MJESNO
PODRUČJE
I
II
III
IV
V
SPISAK KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MZ VOGOŠĆA I
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
ARMIN RUHOTINA
EMIRA DEMIROVIĆ
JASMINA KAJTAZOVIĆ
KATA MARKOVIĆ
ELVIRA OMANOVIĆ
ĆAMIL ŠABANOVIĆ
ADI KONAKOVIĆ
KADRIJA OMEROVIĆ
ANDREJA ŠUĆUR
ELMEDIN PIRIĆ
ANDREJ PETROVIĆ
ASIM IMAMOVIĆ
NIJAZ ŠEHOVIĆ
SAID POLJO
BRANISLAV VLADU ŠIĆ
SUADA SARAČEVIĆ
SALKO BLEKIĆ
ALDIJANA BRIGA
FADIL HODŽIĆ
NERMIN KOVAČEVIĆ
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
Sav ez za bolju budućnost - SBB BiH
Socijaldemokratska unija - SDU BiH
Socijaldemokratska partija - SDP BiH
Stranka za Bosnu i Hercegov inu - SBiH
Grupa građana: Šućur Nada, Mešić Razija, Hamidi Ali,
Av durahmanov ić Amira
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
Sav ez za bolju budućnost - SBB BiH
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
Sav ez za bolju budućnost - SBB BiH
Socijaldemokratska unija - SDU BiH
Socijaldemokratska partija - SDP BiH
Nezav isni kandidat
Stranka za Bosnu i Hercegov inu - SBiH
Grupa građana: Šućur Nada, Mešić Razija, Hamidi Ali,
Av durahmanov ić Amira
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
Sav ez za bolju budućnost - SBB BiH
Stranka za Bosnu i Hercegov inu - SBiH
Grupa građana: Šućur Nada, Mešić Razija, Hamidi Ali,
Av durahmanov ić Amira
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
VI
VII
VIII
IX
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
ŠUKRIJA EFENDIĆ
JASMIN RUHOTINA
ADNAN LUKAČ
GALIB ŽIGIĆ
VELIJA LIGATA
AMRA GAKOVIĆ
NERMINA ŠEČOLIĆ
MURIZ HAMIDOVIĆ
FAHRUDIN BEŠLIJA
MUHAMED AVDURAHMANOVIĆ
ALMO SMAJIĆ
VAHID DELIĆ
JUSUF MU MINOVIĆ
VEJSIL KOVAČEVIĆ
ABDULAH JAHIĆ
□ ISMET HU BIJAR
□ ELVEDIN A HAJDAREVIĆ
□ ALIJA OMEROVIĆ
□ AMAR KU STURA
□ SENAD MALAGIĆ
□ ŠEVKET SMAJLO VIĆ
□ NIHAD HALILOVIĆ
□ RAŠID ČANČAR
Sav ez za bolju budućnost - SBB BiH
Socijaldemokratska unija - SDU BiH
Demokratska fronta - DF BiH
Stranka za Bosnu i Hercegov inu - SBiH
Grupa građana: Šućur Nada, Mešić Razija, Hamidi Ali,
Av durahmanov ić Amira
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
Sav ez za bolju budućnost - SBB BiH
Socijaldemokratska unija - SDU BiH
Stranka za Bosnu i Hercegov inu - SBiH
Grupa građana: Šućur Nada, Mešić Razija, Hamidi
Ali, Av durahmanov ić Amira
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
Sav ez za bolju budućnost - SBB BiH
Socijaldemokratska unija - SDU BiH
Socijaldemokratska partija - SDP BiH
Stranka za Bosnu i Hercegov inu - SBiH
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
Sav ez za bolju budućnost - SBB BiH
Socijaldemokratska partija - SDP BiH
Demokratska fronta - DF BiH
Stranka za Bosnu i Hercegov inu - SBiH
Grupa građana: Šućur Nada, Mešić Razija, Hamidi Ali,
Av durahmanov ić Amira
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
Sav ez za bolju budućnost - SBB BiH
Glasanje se vrši upisivanjem znaka X na glasačkom listiću u kvadratić pored imena jednog kandidata u okviru liste
kandidata za jedno mjesno područje s tim što birač može glasati za po jednog kandidata za savko mjesno područje.
Download

glasački listić