Akcionarima Industrije piva i sokova „Trebjesa“ a.d. Nikšić
Obavještenje
o podnijetom zahtjevu Sticaoca – Black Sea Montenegro za prinudnu prodaju akcija Industrije piva i
sokova „Trebjesa“ ad
Obavještavamo sve akcionare Industrije piva i sokova „Trebjesa“ a.d. da je većinski vlasnik Black Sea
Montenegro d.o.o. dana 26.11.2012. godine podnio zahtjev o pokretanju postupka prinudne prodaje
akcija Industrije piva i sokova „Trebjesa“ ad, a u skladu sa članom 39. Zakona o preuzimanju akcionarskih
društava (SL.list CG br. 18/11).
Postupajući po ovom zahtjevu CDA je izvršila isplatu novčanih sredstava na račune akcionara kod Societe
Generale Montenegro banke dana 13.12.2012, a u skladu sa Uputstvom o načinu primjene člana 39.
Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, Komisije za hartije od vrijednosti broj 01/1-2797/1-12 od
11.12.2012. godine.
Novac za prodate akcije, akcionari mogu podići uz ličnu kartu kod Societe Generale Montenegro banke
počev od 13.12.2012. godine.
Akcionari koji nemaju upisane lične podatke u sistemu CDA, kao i akcionari koji nemaju otvoren račun
kod Societe Generale Montenegro banke moraju se javiti CDA i dostaviti lične podatke i broj računa na
koji žele da im se isplate novčana sredstva.
Kontakt telefon: 020-231-753
Centralna Depozitarna Agencija
Novaka Miloševa bb, Podgorica
www.cda.me
Download

Obavještenje - Centralna Depozitarna Agencija