ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ARG3.2014/980-26531
AB/ Hindistan Menşeli Ürüne Anti Damping Soruşturması HK
Ankara, 23/12/2014
SİRKÜLER (D-2014)
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Hindistan menşeli
“Dökme Demirden Borular” (7303.00.10 ve 7303.00.90 GTİP’li) ithalatına karşı, Ek’te de yer alan 20
Aralık 2014 tarih ve C 461/35 sayılı AB Resmi Gazetesi bildiriminden görülebileceği üzere, anılan ülkeye
anti-damping soruşturması başlatılmasına karar verildiği bildirilmektedir.
Bu minvalde, Ekonomi Bakanlığınca anılan soruşturmaların Hindistan menşeli mezkûr ürüne
yönelik olarak uygulanmasına hükmedilebilecek önlem ve/veya önlemler ile sonuçlanması durumunda;
ülkemizin anılan ürünün AB’ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlayabileceği mütalaa
edilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Özkan AYDIN
Genel Sekreter
Ek: AB-Hindistan-Dökme Demirden Borular
Ayrıntılı bilgi için: Sevil Sakarya - Şef
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Özkan
Aydın (23.12.2014 14:30:31)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:141325009201412239116
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:141325009201412239116. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
JJ
)?
Y<<161.9"x,*+/.9",<"4'(")*+,-(./"I/1,/
!"#A;
01234517383239231817989823
38145538418458383121725983517
4235492318918189513993254923181338923838839
!"#$%
&'(")*+,-(./"!,001221,/"34'("!,001221,/5%"'.2"+(6(17(8"."6,0-9.1/4"-*+2*./4"4,":+4169(";",<"!,*/619"=(>*9.41,/"
)!%"?,";@",<"A"?,7(0B(+"@",/"-+,4(641,/".>.1/24"8*0-(8"10-,+42"<+,0"6,*/4+1(2"/,4"0(0B(+2",<"4'("
)*+,-(./"!,00*/14C"%"34'("B.216"=(>*9.41,/5%D".99(>1/>"4'.4"10-,+42",<"4*B(2"./8"-1-(2",<"8*6419("6.24"1+,/".92,"
E/,F/".2"2-'(+,18.9">+.-'14("6.24"1+,/%D",+1>1/.41/>"1/"G/81.D".+("B(1/>"8*0-(8"./8".+("4'(+(BC"6.*21/>"0.4(+1.9"1/H*+C"
4,"4'("I/1,/"1/8*24+CJ
J K19382
&'("6,0-9.1/4"F.2"9,8>(8",/""?,7(0B(+""BC"L.1/4MN,B.1/"O:PD"L.1/4MN,B.1/"O:P"Q(*426'9./8"N0BR"./8"
L.1/4MN,B.1/"O:P")2-.S."L:"34'("6,0-9.1/./425%",/"B('.9<",<"-+,8*6(+2"+(-+(2(/41/>"0,+("4'./";"T",<"4'("4,4.9"
I/1,/"-+,8*641,/",<"4*B(2"./8"-1-(2",<"8*6419("6.24"1+,/".92,"E/,F/".2"2-'(+,18.9">+.-'14("6.24"1+,/%J
J U1428538V52392318
&'("-+,8*64"2*BH(64"4,"4'12"1/7(241>.41,/"12"4*B(2"./8"-1-(2",<"8*6419("6.24"1+,/".92,"E/,F/".2"2-'(+,18.9">+.-'14("6.24"
1+,/%D"'(+(1/.<4(+"+(<(++(8"4,".2"34'("-+,8*64"*/8(+"1/7(241>.41,/5J
AJ W5923181738
&'("-+,8*64".99(>(89C"B(1/>"8*0-(8"12"4'("-+,8*64"*/8(+"1/7(241>.41,/D",+1>1/.41/>"1/"G/81."34'("6,*/4+C"6,/6(+/(85%D"
6*++(/49C"<.991/>"F14'1/"!?"6,8(2"(X"$AA"""./8"(X"$AA""@J"&'(2("!?"6,8(2".+(">17(/"<,+"1/<,+0.41,/",/9CJ
&'(".99(>.41,/",<"8*0-1/>"<+,0"4'("6,*/4+C"6,/6(+/(8"12"B.2(8",/"."6,0-.+12,/",<"4'("8,0(2416"-+16("F14'"4'("(X-,+4"
-+16(".4"(XMF,+E2"9(7(9%",<"4'("-+,8*64"*/8(+"1/7(241>.41,/"F'(/"2,98"<,+"(X-,+4"4,"4'("I/1,/J
Y/"4'12"B.212"4'("8*0-1/>"0.+>1/2"6.96*9.4(8".+("21>/1<16./4"<,+"4'("6,*/4+C"6,/6(+/(8J
J W5923181738Z[984992318
&'("6,0-9.1/./42"'.7("-+,718(8"(718(/6("4'.4"10-,+42",<"4'("-+,8*64"*/8(+"1/7(241>.41,/"<+,0"4'("6,*/4+C"6,/6(+/(8"
'.7("1/6+(.2(8",7(+.99"1/".B2,9*4("4(+02"./8"'.7("1/6+(.2(8"1/"4(+02",<"0.+E(4"2'.+(J
&'("\]^_`ab`c^d"(718(/6("-+,718(8"BC"4'("6,0-9.1/./42"2',F2"4'.4"4'("7,9*0("./8"4'("-+16(2",<"4'("10-,+4(8"-+,8*64"
*/8(+"1/7(241>.41,/"'.7("'.8D".0,/>",4'(+"6,/2(e*(/6(2D"."/(>.417("10-.64",/"4'("e*./4141(2"2,98D"4'("9(7(9",<"-+16(2"
6'.+>(8"./8"4'("0.+E(4"2'.+("'(98"BC"4'("I/1,/"1/8*24+CD"+(2*941/>"1/"2*B24./41.9".87(+2("(<<(642",/"4'(",7(+.99"-(+<,+0f
./6("./8"4'("(0-9,C0(/4"214*.41,/",<"4'("I/1,/"1/8*24+CJ
;J U1455
R.71/>"8(4(+01/(8D".<4(+"1/<,+01/>"4'("P(0B(+"L4.4(2D"4'.4"4'("6,0-9.1/4"'.2"B((/"9,8>(8"BC",+",/"B('.9<",<"4'("
I/1,/"1/8*24+C"./8"4'.4"4'(+("12"2*<<161(/4"(718(/6("4,"H*241<C"4'("1/141.41,/",<"."-+,6((81/>D"4'("!,001221,/"'(+(BC"
1/141.4(2"./"1/7(241>.41,/"-*+2*./4"4,":+4169(";",<"4'("B.216"=(>*9.41,/J
&'("1/7(241>.41,/"F199"8(4(+01/("F'(4'(+"4'("-+,8*64"*/8(+"1/7(241>.41,/",+1>1/.41/>"1/"4'("6,*/4+C"6,/6(+/(8"12"B(1/>"
8*0-(8"./8"F'(4'(+"4'("8*0-(8"10-,+42"'.7("6.*2(8"1/H*+C"4,"4'("I/1,/"1/8*24+CJ"G<"4'("6,/69*21,/2".+(".<<1+0.417(D"
4'("1/7(241>.41,/"F199"(X.01/("F'(4'(+"4'("10-,2141,/",<"0(.2*+(2"F,*98"/,4"B(".>.1/24"4'("I/1,/"1/4(+(24J
;JJ ghijklmhknoihnpqknlkpkhrstupsitnionlmrvstw
)X-,+41/>"-+,8*6(+2"%",<"4'("-+,8*64"*/8(+"1/7(241>.41,/"<+,0"4'("6,*/4+C"6,/6(+/(8".+("1/714(8"4,"-.+4161-.4("1/"4'("
!,001221,/"1/7(241>.41,/J
%Yx"y"AAD"[email protected]"-J";J
%:/"(X-,+41/>"-+,8*6(+"12"./C"6,0-./C"1/"4'("6,*/4+C"6,/6(+/(8"F'16'"-+,8*6(2"./8"(X-,+42"4'("-+,8*64"*/8(+"1/7(241>.41,/"4,"4'("
I/1,/"0.+E(4D"(14'(+"81+(649C",+"71."."4'1+8"-.+4CD"1/69*81/>"./C",<"142"+(9.4(8"6,0-./1(2"1/7,97(8"1/"4'("-+,8*641,/D"8,0(2416"2.9(2",+"
(X-,+42",<"4'("-+,8*64"*/8(+"1/7(241>.41,/J
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:141325009201412239116. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
1OL2PDL
Q:
R$$-S#)(#$%&!Q)(#!C#
BT12B1BT2O
0121213456789
894
6894
67
!"#$%&!#%!%'(!)*!(#$!+#(%(#,)-!(.%&!-#)%('-#-!(!,#!,%&.(#/
-!!,,#(,!(%#-#!%!%&!!.%%#"%&%&!.%%)%#('%!%.0%&!1#..#'%
%&!!+#(%(#,)-!(.%#*!!.%%!,%#(!.#*!)*!(*'.!!-%.!%&.(#-!....#
(!$!((!,%#.2.314&!."*!-((!,#)%--#(,-!"%&5(%-!26#$%&!*.-7!)%#1
#(,!(%#!*!%&!1#..#%#,!-,!"&!%&!(..!-!..('0,$.#0%#.!!-%.!0
!+#(%(#,)-!(.0#((!(!.!%%!.-%#%&!(*!&$0(!&!(!*'(!8)!.%!,%#9!%&!.!!.9#"%#
%&!1#..#14&!.!(%!.&!%#,#.#"%&20,'.#$%&!,%!#$)*-%##$%&.:#%-!%&!
;<<99=>4=<[email protected])!..#%&!(".!.!-$!,0*'(#,%&!1#..#"%&%&!$#(/
%#(!8)!.%!,5!+%#%&.:#%-!1
#(,!(%##*%$#(%#%,!!.!-!..('$#(%&!.!!-%##$%&!.!#$!+#(%(#,)-!(.0%&!
1#..#".#-#%-%%&!)%&#(%!.#$%&!-#)%('-#-!(!,,'-#%-%'9#"..#-%#.
#$!+#(%(#,)-!(.1
5%!(!.%!,(%!.".&%#.)*%'#%&!((!!%$#(%#(!(,%&!.!!-%##$%&!.!0
!+-),%&!$#(%#(!8)!.%!,*#!0).%,#.#"%&B2,'.#$%&!)*-%##$%&.:#%-!%&!
;<<99=>4=<[email protected])!..#%&!(".!.!-$!,1
$.!.!-!..('0%&!!+#(%(#,)-!(.'*!.!!-%!,*.!,#%&!(!.%(!(!.!%%!#)!#$
!+#(%.%#%&!C#"&-&-(!.#*'*!!.%%!,"%&%&!%!*!159#"!+#(%(#/
,)-!(.0%&!)%&#(%!.#$%&!-#)%('-#-!(!,,..#-%#.#$!+#(%(#,)-!(."*!#%$!,*'%&!
1#..#0%&!)%&#(%!.#$%&!-#)%('-#-!(!,$(#(%!0#$%&!-#!..!!-%!,%#*!%&!
.!1
#(,!(%##*%$#(%#%,!!.!-!..('$#(%.!.%%#"%&(!(,%#!+#(%(#,)-!(.0%&!
1#..#".!,8)!.%#(!.%#%&!!+#(%(#,)-!(..!!-%!,%#*!%&!.!0%#'9#"
..#-%##$!+#(%(#,)-!(.0,%#%&!)%&#(%!.#$%&!-#)%('-#-!(!,1
5!+#(%(#,)-!(..!!-%!,%#*!%&!.!"&!%#.)*%-#!%!,8)!.%#(!"%&D6
,'.$(#%&!,%!#$#%$-%##$%&!.!.!!-%#0)!..#%&!(".!.!-$!,1
E%&#)%(!F),-!%#%&!#..*!-%##$5(%-!2G#$%&!*.-7!)%#0-#!.%&%&!(!!,
%#%&!(#..*!-).#%&!.!*)%(!#%.!!-%!,%#*!%&!.!"*!-#.,!(!,%#*!-##!(/
%2#H.!,-##!(%!+#(%(#,)-!(.31E%&#)%(!F),-!%#!-%#**!#"0%&!%H,)
,)%'%&%'*!!,%##(%.$(##H.!,-##!(%!+#(%(#,)-!(.2"#%!+-!!,%&!
"!&%!,!(!(#$,)!.%*.&!,$#(%&!!+#(%(#,)-!(.%&!.!1
* ,,),)($#(-#!.#%-),!,%&!.!
:#H.!,-##!(%!+#(%(#,)-!(.'(!8)!.%0)(.)%%#5(%-!26D#$%&!*.-7!)%#
%&%%&!1#..#!.%*.&%&!(,,),)(.2,,),)(314&!!+#(%
(#,)-!(.".&%#-,,),)().%(!8)!.%8)!.%#(!,(!%)(%,)'-#/
!%!,"%&D6,'.#$%&!,%!#$#%$-%##$%&!.!.!!-%#0)!..#%&!(".!.!-$!,14&!1#./
.#"!+!"&!%&!(%&!'-*!(%!,,,),)%'--#(,-!"%&5(%-!I0#$%&!*.-
7!)%#1
J#"!!(0!+#(%(#,)-!(.-,,),)(.&#),*!"(!%&%%&!1#..#
'#!%&!!..,!-,!#%%#,!%!(!%&!(,,),)($0$#(.%-!0%&!)*!(#$!+#(%/
(#,)-!(...#(!%&%.)-&,!%!(%#"#),*!),)'*)(,!.#!,"#),(!!%%&!%!'
-#!%##$%&!!.%%#1
2K)(.)%%#5(%-!IL#$%&!*.-7!)%#0'M!(#,6N949N97(.0,(.!.%*.&!,--#(,-!"%&%&!-(/
-).%-!.,!.-(*!,5(%-!2G#$%&!*.-7!)%#"*!,.(!(,!,1
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:141325009201412239116. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
3p12313p2j
d:
i%%(h#'#%&d'#"#
1jq2kC6
012131456789
9
55797
97823
!"#$#%&"#'(')$*#%#!&(#'+(#(#&#)#"(,
"&$)$*#1
-).#%&"#+*'!/#%'!"#$)#)&$"#(*##(#!"&
)$*#.&&$'#+!!$0&1#!!$$#!+!#$#/'!/&'!"#,
$&./)$*/+$(*$!"&$"#($$$$#%#$2$!"*314&$!"*./
(#'((#(.&5(26#%&/$(7*'#1
-##/&1#!!$$##(.&&$!"*$($$+0%$#0#$($!"0'
!"#$0#"$)$(*#&/&%0&/+8'$#!9&!$)$9#.#&1#!!$$#1
4&$"$!'$#$#.&20+$#%&#%"'/(##%&$:#(&;<<
=
>5<[email protected]
A5
50'$$#&.$$"(%0/+"#)*&1#!!$$#.&&%#!#8'$5B--#&$
:#(1
-###/%#!#!$($$+%#&$(##%&$!"#%'!"#$0&1#!!$,
$#!+$#(#(+9#.$$#(#$#%!"#$1
5$"$.$&*#$'/!+#&)%#!#**&$(##%&$!"0B('*
&%#!#8'$/#)0!'$#$#.&32+$#%&"'/(##%&$:#(&;<<
=
>5<9?7
@75A5
50'$$#&.$$"(%1
-%$!"$($$+0&!"#$!+/$(/$#&*$"$))#'!#%$$#%&"#,
'(')$*#&#.&(&($#/+/)$*.&&!)/159#.',
!"#$$$#(#$#%!"#$./#%/+&1#!!$$##%&(#!"$$(#/&
$!"1
-###/%#!#!$($$+%#$)$*#0&1#!!$$#.$8'$#$#&
$!"'!"#$#+9#.$$#(##%!"#$14&$"$!'$$'/!(#!"8'$,
#.&C6+$%#!&#%&#%(##%&$!"$(#0'$$#&.$$"(%1
0131 DEFGHIJEHKLFEKMNHKIHMHEOPQRMPFQKFLKPQSJETKRQIKPQUHVMPWRMPQWKXQPFQKYEFIJGHEV
5!##%Z'+$/$#"#$))()#)$#/Z()B!##%&)#'!#%&
'!"!"#$0&%%(#"($#&#!9&(#$8'!"(#%&#$!"#$#&#
'$+1-##$/$&.&&&#'$+$Z'0#"#'($#%&"#'(')$*,
#)#"("&1#!!$$#)$*#1
-###/%#!#!$($$+%#$)$*#.&*##"#'($&1#!!$$#
.$8'$#$#9#.#"#'($#"$)$#%#"#'($#+9#.$$#(,
##%#"#'($0!+#[
\ ]^_#/`5a
\ ]^_#/`5ab'$(&_!/c
\ ]^_#/`5ad$"e]5
\ b'9'$7#&$+$!fg_!/c
\ 4#7#&_!/c
\ h].-]"5
2i+!"#$##B"#*"#'($(/$!"1-!"#$&#B"#*"#'($&)#%
5B2#&8'$#%#&$B"#*"#'($1-((#(.&5(2jC#%1#!!$$#7*'#dd1
:#3j0jklC(#(*&!"!##%&1#!!'+1'$#!$1#0"$#$$&/!#/#+%[&+
#%%($#(#$#%##&3$/'$$$$m/&+*+(#*$"$/'$$$m(&+!"#+
!"#+m+"$#(+#(+#.$0(##$#&#$0n#!##%&#'$*)#*$#(9#$&$#%/#&#%
&!m##%&!(+#(+(##$&#&m%/#&#%&!(+#(+(##/+&"$#m
*#*&&+(+#(+(##&"$#m#&&+!!/$#%&$!%!+1`$#$$&/!#/
!!/$#%&$!%!+#+%&+$+#%&%##.*#$&"$###&[&'$/.%0"
(&0/#&$$.&&/+.&##&%/##0)*"*(&0)'(#'"&.#(0
)"^^.$#^^.#'*&^^.0)/#&^^.$$^^.iho30C02212p12llC0"121-&$(#B
2"$#3!$+'#*"$#1
34&"#)/+'!"#$!+$#/'$##$"($#%&$)$*##&&&!##%
'!"*1
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:141325009201412239116. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
1OY3^o
g
i554j679465
12g76249969
Kh.3K.Kh3O
01245672829
692969762749
12464
696596976278
8
12682
22
69
9472
19465
124
2654
6965
16
29
12!"#$%&!#!'()!*$%#+)&!,&#&-926
127
2252.
/9969762749464
6965969762796
2460290
2
669
4
12168869-725274
2284-8824
2
964
27
14934445
27
124
6965
16
29
12!"#$%&!#!'()!
*$%#+)&!,&#&-926
1272252-96727
68452
25596949722
42
699472.
4.. 6789:;<7:=>87=?@:=ABB:BBC:D?=8>=EDF8D=FD?:7:B?
G16
122H
2926589I499J742
127222
412-42692842-749
6
/7
2K365
124L2I4
69-4
612
127
1246
696549
289I82472696
29
12969
9
272
.012725672-9697627-867
2749
127727229
4
02464
69-2749
127727229
4
0246
4
69-49727229
4
026982767I494
6947290
2
68452
1282025969
1934465
124
265
4
6965
16
29
12!"#$%&!#!'()!*$%#+)&!,&#&-926
1272252.M96727
647
4
2
9
12902
I4
69-
12727229
4
026982767I494
691402
62869
74
2-
19
124822492-
14
1272
496J2
02952
229
1274
0
249
1276
927902
I4
69.
N47
2
14
8452
1282025969
19
1246022492847602
12168869
1956784
6969
12
9699
272
19465
124
2654
6965
16
29
12!"#$%&!#!'()!*$%#+)&!,&#&-92
6
1272252.01956784
6984276022
12794572256784
67682
9I42
69947272472
12168869.M94942-956784
698
2692
45299
6469
567
254
420292
4
12
8265869.
4.O. P?@:7=Q7F??:D=B<RCFBBF8DB
GJ2
6
127606965
16
2-49
272
247
2472127290
2
68452
127025969-8
956784
6949760267
9I20292.926
1272252-
1956784
694967
9I20292
8
7241
12168869
19465
124
2654
6965
16
29
12!"#$%&!#!'()!*$%#+)&!
,&#&.
4.4. 68BBFRFSF?T=?8=R:=@:A7;=RT=?@:=U8CCFBBF8D=FDV:B?FWA?F8D=B:7VF9:B
/9
272
247
2111402842
1282025969
19
122492252460284722
621247
12168869902
I4
692702./9722
62124716284297
9I491625
12
72469567
12722
.X6712479I69227
499I
6
129
4
4I265
12902
I4
69
12722
8
2
8
2
1934465
124
2654
6965
16
29
12!"#$%&!#!'()!*$%#+)&!,&#&.0127245
27-
4722
6212478
28
2
19
122524922
121688699
68894
69
1
1247
2.
4.Y. ZDB?7<9?F8DB=>87=CA[FDW=Q7F??:D=B<RCFBBF8DB=AD;=B:D;FDW=98C\S:?:;=]<:B?F8DDAF7:B=AD;=9877:B\8D;:D9:
M956784
698
2
6
12168869567
1276265
74225292902
I4
691425722576867I1
.
M9
272
247
2-256728
9I
6
12168869956784
6949^674
411J2
6
1747
6
7I1
-8
722
2527869
6
1267I1
16272H
469I_`4a
12168869
62
129567
84
69494
4567
1276265
1
7422529276229Ib49`a
67602
12956784
6949^674
4
6
9
272
247
2
6
1902
I4
69945678
14
46
128
62H272
1277I1
6525292.
/7
29869-99I
12956784
69722
29
16
2-682
22
699472493677269
29276029
272
247
25671169529
4
724
829
722
2142422cd8
2e`a.
M9
272
247
27609Icd8
2e956784
694727272
65791969269529
48847265
749
6
/7
23f`Ka65
124L2I4
69-112422cX6792
699
272
247
2e.012288472
1625529
2
42
6278
47246942927
499I65
12
49265
12956784
698
29
695292.M5499
272
247
7609I69529
4956784
696296
57914969269529
4884765
9
12722
256784
494
-1956784
6984272I472.
`3a/cd8
2e6829
46829
116927269529
4749
6/7
23f65169L2I4
69`g1a63KK4^Khhf
`ijdO-KK.3K.Khhf-.43a49/7
2Y65
12k0i/I722829
69M82829
4
6965/7
2lM65
12m/003ffO`/9
2n89I
/I722829
a.M
4646829
76
2
2749
6/7
2O65L2I4
69`g1a63hOf^Khh365
12g76249N474829
4965
12169`ijd3O4-3.4.Khh3-.Oa.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:141325009201412239116. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
34"53"3458
%(
9A41923%48391,1
1
8C52:<
01234352368942
35943
1
23629395
55
1591643352539
16
15911368345922413916
342
92
153325
2233382
1
15438
35
5935
223619 4!916
443
5234369
"#5
139
1234352368942
3538435523
49433312
223435988
93233241
5
55
15129
136
1236312$%&'(%(%)0*+*+%%,'%-( 0&&0(0(*-%
%.%(%-&%&/8
53612335
2323
43249230313494*4963122812224963"3"3489"326
2652
3455261322496758944:"86*3
1234352368942
3552
16
92323
4193966435523381391699
639
96643559162356315432922384
63639
9664355
5912
1
1
95
135539
5
3361969
95
5"1312926329
594384
63623
55
1
1
923
2
1234352368942
35
39
113552338
2433522433
3963125423
55
1912343915;
1
92
141355231924323631223531243
4352353943
5234369
".44234435916
1492
11341
14435816313
223
55
1
16
184
1
83529298825
55
1539
1234352368942
3556152231
92
1
15242
15
2
1234352368942
354334436293"
55
19664355444358163131
%48391
55
1
43249230313494*4963
4324923+
31+-4824:<
5484#43352#4553
#%=00>,%2#%=00?
%9
1 *-%0*0(0-, '0([email protected]"3489"3
*-%0*0(0-0(A,[email protected]"3489"3
C" DEFGHEEIJKLMNEF
01953534391
1234352368942435359355246351284
63231335594
1492
1
2
1232
3
2545
1
912
8363523
1352
92
184
5
194
19
16
159
492
341392
3939631
2395
592599
93
1946913
2-42
3592395
392
1"
)343
2
51629291
123435236894295588
369534
5396
1
1492
123
1492
1936
543;
94636916539396392599
93"
091
1234352368942635128349234834923518942
9916
16
159432343439536192599
93
1946913
2-42
3592395
392
123435293355949322928942291
296
8349236"
.9
432
398234
536435815359123633362152
2231183492
184
63629223
123435236
8942552928435312
123435815395433523664352
1911439519332494631414395193
966
2
1952"*3
123435236894256
36
923129223
55
1"
O" PJLKNFQRSTTNHJK
01234352368942
3594335223
1234312
123+394
1
34
12496384336
15"*3+394
1
3492595
91
1234933233123
1234352368942
3591623
55
1
1352
92
1534
35"*3+394
1
3443
35
43352549355223
36
5823543946
1231
6312
9
263125433525432315
12
3
25
9164335252
468942
35233946"*3+394
1
349491
539394
1
291
16
69
123435236
894291636
92323154329223
1234352368942
35/4
25633139433
1334
536"
-4335249394
1
223+394
1
34563963
14
2
191656583
23439515423
43352".4394
151
553583429
1
1223
1
2
9529323
1352
92
123433525235
2236
2
1
5U6952369238
92
12
5(2
3
123VWWXYXZ[\]^_`aZ[\^W\bcd\e_`^fdZa\gaX^a"*343923494335223
39465235
2236
2
1583
6396
13553223
55
1
1
251
92
1
2238942
35"
*3+394
1
34
9584
6388421
2
3549394
1
1
18942
352293893
69
6
34312
35238435312369164322994312534361
553583429
1
1912342
15268
1
164959
1916,1
1
1234352"&9394
169594329389392239235292233162342
33
1236
554384
5
19
16
15"
.44234
1492
191612926329
5
1234352368942
35915223+394
1
34/53893510
*4963/535
2312281223"3489"32249632249638
9162129252394
1
342
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:141325009201412239116. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
LM)/NMP
K2
R--"S#'-K#'&U
OP1/O1OP/M
01 23456785
455
!""#$$%&#'#('")*+,-!".#/01-$-
&#!"-2"344565789:;<=>789;[email protected]<=;CA7>9D>5;>1E""'$"('"F*/,-!"
.#%&'1#'1G!1&$'1-'1&#!"-2"
344565789:;<=>789;[email protected]<=;CA7>9D>5;>1
+1 HI
35
J5I
86
(G&'$""$!'$""'$".#*KL,2M0NOPP/-
K#'&Q'1$-L#"&'"-$$#''/$&'"-&'$
!GL11#G#$!$$-'11-#"$*,1
*/,RST0%/O1/1OPP/%&1/1
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:141325009201412239116. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
678968679
9
9
011235
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:141325009201412239116. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
0234526
78
9
7
646642
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:141325009201412239116. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
678968679
9
!
0112355
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:141325009201412239116. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
0234522
67
899
96
442
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:141325009201412239116. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

AB/ Hindistan Menşeli Ürüne Anti Damping Soruşturması HK