''MTN KOMERC'' DOO U STEČAJU
PALE, Jahorinski potok bb
Broj: 29
Datum:07.05.2013. godine
Na osnovu člana 29, 55, 105, 106, 107, 108, 109 Zakona o stečajnom postupku (''Sl.glasnik
RS'' broj 26/2010 od 29.03.2010.godine) u vezi sa članom 130 i 131 Zakona o izvršnom
postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 59/03, 85/03 i 64/05) i Odluke Odbora
povjerilaca broj 27 od 07.05.2013.godine, stečajni upravnik ''MTN KOMERC'' DOO u stečaju
Pale, r a s p i s u j e:
OGLAS
o
prodaji imovine stečajnog dužnika ''MTN KOMERC'' DOO u stečaju Pale
u paketu i pojedinačno usmenim javnim nadmetanjem
I
Vrši se prodaja imovine stečajnog dužnika u paketu (u cjelini)i to:
1. Građevinsko zemljište i građevinski objekti upisani u posjedovni list 2919/3 i ZK
uložak broj:318, 317, 713 KO SP Pale: Proizvodna hala površine 615 m2, Proizvodna
hala površine 296 m2, Sušara površine 136 m2, Magacin površine 252 m2 , Lager
površine 50 m2, Administrativni prostor površine 40 m2 , Zemljište površine 2039 m2,
Zemljište površine 455 m2 . Objekti se nalaze na lokaciji pokraj magistralnog puta Pale
– Ustiprača kod Jahorine, novije su gradnje i izgrađeni su od čvrstog materijala i
dijelom od drveta.
2. Opremu za rezanje, sušenje i preradu drveta malo korištenu, nova.
3. Repromaterijala
4. Prava učešća korištenja trafostanice.
5. Specifikacija pojedinačne imovine (nekretnina i predmeta stečajne mase) istaknuti su
na oglasnoj tabli preduzeća i Bobar Banke filijala Pale
Početna prodajna cijena iznosi 438.500,00 KM (1/3 od procijenjene vrijednosti
ovlaštenih procjenitelja za objekte i zemljište i 20 % za opremu)
II
Ukoliko se prioritetno ne proda imovina u cjelini pristupa se POJEDINAČNOJ prodaji
objekta i pripadajućeg zemljišta po identifikaciji za upotrebu objekata u postojećem
imovinskom pravnom statusu:
1
Proizvodna hala u površini 615 m2 147.600,00 KM, Proizvodna hala u površini 296 m2
26.344,00 KM, Sušara 136 m2 65.960,00 KM, Magacin 252 m2 3.150,00 KM, Lager 50 m2
2.596,00 KM, Administrativni prostor površine 40 m2 5.340,00 KM, Zemljište 2039 m2
27.186,67 KM, Zemljište 455 m2 4.550,00 KM, Silos primarne prerade sa opremom ciklon i
ventilator za odsis piljevine sa mašina iz hale primarne prerade drveta, zapremine 50 m 3
8.333,33 KM, Silos finalne obrade drveta sa opremom ciklon i ventilator za odsis piljevine iz
hale finalne prerade drveta zapremine 30 m3 6.000,00 KM, Višelisni parač, proizvođač
Gradačac 4.000,00 KM, Četverostrana blanjalica proizvođač Ledinek 4.666,67 KM, Blanjalica
sa pet glava, svaka glava pogon el.motorom od 5,5 KW, proizvođač Weinig, tip Rico
11.666,67 KM, Mašina za nazubljivanje i spajanje elemenata, proizvođač Weinig, tip Greson,
serijski broj V000309.140, godina proizvodnje 2005., opremljena presom za spajanje
elemenata do dužine 6,2 m, i zaštitnom ogradom 73.333,33 KM, Presa za spajanje elemenata
po debljini, sa 6 pritiskivača, proizvođač Trinwex, model SLV-H-!&=, serijski broj 20548,
godina proizvodnje 2005., pogon pneumatika i hidraulika 20.000,00 KM, Kotao smješten u
kotlovnici sa svom pratećom opremom: pumpe, ventilator, ekspanziona posuda, snaga kotla
250 KW 11.666,67 KM, Tračna pila – brenta sa automatskim kolicima (bez elektromotora):
elektro ormar za napajanje brente i komandni pult, tip 1400, pogon elektromotor snage 37 KW
21.666,67 KM, Oprema sušare sa dvije komore, automatsko vođenje procesa i kontrola
parametara-elektronika, proizvođač Secal 26.666,67 KM, Pravo učešća u izgrađenoj trafo
stanici 46.666,67 KM, i ostala imovina (oprema i inventar, zalihe robe i repromaterijala)
navedena po početnim prodsajnim cijenama u specifikaciji istaknutoj na oglasnoj tabli
preduzeća čini sastavni dio ovog Oglasa.
III
Prodaja navedene imovine izvršit će se putem usmenog javnog nadmetanja dana
31.05.2013. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama stečajnog dužnika ''MTN
KOMERC'' DOO u stečaju Pale, Jahorinski potok bb.
IV
Prodaja imovine se vrši u viđenom stanju i postojećem imovinsko pravnom statusu bez
prava na reklamaciju. Imovina i predmeti prodaje se mogu razgledati po zahtjevu stranke radi
dogovora na kontakt telefon 065/521- 155.
V
Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju – licitaciji imaju sva pravna i fizička lica
koja se prijave za kupovinu imovine u cjelini i uplate iznos od 43.850,00 KM (10 % za
obezbjeđenje učešća u licitaciji) na žiro račun broj 565-162-30000065-72 kod BOBAR
BANKE AD Bijeljina najkasnije 1 dan prije održavanja zakazane licitacije, a za eventualno
pristupanje prodaje pojedinačno da izvrši uplatu učešća 10 % od početne cijene namjeravane
kupovine 2 sata prije početka zakazane licitacije na blagajni preduzeća. U slučaju prodaje
imovine u cjelini uplaćeni iznos od 10 % za pojedinačnu kupovinu vratiće se kupcu odmah.
2
VI
Kupcu koji kupi imovinu na licitaciji uplaćeno obezbjeđenje učešća od 10 % biće
uračunato u kupoprodajnu cijenu a ukoliko odustane od kupovine ili ne plati kupoprodajnu
cijenu u određenom roku odriče se prava na povrat istog radi pokrića troškova prodaje.
VII
Porez i sve ostale troškove oko preuzimanja imovine snosi kupac. Uslovi i način
preuzimanja i plaćanja kupljene imovine urediće se posebnim ugovorom o prodaji.
VIII
Specifikacija prodavane imovine (nekretnina i predmeta stečajne mase) biće istaknuta na
oglasnoj tabli preduzeća ''MTN KOMERC''DOO u stečaju Pale, Jahorinski potok bb.
IX
Potrebne informacije i pravila prodaje biće saopštena prije početka licitacije.
X
Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 065 521 155
STEČAJNI UPRAVNIK
Stojan Jović dipl.ecc.
3
Download

``MTN KOMERC`` DOO U STEČAJU