KREDITI ZA POLJOPRIVREDU IZ JAPANSKE LINIJE
INFORMACIONI LIST SA REPREZENTATIVNIM PRIMJEROM KREDITA
VRSTA USLUGE
Dugoročni krediti za poljoprivredu Vlade RS iz robne donacije Japana na
osnovu projekata "2КR" i "Nonproject grant-AID"
Kreditom se finansira maksimalno 70% vrijednosti programa, a ostatak se
kofinansira sa 30% vlastitih sredstava
NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA BANKE
„BOBAR BANKA“ a.d. Banka za obnovu i razvoj RS i BiH, Bijeljina ul.
Njegoševa broj 1.
IZNOS USLUGE, OZNAKA VALUTE, USLOVI
KORIŠĆENJA
Iznos je od 50.000 KM do 500.000 KM
Kredit se odobrava u KM (iznos iskazan u EUR obračunat po srednjem kursu
Centralne banke BiH važećem na dan zaključenja Ugovora)
Sredstva se isplaćuju u KM na račun Prodavca
TRAJANJE UGOVORA
Maksimalan rok otplate je 96 mjeseci
Grejs period uračunat u rok otplate ne može biti duži od 12 mjeseci
PODACI O NOMINALNOJ KAMATNOJ STOPI – NKS
Nominalna kamatna stopa je 6% na godišnjem nivou, kamata je fiksna, metod
obračuna je konformni.
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA – EKS
(Visina efektivne kamatne stope za svakog pojedinačnog
podnosioca zahtjeva za kredit predstavlja sastavni dio
ponude koja se može dobiti na zahtjev od radnika Banke u
pregovaračkoj fazi)
IZNOS I BROJ RATA KREDITA I PERIODI U KOJIMA
DOSPIJEVAJU
Reprezentativni primjer:
Iznos kredita: 500.000 KM
Nominalna kamatna stopa: 6%
Rok otplate: 8 godina
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva: 1%
EKS: 6.29%
(Za svakog pojedinačnog podnosioca zahtjeva za kredit iznos
i broj rata su sastavni dio ponude koja se može dobiti na
zahtjev, od radnika Banke u pregovaračkoj fazi)
Otplata kredita vrši se u mjesečnim anuitetima (visina anuiteta zavisi od iznosa
kredita, roka otplate i nominalne kamatne stope). Prvi anuitet dospijeva mjesec
dana od dana realizacije kredita, tj. prenosa sredstva na račun Prodavca
Ukoliko je ugovoren grejs period, u toku grejs perioda Korisnik kredita plaća
samo kamatu
Korisnik se obavezuje da kredit vraća u KM, po srednjem kursu EUR-a
važećem na dan uplate mjesečnih obaveza prema Planu otplate
NAKNADE I TROŠKOVI KOJI PROIZILAZE IZ
UGOVORA
(Za svakog pojedinačnog podnosioca zahtjeva za kredit iznos
troškova su sastavni dio ponude koja se može dobiti na
zahtjev, od radnika Banke u pregovaračkoj fazi)
Naknada za obradu kredita je 1%, koju Banka naplaćuje od Korisnika,
jednokratno, u momentu isplate kredita.
Troškovi mjenica, procjene nekretnine, notarskih usluga, upisa hipoteke u ZK
evidencije, osiguranja nekretnine i vinkulacije polise u korist Banke
Banka ne obračunava i ne naplaćuje troškove vođenja kreditnog računa.
INFORMACIJA O OBAVEZI KORIŠĆENJA
NOTARSKIH USLUGA PRILIKOM ZAKLJUČENJA
UGOVORA O KREDITU
(Za svakog pojedinačnog podnosioca zahtjeva za kredit iznos
troškova notarske obrade ugovora o hipoteci je sastavni dio
ponude koja se može dobiti na zahtjev, od radnika Banke u
pregovaračkoj fazi)
Ukoliko je kredit obezbijeđen hipotekom, tražilac kredita ima trošak naknade
za notarsku obradu ugovora o hipoteci. Osnovica za obračun visine naknade
notara je visina odobrenog kredita, a sve u skladu sa tarifom definisanom
Uredbom o utvrđivanju nagrada i naknada notara u Republici Srpskoj
(Službeni glasnik RS broj 54/12) Tarifni broj 1.
ZATEZNA KAMATA
Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu, za svaki dan kašnjenja, po stopi
od 18% godišnje (zakonska zatezna kamata), ako:
- Korisnik ne uplati anuitet u roku od 7 dana od dana njegovog dospijeća,
- Korisnik ne vrati kredit u roku njegovog dospijeća.
SKRETANJE PAŽNJE NA POSLJEDICE PROPUŠTANJA
IZMIRENJA OBAVEZA PREMA BANCI
Ukoliko se obaveze po kreditu ne izmiruju u ugovorenom roku, nakon usmenih
i pismenih opomena svim učesnicima u kreditu, postupak naplate se dalje vrši
aktiviranjem instrumenata obezbjeđenja.
Nakon kašnjenja od 60 dana Banka može učiniti dospjelim sva svoja
potraživanja prema Korisniku.
Troškovi po svakoj poslatoj opomeni iznose 5 KM.
INSTRUMENTI OBEZBJEĐENJA
- mjenica Korisnika, administrativne zabrane na platu (ako je lice zaposleno)
ili saglasnosti o zapljeni, zalog nepokretne imovine, polisa osiguranja
vinkulirana u korist Banke
REDOSLED AKTIVIRANJA INSTRUMENATA
OBEZBJEĐENJA
(Redosled aktiviranja instrumenata obezbjeđenja, utvrđuje se
u pregovaračkoj fazi, i definiše se Ugovorom za svakog
pojedinačnog podnosioca zahtjeva za kredit)
Instrumenti obezbjeđenja se aktiviraju po ugovorenom redosledu.
PRAVO KORISNIKA NA ODUSTAJANJE OD
UGOVORA
Korisnik ima pravo da odustane od zaključenog Ugovora o kreditu,
dostavljajući Banci pismeno obavještenje , bez obaveze navođenja razloga,
najkasnije 14 (četrnaest) dana od dana zaključenja Ugovora o kreditu, pod
uslovom da nije počeo da koristi kreditna sredstva. Datum prijema
obaviještenja smatra se datumom odustanka od Ugovora.
U slučaju odsutajanja od zaključenog Ugovora, Banka ima pravo da naplati
naknadu za obradu kreditnog zahtjeva.
Korisnik može da vrati Kredit, u potpunosti ili djelimično, prije isteka roka
korišćenja kredita. Banka za prijevremenu otplatu kredita ne obračunava
naknadu.
Korisnik ima pravo na promjenu uslova Ugovora.
Naknada za promjenu uslova Ugovora naplaćuje se 0,1% – 1% (min. 20 KM)
na ostatak duga po kreditu
Tražilac kredita ima pravo da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti bez
plaćanja naknade dobije izvod iz Centralnog registra.
Tražilac kredita takođe ima pravo da, bez naknade, dobije nacrt ugovora o
kreditu, izuzev ako Banka u pregovaračkoj fazi ocijeni da Korisnik ne
ispunjava uslove banke za odobravanje konkretnog kredita.
PRIJEVREMENA OTPLATA KREDITA
PRAVO KORISNIKA NA PROMJENU USLOVA
UGOVORA
OSTALA PRAVA KORISNIKA KREDITA
(čl..98d tačka 16 i tačka 17 Zakona o bankama RS)
PERIOD VAŽENJA USLOVA IZ INFORMACIONOG
LISTA
30 dana od dana preuzimanja Informacionog lista.
- Zahtjev za kredit, Potvrda o plati, Administrativna zabrana (ako je lice
zaposleno) ili Saglasnost o zapljeni, koje klijent može preuzeti u svim
poslovnicama Banke.
- izvod sa računa iz Banke za poslednja 3 mjeseca ( ako platu primaju preko
druge banke)
- Biznis plan i finansijske projekcije
- Dokaz o ulaganju ili obezbjeđenju vlastitih sredstava
- Uvjerenje Poreske uprave o (ne) postojanju poreskih obaveza
- Kopije LK svih učesnika
POTREBNA DOKUMENTACIJA I DOKAZI O
KREDITNOJ SPOSOBNOSTI
(Informacije o dodatnoj dokumentaciji za svakog
pojedinačnog podnosioca zahtjeva za kredit mogu se dobiti
od radnika Banke u pregovaračkoj fazi)
REPREZENTATIVNI PRIMJER OTPLATE KREDITA:
(u rok otplate nije uračunat grejs period)
Rok
Iznos u KM
50000
150000
500000
60 mjeseci
Anuitet
962.95
2,888.85
9,629.49
72 mjeseca
Anuitet
824.90
2,474.69
8,248.98
96 mjeseci
Anuitet
653.21
1,959.63
6,532.09
Potpis klijenta:
U ___________, dana __________
______________________
Potpis ovlaštenog lica:
________________________
Download

KREDITI ZA POLJOPRIVREDU IZ JAPANSKE LINIJE