Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine FBiH“
broj:49/06 i 51/09), člana 18. i 24. Statuta Općine Živinice ("Sl.glasnik Općine Živinice", broj
4/12), Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj 20.03.2013. godine donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o pristupanju osnivanju Javnog preduzeća Centar za upravljanje otpadom
Separacija 1 "Eko -Sep" Živinice
Član 1.
Tekst uvoda Odluke o pristupanju osnivanju Javnog preduzeća Centar za upravljanje otpadom
Separacija 1 "Eko -Sep" Živinice, broj:10-05-1059/13 od 4.3.2013.godine, mijenja se tako da
glasi:
„Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine FBiH“
broj:49/06), člana 18. i 24. Statuta Općine Živinice ("Sl.glasnik Općine Živinice", broj
4/12), Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj 4.3.2013. godine donosi“
Član 2.
U Odluci o pristupanju osnivanju Javnog preduzeća Centar za upravljanje otpadom Separacija 1
"Eko -Sep" Živinice, broj:10-05-1059/13 od 4.3.2013.godine, u tekstu naslova Odluke, kao i u
članovima 1., 2., 3., 4. i 5. odluke, brišu se riječi „Javnog preduzeća Centar za upravljanje
otpadom Separacija 1 "Eko -Sep" Živinice , a upisuju se riječi :
„Javnog preduzeća „Eko-Sep“ d.o.o. Živinice Centar za upravljanje otpadom Separacija
1“.
Ostali dio teksta Odluke o pristupanju osnivanju Javnog preduzeća Centar za upravljanje
otpadom Separacija 1 "Eko -Sep" Živinice, broj:10-05-1059/13 od 4.3.2013.godine ostaje
nepromijenjen.
Član 3.
Zadužuje se Komisija za statutarna pitanja, poslovnik i propise Općinskog vijeća Živinice, da
izradi prečišćen tekst kompletne odluke.
Član 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Živinice.
EG
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Živinice
Općinsko vijeće Živinice
Broj: 10-05-1059-1/13
Živinice,20.03.2013. godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr.sci Muhic Began,s.r.
Ponedeljak, 08.4.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 5
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine FBiH“
broj:49/06 i 51/09), člana 18. i 24. Statuta Općine Živinice ("Sl.glasnik Općine Živinice", broj
4/12), Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj 20.03. 2013. godine donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na potpisivanje Ugovora o osnivanju Javnog preduzeća
Centar za upravljanje otpadom Separacija 1 "Eko -Sep" Živinice
Član 1.
U Odluci o davanju saglasnosti na potpisivanje Ugovora o osnivanju Javnog preduzeća Centar
za upravljanje otpadom Separacija 1 "Eko -Sep" Živinice broj:10-05-1060/2013 od
04.03.2013.godine, u tekstu naslova Odluke, kao i u članovima 1. i 2. odluke, brišu se riječi
„Javnog preduzeća Centar za upravljanje otpadom Separacija 1 "Eko -Sep" Živinice , a upisuju
se riječi :
„Javnog preduzeća „Eko-Sep“ d.o.o. Živinice Centar za upravljanje otpadom Separacija
1“.
Ostali dio teksta Odluke o davanju saglasnosti na potpisivanje Ugovora o osnivanju Javnog
preduzeća Centar za upravljanje otpadom Separacija 1 "Eko -Sep" Živinice broj:10-051060/2013 od 04.03.2013.godine, ostaju na snazi.
Član 2.
Zadužuje se Komisija za statutarna pitanja, poslovnik i propise Općinskog vijeća Živinice, da
izradi prečišćen tekst kompletne odluke.
Član 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Živinice.
EG
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Živinice
Općinsko vijeće Živinice
Broj: 10-05-1060-1/13
Živinice, 20.03.2013. godine
2
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr.sci Muhic Began,s.r.
Ponedeljak, 08.4.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 5
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:10-05-1485/13
Dana, 20.03.2013.godine
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/06), člana 24. Statuta općine Živinice
( „Službeni glasnik općine Živinice“ br.4/12), u vezi sa članom 3. Odluke o postupku davanja u
zakup skladišnih, pomoćnih i podrumskih prostora („Službeni glasnik Općine Živinice“ br.
1/13), Općinsko vijeće Živinice, na sjednici održanoj 20.03.2013.godine, d o n o s i
ODLUKU
o davanju saglasnosti Opcinskom nacelniku za sklapanje ugovora o zakupu skladisnih i
pomocnih prostora u kompleksu bivseg vojnog skladista "Ljubace"s ponudjacem
"ELISA BERRY BH"d.o.o.Zivinice
Član 1.
Daje se saglasnost Općinskom načelniku za sklapanje ugovora o zakupu skladišnih i pomoćnih
prostora u kompleksu bivšeg vojnog skladišta „Ljubače“ s ponuđečem „ELISA BERRY BH“
d.o.o. Živinice.
Ugovor će se potpisati na period zakupa od 25. godina, u skladu sa drugim elementima iz
dostavljene ponude od 28.02.2013.godine (dostavljena po Javnom pozivu br.01/2-05-89-182/13
od 13.02.2013.godine, objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 14.02.2013.godine i
tekstom ugovora koji je sastavni dio ove odluke i saglasnosti).
Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Živinice.
Obrazloženje
Općina Živinice je u svojoj Srednjoročnoj viziji razvoja, koju je usvojilo Općinsko vijeće
Živinice, kao jedan od resursa u funkciji razvoja, navela objekte i zemljište Oružanih snaga,
koje se daje na upravljanje lokalnoj zajednici. Jedan od takvih objekata je i kompleks Kasarnebivšeg vojnog skladišta „Ljubače“. Općina Živinice je ovaj objekat preuzela od Oružanih snaga
BiH prošle godine. Po njegovom preuzimanju bili smo suočeni sa nizom problema. Još dok je
Armija držala ovaj objekat, izvršeno je otuđenje, istina dotrajale žice sa vanjske ograde i u
nekoliko navrata nesavjesna lica upadala su u krug kasarne, vršila bespravnu sječu i krađu
drveta, kao i pokušaj devastacije objekata. Osim dobre saradnje s Policijskom upravom i
zajedničkih akcija na otkrivanju i hvatanju počinitelja ovih djela, općina Živinice je morala
izvršiti još nekoliko zahvata, kako bi se spriječilo dalje otuđenje i propadanje ove imovine.
Izvršena je sanacija i popravka oštećenih krovova na svim objektima i isti su zaštićeni od
prokišnjavanja i daljeg propadanja, kao i popravka elektro-energetske i vodovodne mreže, kako
bi ista bila u funkciji.
3
Ponedeljak, 08.4.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 5
Izvršeno je čišćenje puteva i asfaltnih površina unutar kompleksa, uklanjanje oborenog drveća,
sječa šiblja i košenje korova po zelenim površinama. Na kraju je urađeno i ograđivanje
kompleksa bodljikavom žicom, tako da je on zaštićen i omogućeno njegovo stavljanje u korisne
funkcije. Takođe je izvršeno i tehničko snimanje površina svih objekata, a na sjednici
Općinskog vijeća donešene potrebne odluke i utvrđene minimalne cijene iznajmljivanja
ovakvih prostora.
Nakon toga, Općinski načelnik je u skladu sa zakonskim ovlaštenjima raspisao Javni poziv za
davanje u zakup ovih objekata i formirao komisiju za odabir najpovoljnije ponude. Komisija je
ustanovila da je njemačka korporacija, radi mogućnosti uvoza proizvoda iz BiH u zemlje
Evropske unije registrovala firmu „Elisa Berry BH“ sa sjedištem u Živinicama, dostavila
ponudu koja je u skladu sa svim zakonskim normama i kriterijima podzakonskih akata općine
Živinice. Namjera ove firme je da bivši vojni kompleks „Ljubače“ uz pozamašna vlastita
ulaganja, pretvori u veliki otkupni, selektivni, skladišni i distributivni centar. Naime, otkupljeno
voće iz čitave sjevero-istočne Bosne, dijela Republike Srpske i dvije ekonomske regije
Republike Srbije, će biti dovoženo u ovaj centar. Tu će se vršiti njegova selekcija, kalibracija,
vaganje i smještaj u magacinske objekte, koji će biti pretvoreni u hladnjače. Izvoz pothlađenog
voća, vršiće se kamionima hladnjačama u zemlje Evropske unije.
Napominjemo da je pomenuta firma aplicirala i na značajne površine poljoprivrednog,
pretežno zapuštenog zemljišta i da je okončan postupak njegove dodjele, te se očekuje
potpisivanje ugovora sa Kantonalnim ministarstvom poljoprivrede.
Takođe ističemo, da ekonomski pokazatelji govore da će općina Živinice iznajmljivanjem
objekata u ovom kompleksu, ostvarivati godišnji prihod od cca 60.000,00 KM godišnje i to za
siguran period od navedenih 25 godina, što će rezultirati dobiti od preko 1,5 miliona KM. Doda
li se tu i smanjenje troškova općine za angažovanje 4 uposlenika za čuvanje ovog kompleksa, te
režijske troškove i troškove održavanja, dolazimo do godišnje cifre od još 60.000,00 KM,
odnosno za zakupni period od 1,5 miliona KM, što će u konačnici imati efekat ukupne zarade
od 3 miliona KM, za ukupno trajanje perioda izdavanja u zakup. Takođe, napominjemo da smo
definisali status i nesmetan pristup koji je dat na korištenje Udruženju građana Centar za djecu s
višestrukim smetnjama „Vrati mi osmijeh“ Živinice, kao i zadržali u nadležnosti općine
magacin koji je u vlasništvu bivšeg štaba TO Živinice i koji trenutno koristimo za smještaj
montažne bine i starog kancelarijskog namještaja, pa njegov dio možemo preurediti i za
smještaj arhive ili druge namjene.
Obzirom na provedenu proceduru Općinsko vijeće Živinice treba predloženom odlukom dati
saglasnost Općinskom načelniku da može potpisati ugovor o zakupu pomenutih objekata sa
odabranom firmom, kako bi se ovaj kompletan objekat stavio u funkciju.
EG/BM
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr.sci. Began Muhić,s.r.
4
Ponedeljak, 08.4.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 5
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine FBiH“
broj:49/06 i 51/09), člana 24. Statuta Općine Živinice ("Sl.glasnik Općine Živinice", broj 4/12),
a na prijedlog Sindikata JKP „Komunalno“ d.d. Živinice, Općinsko vijeće Živinice na sjednici
održanoj 20.03.2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
Član 1.
U cilju realizacije prioritetnog cilja iz usvojenog trogodišnjeg plana poslovanja JKP
„Komunalno“ d.d. Živinice za period 2013.-2015.godina, promjene vlasničke strukture
preduzeća, zadužuje se Nadzorni odbor ovog preduzeća da u skladu sa sakonom, uz mogućnost
angažovanja eksperata, utvrdi realnu vrijednost 49% dionica privatnog kapitala.
Član 2.
Utvrđena vrijednost biće polazni osnov za postupak promjene vlasničke strukture (kupovinu
dionica, kako bi Općina Živinice postala 100% vlasnik ovog preduzeća ili podjelu firme na
„Vodovod i kanalizaciju“ i „Gradsku čistoću“), kako bi se Općina dovela u povoljniji položaj
po pitanju vodosnabdijevanja i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, kao funkcija od općeg
interesa za građane.
Član 3.
Određuje se rok od 30 dana u kome će Nadzorni odbor provesti pomenute aktivnosti.
Član 4.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine
Živinice.
EG
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Živinice
Općinsko vijeće Živinice
Broj: 10-05-1485-1/13
Živinice,20.03.2013. godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr.sci. Began Muhić,s.r.
5
Ponedeljak, 08.4.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 5
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 10-05-1063-15/2013
Dana, 06.3.2013. godine
Na osnovu člana 24. i 118. Statuta općine Živinice (“Sl. glasnik općine Živinice”, br. 4/12),
Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj dana 28.02.2013. godine, u povodu razmatranja
tačke dnevnog reda – Informacija Općinskog pravobranioca u predmetu - Kahrimanović
Ševket, u s v a j a
ZAKLJUČAK
I
- daje se ovlaštenje Općinskom pravobranilaštvu da prizna tužbeni zahtjev tužitelja
Kahrimanović Ševketa u dijelu koji se odnosi na suvlasništvo općine Živinice i da se odrekne
prava na žalbu ukoliko sud udovolji tužbenom zahtjevu tužitelja, u postupku pred Općinskim
sudom u Živinicama radi priznavanja vlasništva dosjelošću nad nekretninama označene po
novom premjeru kao k.č.br. 236 zv. “Jarak” u naravi vodenica u površini od 17 m2, upisane u
p.l.br. 271 K.O. Živinice Gornje, u posjedu tužitelja 1/1, a po starom premjeru označene kao
k.č.br. 438/3 zv. “Jarak” u naravi vodenica u površini od 17 m2, upisane u k.ul.br. 4982 K.O.
Živinice, sa upisanih trinaest suvlasnika, a općina Živinice suvlasnik je 1/24.
II
Zaključak objaviti u “Službenom glasniku općine Živinice”.
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr.sci. Began Muhić,s.r.
6
Ponedeljak, 08.4.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 5
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 10-05-1722/2013
Dana, 29.3.2013. godine
Na osnovu člana 24. i 118. Statuta općine Živinice (“Sl. glasnik općine Živinice”, br. 4/12),
Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj dana 29.3.2013. godine, u okviru tačke dnevnog
reda – Informacija o Planu upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2013/14.
godinu, d o n o s i
ZAKLJUČAK
I
- Općinsko vijeće prihvata Informaciju i daje saglasnost na Plan upisa učenika u prvi razred
srednjih škola za školsku 2013/14. godinu na području općine Živinice.
II
Zaključak objaviti u “Službenom glasniku općine Živinice”.
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr.sci. Began Muhić,s.r.
7
Ponedeljak, 08.4.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 5
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 10-05-1722-1/2013
Dana, 29.3.2013. godine
Na osnovu člana 24. i 118. Statuta općine Živinice (“Sl. glasnik općine Živinice”, br. 4/12),
Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj dana 29.3.2013. godine, u okviru tačke dnevnog
reda – Informacija o Planu upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2013/14.
godinu, d o n o s i
ZAKLJUČAK
I
-
-
Općinsko vijeće Živinice upućuje zahtjev Vladi i Skupštini TK, Klubovima poslanika i
poslanicima sa područja općine Živinice da iznađu mogućnost da se u Budžetu TK za
2013. godinu planira dio sredstava za dogradnju i sanaciju potrebnih prostora za
povećanje kapaciteta školskih objekata JU MSŠ Živinice.
Općinsko vijeće Živinice zahtjeva od direktora i školskog Odbora JU MSŠ Živinice da
iznađe mogućnosti da uvođenje novih zanimanja ne ugrozi radne pozicije trenutnih
uposlenika sa stalnim i privremenim radnim odnosima.
II
Zaključak objaviti u “Službenom glasniku općine Živinice”.
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr. sci. Began Muhić,s.r.
8
Ponedeljak, 08.4.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 5
„Službeni glasnik Općine Živinice“
broj: 5/2013
SADRŽAJ
I - AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA ŽIVINICE
1. Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju osnivanju Javnog preduzeća Centar za
upravljanje otpadom Separacija 1 „Eko-Sep“ Živinice..............................................1
2. Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na potpisivanje Ugovora o
osnivanju Javnog preduzeća Centar za upravljanje otpadom Separacija 1 „Eko-Sep“
Živinice.......................................................................................................................2
3. Odluka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za sklapanje ugovora o zakupu
skladišnih i pomoćnih prostora u kompleksu bivšeg vojnog skladišta „Ljubače“ s
ponuđačem „ELISA BERRY BH“d.o.o. Živinice......................................................3
4. Zaključak sa sjednice 20.3.2013. godine....................................................................5
5. Zaključak – Informacija Općinskog pravobranioca u predmetu – Kahrimanović
Ševket.........................................................................................................................6
6. Zaključak – informacija o Planu upisa učenika u prvi razred srednjih škola za
školsku 2013/14. godinu.............................................................................................7
7. Zaključak – informacija o Planu upisa učenika u prvi razred srednjih škola za
školsku 2013/14. godinu.............................................................................................8
9
Download

Službeni glasnik, broj 5/13 od 08.04.2013. godine