Na osnovu člana 492. a u vezi sa članom 491. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br.
36/11 i 99/11), gospođa Jasna Stanivuk, sa adresom u ul. Beogradskog bataljona 39v, JMBG:
3101969855080 (u daljem tekstu: „Osnivač“), kao jedini član privrednog društva MAGNA
PHARMACIA DOO BEOGRAD, sa registrovanim sedištem na adresi ul. Resavska br. 60, Beograd,
Republika Srbija, matični broj: 08500037 (u daljem tekstu: „Društvo"), vršeći funkciju skupštine
Društva dana [uneti datum] usvaja:
NACRT PLANA PODELE
privrednog društva
MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD
BUDUĆI DA:
je Društvo organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću, 100% u vlasništvu
Osnivača;
Osnivač vrši funkciju skupštine Društva;
je Osnivač dana 07.04.2014. godine u svojstvu skupštine Društva usvojio Odluku o
započinjanju postupka izdvajanja uz osnivanje i smanjenja kapitala Društva, usled čega će
određena imovina Društva biti preneta na novo osnovano društvo sticaoca pod nazivom
Magna Real Estate doo Beograd (u daljem tekstu: „Novo Društvo"), sa sedištem na
adresi Resavska 60, Beograd;
će Novo Društvo biti 100% u vlasništvu Osnivača;
je Društvo ispunilo sve zakonske preduslove za donošenje ove odluke;
SADA, STOGA, Osnivač Društva odobrava ovaj Plan podele:
1.
PREDMET I UČESNICI STATUSNE PROMENE
1.1.
Realizacijom ove statusne promene Društva, i to izdvajanje uz osnivanje Novog Društva
(„Statusna promena“), određena imovina Društva će biti preneta na Novo Društvo kao
društvo sticaoca u skladu sa zakonom.
1.2.
Novo Društvo će biti 100% u vlasništvu Osnivača, pri čemu će osnovni kapital Društva biti
smanjen za iznos osnovnog kapitala Novog Društva.
2.
CILJ I USLOVI POD KOJIMA SE VRŠI STATUSNA PROMENA
2.1.
Statusna promena se sprovodi radi stvaranja uslova za povoljniji nastup na tržištu i
unapređivanja obavljanja delatnosti Društva, kao i radi efikasnijeg upravljanja imovinom
koja se prenosi na Novo Društvo.
2.2.
Statusna promena se sprovodi pod uslovima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima,
kao i na osnovu drugih primenjivih propisa i na osnovu akata i odluka koje Društvo donosi u
vezi sa Statusnom promenom, uključujući i ovaj Plan podele.
3.
VREDNOST IMOVINE I VISINE OBAVEZA KOJE SE STATUSNOM PROMENOM
PRENOSE NA NOVO DRUŠTVO I NJIHOV OPIS, KAO I NAČIN NA KOJI SE TAJ
PRENOS VRŠI NOVOM DRUŠTVU
3.1.
Statusnom promenom Društvo prenosi na Novo Društvo pravo vlasništva nad sledećemom
nepokretnom imovinom („Imovina koja se prenosi“):
Objekat 1
poslovni prostor (prizemlje i suteren) površine 410 m2 na adresi
Resavska 58-60 označen brojem 60, na katastarskoj parceli 1261/5,
K.O. Savski Venac.
Objekat 2
poslovni prostor površine 344 m2 na adresi Resavska 58-60, na
1
katastarskoj parceli 1261/5, K.O. Savski Venac, upisan u listu
nepokretnosti broj 891.
Objekat 3
poslovni prostor površine 264 m2 na adresi Resavska 58-60, na
katastarskoj parceli 1261/5, K.O. Savski Venac, upisan u listu
nepokretnosti broj 891.
Objekat 4
poslovni prostor površine 122 m2 na adresi Resavska 58-60, na
katastarskoj parceli 1261/5, K.O. Savski Venac, upisan u listu
nepokretnosti broj 891.
3.2.
Knjigovodstvena vrednost Imovine koja se prenosi iznosi RSD 150.399.899,50 (stopedeset
miliona tristotine devdesetdevet hiljada osamstotina devedesetdevet dinara i 50/100).
3.3.
Novo Društvo stiče pravo svojine nad nepokretnostima koje su obuhvaćene Imovinom koja
se prenosi upisom prava vlasništva u nadležni katastar nepokretnosti na osnovu ovog Plana
podele odnosno stupanjem na snagu ovog Plana podele u pogledu nepokretnosti koji nisu
upisani u nadležnom katastru nepokretnosti (Objekat 1 iz čl. 3.1. ovog Plana podele).
3.4.
Društvo je saglasno da Novo Društvo može uknjižiti svoje pravo vlasništva (tj. svojinu) nad
napred navedenim nepokretnostima koje su obuhvaćene Imovinom koja se prenosi, u
nadležnom katastru nepokretnosti na osnovu ovog Plana podele i bez bilo kakve dalje
saglasnosti ili prisustva Društva ili njegovih predstavnika (clausula intabulandi).
3.5.
Statusnom promenom se ne prenose obaveze Društva na Novo Društvo. Novo Društvo će biti
odgovorno za obaveze Društva na način i u visini kako je to predviđeno Zakonom o
privrednim društvima.
4.
PODACI O ZAMENI UDELA
4.1.
Osnivač i jedini član Društva gospođa Jasna Stanivuk postaće jedini član Novog Društva sa
udelom od 100% u osnovnom kapitalu Novog Društva.
4.2.
Osnivač će biti jedini član i vlasnik osnovnog kapitala u Novom Društvu sa udelom u
osnovnom kapitalu Novog Društva od 100%. Vlasničko pravo na udeo ostvaruje se počev od
dana registracije u Agenciji za privredne registre.
4.3.
Jedini član neće steći bilo kakva posebna prava u Novom Društvu.
5.
DAN OBRAČUNA
5.1.
Počev od dana 28.02.2014. godine transakcije Društva (kao društva prenosioca u smislu
zakona) koje se odnose na Imovinu koja se prenosi smatraju se, u računovodstvene svrhe,
transakcijama obavljenim u ime Novog Društva (kao društva sticaoca).
6.
POSEBNE POGODNOSTI
6.1.
U Novom Društvu direktor neće imati bilo kakve posebne pogodnosti.
7.
ZAPOSLENI
7.1.
Usled Statusne promene neće doći do prelaska zaposlenih iz Društva u Novo Društvo.
8.
IZMENE I DOPUNE OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA
8.1.
Predlog odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva dat je kao Prilog 1 uz ovaj
Plan podele.
2
9.
OSNIVAČKI AKT NOVOG DRUŠTVA
9.1.
Predlog Osnivačkog akta Novog Društva dat je kao Prilog 2 uz ovaj Plan podele.
10.
DEOBNI BILANS
10.1. Deobni bilans Društva dat je kao Prilog 3 uz ovaj Plan podele.
11.
SPISAK ČLANOVA
11.1. Spisak članova Društva (kao društva prenosioca), sa navođenjem nominalne vrednosti
njihovih udela koje stiču u Novom Društvu (kao društvu sticaocu) je kako sledi:
Br.
Ime i prezime
1.
Jasna Stanivuk
JMBG: 3101969855080
12.
Udeo u Društvu
pre Statusne
promene
100%
291.819,04 RSD
Udeo u Društvu
posle Statusne
promene
100%
200.000,00 RSD
Udeo koji se
stiče u Novom
Društvu
100%
91.819,04 RSD
ZAVRŠNE ODREDBE
12.1. Ovaj Plan podele stupa na snagu danom odobravanja od strane Osnivača u funkciji
Skupštine Društva.
12.2. Potpis Osnivača na ovom Planu podele overava se u skladu sa zakonom o overi potpisa.
Osnivač
___________________
Jasna Stanivuk
3
Prilog 1: Nacrt izmena i dopuna osnivačkog akta Društva
Dat kao poseban dokument.
4
Prilog 2: Nacrt Osnivačkog akta Novog Društva
Dat kao poseban dokument.
5
Prilog 3: Deobni bilans Društva
Dat kao poseban dokument.
6
Download

Nacrt plana podele