Zahtjev za odobrenje/ izdavanje - kredita/ garancije
1.Osnovni podaci o podnosiocu zahtjeva
Naziv firme:
Adresa i sjedište firme:
Telefon:
Fax:
Mobilni tel:
e-mail adresa:
Tip firme:
Preduzetnik ( )
OD ( )
DOO ( )
AD ( )
KD( )
Izvršni direktor:
Kontakt osoba:
Telefon:
Osoba za računovodstveno-finansijske podatke:
Telefon:
Datum osnivanja:
Matični broj preduzeća :
Osnovna djelatnost:
Sporedna djelatnost:
Poslovna banka (e):
Račun(i):
Glavni proizvod ili usluge:
Vlasnička struktura:
Ime Vlasnika i matični broj
Broj zaposlenih:
Udio u vlasništvu u %
(
)
Ukupno (
Struktura zaposlenih : VSS (
)
)
Struktura -- stalno :
VŠS (
)
(
VKV (
)
) KV (
(
)
(
)
(
)
sezonski: (
)
NKV (
)
)
Poslovne jedinice koje posjedujete i gdje:
Povezana društva:
Naziv društva, matični broj i sjedište:
Udio u vlasništvu u % :
Nominalna vrijednost udjela u €:
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143
81000 Podgorica
Crna Gora
Tel. + 382 20 408-644 (698)
Fax. + 382 20 408-682
žiro-račun: 907-55501-69
PIB: 02454190
[email protected]
www.hypo-alpe-adria.com
2. Predmet zahtjeva
Kredit/ garancija / akreditiv / faktoring:
Iznos:
Rok:
Namjena:
Način otplate (jednaki mjesečni anuiteti , u cjelosti .....):
Korisnik i vrsta garancije (ukoliko se traži garancija):
Krajnji rok, do kada bi povukli odobreni kredit kredit:
Koliki dio kredita ćete iskoristiti za plaćanje u : a) zemlji
b) inostranstvu
3. Obrazloženje zahtjeva:
4. Planirani učinci kreditiranja na poslovanje:
Predviđanje godišnjeg platnog prometa u zemlji:
Predviđanje godišnjeg platnog prometa sa inostranstvom:
5. Analiza tržišta (karakteristike grane djelatnosti):
6. Ponuđena sredstva obezbjeđenja:
Hipoteka (
); Fiducija (
); Mjenice (
); Nalozi za naplatu (
Adresa hipoteke/ fiducije:
Godina izgradnje:
Kolika je vrijednost:
Površina i brojevi posjedovnih listova:
Ostalo (depoziti, garancije i sl.):
Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143
81000 Podgorica
Crna Gora
Tel. + 382 20 408-644 (698)
Fax. + 382 20 408-682
žiro-račun: 907-55501-69
PIB: 02454190
[email protected]
www.hypo-alpe-adria.com
)
7. Istorijat poslovanja firme:
Ja, ________________ direktor preduzeća _____________________________, potvrđujem, pod punom materijalnom i
krivičnom odgovornošću, da su osnovni podaci u zahtjevu istiniti i da ću lično preduzeti sve mjere da se izmire sve
obaveze prema Hypo-Alpe-Adria banci AD Podgorica.
Mjesto i datum podnošenja zahtjeva,
________________________________________
(potpis i pečat klijenta)
_______________________________
Napomena:
Primljeno dana:
Primio:
_________________________
Dokumentacija : Potpuna ( ), Nepotpuna (
______________________________
)
Potrebna dokumentacija uz zahtjev za kredit:
1. Zaključni list za predhodne dvije godine poslovanja i presjek za tekuću godinu ili revizorski
izvjestaji ukoliko ih firma posjeduje.
2. Kopije ovjerenih skraćenih bilansa za prethodne dvije godine, od Privrednog registra.
3. Analitika kupaca i dobavljača za prethodne dvije i tekucu godinu.
4. Saglasnost i uplatnica za Izvod iz regulatornog kreditnog registra (CBCG)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Planovi otplate postojećih kredita kod drugih banaka.
Potvrda firme o povezanim licima i sudskim sporovima-na memorandumu firme.
Potvrda o prometu preko računa kod drugih banaka.
Plan povlačenja kredita
Posjedovni list za ponudjeno sredstvo obezbjedjenja, kao i procjena
Kopije kartona deponovanih potpisa – Hypo banka
Kopije osnivačkih akata preduzeća - Statut i Ugovor o osnivanju, statistika, PDV, registracija
Projekcije bilansa za cjelokupni period trajanja kredita i biznis plan
Analize tržišta prodaje i nabavke sa mogućnošću širenja. Poželjno ako imate dostaviti Ugovore o
poslovnoj saradnji, godišnje kupovine roba, prodaje ili drugu dokumentaciju koja pokazuje položaj na
tržištu.
14. Kod projektnog finansiranja, namijenjenog prodaji tržištu, projekcija bilansa za period do završetka
projekta i prodaje na tržištu i biznis plan.
Molimo Vas da uzmete u obzira da se s obradom kreditnog zahtjeva ne možemo započeti sve dok
tražena dokumentacija ne bude kompletirana.
Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143
81000 Podgorica
Crna Gora
Tel. + 382 20 408-644 (698)
Fax. + 382 20 408-682
žiro-račun: 907-55501-69
PIB: 02454190
[email protected]
www.hypo-alpe-adria.com
Download

Zahtjev za odobrenje/ izdavanje - kredita/ garancije