REPUBLIKA SRPSKA
REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE
I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
BANJA LUKA
PODRUČNA JEDINICA TREBINJE
Vuka Karadžića br. 12, 89101 Trebinje, tel: 059/240-343, faks: 059/240-165, e-mail: [email protected]
Na osnovu člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Sl. glasnik br.
6/12) i Odluke Uprave br. 21.03/951-708-8/12 od 11.10.2013. godine, Komisija za izlaganje
na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima za K.O.
Arslanagića Most na teritoriji opštine Trebinje, imenovana od strane direktora Republičke
uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove Banja Luka rješenjem br. 21.03/951-7088/12 od 11.10.2013. godine, a u svrhu osnivanja katastra nepokretnosti, o b j a v l j u j e
O G L A S
O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I
UTVRĐIVANJU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA
TREBINJA - ZA KATASTARSKU OPŠTINU ARSLANAGIĆA MOST
Dana 09.12.2013. godine, u radnim prostorijama Republičke uprave za geodetske i
imovinsko – pravne poslove Banja Luka, Područna jedinica Trebinje, ul. Vuka Karadžića br.
12, Trebinje, počinje izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava
na nepokretnostima u K.O. Arslanagića Most i završava se sa danom 11.07.2014. godine.
Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a
za čije se nepokretnosti vrši izlaganje u K.O. Arslanagića Most, uputiti poseban poziv
najkasnije 8 dana prije izlaganja podataka da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije
Komisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.
Lica koja polažu prava i imaju pravni interes na nepokretnostima u K.O. Arslanagića
Most dužna su u pozvano i određeno vrijeme doći u radne prostorije Komisije kako bi dali
potrebne podatke o nepokretnostima.
Lica za koja nisu prikupljeni podaci i adrese, te nisu pozvana, a smatraju da polažu
pravo i imaju pravni interes na nepokretnostima u K.O. Arslanagića Most dužna su da se sama
jave i dođu u radne prostorije Komisije, te ponesu sve pismene isprave koje služe za
dokazivanje njihovih prava na nepokretnostima.
Svi građani dužni su ponijeti i dati na uvid ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim
matičnim brojem građana, a za maloljetna lica kao nosioce prava na nepokretnostima
potrebno je donijeti izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim
brojem građana. Predstavnik pravnog lica dužan je donijeti ovlaštenje za zastupanje sa
upisanim jedinstvenim indetifikacionim brojem (JIB).
Od dana početka osnivanja katastra nepokretnosti za K.O. Arslanagića Most neće se
sprovoditi promjene u katastarskoj evidenciji, zemljišnoj knjizi i knjigama uloženih ugovora,
a neriješeni i novi zahtjevi za upis promjena u K.O. Arslanagića Most se dostavljaju nadležnoj
područnoj jedinici Uprave i rješavaju se u postupku osnivanja katastra nepokretnosti.
Broj: 21.47/951-101/13
Trebinje, 07.11.2013. godine
Predsjednik Komisije
Veselin Šegrt, dipl. pravnik
Download

REPUBLIKA SRPSKA