OSNOVNE INFORMACIJE
Postupak legalizacije objekata se zasniva
na odredbama člana 125 . Zakona o
uređenju prostora i građenju («Službeni
glasnik Republike Srpske» broj: 55/10), a
provodi na osnovu Odluke o legalizaciji
bespravno početih ili izgrađenih objekata
ili dijelova objekata («Službeni glasnik
opštine Gradiška» broj: 7/10).
Postupak legalizacije objekata na području
opštine Gradiška je započeo 1.1.2011.
godine, a mogućnost podnošenja zahtjeva
za legalizaciju će trajati do 31.12. 2011.
godine.
ŠTA JE TO LEGALIZACIJA?
Bespravno izgrađeni objekti su oni objekti
koji su izgrađeni bez potrebne
dokumentacije (urbanistička saglasnost,
građevinska dozvola i upotrebna dozvola)
ili je investitor započeo gradnju objekta
bez urbanističke saglasnosti i građevinske
dozvole.
Legalizacija je postupak izdavanja
naknadnog odobrenja za građenje (rješenje
o legalizaciji) za već izgrađene objekte ili
izdavanje odobrenja za građenje za objekta
koji su započeti bez dokumentacije.
KOJI SE OBJEKTI SMATRAJU
LEGALNO IZGRAĐENIM?
Legalnim objektima se smatraju oni koji su
izgrađeniprije prvog aerofotogrametrijskog
snimanja tj. prije 1955. godine, a nakon
toga nisu mijenjali dimenzije i namjenu.
Na zahtjev vlasnika, a na osnovu
dostavljenog dokaza o datumu snimanja
objekta i uviđaja na licu mjesta, organ
nadležan za poslove urbanizma i građenja
izdaće uvjerenje da se takav objekat smatra
legalno izgrađenim.
POSTUPAK LEGALIZACIJE
Pokreće se na zahtjev vlasnika, a vodi se u
dvije faze: prva faza-izdavanje lokacijskih
uslova i druga faza-izdavanje naknadnog
odobrenja za građenje.
Uz zahtjev za legalizaciju u fazi izdavanja
lokacijskih uslova (prva faza) investitor je
dužan podnijeti kopiju katastarskog plana,
uplatiti taksu, uplatiti naknadu za uviđaj na
licu mjesta i uplatiti naknadu za izvod iz
raspoloživog
dokumenta
prostornog
uređenja U postupku se vrši uviđaj na licu
mjesta, po potrebi pribavlja stručno
mišljenje Komisije za legalizaciju, izrađuju
urbanističko-tehnički uslovi i pribavljaju
saglasnosti
predviđene
posebnim
propisima.
U drugoj fazi postupka legalizacije
(izdavanje naknadnog odobrenja za
građenje) investitor odnosno vlasnik
objekta podnosi:
- dokaz o pravu svojine (posjedovni list i
zemljišno knjižni izvodak)
- projekat izvedenog objekta ili glavni
projekat u dva primjerka,
- dokaz o starosti objekta,
- doprinos za katastar (0,3% predračunske
vrijednosti građevinskih radova)
- dokaz o izvršenoj kontroli tehničke
dokumentacije (u slučajevima kada se
podnosi glavni projekat koji podliježe
reviziji),
- po potrebi saglasnosti na projekat
predviđene
posebnim
propisima
(protivpožarna saglasnost, poljoprivredna
saglasnost
vodoprivredna
saglasnost,
saglasnost JP Putevi RS, ekološka dozvola
i sl.
NAPOMENA: za izgrađene individualne
stambene objekte bruto građevinske
površine do 400 m2 dostavlja se projekat
izvedenog objekta (uprošteni projekat), ne
vrši revizija projekta, niti su potrebne
saglasnosti propisane posebnim zakonima
osim poljoprivredne saglasnosti koja je
obavezna.
U toku postupka se obračunava i plaća
naknada za uređenje građevinskog
zemljišta i jednokratna renta.
TROŠKOVI POSTUPKA
Troškovi legalizacije objekata obuhvataju:
- administrativna taksa 25 KM
- naknada za troškove izlaska na
teren (10 KM –K.O. Gradiška-grad
i Gradiška-selo, 20 KM ostale
katastarske opštine
- izvod iz raspoloživog dokumenta
prostornog uređenja 35 KM
- Stručno mišljenje Komisije za
urbanizam 50 KM
- Izrada
urbanističko-tehničkih
uslova (za individualne stambene
objekte do 100 m2 50 KM a za
svaki naredni m2 0,80 KM; za
poslovne, stambeno-poslovne i
slične objekte do 50 m2 -50 KM, a
za svaki naredni m2 0,80 KM)
Prve tri stavke se plaćaju prilikom
podnošenja zahtjeva, a ostale u toku
postupka.
Izrada projekta kao i urbanističkotehničkih uslova za složene objekte
bruto građevinske površine preko 400
m2 se radi putem preduzeća koja su
registrovana za tu djelatnost i po
tržišnim cijenama.
NAKNADE
U postupku legalizacije objekata se
plaćaju
naknada
za
uređenje
građevinskog zemljišta i jednokratna
renta. Ove naknade se plaćaju u skladu
sa Zakonom o građevinskom zemljištu
i Odlukom o građevinskom zemljištu.
Odlukom o legalizaciji bespravno
početih ili izgrađenih objekata ili
dijelova objekata predviđene su
određene olakšice prilikom plaćanja
ovih naknada i to:
-za objekte izgrađene od 1955 do 1972
godine investitor je dužan platiti 30%
utvrđenih naknada;
- za objekte izgrađene od 1972. do
1982. godine investitor je dužan platiti
50% utvrđenih naknada;
- za objekte izgrađene od 1982. do
2004. godine investitor je dužan platiti
70% utvrđenih naknada;
- za objekte izgrađene 2004. godine i
kasnije investitor je dužan platiti
naknade u punom iznosu.
Ove naknade se mogu platiti u šest
jednakih mjesečnih rata (ali investitor
ne može dobiti građevinsku dozvolu
dok ne isplati zadnju ratu), a mogu se
platiti odjednom u roku 15 dana od
dostave obračuna u kom slučaju
investitor ima pravo na dodatni popust
od 20%.
Dokumentacija kojom se dokazuje
starost objekta:
- kopija katastarskog plana sa
upisanim podacima u datumu
snimanja i uplanjenja objekta ili
potvrda Republičke uprave za
geodetske i imovinsko-pravne
poslove Područna jedinica Gradiška
kojom se potvrđuje starost objekta;
- ranije
izdata
rješenje
o
urbanističkoj saglasnosti koje se
odnosi na legalizaciju objekta;
- drugi odgovarajući akt organa
nadležnog za poslove urbanizma
(rješenje o adaptaciji objekta,
odobrenje za građenje, podaci iz
regulacionih planova o valorizaciji
postojećeg građevinskog fonda)
PREDNOSTI
LEGALIZACIJE
-
-
POSTUPKA
postupak je znatno brži i u jednom
postupku su objedinjeni lokacijski
uslovi i građevinska dozvola;
popusti prilikom plaćanja naknada,
uproštena tehnička dokumentacija
Postupak legalizacije traje svega jednu
goidinu od 1.1.2011. godine do
31.12.2011. godine i u ovom periodu
imate mogućnost da na brži,
jednostavniji i jeftiniji način pribavite
potrebnu dokumentaciju za vaš objekat,
isti uplanite i upišete u zemljišne
knjige.
Sve informacije o postupku legalizacije
možete
dobiti
na
šalteru
9
Administrativne službe ili na tel. br.
051 810-409 . Pismeno možete
postavljati
pitanja
na
adresu:
[email protected]
OPŠTINA GRADIŠKA
ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
OPŠTINA GRADIŠKA
VODIČ
LEGALIZACIJA
BESPRAVNO IZGRAĐENIH ILI
ZAPOČETIH OBJEKATA ILI
DIJELOVA OBJEKATA
ODЈELJENJE ZA URBANIZAM,
GRAĐENJE, KOMUNALNE I
STAMBENE POSLOVE
Vidovdanska br. 1A
NAČELNIK ODJELJENJA
Željko Damjanović
Tel. 810-317, 810-300 lok 17
Faks: 814-689
E-mail: [email protected]
Informacije možete naći i na WEB strani
opštine Gradiška
Internet adresa: www.opstina-gradiska.com
ODJELJENJE ZA URBANIZAM,
GRAĐENJE, KOMUNALNE I
STAMBENE POSLOVE
OG O 4.2.1.30 Izdanje I
Važi od januara 2011. godine
Download

OSNOVNE INFORMACIJE Postupak legalizacije