ZATVORENI INVESTICIONI FOND HLT FOND AD – u postupku transformacije
NADZORNI ODBOR
Na osnovu Pravila Komisije za hartije od vrijednosti o sadržaju, načinu i rokovima dostavljanja i
objavljivanja Izvještaja Nadzornog odbora fonda u transformaciji (Sl.list CG 01/12), Nadzorni odbor ZIF
„HLT FOND“ a.d. – u postupku transformacije dostavlja
Izvještaj Nadzornog odbora Fonda u transformaciji za jun 2014.godine
Nadzorni odbor ZIF „HLT FOND“ a.d. – u postupku transformacije u sastavu: Borislav Dvoržak,
Branka Radonjić, Radovan Lakić, Miloš Komnenić, Dijana Adzagić, Čedomir Milutinović i Andrija
Đuričić je u maju 2014. godine održao je jednu sjednicu i to 09.05.2014.godine.
Na sjednici su razmatrane sledeće tačke dnevnog reda:
1.
2.
3.
4.
Usvajanje izvještaja o poslovanju fonda u transformaciji za maj 2014.godine;
Usvajanje obračuna mjesečne vrijednosti fonda za mjesec maj 2014.godine;
Usvajanje obračuna naknade za upravljanje za mjesec maj 2014.godine;
Usvajanje izvještaja Nadzornog odbora fonda u transformaciji za mjesec maj 2014.godine;
Slijedi spisak sudskih sporova koji su u toku, a u kojima je fond jedna od strana:
-
P.br.780/10 koji se vodi pred Privrednim sudom u Podgorici. Tužioci: Akcionari FZU HLT
FOND-a Vlado Vuković, Tanja Čepić, Živković Milica, Vladimir Komnenić, Petar Komnenić i
Vesna Komnenić, tuženi: 1.FZU „HLT FOND“ a.d. Podgorica, radi poništaja odluka vanredne
Skupštine akcionara FZU „HLT FOND“ a.d. od 19.07.2010. godine.
-
P.br.2319/10 koji se vodi pred Osnovnim sudom u Podgorici. Tužilac: Vladimir Dragović;
Tuženi: FZU „HLT FOND“ a.d.,, Podgorica i dr. radi utvrđenja vrijednosti spora
 Presudom Višeg suda poništena je odluka Osnovnog suda i vraćeno na ponovni postupak
-
P.br.2234/12 koji se vodi pred Osnovnim sudom u Podgorici. Tužilac: Nikola Martinović;
Tuženi: FZU „HLT FOND“ a.d. Podgorica radi naknade materijalne štete
 Uložen prigovor
-
P.br.2283/12 koji se vodi pred Osnovnim sudom u Podgorici. Tužilac: Pavle Radovanović;
Tuženi: FZU „HLT FOND“ a.d. Podgorica radi naknade materijalne štete
 Uložen prigovor
-
I.br.6373/13 koji se vodi pred Privrednim sudom u Podgorici. Tužilac: Komisija za hartije od
vrijednosti Crne Gore; Tuženi: ZIF „HLT FOND“ a.d. Podgorica u postupku transformacije radi
naplate duga
-
I.br.7528/13 koji se vodi pred Osnovnim sudom u Podgorici. Izvršni povjerioci: Borislav
Dvoržak, Radonjić Branka i Lakić Ivana; Izvršni dužnik: Zatvoreni investiioni fond HLT FOND
ad
Podgorica
-
Spor oko naplate duga OTP – ZIF: Uprava za nekretnine PJ KOTOR, rješenje br. 954-106UPI-3183/13, uloženi prigovor 31/12/2013.
-
Spor oko naplate duga OTP – ZIF: Uprava za nekretnine PJ Podgorica, rješenje br. 954-101UPI-11285/13, uložen prigovor 31/12/2013.
-
i.br.8855/13 koji se vodi pred Privrednim sudom u Podgorici. Tužilac: OTP FACTORING
MONTENEGRO DOO; Tuženi: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND ad, radi naplate
novčanog potraživanja u iznosu od 4.752.732,60 €. Uložen prigovor 16/01/2014. Donijet
zaključak o prodaji, 31/01/2014.
Bulevar revolucije br. 50, 81000 Podgorica; Republika Crna Gora
tel.: +382 20 244-508, 244-509, +382 67 269 802, fax: +382 20 241-420, e-mail: [email protected]
-
I.br.9447/13 koji se vodi pred Privrednim sudom u Podgorici. Tužilac: Centralna Depozitarna
Agencija; Tuženi: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND ad, radi naplate novčanog
potraživanja u iznosu od 7.364,14 €. Prešlo u parnicu, novi broj P.br.465/14, odloženo ročište i
naredno zakazano za 01.09.2014.godine.
-
I.br.497/14 Rješenje o izvršenju, javni izvršitelj Dejan Keković. Povjerilac: Komisija za hartije
od vrijednosti , Dužnik: ZIF HLT FOND ad, radi naplate duga u iznosu od 12.199,48 eura sa
pripadajućim kamatama od 31.12.2013.godine pa do konačne isplate.
Ostalo:
-
Vansudska prodaja javnim nadmetanjem, hipotekarni povjerilac: A BANKA DD Ljubljana,
hipotekarni dužnik: HLT AD Podgorica, nekretnina označena kao parcela broj 2211/9,
neplodno zemljište površine 18380 m2, zgrada u vanprivredi, objekat broj 1 površine 559m2,
zgrada u vanprivredi, objekat broj 2 površine 413m2, pomoćni objekat broj 3 površine 62 m2,
pomoćni objekat broj 4 površine 528 m2, pomoćni objekat broj 5 površine 24m2, pomoćni
objekat broj 6 površine 11m2, pomoćni objekat broj 7 površine 55m2, pomoćni objekat broj 8
površine 92 m2, pomoćni objekat broj 9 površine 37 m2 i pomoćni objekat broj 10 površine
1308 m2, LN broj 4732 KO Podgorica II, a radi naplate potraživanja u iznosu od 4.559.650,34
eura.
Fond se u izvještajnom periodu nije zaduživao.
U prilogu ovog izvještaja Vam dostavljamo:
-
Dnevni red i odluke i zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora od 10.06.2014.godine.
ZIF „HLT FOND” a.d.- u postupku transformacije
Predsjednik Nadzornog odbora
Borislav Dvoržak
Bulevar revolucije br. 50, 81000 Podgorica; Republika Crna Gora
tel.: +382 20 244-508, 244-509, +382 67 269 802, fax: +382 20 241-420, e-mail: [email protected]
Download

ZATVORENI INVESTICIONI FOND HLT FOND AD – u