Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine
RASR OF CONVENTIONAL WEAPONS
AND MUNITIONS
Durres 23-25.04.2012.godine
ZAKONSKI OKVIRI
Zakon o obrani BiH (“Sl.glasnik” broj 88/05)
Odluke Predsjedništva BiH o veličini, strukturi i lokacijama OS BiH
Knjige materijalne formacije OS BiH broj 06-03-15-1037 do 1056/07 od
08.03.2007. godine
Politike, odluke, rješenja i planovi MO BiH
Odluka MO BiH o odobravanju borbenih kompleta materijalnih sredstava
klasa V i formiranju strategijskih rezervi, broj 11-03-26-5694/07 od
14.12.2007. godine
Sporazum o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj
imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane
LOKACIJE MUNICIJE I NAORUŽANJA
Kriteriji korišteni pri odreñivanju lokacija:
Tehničke karakteristike objekata
Normativi skladištenja naoružanja i municije
Sigurnosni principi
Teritorijalni principi
Procjene količine naoružanja i municije
69 perspektivnih lokacija za stacioniranje MO BiH i OS BiH
5 lokacija za skladištenje municije i minsko-eksplozivnih
sredstava (klasa V)
2 lokacije za skladištenje naoružanja (klasa VII)
126 neperspektivnih lokacija
15 lokacija neperspektivna skladišta MiMES
72 lokacije nezaposjednute
54 lokacije osiguravaju OS BiH
RASPORED LOKACIJA - PERSPEKTIVNIH SKLADIŠTA OS BiH
6th
Sava
Sava
Sava
Vrb
as
DERVENTA
ORAŠJE
BIHAĆ
BIJELJINA
DOBOJ
Dr in
a
Bos na
BANJA LUKA
TUZLA
s
Vrba
Un
a
Sava
MRKONJIĆ GRAD
ZEPCE
Dr
in
Bosna
TRAVNIK
BUGOJNO
ZENICA
VISOKO
a
SEMIZOVAC
LIVNO
KISELJAK
HADŽIČI SARAJEVO
PALE
Dr
ina
Ne re
tva
GORAŽDE
va
et
MOSTAR
n
Dr i
a
- “Grabež” Bihać
- “Kula 1 i 2” Mrkonjić Grad
- “Kozlovac” Tuzla
- “Krupa” Hadžići
- ”Gabela” Čapljina
r
Ne
Sk MUNICIJE
Nere
tv a
Sk NAORUŽANJA
ČAPLJINA
BILEĆA
-“Rabić” Derventa
-“TBT” Visoko
RASPORED LOKACIJA - NEPERSPEKTIVNA SKLADIŠTA MUNICIJE
POLIGON ZA UNIŠTENJE MiMES
“MANJAČA” BANJA LUKA
6th
Sava
Sava
Sava
Vrb
as
DERVENTA
“KRČMARICE”
“BUKOVA GREDA”
ORAŠJE
BIHAĆ
s
Vrba
"UZAMNICA"
VIŠEGRAD
"CAR DUŠAN"
RUDO
"DUŽI"
TREBINJE
"DALJANI"
DONJI VAKUF
"DRAGA"
BUSOVAČA
"KRČMARICE"
BANJA LUKA
"BUKOVA GREDA"
ORAŠJE
"BLAŽUJ"
SARAJEVO
RzOU MiMES/GLoB Doboj
ZEPCE
“DALJANI”
TRAVNIK
“UZAMNICA” D
BUGOJNO
rin
ZENICA
a
“BRIZJAK”
“DRAGA”
SEMIZOVAC
LIVNO
“MATO LUČIĆ”
“JAHOR. POTOK”
KISELJAK
HADŽIČI SARAJEVO
ina
Dr
“RUDO”
PALE
“BLAŽUJ”
GORAŽDE
“GLADNA BRDA”
“KOSOVA”
“LJUTA”
Nere
tv a
PALE
MRKONJIĆ GRAD
Ne re
tva
"JAHOR. POTOK"
Un
a
MOSTAR
va
et
"BAČEVIĆI"
TUZLA
“LJUBAČE”
“TATARBUDŽAK”
r
Ne
KONJIC
Bosna
"LJUTA"
Dr in
a
Bos na
NEPERSPEKTIVNA
BIJELJINA
DOBOJ
BANJA LUKA
Sava
“BAČEVIĆI”
MOSTAR
n
Dr i
a
ČAPLJINA
BILEĆA
POLIGON ZA UNIŠTENJE MiMES
“GLADNA BRDA” GLAMOČ
“DUŽI”
STANJE MiMES NA PERSPEKTIVNIM LOKACIJAMA
R/b
NAZIV LOKACIJE
MJESTO
KOLIČINA
MUNICIJE
(u tonama)
Broj
objekata u
skladištu
Ukupan
skladišni
prostor (u m3)
1
"GABELA"
ČAPLJINA
2.147
13
4.350
2
"KRUPA"
HADŽIĆI
2.319
21
5.440
3
"GRABEŽ"
BIHAĆ
1.138
6
2.400
"KULA 1"
MRKONJIĆ
GRAD
946
14
2.377
2.351
22
3.938
2.010
16
3.280
10.911
92
21.785
4
"KULA 2"
5
"KOZLOVAC"
TUZLA
UKUPNO:
STANJE MiMES NA NEPERSPEKTIVNIM LOKACIJAMA
R.
Br.
NAZIV LOKACIJE
MJESTO
KOLIČINA
MUNICIJE
(u tonama)
Broj objekata
u skladištu
Ukupan skladišni
prostor (u m3)
0
11
2.475
1.050
4
1.700
1.
"LJUTA"
KONJIC
2.
"BAČEVIĆI"
MOSTAR
3.
"JAHORINSKI POTOK"
PALE
741
13
2.000
4.
"UZAMNICA"
VIŠEGRAD
652
8
2.500
5.
"CAR DUŠAN"
RUDO
2.319
14
5.600
6.
"DUŽI"
TREBINJE
1.767
43
21.000
7.
"DALJANI"
DONJI VAKUF
2.215
15
5.600
8.
"DRAGA"
BUSOVAČA
693
17
3.232
9.
"KRČMARICE"
BANJA LUKA
2.803
26
19.700
10.
"BUKOVA GREDA"
ORAŠJE
858
1
857
11.
"BLAŽUJ"
SARAJEVO
1.591
3
1.600
14.690
175
71.947
UKUPNO :
Ukupno MiMES
Perspektivno
Neperspektivno
7.500 tona
18.378 tona
Rješavanje viškova
Prodaja
Donacije
Uništavanje (detonacija, delaboracija, spaljivanje)
Prosječna starost zaliha municije 25-30 godina
UNIŠTAVANJE MUNICIJE I MES-a
Od 01.01.2006. godina do 31. 12. 2012. godine uništeno je :
9.559,4 tona nestabilne municije
a) Delaboracijom
b) Detonacijom
c) Otvoreno spaljivanje
Uništavanje municije u vojnoj radionici TROM Doboj
PROBLEMI
Velike količine neperspektivne i nestabilne MiMES-a i naoružanja;
Spor način uklanjanja suvišne municije i naoružanja;
Predaja neperspektivnih lokacija je uslovljena uklanjanjem viškova
naoružanja i municije;
Mali kapaciteti za uništavanje municije i MES u odnosu na viškove
iste u OS BiH;
Neriješeno pitanje uništenja nestabilnih UbS u civilnim kapacitetima;
Veliki troškovi održavanja neperspektivnih lokacija – cca 4.000.000
KM/godišnje;
Unutrašnja i vanjska rasvjeta
Sistem za detekciju neovlaštenog ulaska
Centralna nadzorna stanica
Video nadzor
Ograde i kapije
Čelična vrata
Hvala na pozornosti !
Download

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine