RFV RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE d.o.o. Novi Sad
Temeljem Programa rada za 2013. godinu i Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda
Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad,
Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje
NATJEĈAJ
ZA DODJELU KREDITNIH SREDSTAVA NA IME PREDFINANCIRANJA AKTIVNOSTI U
REALIZIRANJU PROJEKATA INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI
EUROPSKE UNIJE – „IPA“
1. CILJEVI DODJELE SREDSTAVA
Temeljni cilj dodjele sredstava je osiguranje financijske potpore radi povećanja učinkovitosti
realiziranja projekata odobrenih u okviru „IPA“ programa Europske unije kod kojih se
financiranje realiziranja projekta provodi uz primjenu predfinanciranja.
Za realiziranje ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 100.000.000,00 dinara.
2. KORISNICI KREDITA
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

nevladine organizacije i udruge građana
Pravo za dodjelu sredstava sukladno ovom natječaju i propisima kojima se uređuje postupak
javne nabave imaju:


jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine,
javna poduzeća, institucije i ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,
odnosno Autonomna Pokrajina Vojvodina.
Korisnici sredstava moraju imati registrirano sjedište na teritoriji AP Vojvodine.
3. UVJETI KREDITIRANJA
 iznos kredita: do iznosa projektiranih troškova u EUR financiranih iz IPA programa za
dva razdoblja izvješća realiziranja projekta prema odobrenom proračunu projekta
podnositelja kreditnog zahtjeva po ovom natječaju, u dinarskoj protuvrijednosti po
srednjem tečaju Narodne banke Srbije za EUR na dan realiziranja kredita
 rok vraćanja kredita: do 12. mjeseci
 obračun i plaćanje kamate: mjesečno
 primjena valutne klauzule
RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE d.o.o. Novi Sad
PIB:107929552, Matični broj:20898820, Tekući račun: 200-2626900101001-56
Bulevar cara Lazara 7a, 21000 Novi Sad, PAK: 403130,
telefoni: 021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6-351-014 faks: 061/8-209-309
email: [email protected], web: www.rfapv.rs
RFV RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE d.o.o. Novi Sad

kamatna stopa:
- 3% na godišnjoj razini (ukoliko je instrument osiguranja jamstvo)
- 4% na godišnjoj razini (za ostale instrumente osiguranja)
instrumenti osiguravanja kredita (gradovi i općine, javna poduzeća, institucije i ustanove
čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno Autonomna Pokrajina Vojvodina)
- obvezni instrument osiguranja: tri blanko vlastite mjenice s mjeničnim očitovanjem
upisane u registar kod NBS
- jamstvo poslovne banke (samo u slučaju podnošenja zahtjeva za kredit po kamatnoj
stopi 3% godišnje)
instrumenti osiguravanja kredita (udruga građana i nevladine organizacije)
- obvezni instrumenti osiguranja:
- po dvije osobne mjenice s mjeničnim očitovanjem ( za dva člana udruge, odnosno
organizacije)
- jamstvo poslovne banke ili založno pravo prvog reda na nepokretnosti – hipoteka.
Hipoteka u korist Fonda na poljoprivrednom zemljištu je prihvatljiva kao sredstvo osiguranja
ukoliko je vrijednost tog zemljišta prema procjeni ovlaštenog procjenitelja veća za 30% od
iznosa odobrenog kredita.
Iznimno, ukoliko se odobrava kredit u iznosu od 1.500.000,00 dinara prihvatljivo sredstvo
osiguranja je i hipoteka u korist Fonda na građevinskom objektu ukoliko je njegova vrijednost
prema procijeni procjenitelja najmanje tri puta, a ne više od šest veća od iznosa odobrenog
kredita.
Odobreni iznos kredita ovisit će od raspoloživih sredstava Fonda za financiranje po ovom
Natječaju.
4. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA
Zahtjev za dodjelu sredstava podnosi se na obrascu – Zahtjev za odobravanje kredita (u daljnjem
tekstu: Zahtjev). Zahtjev se može preuzeti elektroničkim putem s internetske stranice Fonda
(www.rfapv.rs) ili u prostorijama Fonda, na adresi Bulevar cara Lazara 7a Novi Sad.
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva iznosi: 10.000,00 dinara
Naknada za korištenje usluga Kreditnog biroa: 1.440,00 dinara za pravne osobe (javna
poduzeća),- 492,00 dinara za dva člana udruge, odnosno organizacije koji će kao sredstvo
osiguranja dostaviti osobnu mjenicu.
RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE d.o.o. Novi Sad
PIB:107929552, Matični broj:20898820, Tekući račun: 200-2626900101001-56
Bulevar cara Lazara 7a, 21000 Novi Sad, PAK: 403130,
telefoni: 021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6-351-014 faks: 061/8-209-309
email: [email protected], web: www.rfapv.rs
RFV RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE d.o.o. Novi Sad
Uplate naknada potrebno je izvršiti na račun Razvojnog fonda APV broj 200-262690010100156; s pozivom na broj 0363001101.
Dokumentacija koja se podnosi na natjeĉaj:
1. Popunjen obrazac Zahtjeva, utvrđen od strane Fonda, s dokazom o uplati navedenog
iznosa troškova
2. Popunjeni obrazci Suglasnosti za povlačenje izvješća Kreditnog biroa
3. Osnivački akt i registracija kod nadležnog tijela
4. Dokument – Ugovor kojim se dokazuje da je za projekt iz IPA-a fondova zaključen
ugovor s Europskim povjerenstvom, odnosno vodećim partnerom
5. Prikaz prihvaćenog proračuna projekta s projektiranom dinamikom realiziranja i visinom
i strukturom troškova po fazama realiziranja
6. Plan nabava koje se provode radi realiziranja projekta
7. Odluka nadležnog tijela o zaduživanju, sukladno pozitivnim zakonskim propisima i
općim aktima
8. Ovlaštenje osobi koja provodi postupak zaduživanja, dano od strane nadležnog tijela
9. Dokumentacija o namjenskom deviznom i dinarskom računu za potrebe realiziranja
projekta
10. Preslika OP obrasca
11. Preslika depo kartona
12. Preslike ovjerenih završnih računa/financijskih izvješća za prethodne dvije godine
13. Potvrde nadležnih tijela o izmirenim obvezama za poreze, doprinose i druge javne
prihode, ne starije od 30 dana
14. Izjava o povezanim osobama (za nevladine organizacije i udruge građana)
15. Dokumentacija za Sredstva osiguranja kredita, ovisno od korisnika kredita:
Udruge građana i nevladine organizacije:
- po dvije osobne mjenice s mjeničnim očitovanjem za dva člana udruge, odnosno
nevladine organizacije,
- pismo o namjerama poslovne banke o izdavanju jamstva ili
- založno pravo prvog reda – hipoteka
-izvadak iz zemljišnjih knjiga ili katastra za nepokretnost koja je predmet hipoteke, ne
stariji od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva
-procijena tržišne vrijednosti nepokretnosti od strane ovlaštenog procjenitelja
odgovarajuće struke
RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE d.o.o. Novi Sad
PIB:107929552, Matični broj:20898820, Tekući račun: 200-2626900101001-56
Bulevar cara Lazara 7a, 21000 Novi Sad, PAK: 403130,
telefoni: 021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6-351-014 faks: 061/8-209-309
email: [email protected], web: www.rfapv.rs
RFV RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE d.o.o. Novi Sad
-
preslika osobnih iskaznica svih vlasnika i supružnika vlasnika nepokretnosti
odluka tijela upravljanja o uspostavljanju hipoteke na nepokretnost ukoliko je
nepokretnost u vlasništvu pravne osobe
vinkulirana polisa osiguranja u korist Fonda za nepokretnosti koje su predmet
hipoteke (izuzev za zaloge na poljoprivrednom zemljištu).
Gradovi i općine, javna poduzeća, institucije i ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne
samouprave, odnosno Autonomna Pokrajina Vojvodina:
- tri blanko mjenice s mjeničnim očitovanjem sukladno Zakonu o plaćnom prometu,
- pismo o namjerama poslovne banke o izdavanju jamstva (u slučaju podnošenju
zahtjeva za kredit po kamatnoj stopi 3% godišnje).
Natjeĉaj je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovo realiziranje.
Zahtjev za kompletnom potrebnom dokumentacijom iz točke 4. Natječaja podnosi se
Razvojnom fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine doo Novi Sad, na adresi Bulevar cara
Lazara 7a, 21000 Novi Sad, Sektoru za kredite, ili poštom na istu adresu.
Zahtjevi čija dokumentacija nije kompletna i koji se podnesu nakon zatvaranja Natječaja
neće biti uzeti u razmatranje.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti osobno na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad,
u Sektoru za kredite: elektroničkim putem: [email protected] ili telefonskim putem na
brojeve: 021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
RAZVOJNOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE d.o.o. Novi Sad
PIB:107929552, Matični broj:20898820, Tekući račun: 200-2626900101001-56
Bulevar cara Lazara 7a, 21000 Novi Sad, PAK: 403130,
telefoni: 021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6-351-014 faks: 061/8-209-309
email: [email protected], web: www.rfapv.rs
Download

RFV RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE doo