UGOVOR O PRENOSU UDELA
Zaključen u Novom Sadu, dana 01.05.2012. godine, na osnovu člana 175 Zakona o privrednim društvima društvima
("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i br. 99/2011), između:
1.
Petra Petrovića iz Novog Sada, Ulica Branka Radičevića 25/14, JMBG 2902961800158, člana društva
Trans Impex Trade d.o.o, Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 123/2 (u daljem tekstu: „Prenosilac“) i
2.
Milana Kosanovića iz Novog Sada, Bulevar Vojvode Stepe 25, JMBG 3003961800157, (u daljem tekstu:
„Sticalac“)
Ugovorne strane saglasile su se o sledećem:
Član 1
Prenosilac je član društva Trans Impex Trade d.o.o, Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 123/2, (u daljem tekstu:
“Društvo”), osnovanog Ugovorom o osnivanju od 23.03.2007. godine, upisanog u Registar privrednih subjekata
rešenjem registratora Agencije za privredne registre broj: BD 5289 od 23.07.2007. godine.
Član 2
Osnovni kapital Društva iznosi 800.000,00 din, a sastoji se od novčanih uloga, koji su u potpunosti uplaćeni dana
20.11.2011.
Udeo Prenosioca iznosi 40 % osnovnog kapitala Društva i sastoji se od novčanog uloga ukupne vrednosti 320.000,00
din, koji je upisao i u celosti uplatio na dan 20.11.2011.
Član 3
Danom zaključenjem ovog Ugovora, Prenosilac prenosi svoj udeo u Društvu, koji čini 40% osnovnog kapitala
Društva, na Sticaoca, sa naknadom koja iznosi 320.000,00 dinara.
Ostali članovi Društva shodno odredbama člana 165 Zakona o privrednim društvima nisu iskoristili pravo preče
kupovine udela, tako da Prenosilac udela može nesmetano svoj udeo preneti Sticaocu udela.
Član 4
Sticalac udela, koji pristupa Društvu, prihvata osnivački ulog, kao i osnivačka prava i obaveze koja su mu ovim
ugovorom preneta.
Član 5
Sticalac udela postaje, a Prenosilac udela prestaje biti član Društva, danom registracije vlasništva nad udelom u
skladu sa odgovarajućim zakonom o registraciji.
Član 6
Ugovorne strane će, odmah po overi potpisa na ugovoru pred nadležnim organom, pismenim putem obavestiti
Društvo o prenosu udela, a na osnovu ovog ugovora, izvršiće se upis pristupanja Sticaoca, kao novog člana Društva,
kod nadležnog registra privrednih subjekata.
Član 7
Ovaj ugovor među ugovornim stranama proizvodi pravno dejstvo od dana overe potpisa ugovornih strana kod
nadležnog suda, a prema trećim licima od dana upisa promena u Registar privrednih subjekata.
Član 8
Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primeraka, sa važnošću originala, od kojih po jedan zadržava svaka
ugovorna strana, jedan je namenjen Društvu, a ostali primerci namenjeni su nadležnim organima za postupak overe i
za postupak registracije.
PRENOSILAC
____________________
Petar Petrović
STICALAC
______________________
Milan Kosanović
Download

Ugovor o prenosu udela u društvu sa ograničenom