KOPEX MIN-OPREMA A.D. NIŠ
Deobni bilans na dan 31.01.2012.god.
Grupa
računa,
račun
1
POZICIJA
AOP
KOPEX MIN
OPREMA A.D.
KOPEX MIN A.D.
MIN PROIZVODNJA
A.D.
2
3
4
5
6
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
0
12
561.092.494,30
4
15.420.830,04
15.420.830,04
5
578.598.256,88
545.635.404,26
32.962.852,62
6
578.598.256,88
545.635.404,26
32.962.852,62
9
36.260,00
36.260,00
10
36.260,00
36.260,00
284.633.552,77
281.499.535,90
153.432.930,62
153.432.930,62
II. GOODWILL
3
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA
SREDSTVA (006+007+008)
020, 022,
023,
026,
027(deo), 1. Nekretnine, postrojenja i oprema
028(deo),
029
2. Investicione nekretnine
024,
027(deo),
028(deo)
021, 025,
027(deo), 3. Bioloska sredstva
028(deo)
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)
030 do 032,
039(deo) 1. Ucesca u kapitalu
033 do 038,
039(deo)
minus
2. Ostali dugorocni finansijski plasmani
037
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
10 do 13,
I. ZALIHE
15
8
11
12
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
(016+017+018+019+020)
15
131.200.622,15
128.066.605,28
16
82.176.111,83
82.176.111,83
17
13.904,12
13.904,12
18
6.100.000,00
6.100.000,00
23 minus 3. Kratkorocni finansijski plasmani
237
3.134.016,87
13
14
2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
32.962.852,62
7
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA
POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
20, 21 i 22, 1. Potrazivanja
osim
223
223
594.055.346,92
2
01 bez 012 III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
14
1
I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
3.134.016,87
KOPEX MIN-OPREMA A.D. NIŠ
Deobni bilans na dan 31.01.2012.god.
Grupa
računa,
račun
1
24
POZICIJA
AOP
KOPEX MIN
OPREMA A.D.
KOPEX MIN A.D.
MIN PROIZVODNJA
A.D.
2
3
4
5
6
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
288
25.217.523,96
22.083.507,09
20
17.693.082,24
17.693.082,24
21
43.151.353,00
39.473.922,00
3.677.431,00
22
921.840.252,69
882.065.952,20
39.774.300,49
23
489.513.528,89
492.513.528,89
24
1.411.353.781,58
1.374.579.481,09
25
1.717.143,40
1.717.143,40
101
0,00
0,00
3.000.000,00
102
302.256.800,00
299.256.800,00
3.000.000,00
104
11.958,05
11.958,05
105
2.291.807,79
2.291.807,79
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD
VREDNOSTI
106
7.614,00
7.614,00
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD
VREDNOSTI
107
304.568.179,84
301.568.179,84
111
1.411.353.781,58
1.374.579.481,09
36.774.300,49
112
58.066.512,32
21.292.211,83
36.774.300,49
113
619.933.471,84
619.933.471,84
0,00
115
619.933.471,84
619.933.471,84
116
733.353.797,42
733.353.797,42
117
487.238.201,83
487.238.201,83
V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)
29
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)
88
3.134.016,87
19
27 i 28 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja
osim 288
E. VANBILANSNA AKTIVA
39.774.300,49
PASIVA
A.KAPITAL
(102+103+104+105+106-107+108-109-110)
30
I. OSNOVNI KAPITAL
31
II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
32
III. REZERVE
330 i 331 IV. REVALORIZACIONE REZERVE
332
333
34
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK
35
VIII. GUBITAK
037 i 237 IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
103
108
109
110
B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)
40
I. DUGOROCNA REZERVISANJA
41
II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)
414, 415
1. Dugorocni krediti
114
41 bez 414 2. Ostale dugorocne obaveze
i 415
III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)
42, osim 1. Kratkorocne finansijske obaveze
427
0,00
KOPEX MIN-OPREMA A.D. NIŠ
Deobni bilans na dan 31.01.2012.god.
Grupa
računa,
račun
POZICIJA
AOP
KOPEX MIN
OPREMA A.D.
KOPEX MIN A.D.
MIN PROIZVODNJA
A.D.
2
3
4
5
6
1
427
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava
poslovanja koje se obustavlja
43 i 44
3. Obaveze iz poslovanja
45 i 46
4. Ostale kratkorocne obaveze
47, 48 osim
481 i
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih
49 osim prihoda i pasivna vremenska razgranicenja
498
118
119
187.185.556,76
187.185.556,76
120
54.707.019,68
54.707.019,68
121
4.223.019,15
4.223.019,15
481
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
498
V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE
123
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)
124
1.411.353.781,58
1.374.579.481,09
D. VANBILANSNA PASIVA
125
1.717.143,40
1.717.143,40
89
39.774.300,49
Download

Prilog-Kopex Min-Oprema a.d. Niš