ДОМАЋИ И ИНОСТРАНИ
ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Београд, март 2012.
ДОМАЋИ И ИНОСТРАНИ ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
1.
Домаћи извори финансирања/програми подршке
1.1 Државна помоћ - средства из буџета Р. Србије (фондови, агенције, кредитне линије и
подстицајна средства Министарства Р. Србије и Владиних Агенција...)
1.2 Кредитирање МСП, предузетништва и др.
1.3 Остали домаћи видови подршке
2.
Инострани извори финансирања/програми подршке
2.1 Кредитне линије међународних финансијских институција
2.2 Фондови и Програми ЕУ
2.3 Донаторски програми/пројекти
2.4 Фондације
2.5 Остали инострани видови подршке (други међународни фондови и програми,
инвеститори...)
3.
Пројекти финансирани из ЕУ и донаторских извора финансирања
Примери успешне пројектне праксе
1.
ДОМАЋИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА/ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ
1.1 ДРЖАВНА ПОМОЋ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Р. СРБИЈЕ
ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
www.fondzarazvoj.gov.rs
Кредити за подстицање равномерног регионалног развоја за правна лица и предузетнике
- Кредити за подстицај и развој предузећа и предузетништва у неразвијеним општинама
- Кредити за улагање у радно интензивне гране прерађивачке индустрије у недовољно
развијеним општинама
Кредити за почетнике – „Start up“ кредити за правна лица и предузетнике
Кредити за правна лица
- Краткорочни кредити за правна лица
- Инвестициони кредити за правна лица
- Кредити за трајна обртна средства за правна лица
Кредити за предузетнике
Кредити за старе уметничке занате
Кредити за женско предузетништво
Гаранције за правна лица и предузетнике
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ (НЗС)
www.nsz.gov.rs
Субвенције за самозапошљавање за незапослена лица
Субвенције за отварање нових радних места
Програми оспособљавања
Програм стручне праксе
Програм стицања практичних знања
Ослобађање послодаваца од плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање
Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом
Јавни радови
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА (МЕРР)
www.merr.gov.rs
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ (НАРР)
www.narr.gov.rs
Подршкa МСП која имају тенденцију брзог раста – Газеле
Подршка МСП, предузетницима и задругама за јачање иновативности
Подршкa развоју иновативних кластера
Мерa за суфинансирање иницијатива јединица локалне самоуправе за припрему и спровођење
пројеката на локалном и регионалном нивоу
Министарство економије и регионалног развоја, Сектор за туризам
Програм за доделу субвенција и дотација за пројекте развоја туризма
1
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ (НАРР)
www.narr.gov.rs
Програм подршке развоју конкурентности МСПП
Програм подршке удружењима предузетника
ВИДОВИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ЗА ИЗВОЗНИКЕ
Подршка Агенције за осигурање и финансирање извоза
Подршка Фонда за развој
Подршка УСАИД-а
Подршка Народне банке Србије
АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНА УЛАГАЊА И ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА (СИЕПА)
www.siepa.gov.rs
Бесповратна финансијска средства за финансирање извоза
Програм подстицања конкурентности и интернационализације српске привреде
Финансијска подршка за инвеститоре у Србији - Програм привлачења инвестиција
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (АОФИ)
www.aofi.rs
Осигурање извоза
Факторинг
Кредитирање
Издавање гаранција
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ (МПТШВ)
www.mpt.gov.rs
Конкурси и јавни позиви
Управа за аграрна плаћања
- Уредбе
Структурни подстцаји:
- Мере руралног развоја
- Мере побољшања заштите и квалитета пољопривредног земљишта
- Мере институционалне подршке
Субвенционисани кредити и осигурање
Уредбa о подстицању пољопривредне производње путем кредитне подршке кроз субвенционисање
дела каматне стопе у 2011. г.
Управа за пољопривредно земљиште
2
1.2 КРЕДИТИРАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕДУЗЕТНИКА И ДР.
Понуда кредита преко пословних банака
Велики број пословних банака кредитира МСП и предузетнике. У понуди су: девизни и динарски
кредити за привреду, дугорочни и краткорочни кредити, кредити за мала и средња предузећа, кредити
за микро предузећа, кредити за предузетнике, кредити за велика предузећа, субвеционисани кредити
за привреду и др.
Програм субвенционисаних кредита за 2011. годину
Влада Републике Србије је усвојила Програм мера за ублажавање негативних ефеката светске
економске кризе у Сбији за 2011. г. у циљу остваривања благог привредног раста привреде, очувања
запослености и стимулисања извоза и домаће тражње:
Кредити за инвестиције; кредити за одржавање ликвидности и финансирање трајних обртних
средстава и за извозне послове; потрошачки кредити и кредити за правна лица, односно
финансијски лизинг, за набавку одређених трајних потрошних добара и услуга
Списак банака и лизинг кућа које су се укључиле у програм кредитирања привреде и грађана
Р.бр. Банка
web-site
1.
Агробанка
1
а.д. Београд
www.agrobanka.rs
2.
Агроиндустријско комерцијална банка AIK банка а.д. Ниш
www.aikbanka.rs
3.
Alpha банка а.д. Београд
www.alphabankserbia.com
4.
Банка Intesa а.д. Београд
www.bancaintesabeograd.com
5.
Банка Поштанска штедионица а.д. Београд
www.posted.co.rs
6.
Credit Agricole банка Србија а.д. Нови Сад
www.creditagricole.rs
7.
Credy банка а.д. Крагујевац
www.credybanka.com
8.
Чачанска банка а.д. Чачак
www.cacanskabanka.co.rs
9.
Erste банка а.д. Нови Сад
www.erstebank.rs
10.
Eurobank EFG а.д. Београд
www.eurobankefg.rs
11.
Findomestic банка а.д. Београд
www.findomestic.rs
12.
Hypo Alpe-Adria банка а.д. Београд
www.hypo-alpe-adria.rs
13.
JUBMES банка а.д. Београд
www.jubmes.rs
14.
KBC банка а.д. Београд
www.kbcbanka.rs
15.
Комерцијална банка а.д. Београд
www.kombank.com
16.
Marfin банка а.д Београд
www.marfinbank.rs
17.
NLB банка а.д. Београд
www.nlb.rs
18.
Opportunity банка а.д. Нови Сад
www.obs.rs
19.
OTP банка Србија а.д. Нови Сад
www.otpbanka.rs
20.
Piraeus банка а.д. Београд
www.piraeusbank.rs
21.
Привредна банка Београд а.д. Београд
www.pbb-banka.com
22.
Procredit банка а.д. Београд
www.procreditbank.rs
23.
Raiffeisen банка а.д. Београд
www.raiffeisenbank.rs
24.
Societe Generale банка Србија а.д. Београд
www.societegenerale.rs
25.
Српска банка а.д. Београд
www.srpskabanka.rs
26.
UniCredit банка Србија а.д. Београд
www.unicreditbank.rs
27.
Univerzal банка а.д. Београд
www.ubbad.rs
28.
Војвођанска банка а.д. Нови Сад
www.voban.co.rs
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Volksbank а.д. Нови Сад
www.volksbank.rs
www.zastavaistrabenzlizing.rs
www.sogelease.rs
www.piraeusleasing.rs
www.vbleasing.rs/vbleasing_rs
Застава Istrabenz Лизинг Београd
Sogelease Srbija Soželiz д.о.о. Београд
Piraeus лизинг д.о.о. Београд
VB лизинг д.о.о. Београд
EFG лизинг д.о.о. Београд
3
2.
ИНОСТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА/ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ
2.1 КРЕДИТНЕ ЛИНИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА
Кредити из међународних извора финансирања - за финансирање МСП и локалних самоуправа
преко Народне банке Србије као агента Републике Србије
Кредитне линије међународних финансијских институција
EAR
Кредитна линија Европске агенције за
реконструкцију – Брисел
Фонд револвинг кредити
www.nbs.rs
EBRD
Кредитна линија Европске банке за обнову и развој
www.bancaintesa.rs
www.ebrd.com
EIB
Кредитна линија Европске инвестиционе банке
ЕИБ Апекс кредитна линија за МСП и предузећа
средње тржишне капитализације
www.nbs.rs
EFSE
Кредитна линија Европског фонда за југоисточну
Европу
www.efse.lu
www.kombank.com
Кредитна линија
Владе Р. Италије
Кредитна линија Владе Републике Италије
www.nbs.rs
KfW
Кредитна линија Немачке банке за обнову
Франкфурт
www.kombank.com
Донација
Краљевине
Данске
НЛБ банка
Донација Краљевине Данске за финансирање МСП
и предузетника нишавског региона
(Програм ЛЕДИБ)
Преко: НЛБ банке
www.nbs.rs
www.nlb.rs
Остале кредитне линије
Кредитна линија Drezdner bank A.G.
Кредитна линија Bankgesellschaft Berlin A.G.
Кредитна линија Banca Agricola Mantovana, Italija
Кредитна линија Banca Antoniana popolare Veneta, Trieste
Кредитна линија Bank Austria, Bayerische Hypo Und Vereinsbank
Кредитна линија The Hungarian Export - Import Bank LTD, Budimpešta
Кредитна линија Хрватске банке за обнову и развитак
Кредитна линија Привредне банке Загреб
4
2.2 ЕУ ФОНДОВИ И ПРОГРАМИ
Приступ фондовима и програмима Европске Уније
web-site
Европска комисија - Приступ фондовима и програмима Европске
уније, информације о пројектима
http://ec.europa.eu/europeaid/in
dex_en.htm
ЕУРope Aid - Канцеларија за сарадњу ЕУРopeAid је Генерални
директорат (ГД) Европске комисије који обезбеђује развојну помоћ
широм света.
Главна мисија је да се искористе инструменти спољне помоћи
Европске комисије у сарадњи с њеним партнерима.
Делегација Европске Уније у Републици Србији
www.europa.rs/kakoDoFondov
a/otvoreno.html
- Приступ фондовима и програмима Европске уније
- Пројекти - отворени јавни позиви, додељени уговори, затворени,
административни тендери
Средства за реализацију програма и пројеката, у зависности од јавног позива, могу бити намењена
представницима приватног и јавног сектора (владиним организацијама, локалној самоуправи,
коморама, удружењима, образовним институцијама, институтима, МСП, предузетницима,
појединцима и др.).
Програми подршке ЕУ, Период 2007 - 2013
ЕУР
web-site
IPA „Instrument for Pre-Accession Assistance“
Инструмент за претприступну помоћ
ИПА компоненте:
1. Помоћ у процесу транзиције и изградње
институција
2. Прекогранична сарадња
3. Регионални развој
4. Развој људских ресурса
5. Рурални развој
Компоненте 1. и 2. намењене су земљама
потенцијалним кандидатима, компоненте од 1. до 5
намењене су земљама кандидатима
11,468
милијарди
http://ec.europa.eu/enlargement/
how-does-it-work/financialassistance/instrument-preaccession_en.htm
SEE „South East ЕУРope Transnational Cooperation
Programme“ - Програм транснационалне сарадње
„Простор JIE“
Примарни сектори сарадње:
Фасилитација иновативности и предузетништва
Заштита и побољшање животне околине
Побољшање приступачности
Развој транснационалних синергија за подручја
одрживог развоја
Техничка помоћ за подршку имплементацију и
изградњу капацитета
206
милиона
кроз
ERDF и
245 мил.
из национ.
Јавног Ф.
http://www.southeasteurope.net/en/
CIP „Competitiveness and Innovation Framework
Programme“
Оквирни програм за конкурентност и
иновативност
Програм за предузетништво и иновативност – EIP
Програм за подршку политици ИЦТ - ICT- PSP
Програм Интелигентна енергија за Европу – IEE
(МСП у Србији могу да конкуришу)
3,6
милијарди
http://ec.europa.eu/cip/index_en.
htm
www.cip-srbija.rs
5
FP7 „The Seventh Framework Programme for
Research and Technological Development“
Седми оквирни програм за истраживање и
развој
I Сарадња – Cooperation – Collaborative Research
(32 милијарде, 413 милиона ЕУР)
II Идеје – Ideas (7 милијарди, 510 милиона ЕУР)
III Људски ресурси – People 4 милијарде, 750
милиона ЕУР)
IV Капацитети – Capacities (4 милијарде, 97
милиона ЕУР)
(МСП у Србији могу да конкуришу)
50,5
милијарди
LIFE+
Финансијски инструмент за животну средину
Циљ: пружање подршке имплементацији,
унапређењу и развоју политике и законодавства
Заједнице у области животне средине. Компоненте:
LIFE+ Природа и биодиверзитет
LIFE+ Политика и управ. животном средином
LIFE+ IT
2.143
милиона
http://ec.europa.eu/environment/li
fe/funding/lifeplus.htm
Marko Polo II
Марко Поло II
450
милиона
http://ec.europa.eu/transport/mar
copolo/index_en.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/home
_en.html
http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.
php?page=282
ЕУРEKA
Еурека - Европски оријентисана мрежа за
истраживање и развој
http://www.eurekanetwork.org/
http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.
php?page=283
Lifelong Learning
„Integrated Action Programme in Lifelong Learning“
Интегрисани програми за доживотно учење
Comenius - програм за опште образовање,
активности у школама укључујући и средње школе
Erasmus - образовне активности и обуке на нивоу
високог образовања
Leonardo da Vinci - средње стручно образовањe
Grundtvig - образовањe одраслих, доживотно обр.
7 билиона
http://ec.europa.eu/education/lifel
ong-learningprogramme/doc78_en.htm
Erasmus for Young Entrepreneurs
Ерасмус за младе предузетнике
4,3
милиона
http://www.erasmusentrepreneurs.eu/index.php
TEMPUS
Модернизација високог образовања
http://ec.europa.eu/education/pro
grammes/tempus/index_en.html
http://www.tempus.ac.rs/
Progress
Програм Заједнице за запошљавање и
солидарност
743,25
милиона
http://ec.europa.eu/social/main.js
p?langId=en&catId=327
Culture 2007-2013
Култура 2007-2013
400
милиона
http://ec.europa.eu/culture/ourprogrammes-andactions/doc411_en.htm
Media 2007-2013
Медији 2007-2013
755
милиона
http://ec.europa.eu/culture/media
/index_en.htm
Youth in Action
Омладина у акцији
885
милиона
http://20072013.eu/by_scope_youth.php
Citizenship Programme
Европа за грађане
215
милиона
http://eacea.ec.europa.eu/citizen
ship/programme/about_citizenshi
p_en.php
6
2.3 ДОНАТОРСКА ПОДРШКА
Програм донација
Донације и хуманитарна помоћ из иностранства примају се на основу Закона о донацијама и
хуманитарној помоћи који је усвојен у септембру 2001. године (“Сл. лист СРЈ“ бр.53/2001). Према
овом закону примаоци донација могу бити државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна
предузећа, јавне установе, друге организације и заједнице које не остварују добит, као и
домаће и стране хуманитарне организације.
Донације и хуманитарна помоћ могу бити у роби, услугама, новцу, хартијама од вредности,
имовинским и другим правима. (Извор: НБС)
Активности на планирању, обезбеђивању и коришћењу донација и хуманитарне помоћи из
иностранства координира Министарство финансија Владе Републике Србије. Значајна подршка МСП
и предузетништву реализује се и кроз програме и пројекте на локалном нивоу и пројекте финансиране
од стране донатора.
Преглед међународне помоћи - Процена реализације међународне помоћи РС по ОЕЦД
секторима и годинама - преузети документ
Процена реализације међународне помоћи РС по развојним партнерима и годинама - преузети
документ
Развојни партнери - Донаторску заједницу у Р. Србији чини преко 30 билатералних и
мултилатералних донатора.
Од 2000. г., развојни партнери пружају значајну финансијску подршку Р. Србији у реализацији
започетих структурних реформи на путу ка ЕУ интеграцијама, смањењу сиромаштва и ефикаснијем
остваривању других Миленијумских развојних циљева (MDGs).
ДОНАЦИЈЕ – Профили донатора
Донатор Развојни
партнер
Развојне/имплементационе
агенције
Врсте фондова/финансијски инструменти и
модалитети помоћи
Аустрија
Аустријска развојна Агенција
(Аustrian Development Agency ADA), агенција Министарства
спољних послова Аустрије
Развојна сарадња се одвија у облику техничке
или финансијске сарадње, хуманитарне помоћи,
односно помоћи у кризним ситуацијама.
Сарадња се одвија на билатералној основи, или
у сарадњи са другим билатералним донаторима
и/или мултилатералним организацијама.
Швајцарска
Конфедера
ција
Швајцарска Влада - две
институције надлежне за
развојну помоћ:
- Швајцарска развојна агенција
при швајцарском
Министарству спољних
послова
- Секретаријат за економску
сарадњу, швајцарског
Министарства економије
надлежан за развојне
пројекте који су искључиво
инфраструктурног карактера
Р. Србији су на располагању разне врсте
развојне помоћи (техничка помоћ, помоћ у
инфраструктури, набавка опреме).
До сада је Швајцарска учествовала у повољним
кредитним аранжманима, учешће у кредитима
међународних финансијских институција и
кредитних линија за МСП.
Република
Италија
UNDP/UNOPS; UN-HABITAT;
OIM; ILO; UNIDO; UNHCR; CFI
Меки кредити, донације-техничка помоћ кроз
међународне организације, НВО и
децентрализовану сарадњу
Савезна
Р. Немачка
Кредитна банка за обнову KfW,
GIZ
Донације (укључујући техничку помоћ) и меки
кредити
7
Краљевина
Холандија
ЕВД - Агенција за међународно
пословање и сарадњу
www.cross-agency.nl
www.helpserbia.org.rs/srp/pr_30.php
Г2Г.НЛ програм
МАТРА обуке за европску сарадњу (MTEC MATRA Training for Еuropean Co-operation)
HELP Подршка локалном одрживом развоју у
јужној Србији
Велико
Војводство
Луксембург
Луксембуршка развојна
агенција
(LUX - Development Agency)
Бесповратна средства која укључујe техничку
помоћ и инфраструктурне радове (изградња и
реконструкција)
Краљевина
Норвешка
Програм билатералне помоћи Р. Србији
Краљевина
Шведска
Шведска агенција за
међународни развој (SIDA)
Пројекти/програми развојне сарадње
Краљевина
Данска
DANIDA (the Danish
International Development
Assistance) у саставу данског
Министарства спољних
послова и администрира
данску ОДА
Влада Р. Србије, Влада Краљевине Данске и
НБС потписале су 24.октобра 2008. г.
Финансијски споразум вредан 2 милиона ЕУР, за
реализацију подкомпоненте 2.3 програма ЛЕДИБ
– Бољи приступ повољним кредитима, које ће
МСП Нишавског округа која послују у области
текстилне индустрије и грађевинарству користити
преко банака.
Чешка
Република
Чешка развојна агенција
Из чешке развојне помоћи Р. Србији ће у периоду
2011-2013. г. бити на располагању помоћ од око
3 милиона ЕУР
Словачка
Република
Словачка Агенција за
међународну развојну сарадњу
– САМРС Агенција је основана
као организациони део
Министарства спољних
послова Словачке Р.
Братислава-Београд Фонд–ББФ,
до завршетка започетих пројеката.
Овај фонд замењује се новим фондом, којим
управља САМРС. Финансијска средства за нови
фонд чине део државног буџета и њима управља
САМРС.
UNDP
www.undp.org.rs
Програми и техничка помоћ
Програм Уједињених нација за развој
Уницеф
Ресорна министарства (Мин.
здравља, Мин. просвете и
спорта, Мин. рада и социјалне
политике, Мин. правде, Мин
унутрашњих послова, итд.),
НВО, државни институти, итд.
Фондова УНИЦЕФ:
1. Сопствена средства из седишта УНИЦЕФ-а у
Њујорку; 2. Донаторска средства која се дају
директно за имплементацију програма у земљи.
Врсте помоћи: финансијска помоћ; техничка
помоћ; снабдевање
Република
Кореја
Развојна помоћ земљама у
развоју преко Корејске агенције
за међународну сарадњу
1. Обука државних службеника у Р. Кореји;
2. Техничка помоћ корејских експерата који
долазе у Р. Србију;
3. Набавка опреме; 4. Пројектна сарадња
Јапан
Japan International Cooperation
Agency (JICA)
обезбеђиваће техничку
сарадњу, концесионалне
зајмове - зајмови из званичне
развојне помоћи Јапана, као и
директне грантове.
- Јапанска организација за
спољну трговину
Бесповратна помоћ - финансирање дефинисаних
приоритетних пројеката
(изградња/реконструкција објекта или набавка
опреме)
1. Техничка помоћ (долазак јапанских експерата,
набавка опреме)
2. Бесповратна помоћ у области културе за
набавку опреме или реконструкција објеката у
пољу примарног здравства и просвете
3. Обртни фонд створен током пројекта NonProject Grant Aid из 2001. г. за финансирање
приоритетних пројеката Владе Р. Србије који
доприносе економском развоју земље
4. Концесионални (јен) кредити
Извор: Влада Р. Србије Канцеларија за европске интергације
8
Донатор
Развојне/имплементационе
агенције
Врсте фондова/финансијски инструменти и
модалитети помоћи
САД
USAID Америчка агенција за
међународни развој
USAID Програми у Србији
Програми намењени подстицању економског
развоја Србије:
Агробизнис пројекат
Пројекат за развој конкурентности
Пројекат за унапређење пословања
Opportunity банка у Србији
Програм за планирање и реаговање у кризним
ситуацијама и јачање економске сигурности
Инвестициони фонд за МСП
Програми намењени јачању демократије и
управе
Иницијатива за унапређење грађанског
друштва
Програм подршке медијима
ОЕБС Промовисање доброг управљања
Програм подршке политичким процесима
Програм расподеле власти
Српско-америчка женска лидерска мрежа
корисници: привреда
http://serbia.usaid.gov/programiusaid-a.132.html
www.agrobiznis.net/serbian/31/nab
avke/
http://iscserbia.org/news/news/artic
le/Announcement_IF_RFA_2011.p
hp
Програм Кредитних Гаранција
УСАИД сарађује са приватним сектором у
тржиштима у развоју ради повећања
инвестиције у локалне развојне активности
2.4 ФОНДОВИ – ФОНДАЦИЈЕ
Фондови – фондације (иностране и домаће)
Европски
Фонд за
Балкан
Приближавање Западног Балкана
Европској Унији кроз доделу грантова и
радне програме
www.balkanfund.org
Балкански
фонд за
демократију
Повезивање грађана са државном
управом; Регионална сарадња
www.gmfus.org/balkantrust
BCIF
Балкански
фонд за
локалне
иницијативе
Програми:
Активне заједнице, Центрифуга, Ми смо у
програму, Јавни простори, Јавно
заступање, Социјална транзиција
www.bcif.org
Фонд за
микро развој
Програми: Кредитни програм
Програм нефинансијских услуга (стручно
оспособљавање)
www.mdf.org.rs
Фонд за
отворено
друштво –
Србија,
Београд
Програм Јавно здравље, Програм за
младе, Програм општег образовања
Инклузивне образовне политике
Конкурс за најинклузивнију школу
Ромски програм
www.fosserbia.org
Фонд за
заштиту жив.
средине
Додела средстава Фонда за заштиту
животне средине путем зајма
www.sepf.gov.rs
9
3.
ПРОЈЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ ЕУ И ДОНАТОРСКИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА
ПРИМЕРИ УСПЕШНЕ ПРОЈЕКТНЕ ПРАКСЕ
„ЕЕН“ Европска мрежа предузетништва
Извор финансирања: „CIP“ Програм Европске Комисије
Партнери: Национална агенција за регионални разво (НАРР), Универзитет у Београду, Институт
Михаило Пупин, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Нишу, Агенција за страња улагања и
промоцију извоза (СИЕПА), Привредна комора Србије
Ук. вредност пројекта: 865.512 ЕУР; Период имплементације: 01/01/2011-31/12/2012
www.een-srbija.rs
„СЕЦЕП“ Пројекат за развој конкурентности и промоцију извоза
Извор финансирања: ЕУ криз ИПА 07
Партнери: Министартство економије и економског развоја, НАРР, СИЕПА, Привредна комора Србије и
Кабинет потпредседника за европске интеграције
Ук. вредност пројекта: 3.500.000 ЕУР; Период имплементације: 01/06/2009–01/01/2012
www.secep.rs
„ИЦИП“ Унапређење иновативности и конкурентности малих и средњих предузећа
Извор финансирања: Европска унија кроз ИПА фондове,
Партнери: Министарство економије и регионалног развоја и Национална агенција за регионални
развој
Ук. вредност пројекта: 3.000.000 ЕУР
www.icip-serbia.org
"SME Week 2012" Европска недеља малих и средњих предузећа 2012
Извор финансирања: „CIP“ Програм Европске Комисије
Партнери: Министарство економије и регионалног развоја, Привредна комора Србије
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/
“WENS” Европска мрежа амбасадора женског предузетништва у Србији
Извор финансирања: „CIP“ Програм Европске Комисије
Партнери: Национална агенција за регионални развој, Привредна комора Србије, Удружење
пословних жена Србије, Агенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА)
Ук. вредност пројекта: 84.482 ЕУР; Период имплементације: 01/12/2010-01/12/2012
http://narr.gov.rs/index.php/WENS/
„RISEE“ Мрежа Италија - Југоисточна Европа
Извор финансирања: Италијански Закон бр. 84/01
Партнери: ПРОМОС Специјална агенција ПК Милана за интернационализацију пословања,
FORMAPER Специјална агенција ПК Милана за обуку и пословне услуге, AICE Италијанско
Министарство за спољну трговину, ASSOLOMBARDA, METROPOLI, ARIES Специјална агенција ПК
Трста, ПК Ђенова, ПК Палермо, Албанска Агенција за привреду и инвестиције АИДА, ПК Тиране,
Агенција за промоцију страних инвестиција у БиХ FIPA, Агенција за промоцију трговине и инвестиција
CROINVEST, ПК Хрватске, Агенција за страна улагања Р. Македоније InvestMakedonia, ПК
Македоније, Агенција за промоцију инвестиција Црне Горе MIPA, ПК Црне Горе, Агенција за страна
улагања и промоцију инвестиција SIEPA, Привредна комора Србије
Ук. вредност пројекта 335.494 ЕУР; Период имплементације 01/01/2012-30/06/2013
"W-tech" Центар за трансфер технологија и иновације за заваривање, науку о материјалима и
примену инжењерѕког софтвера
Извор финансирања: ИПА програм Регионални друштвено-економски развојни програм2(РСЕДП 2)
Партнери: Институт Гоша, д.о.о. Србија, Привредна комора Србије, РРА Браничево-Подунавље,
Универзитет у Београду (Технолошко-металуршки факултет, Институт Винча, Рударско-геолошки,
Машински факултет), Технолошки факултет Ser-Trendelag, Универзитет Колеџ Trondheim из
Норвешке и Институт за заваривање Словачка
Ук. вредност пројекта: 755.576 ЕУР; Период имплементације: 01/02/2011-01/02/2013
http://w-tech.rs
10
"PACE" Партнери на пољу усклађености са правним тековинама ЕУ и енергет. ефикасности
Извор финансирања: ЕУ кроз ИПА Социо–економски програм партнерства
Партнери: Асоцијација Европских комора Еurchambres, Албанска ПК, Спољнотрговинска комора БиХ,
Хрватска господарска комора за привреду, ПК Македоније, ПК Црне Горе, Привредна комора Србије,
Удружење словеначког и пословног истраживања, Вока ПК Antverpen-Vasland, Вока Kamer van
Koophandel, Лимбург, ПК Marsej-Provans, Virtschaftskammer Osterreich
Ук. вредност пројекта: 625.000 ЕУР; Период имплементације: 01/02/2011-01/08/2012
www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=218
“TexWeb” Networking and Capacity Building for Textile and Clothing Industry Associations in the
Western Balkan Countries
Извор финансирања: ЕУ кроз ИПА Социо–економски програм партнерства
Партнери: Европска асоцијација произвођача текстила и готових одевних предмета Euratex, Брисел,
Привредна комора Србије, Удруга произвођача текстила Хрватске, Федерација за текстил Турске,
Агенција за промоцију извоза Бугарске, ПК БиХ, ПК Албаније, Кластер текстила Македоније
Ук. вредност пројекта: 1.040.000 ЕУР; Период имплементације: 20/12/2010-20/12/2012
www.tex-web.eu
„CONCUR“ Преквалификација за незапослена лица са завршеним факултетом у Србији
Извор финансирања: TEMPUS Програм Европске Комисије
Партнери: Универзитет у Новом Саду, у Београду, Крагујевцу и Нишу, Национална служба за
запошљавање, Национални савет за високо образовање, Привредна комора Србије, Универзитет у
Ексетеру, Велика Британија, Вагенинген универзитет, Холандија, Универзитет у Љубљани,
Словенија, Галвеј-Мејо универзитет за технологију, Ирска, Универзитет Debrecen, Мађарска
Ук. вредност пројекта: 701.000 ЕУР; Период имплементације:01/02/2009-01/02/2012
www.concur.uns.ac.rs
Најбоља технолошка иновација
Партнери: Министарство науке и технолошког развоја, Факултет техничких наука Нови Сад,
Привредна комора Србије, РТС
Период имплементације: 01/01/2005–01/01/2012 (годишње) www.inovacija.org
Пројекти Града Лесковац www.gradleskovac.org
“Нова текстилна коалиција"
Извор финансирања: ИПА Регионални друштвено-економски развојни програм 2 (РСЕДП 2);
Партнери: Ресурс центар Лесковац, Национална служба за запошљавање и град Лесковац; Ук.
вредност пројекта: 170.805 ЕУР; Период имплементације: 01/01/2011-01/01/2013
“Оснивање технолошког парка и парка за прераду хране“
Извор финансирања: ИПА Регионални друштвено-економски развојни програм 2 (РСЕДП 2);
Партнери: Град Лесковац, Технолошки факултет у Лесковцу; Ук. вредност пројекта: 880.247 ЕУР;
Период имплементације: 01/01/2011-01/01/2013
Пројекти Регионалне привредне коморе Лесковац www.rpkle.rs
„Стручне вештине које обезбеђују и дају безбедне прехрамбене производе, заштиту
потрошача и компетитивност Западног Балкана (HACCP школа изврсности)“; финансира
Европска комисија; Партнери: Словеначки институт за квалитет и метрологију, Љубљана,
Словенија, Институт за апликативну биотехнологију, Мурска Собота, Словенија, Институт за
истраживање хране, Братислава, Словачка, E.R.F.C. (Европски регионални оквир за сарадњу)
Грчка, РПК Лесковац, Humanopolis Фондација за едукацију и развој, Македонија, ПК Сарајевског
кантона, БиХ; Ук. вредност пројекта: 471.428 ЕУР; Трајање пројекта: 24 месеци
Прекограничне активности на подизању стандарда менаџмента за предузећа – добра пракса
за развој привреде; Партнери: Удружење Хоризонти, Бугарска, РПК Лесковац, ПК Ћустендила,
Бугарска; Ук. вредност пројекта: 199.999 ЕУР; Трајање пројекта: 12 месеци
ВЕЛПРО Програм за професионалну on-line обуку упошљеника у прекограничним регијама;
Партнери: ПК Перник, РПК Лесковац; Ук. вредност пројекта: 85,920 ЕУР; Трајање пројекта:12
месеци
"Суседне пословне организације и предузећа - Јачање капацитета и заједничког раста“;
прекограничнa сарадњa Бугарска-Србија; Партнери: ПК Видин Вратса и Бугарска, РПК Зајечар,
РПК Лесковац; Период имплементације: 28/10/2009-27/10/2010
"Сертификација и заштита традиционалног пољопривредног производа са препознатљивим
именом географског порекла "Лесковачки ајвар"; Партнери: ПК Сијена, Icaro компанија,
Kualivita Фондација, Унија пољопривредних задруга Јабланичког округа, РПК Лесковац; Период
имплементације: 03/2008-10/2009
11
Пројекти Регионалне привредне коморе Ниш www.rpknis.rs
NOWESES - Нове могућности за предузетнице у југоисточној Србији
CWE - Центри за женско предузетништво
EMBRACE II - Побољшање социо-економског развоја у неразвијеним подручјима
BIC - Центри за пословну подршку – пречица до прекограничне сарадње
Young2Young – Млади Младима
Operacionalizacija - Операционализација Центра Теодора
Пројекти града Ниша које је финансирала ЕУ www.kep.ni.rs
Програм: ИПА Програм прекограничне сарадње Србије и Бугарске 2007-2013
Пројекат: Развој одрживог управљања и коришћења шума
Пројекат (односно, програм): Програм подршке општинама IPA 2007 - Добра управа, планирање и
пружање услуга
Пројекат: Подршка избеглим и интерно расељеним лицима и Србији
Програм: СЕЕНЕТ
Пројекат: Јачање капацитета града Ниша за амбијентални туризам
Програм: Exchange 3, Пројекат: Оснивање центра за одрживи развој пројеката,пројектовање и
спровођење пројеката према стандардима Европсе уније
Програм: Exchange 3, Пројекат: Побољшање градских услуга и капацитета управљања у Нишу
„SIRP“ Програм у Нишу У периоду од 2005. до 2008. г. UN-HABITAT је спровео SIRP Програм у
Нишу. Влада Р. Италије финансирала је Програм, а планирано је да настави финансирање кроз
нови SILD програм - Становање и Интегрални локални развој. Као и претходни, и овај програм би
се спроводио у Нишу. Циљ програма је развијање капацитета локалне управе у области социјалног
становања и интегралног територијалног приступа урбаном и локалном развоју.
„HELP“ Програм се заснива на економској и едукативној подршци локалном развоју у јужној Србији
са главним циљем повећања запослености младих. Донатори програма су Амбасада Краљевине
Холандије у Београду, Немачка Влада преко Пакта за стабилност југоисточне Европе, градови Ниш
и Врање, општине Бујановац, Гаџин Хан, Пирот и Прешево. Општи циљ програма је допринос
одрживом развоју у Србији са посебним освртом на оснаживање локалних економских структура у
циљним општинама. Канцеларије HELP-а у Бујановцу и Нишу, у оквиру пројекта "Подршка
локалном одрживом развоју у јужној Србији" завршиле су информативну кампању која се односила
на могућности добијања start-up кредита за почетнике у бизнису. Укупна вредност пројекта: 350.000
ЕУР.
„LEDIB“ Програм Донација Владе Данске. Програм локалног економског развоја на Балкану
(ЛЕДИБ) је петогодишњи програм за подршку локалном економском развоју са фокусом на развој
сектора МСП. У складу са стратегијом Данског програма суседства, ЛЕДИБ обухвата Нишавски
округ у Србији и у складу је са Стратегијом за смањење сиромаштва Србије. Развојни циљ
програма је друштвено уравнотежен економски развој и креирање радних места у Нишавском
округу у Србији. www.ledib.org/ledib-program.html
„BAS“ Business Advisory Service Programme Програм пружања помоћи развоју МСП БАС
програм Србија нуди грант од 25-75% нето трошкова појединачног пројекта, макс. у износу до
10.000 ЕУР. Програм подразумева сарадњу и помоћ при избору одговарајућих домаћих
консултаната у решавању специфичних пословних проблема и извршењу конкретних
консултантских задатака. БАС је у Србији активан од јуна 2006. г. до новембра 2011. г. овај
програм је финансирала Влада Краљевине Холандије средствима у укупној вредности од 3
милиона ЕУР.
Реализовани проjeкти Привредне коморе Србије
„AID FOR TRADE” Економски и друштвени развој подручја, изградња мреже центара за
успостављање и управљање развојним пројектима у Р. Србији
Извор финансирања: Развојна сарадња Р. Чешке, програм Подршка трговини „Aid for Trade“
Партнери: Привредна комора Србије, Чешка ПК, РПК Сомбор, РПК Ниш, РПК Ужице
Ук. вредност пројекта: 38.333 ЕУР; Период имплементације: 25/07/2011-15/11/2011
http://217.24.23.17/Default.aspx?tabid=4226
„PLATO KOOPERA“
Извор финансирања: Фламанска Влада, Програм сарадње између Фландрије и централне и
источне Европе – позив 2009
Партнери: Вока ПК источне Фландрије, Привредна комора Србије, РПК Ниш, ПК Бугарске, Софија,
ПК Олтеније, Краиова, Румунија
Ук. вредност пројекта: 272.842 ЕУР; Период имплементације: 01/01/2010–01/01/2012
http://217.24.23.17/Default.aspx?tabid=3159
12
Јачање услуга интернационализације система привредних комора Србије у светлу
придруживања ЕУ
Партнери: Промофиренце ПК Фиренце, Привредна комора Србије
Укупна. вредност пројекта: 60.000 ЕУР; Период имплементације: 01/09/2011-31/07/2011
Оперативна платформа за привредну сарадњу Србије и Италије "Форум Перманенте"
Партнери: ПК Трста, Унија италијанских комора и Трговинска комора Трста, Привредна комора
Србије, СИЕПА, Национална Агенција за регионални развој
Ук. вредност пројекта: 100.000 ЕУР Период имплементације: 01/11/2010-01/11/2011
Трансфер законодавства ЕУ у Србију и Црну Гору
Извор финансирања: Фламанска Влада
Партнери: Приведна комора Антверпен-Васланд (ВОКА), Привредна комора Србије, Привредна
комора Београда, РПК Ниш, ПК Црне Горе
Ук. вредност пројекта: 100.084 ЕУР; Период имплементације: 01/03/2009-28/02/2011
http://217.24.23.17/Default.aspx?tabid=2774
„ПЛАТО СРБИЈА“
Извор финансирања: Фламанска Влада, Програм сарадње између Фландрије и централне и
источне Европе – позив 2008
Партнери: Вока ПК источне Фландрије, ПКС, РПК Суботица, РПК Пожаревац, РПК Панчево
Ук. вредност пројекта: 184.729 ЕУР; Период имплементације: 01/01/2009–01/01/2011
http://217.24.23.17/Default.aspx?tabid=1880
Програм корпоративног управљања у Србији
Извор финансирања: Међународна финансијска корпорација IFC
Партнери: Међународна финансијска корпорација ИФЦ, Привредна комора Србије, ПК Војводине
Ук. вредност пројекта: 13.448 ЕУР; Период имплементације: 01/01/2009-01/01/2011
„Facility for SMEs and Capacity Building“
Извор финансирања: Прекогранична сарадња у оквиру пројекта који финансира Јадрански нови
суседски програм Adriatic New Neighbourhood Programme (ANNP) INTERREG/CARDS-PHARE
Партнери: Регион Венето, Привредна комора Србије, Регион Пуља (Италија), РЕЗ БиХ
http://facility-project.regione.veneto.it/?page_id=19
„PARTNERS 2“ Партнери за промоцију инвестиција
Извор финансирања: Eurochambres иницијатива, подржана од стране ЕУ кроз Регионални програм
CARDS 2005
Партнери: Западнобалканске и ЕУ привредне коморе
Ук. вредност пројекта: 1.173.943 ЕУР; Период имплементације: 01/06/2008-01/12/2009
www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?Pageid=273
„PARTNERS 2“ Мрежа центара за развој и управљање пројектима
Извор финансирања: Eurochambres иницијатива, ЕУ, програм CARDS 2005
Партнери: Привредна комора Србије у сарадњи са 17 РПК, ПК Македоније, ПК Црне Горе, Промос
ПК Милана, Италија, Чешка Привредна комора
Ук. вредност пројекта: 85.518 ЕУР; Период имплементације: 01/12/2008-01/12/2009
http://217.24.23.17/Default.aspx?tabid
Привредна комора Србије
Одбор за мала и средња привредна друштва
______________________________
Вера Вељановски
Координатор пројеката у ПКС
Самостални саветник
тел: (+381 11) 3304 523
факс: (+381 11) 3230 949
e-mail: [email protected]
web-site: www.pks.rs
_______________________________
13
Download

Domaći i inostrani programi podrške u Republici Srbiji