
Na ekranu će se pojaviti P i izabrano
vreme kuvanja u minutima (P05
do P30 minuta). Posle 7 sekundi
na ekranu će se pojaviti zadato
odloženo vreme kuvanja.
www.temaso.rs
4.Posle isteka vremena kuvanja
oglasiće se zvučni signal da je
kuvanje završeno. Na ekranu će
se pojaviti b sa malom svetlećom
sijalicom na desnoj strani komande
table.
5.Sada prelazi u opciju održavanja
toplote.
Ako
nije
potrebno
održavanje toplote pritisnuti dugme
(-), na ekranu se pojavljuje 00:00
, poništene su sve opcije. Izvući
kabal iz utičnice.
6.Da bi otvorili lonac treba sačekati
da padne plovak (tada lonac
nije pod pritiskom), ili laganim
pomeranjem poklopca ventila
pare u levo dok se ne ispusti para
i plovak padne. Tada se poklopac
lako otvara. Ako postoji otpor
prilikom pokretanja poklopca, nije
ispuštena para - ispustite paru.
3. Kada utvrđeno vreme za
odloženo kuvanje istekne, počinje
proces rada, zagrevanje i opcija
kuvanja, jer smo sve parametre
zadali.
4. Posle završetka kuvanja sledi
opcija održavanja toplote.
5. Ako dođe do prekida struje u
opciji odloženo kuvanje, po dolasku
struje nastavlja tamo gde je stao.
6. Ako dođe do prekida struje u
opciji kuvanje, po dolasku struje
neće se nastaviti kuvanje već će se
vratiti sve na početak tj na ekranu
su 0000.
EKSPRES LONAC TEMASO T1000
5.4. Održavanje toplote
Posle završetka kuvanja, automatski
prelazi u stanje očuvanja toplote što
je svetlosno i zvučno oglašeno.
Posle prelaska u stanje očuvanja
toplote, i nakon očuvanja toplote
od bar 10 minuta, hrana postaje još
ukusnija.
Molimo da ne održavate toplotu u
kontinuitetu preko 12 sati.
U toku održavanja toplote, iz ivica
unutrašnje posude se može pojaviti
mala količina vode, ne brinite to je
normalno.
Svetleća lampa će treperiti sve
dok je lonac pod pritiskom. Po
padu pritiska, lampica svetli u
kontinuitetu.
5.5. Otvaranje poklopca, vađenje i
upotreba hrane
Držite pritisnuto narandžasto dugme da se
pojavi 0000.
Izvucite utikač od kabla iz utičnice
Polako podižite poklopac ventila tako da para
postepeno izlazi sve dok se plovak ne spusti
(slika 10) (ovo je potrebno ukoliko niste koristili
opciju održavanja toplote)
Ako kuvate hranu tečnog oblika (npr. kašu),
nemojte odmah skidati poklopac ventila, već sačekajte dok se plovak
sam ne spusti. Ako morate hitno da izvadite i žposlužite hranu, možete
upotrebiti i mokri peškir i prekriti poklopac; na taj način ćete smanjiti
temperaturu i rashladiti.
6. NAČIN ODRŽAVANJA
Molimo, pre pranja kabl izvucite
iz struje.
Koristeći krpu za čišćenje, očistiti
posudu; zabranjeno je aparat prati
u vodi ili ga polivati vodom.
Spustiti ručicu za hermetičko
zatvaranje i očistiti je. Koristeći
mokru krpu očistiti prostor između
unutrašnje i spoljne posude.
www.temaso.rs
Vodom oprati unutrašnjost
poklopca, kao i hermetički obruč
(gumu), poklopac ventila, čep za
ventil; delove potom dobro obrisati
krpom.
Laganim pokretima sunđerom
istljati unutrašnju posudu, a zatim
je krpom dobro očistiti.
EKSPRES LONAC TEMASO T1000
7. PARAMETRI
TEHNOLOGIJE
Ovaj proizvod je dizajniran i proizveden na osnovu GB4706.1-1998 i
GB4706.19-2004.
8. OBRATI PAŽNJU
1.Upotreba proizvoda u dodiru sa
vlagom ili mokrom površinom je
zabranjena
2.Visina hrane i vode u unutrašnjoj
posudi moraju biti u skladu sa
propisanim pravilima drugog koraka
u procesu načina upotrebe
3.Ne smete oštetiti hermetički obruč
(gumu), ne smete koristiti druge
gume, niti gumu postavljati na silu
4.Ne smete rukama ili drugim
instrumentima forsirati naleganje
gume. Ako guma ispadne sa
poklopca, prekinuti upotrebu i
zameniti gumu
5.Morate posle svakog korišćenja
proveriti uređaj, redovno ga čistiti
i time garantovati da neće doći do
oštećenja i prekida rada
6.Kada plovak nije spušten, nemojte
nasilno otvarati poklopac
7.Na poklopac ventila se ne sme
ništa dodavati, niti se sme menjati
drugim predmetima
8.Radi prevencije od opasnosti,
zabranjeno je korišćenje tkanina
umesto poklopca, kao i korišćenje
tkanina za prekrivanje posude
9.Dno unutrašnje posude i električno
kolo koji dolaze u kontakt jedno sa
drugim održavati čistim. Unutrašnja
posuda se ne sme stavljati na
druga električna kola i tako koristiti
za pripremanje hrane, kao što se
ne sme koristiti druga posuda za
zamenu unutrašnje posude.
www.temaso.rs
10.Koristiti kašiku koju dobijate kao
dodatak uz proizvod
11.Kada podižete poklopac ventila,
držite lice i ruke dalje od pare, a
za vreme rada ne dirajte poklopac,
kako biste izbegli povrede kablom
koji je proizveo proizvođač aparata.
12.Najduže vreme održavanja
toplote je 8 sati; vreme upotrebe
aparata ne bi trebalo prelaziti 6
sati, da bi se time izbegao uticaj na
ishod kuvanja hrane.
13.Ako prilikom kuvanja primjetite
da izlazi velika količina pare, to je
deo neregularnosti u radu, pa stoga
isključite aparat iz struje, prekinite
upotrebu i ponesite aparat na
servis.
14.Ako se prilikom upotrebe desi
neka nezgoda, prekinuti upotrebu i
odneti aparat u ovlašćeni servis
15.Prilikom pomeranja aparata
koristitie
dršku
na
posudi.
Zabranjeno je podizanje aparat
držanjem za ručku od poklopca
16.Nemojte sami rasklapati aparat,
ili koristeći druge delove menjati ih.
Aparat može koristiti samo delove
iz firme koja ga je proizvela
17.Prilikom korišćenja aparata,
molimo Vas, ne dozvaljavajte deci
upotrebu ili približavanje aparatu,
kako bi se time izbeglo dešavanje
nezgoda
18. Ako se kabal za struju pokvari ili
ošteti, potrebno ga je zameniti
EKSPRES LONAC TEMASO T1000
9. GARANCIJA
Garantni list se dobija uz proizvod
i na osnovu njega kao dokaza
garancije, vrši se servis.
Garancija važi jednu godinu; u
slučaju da se desi bilo kakav problem
vezan za kvalitet proizvoda ili se
pojavi neka nezgoda ili kvar, naša
firma Vam obezbeđuje besplatne
usluge popravke - servisa.
Po isteku garantnog roka sve
popravke će se vršiti po utvrđenom
cenovniku firme.
Ukoliko korisnik nije zadovoljan
uslugom ili servisom naše firme,
može se požaliti na telefon 083/217055
10. ČESTI PROBLEMI I
NJIHOVO REŠAVANJE
Garancija ne važi u sledećim
slučajevima:
1. Ako se desi nezgoda zbog
korisnikove
nepažnje
prilikom
transporta.
2. Ako se desi nezgoda zbog
korisnikovog
samoinicijativnog
popravljanja aparata.
3. Ako dođe do kvara aparata usled
grmljavine, poplave, požara ili
drugih prirodnih nepogoda.
4. Ako dođe do kvara usled
nepraćenja uputstva za upotrebu,
kao i nepraćenja zahteva za
obraćanje pažnje na sadržaj o
sigurnosti.
5. Ako ne posedujete garantni list i
zaključnicu.
Situacija
Razlog
Način ispravke
1. Problem sa
zatvaranjem
Guma nije dobro nalegla, plovak
se zaglavio
Dobro namestiti gumu, plovak
polako rukom pomeriti
2. Problem sa
otvaranjem
Posle ispuštanja pare, plovak se
nije spustio
Koristeći štapiće polako spustiti
plovak
3. Problem
propuštanja
vazduha kroz poklopac
4. Problem
propuštanja
vazduha kroz plovak
5. Plovak ne može
da se
podigne
6. Hrana je
polukuvana ili
prigorela
Guma nije dobro nalegla
Dobro namjestiti gumu
Ispod gume ima ostataka hrane
Očistiti gumu
Guma nije ispravna
Zamijeniti gumu
Poklopac nije dobro zatvoren
Zatvoriti na ispravan način
U otovru na plovku ima ostataka
hrane
Očistiti otvore na plovku
Pokvaren je nosač ventila
Promeniti nosač ventila
Hrane i vode u unutrašnjoj
posudi nema dovoljno
Dodati hrane i vode do
odgovarajuće propisane količine
Poklopac ili poklopac ventila
propuštaju vazduh
Odneti na servis
Kratko vreme pripremanja
hrane
Nedostatak vode
Produžiti kuvanje do
odgovarajućeg propisanog
vremena kuvanja
Dodati vode do odgovarajuće
propisane količine vode
Ako u vremenskom periodu od godinu dana, računajući od dana kupovine
prozvoda, korisnik ima problema sa kvalitetom proizvoda, na osnovu
zaključnice i garancije može imati besplatan servis naše firme.
Posle isteka garancije ili nepravilne upotrebe, troškove popravke korisnik
snosi sam.
www.temaso.rs
Download

Korisničko uputstvo Ekspres Lonac T1000 Verzija 1.0.3..pdf