Namena kredita:
Kupovina montažne kuće
Valuta:
EUR
- Državljanstvo RS i prebivalište u Republici Srbiji
- Starosna granica:
od 23 godine pri podnošenju zahteva
Uslovi odobravanja kredita:
65 godina pri dospeću poslednjeg anuiteta
- Radni odnos na neodređeno vreme, minimum 6
meseci kod poslednjeg poslodavca ili status
penzionera
- Isti uslovi važe i za solidarnog dužnika
Minimalni iznos kredita:
EUR 10.000
Maksimalni iznos kredita:
EUR 90.000
Period:
od 60 do 360 meseci
10%
Minimalno učešće:
kupovina i zalaganje nekretnine: sa učešćem
od minimum 10% klijent stavlja hipoteku na
nekretninu koju kupuje. Odnos kredita i
hipotekovane vrednosti u ovim slučajevima je 0,9
:1
Korisnik kredita ne mora sredstva učešća
uplaćivati preko Banke, već iznos učešća koji je
kupac predao prodavcu može biti dokumentovan
Izjavom/Potvrdom prodavca o visini primljenog
novca ili navedena na profakturi - predugovoru.
Kurs odobravanja / obračuna kredita:
Srednji NBS / srednji NBS
Period usklađivanja kursa:
Na dan dospeća anuiteta
Visina nominalne kamatne stope:
6M Euribor + 5,51 % godišnje
Promenljiva
Vrsta kamatne stope:
Banka zadržava pravo da dva puta godišnje i to
01.01. i 01.07, tokom trajanja kredita vrši izmenu
varijabilnog dela ugovorene kamatne stope, u
zavisnosti od kretanja EURIBOR-a, LIBOR-a, i
ostalih tržišnih kamatnih stopa kao i margine
usled promena zakonskih propisa, akata
Narodne Banke Srbije, promene rejtinga države i
Banke, ocene rizika plasmana ili promene
ukupnih tržišnih uslova odnosno konkurentskog
okruženja
Metod obračuna kamatne stope:
Proporcionalni
7,24% ako je LTV≤ 70
Efektivna kamatna stopa (EKS):*
7,35% ako je LTV≤ 80
7,29% ako je LTV>80
EKS na dan 19.04.2010. godine, računat na minimalne iznose i maksimalne rokove
Naknada
Vrsta naknade
Visina naknade
Fiksna
2,00 %
Naknada za obradu kreditnog
zahteva
U slučaju kada je LTV*≤ 80
0,50 %
U slučaju kada je LTV > 80
Naknada za obradu zahteva za
osiguranje
Promenljiva, u skladu sa
tarifama NKOSK-a
30,00 EUR
Naknada za prevremenu potpunu
ili delimičnu otplatu kredita
Promenljiva
Bez naknade
Naknada za prevremenu otplatu
kredita u slučaju refinansiranja
kredita
Promenljiva
5%
Naknada za izveštaj Kreditnog
biroa – dužnik
Promenljiva, u skladu sa
tarifama Kreditnog biroa
205,00 RSD
Naknada za izveštaj Kreditnog
biroa – solidarni dužnik
Promenljiva, u skladu sa
tarifama Kreditnog biroa
205,00 RSD
Penali u slučaju neizmirenja
ugovorenih obaveza
Fiksni
U skladu sa predmetnim
Ugovorom
Naknada za skraćenje roka
otplate kredita
Promenljiva
Bez naknade
*LTV racio predstavlja odnos iznosa kredita banke i kupoprodajne cene nekretnine pomnožen sa 100
Naknada za obradu kreditnog zahteva obračunava se u odnosu na iznos odobrenog kredita.
Ostale naknade obračunavaju se u odnosu na ostatak duga.
Banka zadržava pravo da dva puta godišnje (31.03. i 30.09.) vrši izmenu visine naknada u skladu sa promenom ukupnih tržišnih uslova
odnosno konkurentskog okruženja, promenom stope rasta cena na malo, stope inflacije, promenom zakonskih propisa ili akata
Narodne Banke Srbije.
Uslov za prevremenu delimičnu otplatu kredita: Iznos za otplatu ne može biti manji od zbira tri anuiteta
Premija osiguranja kredita:
Valutna Indeksacija
Kredita
LTV≤70
70<LTV≤80
80<LTV≤90
2%
3%
4%
EUR
*Ukoliko korisnik kredita nema riziko životno osiguranje vinkulirano na Banku navedene premije se uvećavaju za 0.25%
Obaveza prenosa zarade/penzije:
Obavezno
Maksimalno opterećenje zarade/penzije:
50% odnosno 60% zarade/penzije podnosioca
zahteva i solidarnog dužnika a u skladu sa
propisima Narodne banke Srbije
- osiguranje kredita kod NKOSK
Instrumenti obezbeđenja kredita:
- hipoteka na nepokretnost I reda blanko menica
- vinkulirana polisa osiguranja nepokretnosti koja
je predmet hipoteke.
Dopunski instrument obezbeđenje kredita:
vinkulirana polisa osiguranja života
Postoji mogućnost zamene bez naknade Banke
Mogućnost zamene instrumenata obezbeđenja u
toku otplate kredita:
Troškovi koje korisnik kredita ima prilikom
zamene sredstava obezbeđenja su sledeći:
Izdavanje novog Izvoda iz registra nepokretnosti,
troškovi procene nepokretnosti, izdavanje nove
polise osiguranja nepokretnosti, naknada za
obradu zahteva za osiguranje, doplata premije
osiguranja u zavisnosti od odnosa LTV racia (po
potrebi), overa Založnih izjava, upis hipoteke u
nadležnom registru nepokretnosti, brisanje
prvobitno uspostavljene hipoteke iz nadležnog
registra nepokretnosti
Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva:
Profaktura za kupovinu montažne kuće - Predugovor ili ugovor o kupoprodaji nepokretnosti
Zahtev za odobrenje kredita
Ugovori o kreditima koji su odobreni u drugim bankama
Zahtev za osiguranje kredita
Fotokopija lične karte podnosioca zahteva i solidarnog dužnika
Fotokopija lične karte založnog dužnika
Dokumentacija u zavisnosti od statusa klijenta u banci: Za klijente sa prenetom zaradom - Potvrda o zaposlenju i visini primanja, neto
obračunski list i administrativna zabrana podnosioca zahteva i solidarnog dužnika (ukoliko je klijentu na tekući račun u Erste banci
usmereno manje od 3 cela mesečna primanja Banka može tražiti i izvod sa tekućeg računa iz druge banke u poslednjih 6 meseci kao
dodatnu dokumentaciju u skladu sa opštim pravilima odobravanja kredita).
Za klijente sa budućim prenosom zarade - Potvrda o zaposlenju i visini primanja, neto obračunski list, izvod sa tekućeg računa iz druge
banke u poslednjih 6 meseci i administrativna zabrana podnosioca zahteva i solidarnog dužnika (sem zaposlenih kod poslodavca koji
se finansira iz budžeta za kojeg je potrebna dokumentacija kao za klijenta sa prenetom zaradom).
Za klijente sa prenetom penzijom –– penzioni čekovi za poslednja tri meseca podnosioca zahteva i solidarnog dužnika (klijent ne treba
da overava Potvrdu o zaposlenju i visini primanja u PIO, popunjava se samo Zahtev za kredit i Saglasnost za izveštaj KB).
Za klijente sa budućim prenosom penzije - penzioni čekovi za poslednja tri meseca i overeno ovlašćenje za prenos penzije na račun
otvoren u Erste banci podnosioca zahteva i solidarnog dužnika (klijent ne treba da overava Potvrdu o zaposlenju i visini primanja u PIO,
popunjava se samo Zahtev za kredit i Saglasnost za izveštaj KB).
Telefonski račun za poslednji mesec
Saglasnost – zahtev za izveštaj Kreditnog biroa podnosioca zahteva i solidarnog dužnika
Saglasnost supružnika podnosioca zahteva za konstituisanje hipoteke i potpisivanje menice
Dokaz o vlasništvu na zemljištu na kojem će se izgraditi montažna kuća sa upisanim pravom korišćenja nosioca Građevisnke dozvole
(ZKUL, List nepokretnosti)
Pravosnažno Rešenje o odobrenju za izgradnju (ili overena fotokopija)
Potvrda o prijemu dokumentacije za početak izvođenja radova
Dokumentacija za zaključenje ugovora o kreditu i plasiranje sredstava:
Rešenje o upisanoj hipoteci I reda na nepokretnosti (isplata se vršit u tranšama, 30% nakon upisa hipoteke I reda u korist banke i 70 %
po završetku radova i izvršene Procene vrednosti nepokretnosti od strane ovlašćenog procenitelja sa liste ovlašćenih procenitelja Erste
Bank a.d. Novi Sad)
Dokumentacija nakon isplate kredita:
Procena vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke. Ovlašćeni procenitelj mora biti sa liste ovlašćenih procenitelja Erste Bank
a.d. Novi Sad
Polisa osiguranja nepokretnosti od osnovnih i dopunskih rizika na građevinsku vrednost, vinkulirana u korist Banke
Faktura za kupovinu montažne kuće
Napomena: Finansiranje troškova u vezi sa odobravanjem kredita može se vršiti iz kredita. Plasiranje sredstava kod kredita za
kupovinu montažne kuće se vrši na račun proizvođača montažne kuće.
Download

Erste banka krediti za montazne kuce