SKRAĆENI PROSPEKT
Dobrovoljnog penzijskog fonda „DDOR GARANT EKVILIBRIO“
Poslovno ime Društva: Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom »DDOR GARANT« a.d. Beograd
Poslovno ime fonda: Dobrovoljni penzijski fond »DDOR GARANT Ekvilibrio«
Kastodi banka: Societe Generale bank Srbija a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, Novi Beograd.
Napomena:
Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom »DDOR GARANT« a.d. Beograd zaključilo je Ugovor o obavljanju kastodi
usluga sa »Societe Generale bank Srbija« a.d. Beograd umesto dotadašnje »Komercijalne banke« a.d. Beograd, čime se promenio
dotadašnji uplatni račun za penzijske doprinose članova Dobrovoljnog penzijskog fonda »DDOR GARANT Ekvilibrio«.
Od dana 26.03.2014. godine uplatni račun za članove Fonda je 2750010222589813-87 kod »Societe Generale bank Srbija« a.d.
Beograd.
Datum rešenja Narodne banke Srbije o davanju saglasnosti na prospekt: Rešenje G br. 8599 od 06.11.2014. godine
Objava vrednosti investicione jedinice: svakodnevno u dnevnom listu Politika, na internet stranici Društva www.garantpenzije.eu i na internet stranici Narodne banke Srbije www.nbs.rs
Neto vrednost
Neto vrednost
Neto vrednost
Neto vrednost
imovine
imovine
imovine
imovine
fonda
fonda
fonda
fonda
na
na
na
na
dan
dan
dan
dan
31.12.2011.godine iznosila je 2.317.583.636,19 dinara.
31.12.2012.godine iznosila je 2.842.175.668,25 dinara.
31.12.2013.godine iznosila je 3.551.470.056,55 dinara.
31.08.2014. godine iznosila je 3.997.236.677,34 dinara.
Ciljevi investiranja imovine Fonda:
Imovina Fonda ulaže se sa ciljem povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda, a u skladu sa načelima ulaganja imovine
fonda utvrđenih članom 30.stav 1. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ("Sl. glasnik RS" br.
85/2005 i 31/2011). Način sprovođenja načela definisan je Investicionom politikom Fonda.
Osnovni cilj upravljanja imovinom članova ovog Fonda je:
Ostvarivanje stope prinosa više od repernog indeksa penzionih fondova Fondex i nivoa inflacije.
Ukupni rizik portfolia meri se pomoću VaR-a sa nivoom poverenja od 99% i maksimalno prihvatljiv nivo je 1,50% mereno na
osnovu serija podataka iz poslednjih godinu dana.
1
Ciljna strateška alokacija ulaganja po vrstama investicija prikazana je u tabeli:
Klasa investicija
Udeo u portfelju - Limiti ulaganja
Državni dug
Ciljani udeo - target
65%-100%
95,80%
0%-3%
0,20%
Depoziti i novac na kastodi računu
0%-35%
4,00%
Ostalo
0%-15%
0,00%
Akcije
Ukupno
100%
*Ostalo: Korporativne obveznice, municipalne obveznice, investicione jedinice otvorenih investicionih fondova
Struktura imovine Fonda na dan 31.12.2013. godine i 31.08.2014. godine:
STRUKTURA IMOVINE
UDEO 31.12.2013
UDEO 31.08.2014 TRŽIŠTE / Adresa
1,25%
Novac na kastodi računu
Societe Generale bank Srbija a.d. Beograd,
Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, Novi Beograd
Komercijalna Banka a.d. Beograd, Svetog Save
14, Beograd
2,03%
Depoziti kod banaka
- Marfiin banka
7,33%
1,06%
4,33%
0,00% MARFIN BANK AD, BEOGRAD Dalmatinska 22
Beograd
- ERSTE banka
1,92%
1,82% ERSTE BANK AD, NOVI SAD Bulevar oslobodjenja
5, Novi Sad
- FINDOMESTIC banka
2,84%
2,52% FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD Bulevar Mihajla
Pupina 115a Beograd
- PIRAEUS banka
1,51%
0,00% PIRAEUS BANK AD BEOGRAD Milentija Popovića 56
Beograd
Akcije
Raiffeisen Cash, otvoreni investicioni fond, vrsta
fonda - fond očuvanja vrednosti imovine
0,29%
0,00%
0,29% Beogradska Berza
1,75% Raiffeisen Invest a.d. Beograd
Stanojevića 16,Beograd
Trezorski zapisi Republike Srbije
10,57%
3,29% Vanberzansko
Obveznice Republike Srbije
79,77%
89,06% Vanberzansko
Potrazivanja
UKUPNA IMOVINA
0,02%
0,03%
100,00%
100,00%
Đorđa
Naknade Društva za upravljanje:
1.Naknada pri uplati penzijskih doprinosa-2,7% od vrednosti penzijskih doprinosa uplaćenih u Fond.
Naknada za jednokratne i periodične uplate penzijskih doprinosa za fizička lica naplaćuje se po nižim stopama, u zavisnosti od
visine uplaćenog penzijskog doprinosa i to:
-Na penzijski doprinos uplaćen u iznosu od 100.001,00 dinar do 500.000,00 dinara obračunava se naknada prilikom uplate
penzijskih doprinosa po stopi od 2,50% od vrednosti doprinosa uplaćenih u Fond,
-Na penzijski doprinos uplaćen u iznosu od 500.001,00 dinar do 1.000.000,00 dinara obračunava se naknada prilikom uplate
penzijskih doprinosa po stopi od 2,35% od vrednosti doprinosa uplaćenih u Fond,
-Na penzijski doprinos uplaćen u iznosu od 1.000.001,00 dinar i više, obračunava se naknada prilikom uplate penzijskih doprinosa
po stopi od 2,25% od vrednosti doprinosa uplaćenih u Fond.
-Naknada prilikom uplate penzijskog doprinosa od strane Organizatora penzijskog plana biće definisane ugovorom o penzijskom
planu i ne mogu biti više od 2,7% od vrednosti doprinosa uplaćenih u Fond.
-Naknada prilikom uplate penzijskih doprinosa obveznika uplate biće definisana ugovorom sa obveznikom uplate i ne može biti
viša od 2.7% od vrednosti izvršenih uplata penzijskih doprinosa.
-Naknada za jednokratne i periodične uplate penzijskih doprinosa za poslodavce-organizatore penzijskog plana i obveznika uplate
biće utvrđena ugovorom sa organizatorom penzijskog plana ili obveznikom uplate i ne može biti viša od 2.7% od vrednosti
izvršenih uplata penzijskih doprinosa.
2
2.Naknadu za upravljanje Fondom- 2% godišnje na obračunsku neto vrednost imovine Fonda. Naknada se obračunava
dnevno, kao procenat podeljen sa 365,25 na obračunsku neto vrednost imovine Fonda.
3.Naknadu za prenos računa člana Fonda - u visini stvarnih troškova prenosa sredstava. Ova naknada predstavlja naknadu
za troškove prenosa individualnog računa člana u fond kojim upravlja drugo društvo za upravljanje fondom, čime se sredstva na
individualnom računu člana fonda koja se prenose umanjuju za iznos stvranih troškova prenosa. Prenos sredstava sa individualnog
računa člana na račun u drugi fond ne smatra se uplatom doprinosa.
Pored navedenih naknada i troškova, član Fonda je u obevezi da Društvu nadoknadi troškove u vezi sa dodatnim zahtevima koji se
odnose na način i rokove obaveštavanja o stanju na individualnom računu.
Ukupan kapital Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom »DDOR GARANT« a.d. Beograd na dan
31.12.2013. godine iznosio je iznosio je 148.596.126,50 dinara.
Prinosi fonda:
-Prinos Fonda za poslednjih dvanaest meseci (01.07.2013. - 30.6.2014. godine) iznosi 10,38%
-Petogodišnji prinos Fonda (01.07.2009 – 30.06.2014. godine) iznosi 9,06%
-Prinos Fonda od početka poslovanja do 30.06.2014. godine iznosio je 7,91%
Minimalni iznos penzijskih doprinosa za uplatu u Fond je 500,00 dinara. Član Fonda će sam odrediti visinu uplate iznad
definisanog minimuma, shodno svojim mogućnostima. Uplata penzijskih doprinosa je dobrovoljna i ne obavezuje člana
/obveznika uplate/ na određenu dinamiku uplata.
Napomena:
DDOR GARANT društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d Beograd je dana 12.12.2013. godine
izdata od strane Narodne banke Srbije dozvola za spajanje Dobrovoljnog penzijskog fonda«DDOR GARANT« i
Dobrovoljnog penzijskog fonda »Societe Generale Ekvilibrio«. Spajanje ovih fondova izvršeno je dana 20.12.2013.
godine na taj način što se Dobrovoljnom penzijskom fondu »DDOR GARANT« kao Fondu sticaocu pripojio
Dobrovoljni penzijski fond «Societe Generale Ekvilibrio« prenosom svoje celokupne imovine i obaveza koji je na
taj način prestao da postoji bez raspuštanja, pri čemu je novo poslovno ime Fonda sticaoca od dana spajanja
Dobrovoljni penzijski fond «DDOR GARANT Ekvilibrio«.
Uvid u Prospekt Fonda moguće je izvršiti svakog radnog dana u prostorijama društva i na internet stranici Društva.
Napomena: Pre donošenja odluke o učlanjenju u fond, neophodno je da sva zainteresovana lica pročitaju Prospekt u kome
su navedene sve detaljne informacije na osnovu kojih se može steći jasna predstava o Fondu.
Beograd, 04. septembar 2014. godine
3
Download

skraceni prospekt DDOR GARANT EKVILIBRIO (pdf)