Na osnovu člana 42 Osnivačkog akta (prečišćen tekst) ''KONSALTING BIRO'' A.D. Beograd,
Upravni odbor društva na sednici održanoj 17.11.2010. g. u Beogradu usvaja predlog i predlaže
da Skupština akcionara na redovnoj sednici Skupštine akcionara zakazanoj za 30.12.2010. g.
donese sledeću
ODLUKU
o raspolaganju imovinom velike vrednosti
1. Odobrava se zaključenje Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u vlasništvu
''KONSALTING BIRO'' A.D. Beograd, i to:
– posebnog dela zgrade izgrađene u Beogradu u ul. Kralja Milana br. 4, na k.p. 2910, K.O.
Stari grad, l.n. br. 1630, upisane u V list - 2. deo kao poslovni prostor za koji nije utvrđena
delatnost u uličnom delu –nenumerisan u z.k, na I spratu, sa obimom udela 5,189/15,2,
– posebnog dela zgrade izgrađene u Beogradu u ul. Kralja Milana br. 4, na k.p. 2910, K.O.
Stari grad, l.n. br. 1630, upisane u V list -2. deo kao poslovni prostor za koji nije utvrđena
delatnost u dvorišnom delu zgrade –nenumerisan u z.k, na III spratu, sa obimom udela
5,010/17,8,
za minimalnu kupoprodajnu cenu od 200.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem
kursu NBS na dan plaćanja.
2. Ovlašćuje se generalni direktor Vojislav Stanković iz Beograda, JMBG 1806952710573:
- da sa potencijalnim kupcima vodi pregovore za zaključenje kupoprodajnog ugovora za
nepokretnosti iz tačke 1. ove odluke,
- da konačno utvrdi kupoprodajnu cenu u smislu tačke 1. ove odluke,
- da sa kupcem zaključi kupoprodajni ugovor čiji su bitni elementi utvrđeni u Predlogu
Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti koji je sastavni deo ove Odluke,
- da potpis na kupoprodajnom ugovoru overi kod nadležnog suda,
- da kupca uvede u posed (državinu),
- da kupcu izda saglasnost za uknjižbu,
- da obavi i druge potrebne aktivnosti pred sudom, poslovnim bankama i poreskom upravom u
vezi zaključenja i realizacije navedenog kupoprodajnog ugovora, prijave poreza na prenos
apsolutnih prava i dr.
3. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.
Predsednik Upravnog odbora
___________________________________
Stanković Mašan
Download

Predlog odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti