Deobni bilans na dan 28.02.2014.god.
Grupa
računa,
račun
POZICIJA
AOP
2
3
1
MAGNA
PHARMACIA
PRE
IZDVAJANJA
4
1
0
I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
2
12
II. GOODWILL
3
01 bez 012 III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA
SREDSTVA (006+007+008)
020, 022,
023,
026,
027(deo),
028(deo),
029
024,
027(deo),
028(deo)
021, 025,
027(deo),
028(deo)
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
030 do 032,
039(deo) 1. Ucesca u kapitalu
033 do 038,
039(deo)
2. Ostali dugorocni finansijski plasmani
minus
037
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
14
I. ZALIHE
23 minus
237
49.387.907,39
599.918,13
5
198.318.178,73
6
122.033.757,07
47.870.969,30
0
76.237.111,73
150.399.899,50
8
9
869.710,03
869.710,03
10
394.326,42
394.326,42
11
475.383,61
475.383,61
12
705.732.421,15
705.732.421,15
13
327.414.034,42
327.414.034,42
14
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I
GOTOVINA
(016+017+018+019+020)
15
378.318.386,73
378.318.386,73
16
343.342.546,25
343.342.546,25
2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
150.399.899,50
47.870.969,30
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA
POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
20, 21 i 22, 1. Potrazivanja
osim
223
223
6
599.918,13
4
7
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)
10 do 13,
15
199.787.806,89
2. Investicione nekretnine
3. Bioloska sredstva
5
NOVO PREDUZECE
0
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
MAGNA
PHARMACIA POSLE
IZDVAJANJA
17
3. Kratkorocni finansijski plasmani
23.047.438,03
18
23.047.438,03
0
Deobni bilans na dan 28.02.2014 god.
Grupa
računa,
račun
POZICIJA
AOP
MAGNA
PHARMACIA
MAGNA PHARMACIA
POSLE IZDVAJANJA
NOVO PREDUZECE
PORE
IZDVAJANJA
1
24
27 i 28
osim 288
288
2
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)
88
4
5
6
1.274.544,86
1.274.544,86
20
10.653.857,59
10.653.857,59
21
5.471.453,55
5.471.453,55
22
910.991.681,59
760.591.782,09
24
910.991.681,59
760.591.782,09
25
259.769.478,05
259.769.478,05
101
449.569.270,40
299.169.370,90
102
39.885,77
39.885,77
35.998,37
35.998,37
108
462.635.550,10
312.235.650,60
109
13.142.163,84
13.142.163,84
461.422.411,19
461.422.411,19
82.906.835,98
82.906.835,98
68.023.664,64
68.023.664,64
14.883.171,34
14.883.171,34
378.515.575,21
378.515.575,21
76.758.513,35
76.758.513,35
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)
29
3
E. VANBILANSNA AKTIVA
23
150.399.899,50
PASIVA
A.KAPITAL
(102+103+104+105+106-107+108-109-110)
30
I. OSNOVNI KAPITAL
31
II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
32
III. REZERVE
330 i 331
332
333
34
35
037 i 237
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
105
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD
VREDNOSTI
107
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
40
I. DUGOROCNA REZERVISANJA
41
II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)
1. Dugorocni krediti
41 bez 414 2. Ostale dugorocne obaveze
i 415
III. KRATKOROCNE OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
42, osim
427
104
106
B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE
(112+113+116)
414, 415
103
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD
VREDNOSTI
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK
150.399.899,50
150.399.899,50
110
111
112
113
114
115
116
1. Kratkorocne finansijske obaveze
117
0
Deobni bilans na dan 28.02.2014.god.
Grupa
računa,
račun
1
427
POZICIJA
2
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i
sredstava
poslovanja koje se obustavlja
43 i 44
3. Obaveze iz poslovanja
45 i 46
4. Ostale kratkorocne obaveze
47, 48 osim
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih
481 i
javnih
49 osim
prihoda i pasivna vremenska razgranicenja
498
AOP
3
MAGNA PH.
MAGNA PH.
PRE IZDVAJANJA
4
POSLE IZDVAJA.
5
6
118
119
289.900.788,66
289.900.788,66
9.287.679,20
9.287.679,20
120
121
2.568.594,00
481
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
498
V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE
123
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)
124
910.991.681,59
760.591.782,09
D. VANBILANSNA PASIVA
125
259.769.478,05
259.769.478,05
89
NOVO PREDUZECE
122
2.568.594,00
150.399.899,50
Download

Deobni bilans na dan 28.02.2014.god. Grupa računa, račun