03
Otvaranje LEDIB Kuće klastera
JEDINSTVENI OSLONAC
I SPONA KLASTERA
Svrha LEDIB kuće klastera stvaranje jedinstva nadležnosti, dinamike i sinergije za postizanje višeg
kvaliteta i bržeg uvođenja novina važnih za članice klastera
Velika tržišna moć klastera u kombinovanju prednosti malih sa prednostima velikih kompanija
Na prigodnoj svečanosti 8.aprila je, u zgradi Regionalne
privredne komore Niš, otvorena LEDIB Kuća klastera, prva i
jedina u Srbiji preduzetnička organizacija koja treba da bude
spona i logistička podrška kalsterima i članovima kalstera.
Direktor LEDIB Programa Karsten Lund je zvanično
otvorio Kuću klastera i pozdravio goste i zvanice iz Niša,
regiona i Republike i tom prilikom objasnio suštinu značaja
ovakvog načina organizovanja podrške privrednicima ovog
regiona.
je uspeo da dobije veliki posao rekonstrukcije hale »Čair«
koja će biti korišćena za Evropsko prvenstvo u rukometu
sledeće godine. Pojedinačne kompanije nikada ne bi bile u
stanju da same dobiju takav posao, ali radom u klasteru, to
je moguće-naglasio je director Lund. LEDIB-ova namera je
da se Kuća klastera razvije u vodeći centar za razvoj klastera
Član Gradskog veća Boban Mihajlović je govorio
o prednostima klasterskog povezivanja malih i srednjih
preduzeća za bolje pozicioniranje niških privrednih
potencijala na domaćem i stranom tržištu roba i usluga.
Budući da je glavni partner LEDIB Kuće klastera Regionalna
privredna komora Niš njen predsednik Aleksandar Mitić je
istakao značaj saradnje ove vodeće poslovne organizacije
u privrednom razvoju niškog regiona i nove preduzetničke
organizacije. Šef direkcije za regionalni razvoj i pomoćnik
direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj Ana
Žegarac je rekla da je Kuća klastera jedinstvena adresa na
kojoj će svi klasteri moći da dobiju pravu pomoć.
- Ovo je veliki dan za mala i srednja preduzeća u
jugistočnoj Srbiji i veliki dan za LEDIB, zato što mi danas,
u partnerstvu sa RPK Niš zvanično otvaramo LEDIB Kuću
klastera koja je jedinstvena u Srbiji-rekao je na otvaranju
direktor LEDIB programa Karsten Lund i objasnio da je njena
svrha stvaranje jedinstva nadležnosti, dinamike i sinergije
za postizanje višeg kvaliteta i bržeg uvođenja novina važnih
za članice klastera. Kompanije u našem regionu karakteriše
činjenica da su male, a prednost malih kompanija je da su
fleksibilnije i brže u donošenju odluka. S druge strane, veće
kompanije imaju više resursa i širu paletu proizvoda koje
mogu da ponude pa ako rade zajedno u klasterima, moći
će da kombinuju prednosti malih sa prednostima velikih
kompanija. Dobar primer je naš klaster »Opeka-brik« koji
u celoj Srbiji. Ova namera je podržana činjenicom da je nasa
Danka Milojković izabrana od strane Privredne komore
Srbije za prvu predsednicu srpskog Saveta za klastere. Pored
ekspertize o klasterima koja već postoji u Srbiji, LEDIB će
takođe uključiti međunarodne eksperte u srpski koncept
klastera. Veoma je bitno, napomenuo je direktor Lund, da
je Kuća klastera otvorena za saradnju sa svim klasterima
u regionu. Takođe je važan podatak da je Kuća klastera
nezavisna organizacija, da nije deo LEDIB organizacije, ali da
je podržana od strane LEDIB-a.
U Kuću klastera za sada je uključeno sedam klastera
kroz koje se predstavlja 250 firmi koje imaju do 250
zaposlenih tako da se radi o ukupno 2.300 zaposlenih.
Obuhvaćeno je pet različitih sektora poslovanja-tekstilni,
građevinski, poljoprivredni, medicinski i sektor usluga.
Autori projekta LEDIB Kuća klastera mr Danka
Milojković, koordinator za razvoj poslovnih organizacija,
i Goran Zlatković, koordinator za razvoj klastera, učinili su
korak dalje na unapređenju poslovnog okruženja na osnovu
stečenih znanja i iskustava u ovoj oblasti.
Koncept rada i suštinu delovanja Kuće klastera gostima
je predstavila Tijana Radivojević, saradnik LEDIB Kuće klastera.
Svečanu atmosferu na otvaranju LEDIB Kuće klastera
posebno je upotpunila vokalna tačka tradicionalne srpske
muzike u izvođenju Jovane Mladenović, studenta četvrte
godine Fakulteta umetnosti.
On April 8, the LEDIB Cluster House was officially
opened at Regional Chamber of Commerce Nis
premises. It is the first and the only entrepreneurial
organization in Serbia that offers logistic support to
clusters and their members.
Carsten Lund, LEDIB Programme Director, officially
opened Cluster House and welcomed guests from Nis,
whole region and Republic, explaining the significance
of this kind of organized support to business people in
this region. The aim of LEDIB Cluster House founding is
to create unity of authority, dynamics and synergy for
achievement of a higher quality and faster introduction
of innovations important for cluster members. A
large market power of clusters is based on combining
advantages of small and large companies, as Director
Lund stressed.
šTA pruža Nova
preduzetnička
organizacija?
ANA ŽEGARAC,
pomoćnik direktora Nacionalne
agencije za regionalni razvoj i šef
Direkcije za regionalni razvoj
- Nacionlana agencija za regionalni
razvoj podržava LEDIB program
od samog početka pisanja ovog
projekta
sa
predstavnicima
Ministarstva spoljnih poslova
Vlade
Kraljevine
Danske,
odnosno od 2005.godine-kaže
Ana Žegarac, pomoćnik direktora Nacionalne agencije za
regionalni razvoj i šef direkcije za regionalni razvoj. Čitava
struktura projekta, odabir prioritetnih sektora i rezultati
vezani za podršku klasterima, uključivanje agrobiznisa kao
i sve vezano za lokalni tim LEDIB programa je naša dnevna
aktivnost i naravno da podržavamo ovakve ideje kao što
je LEDIB Kuća klastera. Ovo je izuzetno važano i to prvo za
udrživanje privrednika u niškim gradskim opštinama, zatim
u regionu a samim tim je primer i za čitavu Srbiju. Nama je
važno da ovakva poslovna infrastruktura kao što su klasteri
ne bude samo jedan moderan izraz nego da zaista pokaže
rezultate. Vama je ovde sve rezultat-imate Kuću klastera
gde privrednici mogu da dođu, da budu informisani, da se
okupe, da dobiju pravu pomoć-rekla je Žegarac.
Mr DANKA MILOJKOVIĆ,
coordinator komponente razvoja
poslovnih organizacija LEDIB
programa
- Kuća klastera treba da omogući
klasterima i članicama klastera
lakši pristup različitim domaćim
i stranim fondovima kao i da
omogući
transparentnost
i
dostupnost informacijama od
značaja za poslovanje-rekla je
Milojković. Trenutno LEDIB program ima sedam klastera
a suština je u njihovom međusobnom povezivanju i
ostvarivanju veza sa ostalim registrovanim klasterima i
udruženjima na području jugoistočne Srbije. Kuća klastera
će im omogućiti jednaku logističku podršku, jednako
informisanje i jednak pristup partnerima. Mi smo angažovali
lokalne poslovne savetnike koji će im pomoći u pristupanju
fondovima, poslovnom informisanju, razvoju poslovanja
klastera i udruženja. Takođe jedan od bitnih ciljeva Kuće
klastera je privlačenje stranih investitora, donatora i
pronalaženje strateških partnera. Sve ovo što radimo,
naglasila je Milojković, zapravo je u funkciji osnovne ideje da
naš region, i po odlasku LEDIB programa, bude prepoznatljiv
po razvoju klastera i poslovnog udruživanja i sa tog aspekta
bude prihvatljiv za strane investitore. Jer, kontaktiranjem
Kuće klastera potencijalni investitori dobijaju informaciju
o velikom broju organizovanih i povezanih preduzeća
iz različitih segmenata i njihovim potencijalima što je u
poslovnom svetu veoma važno. Inače, svako ko spada u
kategoriju klastera i udruženja može biti član Kuće klastera.
Učlanjenje je jednostavno-popunjava se upitnik i do kraja
ove godine su sve usluge za članove potpuno besplatne.
Jedna od tih usluga je recimo besplatno održavanje
poslovnih sastanaka sa domaćim i stranim partnerima u
dobro opremljenom prostoru. Takođe je besplatna usluga
prevodioca, poslovne korespodencije i komunikacije, mogu
biti objavljeni u časopisu “Infoklaster”, mogu učestvovati u
manifestaciji “Dan klastera” i mogu biti informisani o svim
mogućnostima saradnje, odnosno o svemu što bude išlo
preko Kuće klastera.
GORAN ZLATKOVIĆ,
koordinator za razvoj klastera
LEDIB programa
Zajedničkim
radom
u
prethodnom periodu, lekcijama
koje smo naučili i iskustvima koje
smo stekli u oblasti komponente
razvoja klastera i komponente
razvoja poslovnih organizacija
došli smo do zaključka da ceo
naš projekat možemo učiniti
mnogo efikasnijim-kaže Goran Zlatković. Imajući u vidu da
se LEDIB program završava iduće godine saradnja između
naše dve komponente može proizvesti nešto što će biti
izlazna staregija LEDIB programa i omogućiti održivost svega
onoga što smo do sada radili na području razvoja klastera
i poslovnih organizacija. Cilj nam je u stvari bio da ne
dozvolimo da u trenutku kada LEDIB program ode iz zemlje
stane sve što smo radili. Praveći LEDIB Kuću klastera mi
pravimo i prostor da se nastavi sve ono što je LEDIB do sada
uradio-naglasio je Zlatković.
Kako je počeo novi projekat saradnje Regionalne privredne komore Niš i LEDIB programa
DOBRA IDEJA
LAKO NAĐE PODRŠKU
Obejdinjeni klasteri pod istim krovom postići će bolju vidljivost, značajne uštede, zajedno će biti jači i
poslati dobru poruku međunarodnoj zajednici, ministarstvima, fondovima, finansijskim organizacijama
Sve aktivnosti usmerene ka obezbeđivanju više posla, boljeg poslovanja, zapošljavanja i poboljšanja
životnog standarda građanima
Interesno i funkiconalno povezivanje malih i srednjih
preduzeća u klastere pokazalo je izvrsne rezultate što je dalo
osnova za nove poduhvate na zbližavanju i umrežavanju
preduzeća na području regiona. Jedan od tih poduhvata
je utemeljen krajem decembra prošle godine potpisanim
ugovorom između LEDIB programa i Regionalne privredne
komore Niš o realizaciji projekta osnivanja Kuće klastera.
Autori projekta LEDIB Kuća klastera mr Danka
Milojković, koordinator za razvoj poslovnih organizacija, i
Goran Zlatković, koordinator za razvoj klastera, su na osnovu
višegodišnjeg iskustva i stečenih znanja u ovoj oblasti učinili
korak dalje na unapređenju lokalnog poslovnog okruženja.
Nakon višemesečnog pripremnog perioda, koji je obuhvatao
razgovore i usaglašavanja sa različitim institucijama i
korisnicima projekta, ekspertski tim LEDIB programa je
sačinio koncept novog projekta za razvoj klastera u regionu.
Ugovor o partnerskoj saradnji na projektu
“Uspostavljanje i razvoj LEDIB Kuće klastera” potpisan je u
prostorijama LEDIB programa, u prisustvu lokalnih medija.
Ugovor su potpisali Karsten Lund, direktor LEDIB programa
i Milovan Kocić, predsednik RPK Niš, u prisustvu Gorana
Zlatkovića, koorinatora komponente za razvoj klastera LEDIB
programa i Aleksandra Popovića, sekretara centara RPK Niš.
Direktor LEDIB programa Karsten Lund i tadašnji
predsednik RPK Niš Milovan Kocić su svojim potpisima
ŠTA JE KUĆA KLASTERA
LEDIB Kuća Klastera je petogodišnji razvojni projekat i
realizovaće se u partnerstvu sa RPK Niš i klasterima, a
uz tehničku podršku LEDIB programa. Planirani period
uspostavljanja i razvoja projekta je od 2011. do 2015.
godine sa lokacijom u prostoru RPK Niš. Opšti cilj
projekta je formiranje regionalne asocijacije klastera
radi zastupanja interesa članica asocijacije kod lokalne
i nacionalne vlasti. Na osnovu iskazanih potreba
klastera, pristupilo se projektovanju nove poslovne
organizacije LEDIB Kuća Klastera koja će pružati
teničku podršku svim svojim članicama pod jednakim
uslovima i doprineti održivosti osnovanih klastera.
Osnovni strateški pravci razvoja LEDIB Kuće Klastera
biće rad na omasovljenju članstva i pristup domaćim i
stranim razvojnim fondovima. Paralelni efekat je u tome
što će se partnerstvom između LEDIB programa i RPK
Niš doprineti dugoročnom razvoju i održivosti klastera
u regionu, kao i vraćanju poverenja članica RPK Niš u
njeno funkcionisanje.
dali saglasnost da za potrebe “Kuće klastera” Regionalna
privredna komora obezbedi četiri kancelarije i omogući
upotrebu neophodne prateće poslovne infrastrukture a
LEDIB će doprineti tehničkom i logističkom podrškom na
uspostavljanju i razvoju “Kuće klastera”. Reč je o dugoročnom
projektu o čijoj će se realizaciji u prve dve godine starati
LEDIB a naredne tri Regionalna privredna komora.
- LEDIB Kuća klastera omogućava da se svi klasteri
nađu pod istim krovom što će puno značiti za poslovanje
svih firmi-članica klastera-rekao je tada Karsten Lund. Ovako
objedinjeni klasteri, uz našu pomoć i pomoć komore, biće
u mogućnosti da brže i efikasnije doprinesu ekonomskom
razvoju ovog regiona. Istovremeno “Kuća klastera” će
biti mesto sastanka, razmene znanja, iskustava, nouhau tehnologija. Postići će se bolja vidljivost, ostvariti
značajne uštede, zajedno će biti jači i prepoznatljiviji čime
će biti poslata dobra poruka međunarodnoj zajednici,
ministarstvima, fondovima, finansijskim organizacijama.
Veoma je važno da se zna, napomenuo je direktor Lund, da
je sve što radimo u cilju obezbeđivanja više posla, boljeg
poslovanja, zapošljavanja i boljeg životnog standarda
građanima.
Predsednik RPK Milovan Kocić je objasnio da ovaj ugovor
ne predstavlja samo puku formalnost na obezbeđivanju
poslovnog prostora za rad klastera već ima suštinski značaj
Koordinator komponente razvoja poslovnih organizacija
mr Danka Milojković smatra da je umrežavanje
individualnog rada klastera primarni zadatak LEDIB
Kuće klastera kako bi mogli jednostavnije i efikasnije da
ostvaruju veliki broj prava.
TAČKA OSLONCA
Osnivanjem nove preduzetničke organizacije LEDIB
Kuće klastera učinjen je još jedan korak napred na
unapređenju razvoja klastera i poslovnih udruženja
na području niškog regiona. Osmišljena je na način
da svojim članovima bude tačka oslonca, logistička
podrška, izvor validnih informacija i spona sa partnerima
u zemlji i inostranstvu. Istovremeno Kuća klastera
omogućava prepoznatljivost privrednih potencijala
regiona, lakšu dostupnost fondovima i svim, domaćim
i stranim, potencijalnim investitorima, donatorima i
poslovnim partnerima.
za uspostavljanje čvršćih veza između klastera i preduzeća
unutar klastera.
- Posebna dimenzija ove saradnje između RPK, LEDIB-a
i klastera je u tome što se zapravo priprema poslovni teren
za buduće vreme, kazao je Kocić, jer će nesumnjivo brzo
članovi klastera postati i članovi komore. Na taj način će se
najcelishodnije doprineti ostvarivanju elementarnih ciljeva
RPK koja po svim parametrima treba da bude u službi razvoja
privrednih potencijala regiona.
Associating of small and medium enterprises into
clusters has shown excellent results, based on which
networking of enterprises from the whole region was
initiated. One of such ventures was established last
December, when LEDIB Programme and Regional
Chamber of Commerce signed and MoU on Cluster
House project implementation.
Based on their experience of several years and
knowledge gained in this area, authors of the LEDIB
Cluster House Project Danka Milojkovic, MSc,
Business Membership Organizations Development
Coordinator and Goran Zlatkovic, Cluster
Development Coordinator, made a step forward in
promotion of the local business environment. After
the period of preparations that lasted for several
months and consisted of discussions and ađustments
with various institutions and project beneficiaries,
LEDIB Programme Team of Experts created a concept
of the new project for cluster development in the
region.
Udruživanje na principu klastera u niškom okrugu
START UP
KLASTERI
Inicijativu za udruživanje na principu klastera
u niškom okrugu podstakao je danski program
za lokalni ekonomski razvoj na Balkanu, LEDIB,
svojim dolaskom i pružanjem edukativnotehničke podrške grupama privrednika
okupljenih oko istog interesa.
Nakon jednogodišnjeg perioda sazrevanja ideje o
udruživanju proizvođača pet različitih privrednih sektoraagro, tekstilnog, građevinskog, uslužnog i medicinskog
krajem 2009. godine grupe malih i srednjih preduzeća
i preduzetnika počelo je registraciju klastera. Njima
se pridružilo i nekoliko firmi sa značajnom tržišnom i
tehnološkom snagom ali i neophodne potporne institucije.
Tako je nastala grupacija START AP KLASTERA - AGRO,
TEKSTILNI, GRAĐEVINSKI, MEDICINSKI i KLASTER USLUGA.
Odlukom osnivača klastera osnovan je Savez start up
klastera nišavskog regiona sa ciljem lobiranja pri ostvarivanju
njihovih potreba. Osnovne aktivnosti u naredne tri godine
su usmerene ka obezbeđivanju održivog rada kancelarije
kroz pravljenje baze podataka članova, marketing aktivnosti,
edukacije i treninge u skladu sa potrebama članica, jačanje
javno–privatnog partnerstva sa naučno-istraživačkim
institucijama, povezivanje sa lokalnim i nacionalnim
institucijama značajnim za razvoj MSPP i odziv javnim
pozivima i konkursima.
Očekivani rezultat ovih aktivnosti bi trebalo da bude
veća vidljivost i prepoznatljivost klastera i njihovih članica,
bolje pozicioniranje na tržištu, jačanje kapaciteta, razmena
iskustava, uvođenje novih tehnologija, smanjenje troškova
poslovanja, sticanje novih poslovnih partnera i inovativnost.
Svi Start ap klasteri su otvoreni za nove članove sa
sloganom - DOBRODOŠLI DA ZAJEDNO KREIRAMO USPEŠNE
PREDUZETNIČKE PODUHVATE!
Predsednik Boris Tadić posetio štand niških
klastera na Poljoprivrednom sajmu u Novom
Sadu
Gde ste
Nišlije!
Proizvođači hrane sa područja Niša i Kikinde zajednički se predstavili u LEDIB Kući klastera na
novosadskom sajmu
Predsednik Republike Srbije Boris Tadić posetio je
štand LEDIB Kuće klastera nakon svečanog otvaranja 78.
međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu,
koji je održan od 14. do 21.maja. Predsednik Tadić je
obilazaći sajamski prostor, praćen brojnom delegacijom
stranih diplomata, ministara poljoprivrede stranih zemalja i
novinara, prišao izložbenom prostoru LEDIB Kuće klastera, u
hali tri, i pozdravio se sa izlagačima uputivši pozdravne reči
„Gde ste Nišlije!“.
Susret sa predsednikom Tadićem i reči ohrabrenja
koje je uputio niškoj inicijativi o povezivanju klastera
privrednike iz Niša je osnažio u uverenju da im članstvo
u poljoprivrednim klasterima i udruženjima jugoistočne
Srbije, pod okriljem LEDIB Kuće klastera pruža sigurnost,
nove poslovne mogućnosti i razvoj preduzetništva u ovom
delu Srbije.
U kratkom razgovoru sa predsednikom Tadićem i
diplomatskom delegacijom predstavnici LEDIB Kuće klastera
su im predočili da je nedavno potpisani sporazum o saradnji
sa Klasterom POLUX iz Kikinde rezultirao zajedničkim
nastupom na novosadskom sajmu. Cilj ovog partnerstva
je povezivanje članica klastera proizvođača prehrambenih
proizvoda sa juga i severa zemlje.
Inače, na štandu Kuće klastera nastupa više od 20
izlagača – poljoprivrednih klastera i udruženja i njihovih
članica sa područja jugoistočne Srbije. Takođe, prisutne su i
članice Regionalne privredne komore Niš - glavnog partnera
u sprovođenju projekta LEDIB Kuća klastera.
- Pored prikazivanja šta to lepo proizvode članice Agro
start ap klastera i Udruženja poljoprivrednih proizvođača,
prvi put su na sajmu predstavljeni klasteri Niša pod jednim
krovom, pod krovom Kuće klastera-kaže koordinator Agro
Start Up klastera Slavenka Dinić. Ostvaren je veliki broj
kontakata sa predstavnicima klastera i udruženja iz Srbije
i regiona. Predstavnici klastera iz Beograda, Vojvodine,
Mađarske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine oduševili su se
jedinstvenim konceptom Kuće klastera, i izrazili želju da
ostvare saradnju sa Kucom klastera a i postanu njeni članovi.
Pored ostalog na štandu Kuće klastera su održani sastanci
Projekta za voće i jagodičasto voće iz Niša “F&B” USAID
programa, zatim su nam u poseti bili predstavnici Saveza
komora iz Makedonije i predsednik Regionalne privredne
komore Niš Aleksandar Mitić sa saradnicima.
U sredu 18.maja LEDIB Kuća klastera je organizovala
jednodnevnu posetu Sajmu za članice Kuće klastera i članice
Regionalne privredne komore Niš.
UČESNICI
BOKI Prokuplje – Član Udruženja privrednika Prokuplje dzemovi, kornišoni, feferoni, cvekla..
COJA promet Aleksinac - član Udruženje privrednika LINK
Aleksinac – organska proizvodnja, bio šljiva, bio pečurka
MONERA Niš – član Saveza start up Agro klastera Niš
dijetetski čajevi
OPŠTE UDRUŽENJE PRIVREDNIKA PIROT, članice radnje
„Macko“, „Ćirić“ i „Tropek“ – kačkavalj, rakija
M13 Niš - član Saveza Start up Agro klastera Niš – dozeri za
rakiju, ikone, predmeti od gipsa
Vila Mitić iz Leskovca - član Saveza Start up klastera usluga
Niš – mirisljava so i ugostiteljske usluge
SHI TAKE - član Saveza Start up Agro klastera Niš i UPŽ Niš –
pečurke (suve, mlevene)
UDRUŽENJE JAGODA iz Gredetina kod Aleksinca – član LEDIB
Kuće Klastera i SPUNO Agrozem iz Niša – proizvodnja jagoda
LOVOPROMET iz Niša – mentor član Saveza Start up Agro
klastera Niš Start up – prerađevine od ribe
POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO Marko Kuršumlija – član
Saveza Start up Agro klastera Niš - jagodičasto voće
POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO Igić Slavica - član Saveza
Start up Agro klastera Niš – 3 vrste rakija, sirće od divljih
jabuka
YUMIS Niš – mentor član Saveza Start up Agro klastera Niš
RODOSLOVI Merošina – član Zadruge OBLAČINSKA VIŠNJA iz
Merošine - organska proizvodnja, džemovi
EROMA Niš – član RPK Niš – proizvodnja slavina i vodovodnih
instalacija
78th International Agricultural Fair
in Novi Sad
President of Republic of Serbia Boris Tadic visited LEDIB
Cluster House stand at Hall 3, after opening of 78th
International Agricultural Fair in Novi Sad.
During his tour of the Fair, followed by a numerous
delegation of international diplomats, Ministers of
Agricultures from various countries and representatives
of media, President approached LEDIB Cluster House
exhibition space and greeted the participants saying
“What’s up, Nislije (residents of Nis)?”
The encounter with President and his delegation
encouraged business people from Nis, assuring them that
membership in agricultural clusters and associations of
South-East Serbia, under the umbrella of LEDIB Cluster
House, offers them business security, new business
opportunities and development of entrepreneurship in
this part of Serbia.
In a short conversation with President Tadic and
diplomats, LEDIB Cluster House representatives
explained that recent signing of MoU with POLUX Cluster
from Kikinda resulted in a joint presentation at Novi Sad
Fair. The purpose of this partnership is networking of
Clusters members producing food products from North
and South of Serbia.
Susret klastera nišavskog regiona i Turske delegacije
privrednika iz Antalije DIREKTNA
NABAVKA,
JEFTINIJA
PROIZVODNJA
Privrednici-članovi klastera niškog regiona
postigli dogovor sa turskim proizvođačima o
neposrednoj nabavci repromaterijala.
Biznismeni iz Turske zainteresovani za naš etno
program i keramiku.
Sastanak delegacije privrednika iz Turske i privrednika koji
deluju u okviru Saveza start ap klastera i Građevinskog klastera “Opeka-brik”, koji je sredinom marta održan u Nišu, pokazao je veliki stepen interesovanja o uzajamnoj saradnji i
poslovnoj podršci.
Privrednu delegaciju iz turske pokrajine Antalija,
od desetak predstavnika uglavnom građevinske struke,
predvodili su predsednik ogranka MUSIAD-Antalije Abdulah
Ajkut i predsednik Opštine Kepez-Antalija Hakan Tutunku. U
razgovorima su učestvovali predsednici i menadžeri klastera
Jasna Stevović, Zoran Zlatković, Slavenka Dinić, Miloš Stević,
Zoran Milutinović, Ivana Lukić i Slađana Vučković koji su
predstavili svoje delatnosti, usluge i potrebe.
- Poseta je plod ostvarenog kontakta sa proslogodišnjeg
međunarodnog sajma male privrede MUSIAD u Istanbulu, na
kome su kao izlagači učestvovali klasteri nišavskog regionakaže predsednica Saveza start ap klastera Niškog regiona
Jasna Stevović. Inače, MUSIAD je organizacija nezavisnih
industrijalaca Turske, koji čine veliki udeo u celokupnoj
privrednoj delatnosti svoje zemlje, i veoma je značajno što
su na osnovu tog relativno kratkog sajamskog upoznavanja
prepoznali mogućnost za uspostavljanje neposredne
saradnje radi ostvarivanja obostranih interesa. Ti interesi su
konkretizovani na sastanku u Nišu a ogledaju se recimo kroz
dogovor da naši tekstilci, odnosno članovi tekstilnih klastera
repromaterijale za svoju proizvodnju nabavljaju direktno od
proizvođača u Turskoj a ne preko posrednika kao što je to
sada slučaj. Isti dogovor o neposrednoj nabavci je postignut
i sa proizvođačima nameštaja koji će okov za nameštaj
kupovati od proizvođača a ne od dobavljača. Ovakav vid
dogovora znači, naglasila je Stevović, da će eliminacijom
posrednika u lancu nabavke i naručivanjem većih količina
od neposrednog proizvođača repromaterijal za proizvodnju
naših privrednika biti neuporedivo jeftiniji što će se,
verujem, odraziti i na konačnu cenu gotovog proizvoda.
Delegacija turskih privrednika je takođe pokazala izrazito
interesovanje za naš etno proizvodni program i keramiku.
Takođe su najavili da će na osnovu prezentiranih mogućnosti
saradnje u dogovoru sa svojim privrednicima definisati
konkretnu ponudu za ostale oblike spoljnotrgovinske
razmene. Uostalom, rekla je Stevović, spoljnotrgovinskim
sporazumom između naših dveju država obezbeđen je
povoljniji ambijent za jednostavnije realizovanje željenih
planova.
Prema rečima Jasne Stevović napretku buduće
saradnje pun doprinos će dati najavljeno učešće privrednika
iz Turske na Međunarodnom sajmu klastera, malih i srednjih
preduzeća koji se održati sredinom maja u Nišu.
Prvi sastanak tima Kuće klastera
STRATEGIJA ZA BOLJU
KONKURENTNOST FIRMI
Utvrđen program podrške, pravila i profil usluga koje će LEDIB Kuća klastera pružati
svojim članovima-klasterima i organizacijama radi boljeg pozicioniranja na tržištu
Prvi sastanak tima LEDIB Kuće Klastera – nove preduzetničke organizacije u Nišu održan je u Kladovu, od 12.do
14 aprila, gde su menadžeri projekta i koordinatori komponenti LEDIB programa mr Danka Milojković i Goran Zlatković
predstavili prednosti ovakvog oblika podrške i udruživanja.
- Na sastanku u Kladovu smo se dogovorili o projekciji
rada u predstojećem periodu, definisan je portfolio usluga
a utvrđena su i pravila interne i eksterne komunikacije-kaže
mr Danka Milojković. Kreirana je takođe SWOT matrica Kuće
klastera, odnosno analiza situacije koja podrazumeva sagle-
davanje svih spoljnih i unutrašnjih činioca (snaga,slabosti,
prilike i pretnje) koji doprinose da se na najbolji način odabere prava strategija za ostvarivanje bolje konkurentnosti
članica klastera na tržištu. Mapirani su partneri i konkurencija Kuće klastera i urađen predlog akcionog plana Kuće klastera u ovoj godini. Prema rečima mr Milojković jedna od važnih aktivnosti
Kuće klastera će biti identifikovanje svih klastera u Srbiji u cilju poslovnog povezivanja i transparetnog informisanja o aktivnostima razvoja klastera na području jugoistočne Srbije.
Za realizaciju te ideje postoje brojne mogućnosti poput promovisanja u časopisu “Infoklaster”, učešća u manifestaciji
“Dani klastera” u Nišu, pogodnosti korišćenja veb stranice
Kuće klastera, organizovanja zajedničkih sastanaka klastera
u Nišu i drugo što bi bilo od koristi za razvoj biznisa i poslovnog povezivanja preduzeća u Srbiji.
- Veoma važna aktivnost Kuće klastera je upravo promovisanje usluga koje su na raspolaganju potencijalnim članicama – klasterima i udruženjima-rekla je mr Milojković i
naglasila da je suština u tome da im treba omogućiti da na
pravi način shvate zašto je za njih korisno da budu članovi
Kuće klastera.
During the first meeting of Cluster House Team, held in
Kladovo, the program of support, rules and profile of services LEDIB Cluster House will be offering to its members
– clusters and organizations for better market positioning, were established. Portfolio of services was defined, as
well as the rules of internal and external communication,
and Cluster House SWOT matrix was created in order
to select the best strategy for achieving better market
competitiveness of cluster members. Potential markets
and competitors of Cluster House were mapped, and the
draft Action Plan of Cluster House for this year made. LEDIB Cluster House opening was attended by Ana Zegarac, National Agency for Regional Development Assistant
Director and Head of Regional Development Directorate,
who explained what has been done in the area of regional
development so far, and what will be done in future. For
Infocluster, she explained the realistic options for affirmation of economic and business potentials in regions,
opportunities for access to various funds, and also talked
about the benefits of regionalization for business people
and “field“ producers. She stated that access to EU funds
is limited, but that there are no obstacles for bilateral
donors and projects such as those of LEDIB Programme.
As Ms Zegarac stressed out, it is very important for small
enterprises to understand what they need to improve in
order to be able to communicate, trade and do business
with international companies.
Ana Žegarac, pomoćnik direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj i šef direkcije
regionalnog razvoja
POSTAVLJENI TEMELJI
REGIONALIZACIJE
Dostupnost izvorima finansiranja iz EU fondova ograničena ali nema prepreka za bilateralne donatore i
projekte poput LEDIB programa Izuzetno je važno da male firme shvate šta je potrebno da urade na sebi
da bi uopšte mogle da komuniciraju, trguju i posluju sa firmama u inostranstvu
Otvaranju LEDIB Kuće klastera prisustvovala je i
Ana Žegarac, pomoćnik direktora Nacionalne agencije za
regionalni razvoj i šef direkcije regionalnog razvoja i tom
prilikom je objasnila šta je na planu razvoja regiona do
sada urađeno i šta predstoji. U razgovoru za „Infocluster“
ona je objasnila kakve su objektivne mogućnosti afirmacije
ekonomskih i privrednih potencijala kojima raspolažu
regioni, mogućnosti pristupa fondovima, a elaborirano
je i pitanje šta u krajnjem ishodu od regionalizacije imaju
privrednici, proizvođači “na terenu”.
# Kako ocenjujete dosadašnji rad na regionalizaciji i
jačanju ekonomskih potencijala regiona?
Prerano je davati ocene u toj formi zato što se priča
o regionalnom razvoju aktivirala usvajanjem Zakona o
regionalnom razvoju 2009.godine, pa onda amandmanima
na zakon, pa kreiranjem institucija, pa transformacijom
postojećih institucija. Bitno je, međutim, da postoji
infrastruktura na nacionalnom nivou kroz Nacionalni savet
za regionalni razvoj, Ministarstvo za ekonomiju i regionalni
razvoj i kroz Nacionalnu agenciju za regionalni razvoj. Zatim,
postoji proces akreditacije regionalnih razvojnih agencija
koji je započet decembra prošle godine i očekujemo krajem
aprila i početkom maja prve aplikacije već postojećih agencija
koje će time postati zvanične institucije na regionima koje
će biti odgovorne i za razvoj i za rezultate. Mi radimo sa 17
partnera, odnosno sa regionalnim razvojnim agencijama i
centrima za mala i srednja preduzeća i očekujemo da će od
njih minimum 12 podneti zahtev za akreditaciju.
# Na šta se odnosi i šta podrazumeva regionalni razvoj?
To moramo da definišemo u dva pravca. Prvi je
definicija sa nacionalnog nivoa a drugi sa regiona i zato će
se u okviru te institucionalizovane infrastrukture na pet
definisanih regiona uspostaviti regionalni razvojni saveti čiji
će članovi biti predstavnici svih ključnih institucija na regionu
koji će onda donositi regionalne razvojne strategije. Oni će
odgovarati i za tokove finansiranja pojedinačnih projekata u
inplementaciji.
# Šta privrednici dobijaju kroz tu silnu infrastrukturu?
Dobiće pomoć, projekte i sa nacionalnog nivoa kroz
partnere na regionu i sa samog regiona. Tokovi finansiranja
moraju ići sa republičkog nivoa na regione i u okviru samih
regiona. I plus kao treća komponenta su međunarodni izvori
finansiranja. Što se tiče bilateralnih donatora imamo dosta
prostora jer oni nemaju nekakve posebne preduslove vezane
za pristup EU. Imamo primer Vlade Danske koja je odvojila
10 miliona evra kroz LEDIB program za finansiranje grada
Niša i gradskih opština. Takođe, imamo tkvih bilateralnih
donatora iz Norveške, Švedske, Italije, Nemačke, Švajcarske
a sa druge strane imamo Evropsku uniju.
# U kojoj meri i kom obliku su nam dostupni fondovi EU?
Što se tiče dostupnosti fondovima EU, pošto još nismo
dobili status kandidata, mi smo podobni po EU modelu
samo za neke od izvora finansiranja. Konkretno mala i
srednja preduzeća imaju priliku da se u okviru „okvirnog
programa br.7“ koji se tiče istraživačkog i razvojnog
potencijala, uključuju ali ne pojedinačno da konkurišu nego
samo kao konzorcijum. Zapravo, u okviru ove evropske
mreže preduzetništva nema direktnog novca ali je prednost
u tome što na taj način naša preduzeća ulaze u tokove
poslovanja Evropske unije kroz nefinansijsko posredovanje
koje mi, NARR, radimo. To znači da ih obaveštavamo koje su
obaveze firme ukoliko želi da posluje na evropskom tržištu
a koje ukoliko želi da posluje na tržištu preostale 21 zemlje
gde su recimo Kina, Amerika, Indija. Iako nema direktne
materijalne koristi mora se priznati da je ta nematerijalna
podrška izuzetno važna kao priprema da male firme shvate
šta je potrebno da urade na sebi da bi uopšte mogle da
komuniciraju, trguju, posluju sa firmama u inostranstvu.
Otvoren »šou rum« Saveza start ap kalstera Niškog regiona
SLOBODNI PROSTOR
ZA PROMOCIJU
PREDUZETNIŠTVA
Početnici u biznisu dobili stalni izložbeni prostor u centru grada za predstavljanje svojih delatnosti
Izložbeni prostor Saveza start-ap klastera Niškog
regiona svečano je otvaren 9.februara, tačno u podne, u
Ulici Aleksandra Nenadovića 2a u prisustvu LEDIB tima,
članica klastera, predstavnika Regionalne privredne komore
Niš i udruženja, lokalne samouprave i medija.
Reč je o pilot projektu podržanom od strane LEDIB
programa sa ciljem pružanja direktne podrške promociji
početnika u poslovanju i poslovne organizacije Saveza start
ap klastera radi efikasnijeg pristupa tržištu i ostvarivanja
poslovnog povezivanja. Menadžer projekta je Danka
Milojković, koordinator za poslovne organizacije LEDIB
programa, a koordinator Izložbenog prostora je Jasna
Stevović, predsednica Saveza start up klastera.
U okviru ovog »šou ruma« je predstavljeno 26
proizvođača iz različitih delatnosti okupljenih u pet klasteraAgro, Građevinskom, Tekstilnom, Medicinskom i Start ap
klasteru usluga.
Stalnu izložbu proizvoda početnika u biznisu otvorila
je predsednica Saveza start ap klastera Niškog regiona Jasna
Stevović koja je tom prilikom podsetila da je inicijativa za
osnivanje Saveza klastera kao i za ovakav vid prezentacije
potekla upravo od privatnih preduzetnika, početnika u
poslovanju.
- Pokrenuli smo smelu ideju da povežemo početnike
u poslovanju u našem regionu, da upoznamo njihove
potencijale i da im damo podršku u razmeni iskustava i
informacija o podsticajnim merama za razvoj malih i srednjih
preduzeća što je bio ključ za aktiviranje bezbroj aktivnosti-
rekla je predsednica Stevović. Radu klastera start ap su se
pridružili i preduzetnici sa višegodišnjim iskustvom što je od
neprocenjivog značaja za sve one koji su se osmelili da krenu
u samostalni posao i preuzmu odgovornost za sudbinu svoje
porodice i svojih radnika. Posebnu zahvalnost dugujemo
LEDIB programu, naglasila je predsednica Stevović, koji
je prepoznao naš trud i veliku želju da u Niškom regionu
sistematizujemo, povežemo i informišemo preduzetnike. To
činimo kako bi ih pripremili, osnažili i ohrabrili da udruženi
nastupaju na tržištu kao privredni potencijal regiona.
Problem malih preduzeća je to što su uglavnom
usamljeni u svom poslu-rekao je direktor LEDIB programa
Karsten Lund koji je presekao vrpcu na ulazu »šou ruma«
i time označio da su vrata ovog izložbenog salona širom
otvorena za sve koji imaju šta da pokažu i ponude tržištu.
Velika prednost je zbližavanje poput ovog gde se na jednom
mestu okuplja veći broj preduzetnika koji mogu međusobno
da se savetuju, inspirišu, razmenjuju iskustva i ostvaruju
poslovnu podršku. Veoma je bitno što u ovakvom izložbenom
prostoru i domaći a posebno kupci iz inostranstva mogu da
PITAJTE ISKUSNE
- Izložbeni prostor Saveza start ap klastera pruža značajne
mogućnosti i ostalim građanima zainteresovanim
za pokretanje sopstvenog biznisa-rekao je direktor
LEDIB-a Karsten Lund. Upravo ovde mogu o tome
porazgovarati sa onima koji razvijaju svoju delatnost i
koji su »prekrcali« te najproblematićnije prve korake.
vide proizvode iz različitih privrednih i uslužnih delatnosti.
Upravo zbog svih tih prednosti LEDIB program je za ovakav
način prezentacije početnika u poslovanju obezbedio
polovinu sredstava. Drugu polovinu su obezbedili korisnici
čime su potvrdili sopstvenu zainteresovanost i potrebu za
neposrednim predstavljanjem svojih delatnosti. U tome je
zapravo i poenta. Oni su razmislili, procenili i videli korist od
učlanjenja u ovaj projekat Saveza start ap klastera. LEDIB
jeste pomogao u početku formiranja ovog »šou ruma«
ali je, naglasio je direktor Lund, veoma bitno što će oni
ubuduće sami raditi, ulagati napore i obezbeđivati održivost
kompletnog projekta.
PROTOKOL O KORIŠĆENJU
IZLOŽBENO-PRODAJNOG
PROSTORA
SAVEZA START UP KLASTERA
NIŠKOG REGIONA
Član 1.
Davaoc izložbenog prostora daje, a Izlagači
primaju deo prodajno - izložbenog, uslužnog prostora,
u ul. Aleksandra Nenadovića 2a u Nišu, sa ciljem bolje
promocije poslovnog udruženja i njegovih članica.
Član 2.
TEHNIČKA PODRŠKA nadoknađuje Davaocu troškove
korišćenja dela prostora Izlagača u ukupnom trajanju od
maksimalno 3 meseca po svakom Izlagaču, u iznosu od:
• 5,000.RSD po Izlagaču za jedan mesec, ukoliko se
vrši i kataloška promocija Izlagača i izlažu proizvodi
najmanje tri članice Izlagača ili
ŠIROKE MOGUĆNOSTI
Članice start up klastera veruju da će im koncept
prezentovanja proizvoda u zajedničkom prostoru
omogućiti efikasniju prodaju proizvoda na domaćem i
inostranom tržištu-kaže menadžer projekta mr Danka
Milojković. Koncept Izložbenog prostora podrazumeva
da svi izlagači imaju iste uslove promocije i jednako
učešće u ukupnim troškovima rada izložbenog prostora.
Troškovi rada izložbenog prostora biće sufinansirani u
toku 2011.godine od strane LEDIB programa i to prvih
šest meseci sa 50 procenata a poslednjih šest meseci
25 procenata, nakon čega će izlagači participarti u
punom iznosu koji će najverovatnije iznositi do 100 evra
mesečno. Svakako, veći broj izlagača uticaće na visinu
iznosa participacije.
Ideja o osnivanju sličnih izložbenih prostora proizvođača
iz Niškog regiona bi mogla biti primenjena i u drugim
većim gradovima Srbije, poput Beograda, Novog Sada,
Kragujevca a i van zemlje shodno rezultatima istraživanja
tržišta.
Exhibition space of Nis Region Union of Start Up
Clusters was officially opened on February 9, in the
centre of Nis. Representatives of LEDIB Team, cluster
members, Regional Chamber of Commerce Nis and
associations, local authorities and media attended
the event.
It is a pilot-project supported by LEDIB Programme,
the aim of which is to offer direct support to
promotion of beginners in business and Union of
Start Up Cluster Business Membership Organization,
in order to achieve a more efficient market approach
and business networking.
•
1,000 RSD po Izlagaču za jedan mesec, ukoliko se
vrši samo kataloška promocija Izlagača bez učešća
proizvoda članica Izlagača.
•
Davaoc dostavlja pismeno obaveštenje o vrsti učešća
Izlagača i račun TEHNIČKOJ PODRŠCI do 10-og u
mesecu za tekući mesec.
Član 3.
Troškovi korišćenja prostora Davaoca obuhvataju deo
troškova izložbenog poslovnog prostora, troškove redovnog
održavanja poslovnog prostora kao što su čišćenje prostora,
naknade za utrošenu električnu energiju, vodu, telefon,
troškove dva zaposlena radnika, troskove obezbeđenja i
ostale troškove tekućeg poslovanja.
Davaoc je dužan da Izlagaču omogući svakog meseca
uvid o izmirenje obavezama.
Član 4.
Izlagač je saglasan da Davaoc, u duhu dobrog
domaćina, organizuje da katalozi i/ili proizvodi izlagača
budu adekvatno izloženi i vidljivi shodno mogućnostima.
Izlagači su saglasni sa podrškom koju dobijaju od
tehničke podrške.
Po prestanku tehničke podrške, Izlagač može
nastaviti direktnu saradnju sa Davaocem shodno
uslovima korišćenja prostora koji su propisani od strane
Davaoca.
Član5.
Ovaj Protokol se zaključuje na određeno vreme počev od
1.maja do 1. oktobra 2011.godine. i stupa na snagu od
dana potpisivanja.
Član 6.
Ovaj Protokol je sačinjen u 6 istovetnih primeraka, za svaku
stranu Protokola po jedan.
Delegacja Saveza start ap klastera niškog regiona posetila Savez privrednih komora Makedonije u Skoplju
POSLOVNI INTERESNAJSIGURNIJA VIZA
Savez start ap klastera makedonskim privrednicima predstavio mogućnosti saradnje na unapređenju razvoja sektora
malih i srednjih preduzeća i dogovoren partnerski nastup po pozivima EU i projektima prekogranične saradnje
Potrebe naših kompanija na sajtu Saveza privrednih komora Makedonije i elektronskom biltenu
Devetočlana delegacija Saveza start ap klastera niškog
regiona, uz tehničku podršku LEDIB programa, sredinom
marta je bila u dvodnevnoj poseti Savezu privrednih komora
Makedonije u Skoplju. U ovu vodeću makedonsku poslovnu
mrežu malih i srednjih preduzeća uključeno je osam
privrednih komora počev od industrijske preko trgovačkougostiteljske i turističke do građevinske komore.
Memorandum o saradnji, čiji je osnovni cilj bolje
informisanje okruženja o privrednim mogućnostima
regiona, potpisali su izvršni direktor Saveza privrednih
komora Makedonije Mitko Aleksov i predsednica Saveza
start ap klastera Jasna Stevović. Ovom prilikom je takođe
dogovoreno efikasnije promovisanje i bolje umrežavanje
privrede Makedonije i Srbije, stimulisanje ekonomskog
i socijalnog razvoja, transfer tehnologija, češća razmena
iskustava, zajedničko delovanje na povezivanju sa partnerima
iz inostranstva kao i partnerstvo pri kandidovanju projekata
kod međunarodnih fondova.
Na sastanku su prezentovana oba privredna saveza i
predstavljene realne mogućnosti saradnje i identifikovani
zajednički ciljevi u razvijanju privatnog sektora. Jačanje
konkurentnosti i boljeg tržišnog pozicioniranja proizvoda
svojih članica su, rečeno je na ovom sastanku, bazni interesi
oba saveza čiji je krajnji cilj lobiranje kod institucija bitnih
za razvoj sektora malih i srednjih preduzeća. Postignut je
dogovor nekih zajedničkih aktivnosti poput organizovanja
biznis foruma i direktnog povezivanja članica kroz
objavljivanje potreba naših kompanija za partnerima
određenog profila na sajtu Saveza privrednih komora
Makedonije i kroz elektronski bilten koji izdaje ovaj savez,
kao i partnerski nastup po pozivima EU i projektima
prekogranične saradnje.
Nis Region Union of Start Up Clusters delegation
consisting of nine members, with technical
support of LEDIB Programme, visited the Union
of Chambers of Commerce in Skopje, FYROM in
March. They signed MoU, and Union of Start Up
Clusters presented possibilities for cooperation
in improvement of small and medium enterprises
sector development. Joint participation at EU
tenders and cross-border cooperation projects was
arranged, as well as the presentation of Serbian
companies needs at web-site and electronic bulletin
of Chambers of Commerce Union of FYROM.
U LEDIB Kući klastera održana prva sednica Saveta za klastere Privredne komore Srbije
KLASTERI NACIONALNI ALAT
ZA PRIVREDNI
RAZVOJ
Savet za klastere Privredne komore Srbije je, nakon
osnivačkog sastanka februarua ove godine u Beogradu,
18.maja održao prvi radni sastanak u LEDIB Kući klastera,
u Regionalnoj privrednoj komori Niš. U radu su učestvovali
pored članova Saveta, čiji je predsednik mr Danka
Milojković, koordinator LEDIB programa, predstavnici
većeg broja klastera u Srbiji, predstavnici Privredne komore
Srbije i Regionalne privredne komore Niš kao i predstavnici
donatorskih programa. Na ovoj sednici su jednoglasno
usvojeni Program rada Saveta i Akcioni plan za ovu godinu
koji je unapređen konstruktivnim predlozima u cilju
efikasnije realizacije predviđenih aktivnosti.
-Zahvaljujući partnerstu Regionalne privredne komore
Niš i LEDIB Kuće klastera ovaj važan sastanak se održava
u Nišu što je veoma značajno za sve članice klastera na
području Niškog regiona-rekla je predsednik nacionalnog
Saveta za klastere mr Danka Milojković. Važnost ovog
sastanka kao i uopšte klasterskog povezivanja preduzeća,
potvrđena je činjenicom da su upravo prisutni predstavnici
preko 15 klastera iz cele Srbije od evidentiranih dvadesetak,
od kojih je polovina iz Niša. Sve ovo nam daje “vetar u leđa”
da zajednički istrajemo u ideji o osnivanju Centra za razvoj
klastera u Nišu kako bi naš grad i jugoistočna Srbija postali
prepoznatljivi po ovom savremenom načinu poslovnog
organizovanja i kompetentnijeg istupa na tržištima. Inače,
naglasila je Milojković, glavna orijentacija nacionalnog
Saveta za klastere jeste u organizovanoj, sistemskoj
podršci razvoju klastera u čitavoj Srbiji. Na taj način se
obezbeđuje ravnopravan položaj svim klasterima, jednako,
Glavna orijentacija nacionalnog Saveta
za klastere u organizovanoj, sistemskoj
podršci razvoju klastera u Srbiji
Udruživanje u klastere dobar način
da se popravi kompletna slika stanja
srpske privrede
transparentno i pravovremeno informisanje, omogućava se
takođe lakši pristup domaćim i stranim fondovima i lakša
priprema predloga projekata kao i lobiranje za dalji razvoj
klastera kod predstavnika nacionalne vlasti.
Potpredsednik RPK Niš Nebojša Bogdanović je
pozdravio učesnike sastanka i izrazio poštovanje prema
pokazanom interesovanju privrednika za uključivanje u
klastere koji su dobra podloga za privredni razvoj.
- Naša komora smatra da je osnivanje i razvoj klastera
veoma važan način udruživanja privrednih subjekata i ne
doživljavamo ih kao konkurente već naprotiv kao partnererekao je Bogdanović i naglasio da u okviru komorskog
sistema ima mesta za klastere.
Koordinator Saveta za klastere Privredne komore
Srbije Aleksandar Nikolić i ekipa stručnjaka PKS koja će
pružati logističku podršku klasterima izrazili su uverenje da
će biti ispunjeni svi zadaci na unapređenju razvoja klastera,
njihovoj promociji, edukaciji i poboljšanju uslova poslovanja.
-Interes PKS da podržava klastere je u tome što su
klasteri alat, odnosno dobar način da se popravi kompletna
slika stanja srpske privrede-rekao je Nikolić. To podrazumeva
i očekivanja da se kroz klastere veća pažnja posveti radu
na inovacijama, na profesionalnom usavršavanju klastermenadžera kao i samih članica klastera. Zajednički interes
je i u tome što komora ima predispozicije da lobira u korist
klastera, omogućava im da učestvuju na javnim pozivima, na
tenderima, konkursima. Zapravo, komora može da obezbedi
neophodnu sinergiju velikog broja klaster-inicijativa i
klastera, može da obezbedi da u različitim fazama nastupaju
zajedno i da zajednički zastupaju svoje interese. A gde će
bolje zastupati svoje interese nego u svojim komorama,zar
ne?
As a result of its founding Assembly held in February
in Belgrade, Serbian Chamber of Commerce Cluster
Council had its first session at LEDIB Cluster House
premises in Regional Chamber of Commerce Nis on May
17, 2011. As stated during the meeting, the main activity
of the national Cluster Council is an organized, systemic
support to cluster development in Serbia as joining into
clusters represents tool, or a good way to improve the
complete image of Serbian economy present state. Work
Plan and Action Plan for this year were unanimously
adopted and improved by constructive proposals the
purpose of which is a more efficient implementation of
planned activities.
Razvoj mreže udruženja privrednika u niškom okrugu
UMREŽAVANJE
UDRUŽENJA
PRIVREDNIKA
Podrška udruženjima privrednika niškog
regiona za uspostavljanje partnerstva
sa predstavnicima javnog sektora i
kreiranje razvojnih projekata sa kojima
će konkurisati kod domaćih i stranih
fondova
Potpisan
Protokol
o
saradnji
sa
Udruženjem privrednika »Mreža« i
korišćenju šou ruma
Podsticaj razvoju udruženja privrednika i njihovom
umrežavanju radi boljeg tržišnog pozicioniranja
konkretizovan je i ugovorom o donaciji između Udruženja
privrednika “LINK” Aleksinac, “MREŽA” Svrljig, “ZAPLANJE”
Gadžin Han i “PRIVREDNIK” Ražanj i LEDIB Programa.
Ovim ugovorom, koji je potpisan u LEDIB Kući klastera,
zvanično potvrđen nastavak poslovno razvojnih aktivnosti
namenjenih izgradnji kapaciteta udruženja privrednika na
području Nišavskog okruga.
- Primarni cilj projekta je jačanje mreže udruženja
privrednika Niškog okruga uz tehničku podršku LEDIB
programa-kaže mr Danka Milojković koordinator LEDIB
programa. Predstoji uspostavljanje još dva udruženja
privrednika, u Doljevcu i Merošini, kao i dalji rad na
u kojima deluju udruženja po ugledu na Biznis klaster klub
koji se realizuje u Nišu.
Na drugom sastanku predstavnika LEDIB programa,
Kuće klastera i Mreže udruženja preduzetnika Nišavskog
okruga, održanom 19.aprila u prostorijama Kuće Klastera,
potpisan je Protokol o korišćenju izložbeno-prodajnog
prostora Saveza start ap klastera. LEDIB Program će tehnički
podržati Udruženja privrednika iz Aleksinca, Ražnja,
Gadžinog Hana i Svrljiga u oblasti tromesečnog korišćenja
izložbenog prostora u cilju bolje promocije Udruženja i
omasovljenja članstva.
unapređenju rada prošle godine oformljenih udruženja
privrednika u Aleksincu, Ražnju, Gadžinom Hanu i Svrljigu.
Udruženja će ispitivati potrebe članica, mogućnosti za
uspostavljanje partnerstva sa predstavnicima javnog
sektora i kreirati razvojne projekte sa kojima će konkurisati
kod domaćih i stranih fondova.
Inače, udruženja privrednika niškog okruga su članovi
LEDIB Kuće klastera, poslovne organizacije klastera i
udruženja privrednika jugoistočne Srbije.
- Donacija LEDIB programa je u oblasti poslovnog
funkcionisanja udruženja, mentoringa i edukacije za
sekretare sa ciljem omasovljenja članstva i diversifikacije
tržišno orijentisanih usluga udruženja, razvoja i upravljanja
projektima-rekla je Milojković. Ovim takođe želimo da
podstaknemo organizovanje „Poslovnog kluba“ u opštinama
Assistance to Associations of Entrepreneurs LINK from
Aleksinac, MREZA from Svrljig, ZAPLANJE from Gadzin
Han and PRIVREDNIK from Razanj means that LEDIB
Programme is fully supporting associations of entrepreneurs
from Nis Region in establishing partnerships with public
sector representatives as well as creation of development
projects with which they are going to apply for the
resources of local and international funds. The MoU signed
at LEDIB Cluster House officially confirms continuation of
business development activities aiming at capacity building
of associations of business people from Nisava District.
Protocol on Use of Showroom was also signed with MREZA
Association.
Potpisan protokol o saradnji
Šansa za povezivanje sa EU tržištem
PROMOCIJA
MREŽE
UDRUŽENJA
SLOVENCI
TRAŽE BIZNIS
PARTNERE
Protokol o saradnji Mreže udruženja klastera
Nišavskog okruga potpisan je 19.aprila u Kući
klastera na drugom sastanku predstavnika LEDIB
programa, Kuće klastera i Mreže udruženja
preduzetnika Nišavskog okruga.
Osnovni motiv ovog sastanka je bilo potpisivanje
Protokola o saradnji između Saveza start up klastera, Mreže
udruženja i LEDIB programa u vezi korišćenja izložbenoprodajnog prostora Saveza start up. LEDIB program će
tehnički podržati udruženja privrednika iz Aleksinca, Ražnja,
Gadžinog Hana i Svrljiga u oblasti tromesečnog korišćenja
izložbenog prostora sa radi bolje promocije Udruženja i
omasovljenja članstva.
Delegacija LEDIB programa zimus je učestvovala
na Drugoj konferenciji “Srbija na putu ka
EU” održanoj u Podčetrteku, u Sloveniji, i
ostvarila kontakte koji mogu biti veoma korisni
partnerima LEDIB programa. I ovom prilikom
LEDIB je pokazao posvećenost kreiranju uspešne
poslovne saradnje između svojih partnera i
inostranih kompanija.
The second meeting of Nisava District Network
of Entrepreneurs Associations
On Tuesday, 19th April 2011, in the premises of the Cluster
House in Niš, the second meeting of the representatives
of LEDIB Programme, Cluster House and the Network
of Associations of Entrepreneurs of Nišava district was
held. The topic of the meeting was signing the Protocol
on cooperation between the Start up Cluster Union, The
Network of Associations and LEDIB Programme concerning
the use of the show room of the Start up Cluster Union.
LEDIB Programme will give the technical support to the
Association of Entrepreneurs from Aleksinac, Ražanj, Gadžin
Han and Svrljig for the three-month use of the show room,
with the aim to promote the Association and increase the
number of members.
- Jedan od direktnih rezultata koje smo za samo
par dana na ovoj konferenciji postigli na povezivanju
potencijalnih partnera iz Slovenije i Srbije odnosi se na oblast
novih telekomunikacionih tehnologija-kaže koordinator
LEDIB programa mr Danka Milojković. Reč je o preduzeću
“Novatel” iz Celja koje preko LEDIB-a traži partnere u oblasti
telekomunikacija u Srbiji. Ponuda “Novatela” se sastoji
od niza komponenti na čijoj proizvodnji i inplementaciji
bi mogla da se ostvari ozbiljna saradnja koja bi niškim
ali i ostalim firmama iz regiona bila od izuzetnog značaja,
pre svega, za tržišni proboj na području zemalja EU. Ova
kompanija omogućava planiranje i izgradnju velikih i jeftinih
telefonskih sistema koji se prilagođavaju savremenim
poslovnim korisnicima.
U Srbiji “Novatel” traži partnera za zajedničko
postavljanje alternativnog telekomunikacijskog operatera, a
oni bi se pobrinuli za tehnologiju i prodajnu strategiju kroz
saradnju na području obrazovanja i prenosu stručnih znanja.
Održan 12.Biznis klaster klub
POLJOPRIVREDA
OGROMAN
RAZVOJNI
POTENCIJAL
Mesečni sastanak klastera, udruženja, privrednika i
predstavnika institucija značajnih za razvoj sektora malih
i srednjih Biznis klaster klub održan je u petak, 8.jula, u
sali “The Regent Club”-a u PC Gorča, u organizaciji LEDIB
programa. Ovaj, 12. susret poslovnog sveta jugoistočne
Srbije bio je orijentisan ka pitanjima, problematici i razmeni
informacija vezanih za poljoprivredu kao i za direktno
poslovno povezivanje delatnika iz ove oblasti.
Domaćin ovog 12.Biznis klaster kluba Karsten
Lund, direktor LEDIB programa i predsednik Skupštine
Saveta LEDIB Kuće klastera, u pozdravnom obraćanju je
posebno istakao važnost razvoja poljoprivrede kao baze
za ukupan privredni napredak. On je takodje rekao da će
LEDIB program kao i do sada dati pun doprinos efikasnom
premošćavanju eventualnih problema i učiniti sve da se
ogromni poljoprivredni resursi u niškom okrugu iskoriste na
pravi način, da budu od koristi gradjanima ovog dela Srbije i
steknu povoljniju poziciju na tržištu.
Na ovom biznis klubu je predstavljeno više
programa podrške razvoju poljoprivredne proizvodnje u
Nišavskom okrugu. Danski program za razvoj poljoprivrede
“Fruits&Berries” predstavio je Dagfin Moe viši savetnik
Kancelarije Programa podrške razvoju privatnog sektora iz
oblasti voćarstva i bobičastog voća u južnoj Srbiji. Načelnik
Uprave za razvoj poljoprivrede grada Niša Aleksandra
Brzaković je prisutne upoznala sa ulogom ove uprave u
lokalnom ekonomskom razvoju Niškog regiona, a Tanja
Savić-Gavrilović je predstavila AGROZEM Savetodavne
poljoprivredne službe Niš. Prezentaciju USAID Agro Buisness
vodio je Bratislav Stamenković a prezentaciju podrške HELP
programa u oblasti zadrugarstva Miloš Randjelović. O ulozi
i značaju Start ap klastera Niškog regiona govorila je Jelena
Vučković a Jugoslav Savić je predstavio Udruženje malinara
“Trećak” iz Kuršumlije a prezentacijom dizajn studia “Prime”
Predstavljeno više programa
podrške razvoju poljoprivredne
proizvodnje u Nišavskom okrugu
i značajne informacije od koga i
koju vrstu pomoći mogu dobiti
poslenici u ovoj grani privrede
iz Leskovca je završen informativni deo 12.Biznis klaster
kluba i otpočeli neposredni razgovori, poslovni dogovori i
druženje svih članova kluba.
- Mesečni sastanak predstavnika klastera i privrednika
Nišavskog okruga ovoga puta je tematski posvećen
poljoprivredi jer je deo naših aktivnosti usmeren i ka ovoj
privrednoj delatnosti-rekao je koordinator LEDIB programa
Goran Zlatković. Budući da je upravo sezona poljoprivrednih
radova hteli smo da okupimo sve one koji daju tehničku
podršku poljoprivrednicima i preduzetnicima koji deluju u
poljoprivredi kako bi, svi na jednom mestu, čuli kod kojih
institucija mogu dobiti pomoć, koju vrstu pomoći, pod kojim
uslovima a i da sa predstavnicima tih institucija direktno
stupe u kontakt i sva saznanja kasnije prenesu članovima
svojih klastera, odnosno poljoprivrednicima. Kroz devet
prezentacija programa, projekata i institucija na ovom Biznis
klaster klubu su predstavljene mogućnosti podrške gradskog
odseka za poljoprivredu, dva donatorska programa iz
Danske, američkog donatorskog programa za poljoprivredu
i nemačkog programa HELP koji takodje ima aktivnosti
u poljoprivredi. Ovom prilikom su se takodje predstavila
različita poljoprivredna udruženja, Udruženje malinara iz
Kuršumlije i jedan marketing studio iz Leskovca. Siguran
sam, naglasio je Zlatković, da bolji dani za poljoprivredu
nisu tako daleko i svim našim aktivnostima se trudimo da
to i podržimo. Znamo da je u celom tom procesu razvoja
i rasta najbitnija informacija tako da smo na ovom Biznis
klaster klubu upravo hteli da ljudima iz oblasti poljoprivrede
ponudimo informaciju kako bi znali od koga i koju vrstu
pomoći mogu dobiti. Uvereni smo, naglasio je Zlatković, da
će poljoprivreda napredovati i biti grana koja će predvoditi
razvoj ovog dela Srbije.
Na 11. Biznis klaster klubu predstavljeni rezultati planiranih aktivnosti
KUĆA TRAJNO OTVORENIH VRATA
Za uspostavljanje funkcionalnog koncepta pomoći nesmetanom razvoju klastera angažovani i
međunarodni eksperti za ovu oblast
Privredne komore nude pomoć članicama klastera da bi postale vidljivije “opservatorijama”
međunarodnih fondova
Mesečnim sastankom privrednika i predstavnika
institucija značajnih za razvoj sektora malih i srednjih
preduzeća i preduzetnika-11. Biznis klaster klub, održan
17. maja u “Ridžent klubu”, ponovo je potvrđena potreba
poslovnog sveta jugoistočne Srbije za direktnim poslovnim
povezivanjem i razmenom informacija. Gosti ovog
Biznis kluba su, pored ostalih, bili predstavnici Privredne
komore Srbije i Regionalne privredne komore Niš, članovi
nacionalnog Saveta za klastere iz Kragujevca, predstavnici
Kancelarije danskog Programa podrške razvoju privatnog
sektora iz oblasti voćarstva “Fruits&Berries” i nemačkog
Programa HELP.
Prema uobičajenoj proceduri i na 11.Biznis klaster
klubu su predstavljene najaktuelnije teme važne za
poslovanje koje su se ovoga puta odnosile na prednosti koje
pružaju LEDIB Kuća klastera i Izložbeno-prodajni prostor
Saveza start ap klastera. U pozdravnom obraćanju direktor
LEDIB programa i predsednik Skupštine Saveta LEDIB Kuće
klastera Karsten Lund je rekao da je osnovna ideja Kuće
klastera pružanje podrške svim klasterima u regionu.
Iako Kuća klastera nije deo LEDIB programa mi je
apsolutno podržavamo, učinili smo je potpuno operativnom
zato što smatramo da je ovakav način povezivanja kompanija
kompatibilan savremenom načinu poslovanja i povećanja
konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na sve složenijem
i zahtevnijem tržištu-rekao je direktor Lund. Naša vizija
je da se ova zajednička Kuća razvije na celu Srbiju i pruži
oslonac svim klasterima. Sledeći ovu ideju LEDIB već radi na
uključivanju međunarodnih eksperata za razvoj klastera tako
da bi u naredne dve nedelje koncept pomoći nesmetanom
razvoju klastera trebalo da bude usvojen.
Goran Zlatković, koordinator za klastere LEDIB
programa, je rekao da je Kuća klastera kuća otvorenih vrata
za sve klastere i sve nove inicijative na području regiona.
Očekujemo povećanje broja klastera i u tom smislu
smo spremni da im pružimo potpunu logističku podršku
pri organizovanju povezivanja-kazao je Zlatković i naglasio
da se ta pomoć ogleda i kroz promociju, korišćenje usluga
“šuo ruma”, učešća na Biznis klaster klubovima, prezentaciju
u časopisu “Infoklaster”, veb portalu i specijalizovanoj
televizijskoj emisiji.
Predsednica Saveta za klastere Privredne komore
Srbije mr Danka Milojković je rekla da je veoma važno
što na nacionalnom nivou ima dovoljno sluha za značaj
klastera i ideje koje su potekle iz Niša i regiona. Ona je
izrazila uverenje da će sve ovo prerasti u ozbiljan centar za
klastere odakle će se bolje čuti inicijative članova klastera
i obezbediti lakši pristup fondovima. Potpunu saglasnost
su izrazili i koordinator za klastere PKS Aleksandar Nikolić
i koordinator RPK Niš Aleksandar Popović koji su posebno
naglasili da komore podržavaju klastere ali i da od njih
očekuju konkretne inicijative. To je neophodno, kako je
rečeno, prvenstveno stoga da bi male firme bile vidljivije
velikoj “opservatoriji” evropskih fondova za klastere.
Predstavljajući rezultate postignute od februara,
odnosno od osnivanja Izložbeno prodajnog prostora Saveza
start ap klastera, predsednica ovog Saveza Jasna Stevović je
rekla da je ovaj pilot-projekat potpuno ispunio očekivanja jer
je veliki broj firmi našao interes za ovakav vid predstavljanja
tržištu.
Trenutno je u našem “šou rumu” predstavljeno
30 firmi iz oblasti tekstila, prehrandbenih proizvoda,
građevinarstva, medicinskih, kozmetičkih i drugih uslugarekla je Stevović. Naš Izložbeno-prodajni prostor početnici
u biznisu mogu da koriste i za održavanje poslovnih
sastanaka što im je od velike koristi budući da većina nema
adekvatan kancelarijski prostor.
Nakon oficijelnog dela 11. Biznis klaster klub je
završen druženjem, poslovnim razgovorima i prijateljskim
ćaskanjem.
Another monthly meeting of business people and
representatives of institutions important for SMEs
sector development and entrepreneurs – 11th
Business Cluster Club, held at Regent Club on May
17, is another confirmation that business people of
South East Serbia need direct business networking
and information sharing. According to the usual
procedure, up-to-date topics of importance for
businesses were presented, including advantages
offered by LEDIB Cluster House and Union of Start
Up Clusters Exhibition Space. During his welcoming
speech, LEDIB Programme Director and President of
LEDIB Cluster House Assembly Carsten Lund stated
that the fundamental idea of Cluster House is to
offer support to all the clusters in the region. He also
announced that international experts in this field
are working on creating the functional concept of
assistance to cluster development. Serbian Chamber
of Commerce and Regional Chamber of Commerce
Nis representatives pointed out that Chambers are
providing assistance to cluster members in becoming
more visible to “observatories” of international
funds.
Danska podrška za unapređenje voćarstva
N A Š E VO Ć E
SVI HOĆE
Zbog velikih mogućnosti plasmana na strnom tržištu
za razvoj proizvodnje šljiva, višanja, jagoda, malina i
borovnica obezbeđeno oko osam miliona evra kroz
dansko-srpski program “Fruits&Berries”
Programom porške razvoju privatnog sektora iz oblasti
voćarstva i bobičastog voća na području jugoistočne Srbije
“Fruits&Berries” obezbeđeno je blizu osam miliona evra.
Ovaj vid potpore voćarima je zajednički projekat koji se sastoji
od sredstava koje su za tu svrhu namenile vlade Kraljevine
Danske i Republike Srbije. Prilikom nedavnog boravka u
Nišu Dagfin Moe, viši savetnik na projektu “Fruits&Berries”
je objasnio osnovne principe podrške razvoju voćarstva na
području jugoistočne Srbije koji će trajati četiri godine.
- Cilj je da se pomogne sektor poljoprivrede na jugu
Srbije na području razvoja voćarstva i bobičastog voća i
to na pet vrednosnih lanaca-šljiva, višnja, jagoda, malina
i borovnica-rekao je Moe i naglasio da će biti pružena
i podrška razvoju organske proizvodnje ali je glavna
orijentacija razvoj voćarstva uopšte. Na ovu poljoprivrednu
oblast smo se usredsredili između ostalog i zato što postoji
velika mogućnost plasmana ovih voćnih proizvoda na
tržištima evropskih zemalja ali i zemalja van Evrope. Inače,
vreme realizacije projekta je četiri godine i sastoji se od
dve komponente-tehničke i subvencija za poljoprivredne
proizvođače. Za tehničku podršku je opredeljeno 1,9 miliona
evra, rekao je Moe, a za grantove, odnosno bespovratnu
pomoć, predviđeno je 5,9 miliona evra.
Valja podsetiti da grantovi predstavljaju različite
vrste pomoći koja se kroz bespovratna sredstva, poreska
oslobođenja, stimulativne kredite, mašine i opremu,
promotivne aktivnosti, konsultantske usluge i na drugi
način odobrava korisnicima. Kriterijume za dodelu grantova
definiše institucija, odnosno donator granta.
Održan 10. Biznis klaster klub
ZBLIŽAVANJE
POSLOVNOG SVETA
NIŠKOG REGIONA
Mesečni sastanak privrednika niškog regiona
omogućio mnoge nove poslovne poduhvate
U organizaciji nove poslovne asocijacije LEDIB Kuće
klastera održan je, 8.aprila u “Ridžent klubu” u TPC”Gorča”,
10.Biznis klaster klub- mesečni sastanak privrednika i
predstavnika institucija značajnih za razvoj sektora malih i
srednjih preduzeća niškog regiona.
prakse”. Miloš Tomić, mendžer za korporativne klijente,
je na interesantan način upoznao učesnike Biznis klaster
kluba kako mogu koristiti prednosti savremene informatičke
tehnologije u svom biznisu.
I ovoga puta, kao i na svim dosadašnjim sastancima,
okupili su se brojni privrednici kako bi se u prijatnoj atmosferi
družili, upoznavali i informisali o najaktuelnijim događajima
u svetu biznisa. Ovaj način zbližavanja poslovnog sveta
našeg regiona omogućava neposredan kontakt iskusnih
preduzetnika sa dugugogodišnjom praksom u samostalnom
biznisu sa početnicima u poslovanju. Obostrana korist
direktnog poslovnog povezivanja i razmene informacija je
nesumnjiva što je potvrđeno mnogim poslovnim vezama
ostvarenim na prethodnim Biznis klster klubovima.
Dodatni kvalitet koji pružaju sastanci u Klaster klubu
jeste prezentacija u datom momentu najaktuelnijih tema
i određenih institucija koje pružaju podršku razvoju malih
i srednjih preduzeća i preduzetništva. Takođe, to je prilika
za predstavljanje određenih programa koji olakšavaju ili
unapređuju poslovanje a data je i mogućnost prezentacije
preduzeća, odnosno delatnosti koje su od interesa za
poslovni svet niškog regiona.
Tako je na 10. Biznis klaster klubu šef direkcije za
regionalni razvoj i pomoćnik direktora Nacionalne agencije
za regionalni razvoj Ana Žegarac predstavila mogućnosti
koje pruža ova agencija za unapređenje razvoja sektora
malih i srednjih preduzeća. Menadžer građevinskog
klastera “Opeka-brik” Zoran Zlatković prisutne je upoznao
sa najznačajnijim projektom koji u Nišu realizuju članice
ovog građevinskog klastera. Reč je o angažovanju većeg
broja niških građevinskih firmi-članica klastera na ozbiljnim
i referentnim poslovima rekonstrukcije Sportske hale “Čair”.
Posebno zanimljiva prezentacija je bila “Kako napraviti
online prodavnicu bez ulaganja - Kupindo dobar primer
Predstavaljene mogućnosti podrške Nacionalne
agencije za regionalni razvoj, učestvovanje
članica Građevinskog klastera “Opeka-brik” na
rekonstrukciji Hale “Čair” i kako napraviti onlajn
prodavnicu bez ulaganja
LEDIB Cluster House, new business organization,
organized X Business Cluster Club on April 8.
It is a monthly meeting of business people and
representatives of institutions important for small
and medium enterprises sector development
of Nisava District. This meeting was marked by
presentations of National Agency for Development
support options and participation of Opeka-Brick
Construction Cluster members in Cair Sports Hall
reconstruction. The presentation explaining how
to make an online shop without investments was
especially interesting.
Na Devetom biznis klaster klubu predstavljeni ovogodišnji planovi
INOVACIJE,
NOVA TRŽIŠTA,
ŠIRA POVEZIVANJA
Tekstilni klasteri iz Niša i više gradova zajednički
će nastupati pred partnerima u inostranstvu
Građevinski
klaster
„Opeka-brik“
daje
prioritet inovativnim aktivnostima i saradnji sa
obrazovnim institucijama
Savez start ap klastera će se angažovati na
marketinškoj promociji svojih članova
Predstavljeno Društvo novinara Niša kao novi
član familije poslovnih udruženja koje podržava
LEDIB program
Ovogodišnjim programskim planovima rad klastera
sa područja Niša i regiona, koje podržava LEDIB program,
obiluje inovativnim aktivnostima koje bi trebalo u punoj
meri da osnaže klastere i daju im čvrstu podlogu za
samoodrživu perspektivu. Ti planovi i najaktuelnije teme
važne za poslovanje članica klastera su predstavljeni na
Devetom biznis klaster klubu, održanom krajem februara
već po tradiciji u Ridžen klubu u PC“Gorča“. O značaju ovih
planova, ovakvog načina druženja privrednika a, pre svega,
LEDIB programa svedoči činjenica da su ovom Klaster klubu
prisustvovali predstavnik Ministarstva spoljnih poslova
Kraljevine Danske Mikael Erbs Jorgensen, prvi sekretar
Danske ambasade u Beogradu Peter Lasen, savetnik
Kancelarije za evropske integracije Dejan Gojković, zatim
Zoran Todorović iz Narodne banke Srbije, Ana Žegarac
iz Nacionalne agencije za regionalni razvoj Srbije, Jelena
Stevanović iz Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja
i, naravno, tim LEDIB programa predvođen direktorom
Karstenom Lundom.
Ovom prilikom su predstavljeni projektni planovi
Tekstilnog klastera izvoznika “Impuls”, Građevinskog
klastera “Opeka-brik”, Saveza start ap klastera Niškog
regiona, Udruženja privrednika “Mreža” i Društva novinara
Niša. Karakteristika ovog susreta niškog poslovnog sveta je
u tome što se o planovima i projekcijama rada u ovoj godini
razgovaralo uz mnogo više otimizma i vere da će poslovno
okruženje u zemlji biti povoljnije nego prethodne godine.
- Najvažnije aktivnosti koje ćemo realizovati ove
godine vezane su za saradnju sa klasterima „Moda“ iz
Beograda i “Arteks“ iz Novog Pazara jer nas je SIEPA tako
ujedinjene prepoznala kao vodeće organizacije u oblasti
tekstilne industrije u Srbiji-kaže koordinator Tekstilnog
klastera izvoznika „Impuls“ Saša Mitrović. Upravo zato će
nam pomoći da ostvarimo neke poslovne projekte u Turskoj
kroz umrežavanje sa turskim klasterima. Naime, Turci su
proivođači najkvalitetnijih materijala koji su potrebni za naše
izvozne programe i tu je zapravo reč o uvozu radi izvoza. U
planu je da od povoljnim uslovima uvozimo materijale iz
Turske, ovde ih obradimo i kao gotov proizvod plasiramo na
zapadnoevropsko tržište, odnosno poslovnim partnerima
u Francuskoj, Italiji i Nemačkoj sa kojima imamo veoma
uspešnu dugogodišnju saradnju.
Biljana Grozdanović, koordinator Građevinskog
klastera „Opeka-brik“ je predstavljajući akcioni plan posebno
naglasila da će biti dat prioritet inovativnim aktivnostima sa
težištem na saradnji sa obrazovnim institucijama.
- U planu je da se naš klaster angažuje na formiranju
radnih kabineta i projektovanju pokaznih objekata u
Građevinsko-tehničkoj školi „Neimar“ i Mašinsko-tehničkoj
školi „Nikola Tesla“ i na taj način neposredno učestvovali na
poboljšanju kvaliteta nastave-rekla je Grozdanović. Učenici
bi tako pored teorijskih znanja stekli i praktična. Neki
kabineti bi, primera radi da kažem, imali solarne panele
kojima se sunčeva energija prevodi u električnu energiju.
Ovaj naš akcioni plan je za sada na nivou dogovora sa
obrazovnim ustanovama u Nišu i imamo njihovu podršku.
Način finansiranja ovog inovativnog ali i skupog projekta
bi se realizovao iz više izvora, delom iz LEDIB programa a
pre svega iz fondova Evropske Unije i kroz konkurse koje
raspisuju resorna ministarstva.
Koordinator Saveza start ap klastera Slavenka Dinić je
rekla da će se aktivnosti ovog saveza bazirati na marketinškoj
promociji svojih članova kroz izradu kataloga, časopisa, veb
sajta, održavanju biznis klaster klubova.
- Nećemo se zadržati samo na tome već ćemo
organizovati studijska putovanja radi povezivanja sa sličnim
udruženjima u zemlji i inostranstvu kao i učešće na različitim
sajmovima na osnovu potreba naših članova-rekla je Dinić.
Takođe ćemo raditi na edukaciji i jačanju timskog duha naših
članova, na jačanju javno-privatnog partnerstva, povezivanju
sa lokalnim i nacionalnim institucijama značajnim za
razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva kao i na
jačanju partnerstva sa naučno-istraživačkim institucijama
koje su inače naše potporne institucije. Sve to bi trebalo
da dovede do boljeg pozicioniranja na tržištu klastera i
članova klastera pojedinačno, takođe bi trebalo da utiče na
smanjenje troškova poslovanja, jačanje njihovih kapaciteta,
pronalaženje novih poslovnih partnera i slično.
Predsednica Društva novinara Niša Dragana Kocić je
rekla da ovo mlado esnafsko udruženje ima ozbiljne planove
čija bi realizacija bila od višestruke koristi i za novinare i za
privrednike.
- Planiramo organizovanje niza tribina i edukacija
i sa tim projektima ćemo konkurisati kod fondova-rekla
je Kocić i naglasila da je edukacija mladih novinara od
presudnog značaja za unapređenje posrnulog sveukupnog
medijskog prostora. Svedoci smo poražavajuće činjenice da
u našoj branši ima dosta neprofesionalizma. Ovo je prilika
da učvrstimo našu saradnju sa LEDIB-om koja je doduše u
začetku ali se pokazuje kao vrlo plodotvorna. Osim našeg
elementarnog cilja-promocije medijske profesije, želimo da
pružimo podršku lokalnom ekonomskom razvoju, odnosno
privrednicima jer je dobar marketing vrlo često donese više
od pola ukupnog poslovnog uspeha. Čini se da ljudi još nisu
svesni da bi trebalo da govore o onome što rade, o svojim
potrebama jer je to najbolji način da dođu do onih koji
mogu da im izađu u susret, do pondera, do saznanja, do
novih iskustava a novinari su u prilici da promovišu njihove
potrebe kao i mogućnosti da ih realizuju.
At IX Business Cluster Club held at the end of February,
the topics of interest for cluster members businesses
were discussed as usual. This meeting of business
people from Nis was marked by plans and projection
of activities in this year, with more optimism and belief
that the business environment in the country would be
much better than the last year.
According to those plans, Textile Clusters from Nis and
several other Serbian towns would most probably be
united in their presentations to international partners.
Opeka-Brick Construction Cluster gives priority to
innovative activities and cooperation with educational
institutions, whereas Union of Start Up Clusters would
become more engaged in marketing promotion of
its members. Society of Journalists from Nis was also
presented during this Business Club meeting, as a new
member of the family of business associations supported
by LEDIB Programme.
Savez start ap klastera niškog regiona obeležio prvi
rođendan
GODINA
PREPUNA
DOGAĐAJA
Savez start ap klastera niškog regiona je u okviru
redovnog mesečnog Biznis klaster kluba, 4.decembra prošle
godine, obeležio prvu godinu rada na korist početnika u
poslovanju. Na prigodnoj svečanosti, priređenoj u restoranu
“Lion”, preduzenici-članovi klastera kao i njihovi brojni
prijatelji i ovoga puta su podržali zalaganja Saveza start
ap klastera na umrežavanju institucija i partnera u niškom
regionu.
- Na inicijativu preduzetnika početnika u poslovanju
pokrenuta je smela ideja na njihovom povezivanju
prvenstveno radi identifikovanja privrednih potencijala
u našem okruženju-rekla je predsednica Saveza start ap
klastera niškog regiona Jasna Stevović. Privrednike smo
povezali u pet strukovnih udruženja-tekstilni klaster,
građevinski, medicinski, agro i klaster usluga. U početku
je ta veza bila na nivou razmene iskustava i informacija
o podsticajnim sredstvima Ministarstva ekonomije i
regionalnog razvoja kao i drugih izvora, ali je nakon kraćeg
vremena pokrenut niz aktivnosti neophodnih za razvoj
malih i srednjih preduzeća. Veliku zahvalnost dugujemo
LEDIB programu koji je prepoznao naš trud i u svemu nam
pomogao da u niškom regionu povežemo, sistematizujemo
i informišemo preduzetnike kako bi njihovim osnaživanjem,
udruženi kao privredni potencijal regiona, bili prepoznatljivi
u Srbiji ali i van naših granica. Za minulih godinu dana smo uz
podršku LEDIB-a organizovali posete velikom broju sajmova i
drugih manifestacija koje su od interesa za poslovanje naših
članova, u Nišu smo organizovali Prvi sajam malih i srednjih
preduzeća koji je bio izuzetno koristan za naše klastere, forum
o budućnosti građevinarstva i, što je i najznačajnije, prvi put
smo se neposredno predstavili na 13.međunarodnom sajmu
privrede u Istanbulu.
Paralelno sa ovim aktivnostima Savez start ap klastera
je konkurisao i dobio sredstva iz “Programa podrške
udruženjima preduzetnika za 2010” Nacionalne agencije
za regionalni razvoj, a izvestan broj preduzetnika-članova
klastera i iz Programa podrške razvoju konkurentnosti malih
i srednjih preduzeća. Takođe, u ovih godinu dana Savez
start ap klastera je sklopio niz sporazuma sa potpornim
organizacijama značajnim institucijama i udruženjima u
regionu. Organizovano je i sedam Biznis klaster klubova na
kojima su u proseku razmatrane po tri teme bitne za razvoj
poslovanja.
- Od velikog je značaja i to, naglasila je predsednica
Stevović, što su se u rad klastera i Saveza start ap uključili
i preduzetnici sa višegodišnjim iskustvom. Oni su pokazali
spremnost da stečeno iskustvo podele sa početnicima
koji su hrabro krenuli sa samostalnim poslom i preuzeli
odgovornost za sopstveenu sudbinu, sudbinu svoje
porodice i svojih radnika. Sa ponosom mogu da kažem,
rekla je Jasna Stevović, da je Savez start ap na nacionalnom
nivou predstavljen kao primer dobre prakse jer smo
jedina poslovna organizacija koja je povezala početnike u
biznisu. Danas naš Savez okuplja preko 200 malih i srednjih
preduzeća a odkako smo potpisali memorandume o saradnji
sa udruženjima iz Pirota, Kuršumlije i Niša premašena je cifra
od 500 umreženih preduzeća i preduzetnika.
Svečanost povodom godišnjice rada Saveza start
ap klastera Niškog regiona upotpunjena je i snimanjem
Novogodišnje biznis emisije „SPAJALICA“ koja se emituje na
Niškoj televiziji.
During the regular monthly Business Cluster Club, on
December 4, 2010, Nis District Union of Start Up Clusters marked its
first anniversary. Beginners in business benefited the most from its
activities. During the ceremony in LION Restaurant, entrepreneurs
– cluster members, and their numerous friends and partners once
more expressed support for Union of Start Up Clusters and its
efforts in networking of institutions and partners in Nisava District.
Jasna Stevovic, Union of Start Up Clusters President stated:
“During the past year, with LEDIB Programme support, we
organized visits to a large number of fairs and other events of
business interest to our members. In Nis, we organized the First
Fair of Small and Medium Enterprises that was very useful for our
Clusters, as well as the Forum on Future of Building, and what is
most significant, we were presented directly for the first time at
13th International Business Fair in Istanbul.“
Along with these activities, Union of Start Up Clusters
applied for and was granted funds from Program of Support to
Entrepreneurial Associations 2010, of National Agency for Regional
Development. Some members – entrepreneurs were granted
funds from the Support to Enterprise Competitiveness and Export
Promotion Program, too. Union of Start Up Clusters also closed
a number of agreements with support organizations – important
institutions and associations in the region. Seven Business Cluster
Clubs were organized, and an average of three topics important for
business development discussed at each of them.
Re: Crafts, klaster za revitalizaciju starih zanata
u Srbiji
ČUVAJMO
PROŠLOST ZA
BUDUĆNOST
Re: Crafts-klaster za revitalizaciju starih zanata u Srbiji
osnovan je 27.avgusta 2010. u Beogradu kao udruženje deset
preduzetničkih radnji u zanatskom sektoru. To je rezultat
inicijative žena preduzetnica koje se ovom delatnošću
bave tardicionalno, kroz porodični biznis drugu ili treću
generaciju. Žene su vlasnice sedam od deset zanatskih radnji
članica klastera. Klaster je nastao iz težnje da se otklone
nedostaci zanatske proizvodnje kao što je nerazvijeno
tržiste, mali proizvodni kapaciteti, neadekvatne cene, niska
produktivnost i potreba za redizajnom proizvoda.
Paralelni motiv je bio i
osnaživanje preduzetništva
ranjivih društvenih grupa,
žena i mladih, a prvenstveno
edukacija o značaju kulturne
baštine kroz radioničarski
metod rada, postizanje
konkurentnosti na tržistu
EU zajedničkom promocijom svojih članica, zajedničkim
nastupom na tržištu i sertifikacijom “hand–made” proizvoda.
Organizaciona struktura klastera osim privatnog
uključuje i javni sektor kao što su Turistička organizacija
Srbije, Tehnološko-metalurški fakultet i Visoka tekstilna
strukovna škola za dizajn i menadžment Univerziteta u
Beogradu, i Opština Savski venac-predstavnik lokalne vlasti.
Pored firmi i institucija u klasteru postoji Edukativna
sekcija u koju su uključeni studenti Beogradskog univerziteta
koji kroz projekat “Očuvajmo riznicu” svoja znanja i veštine
prenose na učenike osnovnih skola. Formiranje ovakve sekcije
podrazumevalo je usklađivanje sa principina UNESCO-ve
konvencije o zastiti nematerijelne kulturne bastine.
Aktivnosti Re: Crafts klastera obeležene su učešćem u
projektu ”Podrška starim zanatima” Ministarstva za trgovinu
i usluge i Etnografskog muzeja, zatim na Sajmu starih zanata
u Bernu, na EUROPEAN CLUSTER CONFERENCE u Briselu
kao in a četiri foruma u region održana u Hvatskoj, BIH,
Makedoniji i Bugarskoj.
UVIS-Udruženje vazduhoplovne industrije Srbije
OZBILJNI
PLANOVI
GOSPODARA
NEBA
Udruženje vazduhoplovne industrije Srbije-UVIS
osnovano je 2003. godine i prvobitno je funkcionisalo
u okviru Privredne komore Srbije da bi se 2007.godine
osamostalilo u privredno društvo FENIKS – Klaster
srpske vazduhoplovne industrije. Donošenjem Zakona o
udruženjima, prilagođenom zahtevima Evropske unije,
Udruženje je 17. aprila 2010. godine dobilo konačnu
formu i naziv UVIS – Udruženje vazduhoplovne industrije
Srbije (Cluster of Serbian Aeronautical Industry). Sedište
Udruženja je u Domu nacionalnog aero kluba u Beogradu
u Uzun Mirkovoj broj 4, u istim prostorijama u kojima je bila
Ujedinjena vazduhoplovna industrija Kraljevine Jugoslavije
između dva svetska rata.
UVIS ima 96 članova
uglavnom malih i srednjih
preduzeća,
aeroklubova,
srednoškolskih
ustanova
i
fakulteta.
Članovi
su takođe i prestižni
instituti i projektantske
organizacije
sa
velikim
iskustvom u osmišljavanju
infrastrukturnog uređenja
prostora. Udruženjem operativno rukovodi predsednik
kapetan Velibor Vukašinović, saobraćajni pilot (+381 63 348
155), a u timu menadžera su i saobraćajni pilot kapetan
Đorđe Popović, dipl. filolog Marija Ginić, dipl. inž. mašinstva
Dejan Milenković, dipl. inž. mašinstva Marko Veljković i dipl.
inž. mašinstva Vladimir Milosavljević.
Primarni cilj UVIS-a je razvoj i unapređenje
vazduhoplovne industrije, vazdušnog saobraćaja i
vazduhoplovstva u celini. To podrazumeva uspostavljanje
i razvijanje saradnje među članovima Udruženja,
zajedničku promociju srpske vazduhoplovne industrije,
zajednički nastup na postojećem tržištu vazduhoplovne
industrije i osvajanje novih tržišta kroz podsticanje razvoja
novih tehnologija. Udruženje takođe pruža aktivnu
OBEZBEĐIVANJE POSLOVA
Kroz svoje aktivnosti Udruženje je obezbedilo značajne
poslove svojim članovima u svim vidovima pružanja
usluga. Reč je, pre svega, o aviotretiranju zemaljskih
površina, panoramskog letenja, snimanja iz vazduha
kao i bacanja vakcina, vazdušnim putem, protiv besnila i
svinjske kuge u okviru petogodišnjeg programa Evroske
unije.
pomoć u ostvarivanju saradnje sa stranim partnerima,
vazduhoplovnim asocijacijama, strukovnim udruženjima,
klasterima proizvođača vazduhoplova, delova i opreme u
svetu i drugim državnim ili privatnim, odnosno vladinim i
nevladinim vazduhoplovnim subjektima u zemlji i svetu.
Paralelno sa tim UVIS se zalaže na negovanju
vazduhoplovnih tradicija, zaštiti životne sredine i razvijanju
svesti o zaštiti ljudskih prava i prirodnih resursa.
Udruženje je ostvarilo značajne rezultate u
organizovanju stručnih skupova, savetovanja, seminara
i drugih oblika edukacije iz oblasti vazduhoplovstva.
Pokrenuta je inicijativa za osnivanje specijalizovane
nacionalne institucije za sertifikaciju vazduhoplovnih
proizvoda. Napravljen je sinopsis i u toku je izrada studije
izvodljivosti za osnivanje Vazduhoplovnog univerziteta koji
će školovati saobraćajne pilote, menadžment aerodroma
i aviokompanija kao i inženjere za zemaljske operacije na
aerodromima i linijsko održavanje vazduhoplova.
Jedan od prioriteta Udruženja je intenzivna podrška
već postojećim proizvođačima aviona pozicioniranim u
Kraljevu, Pančevu i Novom Sadu i podsticanje rada na novim
prototipovima vazduhoplova u nekoliko većih industrijskih
centara u Srbiji.
NOVI PROJEKTI
U završnoj fazi je projekat korišćenja svih raspoloživih
aerodroma u Republici Srbiji za potrebe prevoza roba
i poštanskih pošiljki ka jedinstvenom Kargo hubu
(Cargo Hub) za avio prevoz ka evropskim i svetskim
destinacijama. Udruženje priprema i projekat izgradnje
letilišta i marina na plovnim putevima Save i Dunava i
pritočnih reka uz izgradnju etno-eko naselja na adama
rečnih tokova, sa namerom da podstakne razvoj i
proizvodnju hidroaviona i pontonskih elemenata
za njihovo pristajanje. Koristeći potencijale svojih
članova:
srednjotehničkih
vazduhoplovnih
škola,
instituta i visokoobrazovanih institucija, Udruženje
razvija koncept razvoja vazduhoplovnog proizvoda
počev od projektovanja, proizvodnje prototipskih
elemenata, finalizacije prototipova i završnih ispitivanja
vazduhoplova do ulaska u serijsku proizvodnju i
marketinški nastup na domaćem i strarnom tržištu.
Poseban program predstavljaju remontni kapacitet i
konverzija srednjih i velikih aviona iz putničkih u kargo
verzije. U toku je izrada studije za organizovanje Sajma
aeronautike (u redovnom terminu počev od 2012.
godine) gde bi Udruženje bilo partner Novosadskog
sajma u realizaciji ovog projekta. Poseban kuriozitet
ovog sajma bio bi organizacija demonstaciono letačkih
aktivnosti na pozicijama sajamskog prostora, aerodroma
„Novi Sad“ na Čeneju i hidroletilištu na Dunavu.
DIN “Filip Moris internešenel” i Nevladina organizacija ENEKA u borbi protiv siromaštva
PODRŠKA DOBRIM
POSLOVNIM IDEJAMA
I SAMOZAPOŠLJAVANJU
Do sada je 50 Nišlija dobilo donaciju za pokretanje sopstvenog biznisa čime je obezbeđeno 80 novih radnih mesta
Donacijom se obezbeđuje 80 odsto potrebnih sredstava za pokretanje biznisa a preostala sredstva korisnik donacije koji
je u obavezi i na 15 sati društveno korisnog rada
Projekat “Smanjenje siromaštva kroz podršku startap biznisa” biće nastavljen i ubuduće kako je potvrđeno
ugovorom o saradnji između DIN “Filip Moris internešenel”
i nevladine organizacije ENEKA. Ugovor su, u prisustvu
gradonačelnika Niša mr Miloša Simonovića i klijenata koji
su dobili donacije u prethodnom ciklusu, potpisali Miodrag
Stojadinović, menadžer za odnose sa lokalnom zajednicom
DIN”Filip Moris internešenel” i Maša Bubanj, direktorka
NVO ENEKA.
Od 2009.godine, kada je pokrenut ovaj program,
zahvaljujući finansijskoj pomoći DIN»Filip Moris» 50
nezaposlenih Nišlija uspešno je započelo svoj mali biznis
kroz koji je obezbeđen posao za više od 80 lica. Ova
multinacionalna duvanska kompanija svojom donacijom
želi da pomogne još 50 nezaposlenih građana kroz dodelu
sredstava za pokretanje malih biznisa.
- Kao jedan od najvećih poslodavaca u Nišu, veoma
nam je drago što pomažemo zajednici finansirajući inicijativu
ENEKE kojom se podržava i promoviše preduzetništvo-izjavio
je Skip Bornhiter, regionalni direktor «FMI» za jugoistočnu
Evropu.
- Ovaj program direktno utiče na stvaranje novih
radnih mesta, što je moj najvažniji i najkritičniji prioritetrekao je gradonačelnik Niša Miloš Simonović. Partnerstvo
ENEKE i DIN»Filip Morisa» je sjajan primer na koji način
javni i poslovni sektor mogu da pruže efikasnu obuku i da
osposobe ljude za uspešno privređivanje.
Direktorka NVO ENEKA Maša Bubanj je rekla da
stvaranje novih poslova višestruko utiče na ukupan standard
građana. Jer, kako je naglasila, svaki novi uspešan biznis
otvora dodatna radna mesta. «Kada ljudi imaju posao,
oni kupuju robu i usluge od lokalnih dobavljača što kao
posledicu ima više privrednih aktivnosti i veću zaposlenost».
Program koji zastupa ENEKA podrazumeva vrlo pažljiv
proces odabira korisnika, a zasnovan je na održivosti i
sprovodivosti poslovnih predloga. Nakon izvršene selekcije,
ENEKA korisnicima pruža poslovne obuke i pomoć u opremi
i materijalima u vrednosti 80 odsto sredstava za pokretanje
biznisa. Korisnici sami učestvuju sa 20 odsto sredstava
kako bi se obezbedila njihova kontinuirana motivacija, a
doprinos lokalnoj zajednici potvrđuju kroz 15 sati društveno
odgovornog rada tokom godine.
- Pre šest meseci sam osnovala vrtić «Eci,peci,pec» uz
pomoć donacije ENEKE u vrednosti oko 200 hiljada dinarakaže Lidija Ilić korisnik sredstava prethodnog ciklusa programa
ENEKE za podršku start ap biznisu. Za tu sumu novca dobila
sam opremu, nameštaj, didaktička sredstva, igračke za decu
i započela rad. Ova pomoć mi je puno značila i mislim da je
akcija ENEKE uz pomoć «Filip Morisa» veoma značajna i za
grad i za građane jer smanjuje broj nezaposlenih ljudi kojih
je baš mnogo. Ja sam inače vaspitačica i imam osam godina
radnog iskustva u struci ali sam sticajem okolnosti ostala bez
posla i moja porodica je bila zaista finansijski ugrožena jer je
samo suprug radio a imamo dvoje male dece.
Tatjana Djorđević je takođe od donacije iz ENEKE
pokrenula sopstveni biznis u saradnji sa kolegom koji je dobio
sredstva iz programa Nacionalne službe za zapošljavanje. Oni
su osnovali zajedničku firmu «A.V. mehanika» koja proizvodi
detalje, komponente i pozicije od metala za nemačku
kompaniju «Simens» i za «Telekom» iz Bosne i Hercegovine
koje plasira preko beogradske trgovinske kuće.
- Ova sredstva su nam pomogla da pokrenemo
proizvodnju iz oblasti metala i proizvode smo već plasirali
i u Srbiji i na stranom tržištu-kaže Tatjana Djorđević,
ekonomista koja je posle 16 godina rada u jednoj privatnoj
firmi zbog dužeg bolovanja proglašena za tehnološki višak.
Ovo što smo postigli za minulih šest meseci sigurno ne bi
mogli sami bez ove donacije. Postali smo svesni da je mali
biznis sada jedini način da nešto započnemo da radimo i
time obezbedimo lična primanja i pomognemo sebi i svojoj
porodici. U ovaj posao smo uključili i kolege koji su ostali
bez posla i za nas je veoma važno što smo u situaciji da
pomognemo i drugima u ovo krizno vreme. Lično sam
veoma srećna što sam nekom već pomogla-naglasila je
Tatjana Djorđević.
AFIRMACIJA
TIMSKOG DUHA I RADA
Niški klasteri predstavljeni na 9. međunarodnom
sajmu preduzetništva “Biznis baza 2010”
Vidljivost programa koja se postiže na sajmovima i izložbama bitna komponenta za kreiranje novih
poslova, otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje
Partneri LEDIB programa, klasteri i udruženja,
predstavljeni su u centralnom delu hale 4 Beogradskog sajma
gde se održavao 9. međunarodni sajam preduzetništva
“Biznis baza 2010” početkom decembra prošle godine. Svrha
učešća niških privrednika, članova klastera i udruženja na
“Biznis bazi” je mogućnost neposrednih poslovnih dogovora
sa starim partnerima, upoznavanje i uspostavljanje
komunikacije sa novim partnerima i potpornim institucijama.
Glavna svrha i cilj LEDIB programa, projekta podrške
danske i srpske vlade u vrednosti deset miliona evra, jeste
kreiranje novih radnih mesta na području jugoistočne
Srbije-rekao je direktor LEDIB programa Karsten Lund.
A da bi se obezbedila dovoljna pažnja pravih partnera i
korisnika veoma je važno da LEDIB program bude vidljiv
u celoj Srbiji i to je razlog učešća na “Biznis bazi”. Obavili
smo razgovore sa partnerima sa kojima već sarađujemo,
sa vladinim institucijama prisutnim na ovom sajmu kao i
sa potencijalnim partnerima na kreiranju novih poslova i
radnih mesta. Naravno napravljeno je dosta novih kontakata
i dogovora. Recimo, sa donatorskom organizacijom iz
Nemačke nastavićemo ovde započete pregovore i, uveren
sam, funkcionalnu saradnju, kao i sa amreričkom agencijom
za međunarodni razvoj USAID a sve u cilju kreiranja novih
radnih mesta na jugu Srbije. Za naše partnere-male firme je
veoma bitno učešće na ovakvim sajmovima da bi naučili kako
treba raditi na sopstvenom marketingu i što boljoj vidljivosti
jer je to važan činilac budućeg poslovnog uspeha. Izuzetno
sam zadovoljan, naglasio je direktor Lund, našim usćešćem
na “Biznis bazi” zato što smo imali dosta kontakata i dosta
razgovora kao uvod u nove oblike saradnje. Takođe, na
ovom sajmu smo iskoristili priliku za neposredne razgovore
sa predstavnicima vladinih institucija i dogovor o mogućim
novim izvorima finansiranja za jugoistočnu Srbiju.
Savez star ap klastera se treći put predstavlja na “Biznis
bazi”, privukli smo pažnju različitih razvojnih agencija širom
Srbije a ovoga puta i jedne italijanske sa kojom, prema
toku razgovora, postoji mogućnost povezivanja,-rekla je
Jasna Stevović, predsednica Saveza start ap klastera niškog
regiona. Ovu priliku smo iskoristili da pokažemo šta u oblasti
privrede imamo u regionu ali i da promovišemo Savez start
ap klastera kao jedinstvene forme udruživanja početnika
u poslovanju. Početnici u poslu imaju mnogo problema
i mnogo pitanja te je jedan od načina na koji im se može
pomoći upravo timski rad i jačanje timskog duha.
Biljana Grozdanović, koordinator Građevinskog
klastera “Opeka-brik” smatra da je ovakav vid predstavljanja
značajno doprineo afirmaciji ovog klastera, povezivanja sa
institucijama za podršku i ostvarivanja novih kontakata sa
građevinskim sektorom u cilju unapređenja poslovanja.
Regionalna privredna komora Niš na “Biznis bazi 2010”
je predstavila svoje članice i mogućnosti poslovne saradnje.
Sekretar zajednice udruženja preduzetnika RPK Niš Predrag
Madić je rekao da je učešće na ovom sajmu rezultat odlične
saradnje sa LEDIB-om i Savezom start ap klastera kao i
sa njihovim udruženjima. On je takođe naglasio da, na
žalost, mali preduzetnici još dovoljno ne razumeju značaj
udruživanja i zajedničkog istupa na tržištu te se tome
ubuduće mora posvetiti veća pažnja.
MOĆ ZNANJA
-Promocija privrede niškog regiona je primarni cilj učešća
LEDIB programa na “Biznis bazi” zato smo i nastupili pod
nazivom “Klasteri i poslovne organizacije” jer je sa nama
sedam klastera i šest poslovnih udruženja što znači da
smo kataloški predstavili više od dve hiljade preduzeća
niškog regiona-rekla je mr Danka Milojković, koordinator
LEDIB-a. Osnovni razlog je uspostavljanje kontakata sa
domaćim i stranim fondovima i korišćenje raspoloživih
sredstava za podsticaj privrednog razvoja niškog regiona.
Imali smo puno razgovora jer je suština ovog sajma upravo
informisanje, upoznavanje i stvaranje poslovnih veza, a
jedan od značajnijih je sa predstavnicima ITIP programa
koji finansira EU, predstavnicima italijanske regije koja
ima razvijene progrme veoma interesantne za saradnju sa
LEDIB-om i našim partnerima. Ogroman je značaj poslovnog
povezivanja naših partnera sa ostalim privrednim subjektima
i unutar zemlje i van sa aspekta prenosa iskustava i znanja,
tehnike i tehnologije. Činjenica je da sav novac ovog sveta
ne može koristiti ukoliko nema znanja i iskustva zato je veliki
značaj povezivanja kojim će se svakako doprineti da se
smanji raskorak u privrednom zaostajanju.
Učinak prezentacije klastera na Sajmu preduzetništva
VAŽNO JE
BITI VIĐEN
Veći stepen vidljivosti, mogućnost neposrednih
poslovnih dogovora sa starim partnerima, upoznavanje i
uspostavljanje komunikacije sa potencijalnim domaćim i
stranim partnerima i potpornim institucijama bio je osnovni
motiv učešća klastera i udruženja, koje podržava LEDIB
program, na 9. međunarodnom sajmu preduzetništva “Biznis
baza 2010”. U organizaciji i pod pokroviteljstvom LEDIB
programa klasteri i Savez start ap klastera niškog regiona
treću godinu za redom predstavljaju svoje proizvodne,
uslužne, građevinske i uopšte privredne potencijale na
ovom sajmu. Suštinska svrha učešća na ovoj manifestaciji je
razvoj poslovanja, kreiranje novih poslova, otvaranje novih
radnih mesta i zapošljavanje na području Niša, regiona i
jugoistočne Srbije.
Predsednica Saveza start ap klastera Jasna Stevović je
istakla značaj učešća početnika u poslovanju na sajmovima
i izložbama ne samo kroz promociju poslova kojima se bave
nego i kao svojevrsan vid poslovne edukacije.
Apsolutno smo zadovoljni prezentacijom na “Biznis
bazi” i kontaktima koje smo ostvarili zahvaljujući zajedničkom
Business Base 2010
LEDIB Programme partners, Clusters and Associations,
were presented at the central part of Belgrade Fair Hall
4, during 9th International Fair of Entrepreneurship –
Business Base 2010 that took place last December. The aim
of their participation was the possibility for establishing
direct business agreements with old partners, as well as
introduction to and communication with the new ones,
along with support institutions. The visibility of program
established at various Fairs and Exhibitions represents an
important component for creation and opening of new jobs
and employment in general.
Predstavljanje poslovanja firme na sajmovima i
izložbama bitna karika za uspostavljanje poslovne
komunikacije i osvajanje novih tržišta
Posebna dimenzija zajedničkog nastupa klastera
malih firmi i početnika u poslovanju je širi asortiman, bitno manji troškovi i neuporedivo veći stepen
konkurentnosti
nastupu-kaže Saša Mitrović koordinator Tekstilnog klastera
“Impuls”. Udruživanje u klaster tridesetak tekstilnih
proizvođača sa jugoistoka Srbije, orijentisanih ka izvozu,
pomoglo nam je da se bolje pozicioniramo na stranom
tržištu, da budemo mnogo jači i konkurentniji nego mnoge
evropske firme. Prošle godine recimo imali smo ukupni
obrt oko 30 miliona evra a nadamo se da ćemo ove godine
biti još uspešniji. Jer, naglasio je Mitrović, udruživanjem u
klaster su smanjeni troškovi, povećan asortiman kao i uvozni
kapaciteti što nije beznačajno kod nabavke repromaterijala.
Drugi put učestvujemo na “Biznis bazi” i znamo da je
to dobra prilika da Savez zemljoradničkih zadruga Nišavskog,
Pirotskog i Topličkog okruga promoviše svoj rad i usluge koje
pruža iz oblasti poljoprivrede i prehrandbene industrije, da
ostvari nove kontakte i nove poslove za naše članice-rekla
je predsednica ovog Saveza Gordana Jovanović. Zadružni
savez je u saradnji sa LEDIB-om i Regionalnom privrednom
komorom Niš realizovao nekoliko projekata među kojima
je najznačajniji formiranje Zadruge proizvođača višanja u
Merošini i ustanovljenje Regionalnog centra za ruralni razvoj
sa mrežom od deset kancelarija čija je uloga informisanje i
edukacija poljoprivrednog stanovništva.
Predstavljanje na Sajmu preduzetništva ima veliki značaj
za poslovanje Udruženja privrednika Zaplanja s obzirom da
je tek osnovano i to na nerazvijenom području-kaže zamenik
predsednika ovog udruženja Dragana Mitić iz Gadžin Hana.
Naše udruženje okuplja tridesetak preduzetnika koji se bave
različitim poslovima iz oblasti usluga, finansija, zdravstva,
proizvodnje, trgovine. Inače, moja mala firma se bavi
preradom voća i povrća na tradicionalni način i već tri godine
imamo sertifikat HACCP standard za bezbednost hrane. A,
ovaj posao sam započela pre pet godina zahvaljujući kreditu
iz Fonda za razvoj.
Građevinski klaster “Opeka-brik” učestvuje
u rekonstrukciji Sportske hale “Čair”
RADOVI VREDNI
PREKO
PET MILIONA
EVRA
Niške firme obavljaju 87 odsto poslova na
rekonstrukciji Sportske hale »Čair« a vrednost
ugovorenih radova iznosi 595 miliona dinara
Radovi na Hali »Čair« veliki korak za izlazak
niških građevinara iz krize zbog nedostatka posla
Potpuni smisao klasterskog povezivanja firmi radi
boljeg tržišnog pozicioniranja, obezbeđivanja poslova,
radnog angažovanja i većeg upošljavanja radnika potvrđen
je učešćem članica Građevinskog klastera »Opeka-brik« na
rekonstrukciji Sportske hale »Čair«. Građevinsko-zanatski
i instalaterski radovi, mašinski i elektroinstalaterski radovi
na Hali »Čair« povereni su renomiranim firmama članicama
ovog klastera.
- Angažovanje članica kalstera »Opeka-brik« u do
sada najvećem projektu u kojem učestvuju pojedine
članice našeg klastera predstavlja veliki podsticaj ne samo
firmama u okviru našeg klastera već uopšte niškim firmamakaže menadžer Građevinskog kalstera »Opeka-brik« dipl.
inž. Zoran Zlatković. Ovo je veliki korak za izlazak niških
građevinara iz krize zbog nedostatka posla jer obavljaju 87
odsto ukupno ugovorenih radova na hali. Za našu delatnost
je veoma važno što je značaj ovog projekta za sve učesnike
izuzetna referenca koju će steći kvalitetnim radom čime
će dobiti pravu »ulaznicu« za učešće u realizaciji budućih
infrastrukturnih projekata u regionu. Sasvim je izvesno,
naglasio je Zlatković, da ovako značajan posao ne bi
mogla da dobije ni jedna pojedinačna niška firma. Istina
je da smo učešće na izuzetno složenom i ozbiljnom poslu
rekonstrukcije Hale »Čair« dobili samo zahvaljujući činjenici
da je na tenderu konkurisao klaster, odnosno u ovom
slučaju Građevinski klaster »Opeka-brik«. Ovim smo takođe
potvrdili osnovni smisao i potrebu udruživanja u klastere i
stvaranje mreže klastera na ovom području jer samo tako
možemo da budemo konkurentni na tržištu.
Ozbiljnost posla na rekonstrukciji Hale »Čair« odnosi
se na složene radove koji će je učiniti reprezentativnim
sportskim objektom po svim, najzahtevnijim standardima za
održavanje vrhunskih sportskih takmičenja.
- Nosilac posla je beogradska firma »Tehnikom
kompjuters« u čijem su konzorcijumu tri niške firme-«DMB
Inženjering«, »Level« i EI Informatika-kaže Zlatković i navodi
da je predračunska vrednost ugovorenih radova 595 miliona
dinara sa uračunatim PDV-om. Inače, mašinske radove,
na koje se odnosi 11 odsto ukupne vrednosti ugovorenih
poslova, izvode niške firme »Level« i članica klastera »Opekabrik« firma »Prometan« a energetske i telekomunikacione
instalacije, koje u ukupnoj vrednosti posla učestvuju sa 26
odsto, izvodi EI Informatika.
Poslove nabavke i ugradnje završne obloge za teren u
hali, sedišta sa sertifikatom FIBE, montažne tribine i kapije za
posetioce obavljaju specijalizovane firme iz Beograda koje
jedine imaju sertifikate za obavljanje ovih poslova. Inače,
ućešće ovih radova iznosi 13 odsto od ukupno ugovorenih
poslova na rekonstrukciji Hale »Čair«.
- Članice našeg klastera »DMB Inženjering« i »Sigma
inženjering« nosioci su svih građevinsko-zanatskih i
vodoinstalaterskih radova na hali-kaže Zlatković. Ove dve
firme sa ostalim članicama klastera, kao i angažovanjem onih
koje nisu u klasteru poput »Nisala« koji izvodi kompletne
bravarske radove, obaviće poslove čija vrednost iznosi
polovinu ukupno ugovorenih radova. Posao na rekonstrukciji
Hale »Čair« dobile su i druge članice našeg klastera »Opekabrik«. Tako je firma »Tepih centar« angažovana na polaganju
PVC podova, »Masiva inženjering« na polaganju livenih
podova, »Put inženjering« izvodi deo betonskih radova
a »Stef-dizajn« izvodi kompletne gipsane radove. Takođe
je veoma važno, naglasio je Zlatković, to što članica našeg
klastera brine o bezbednosti na radu. Naime, »MD Projekt
institut« obavlja kompletne poslove iz oblasti bezbednosti
zdravlja na radu za sve članice klastera koje su angažovane
na rekonstrukciji Hale »Čair«.
Nevladina organizacija HELP podržava preduzetništvo
POMOĆ ZA SAMOPOMOĆ
I NASTAVAK POSLOVANJA
Potpisano 80 ugovora o donaciji opreme u vrednosti od po dve hiljade evra i dva ugovora sa
koooperativama za opremu vrednu 30 hiljada evra
U okviru projekta »Smanjenje siromaštva kroz podršku
lokalnom održivom razvoju u južnoj Srbiji« regionalni
predstavnik NVO HELP za jugoistočnu Evropu Timo
Štegelman je, 3.februara u Nišu u Gradskoj kući, potpisao
80 pojedinačnih ugovora o donaciji opreme za započinjanje
biznisa i dva ugovora sa kooperativama.
- Potpisivanjem ovih ugovora nastavlja se uspešna
saradnja sa gradom Nišom gde smo do sada kroz
projekte podržali 354 klijenta -rekao je Štegelman. Odnos
poljoprivrednih, zanatskih i uslužnih delatnosti je veoma
interesantan kako našim donatorima-Vladi Nemačke tako
i nama i zbog toga nastavljamo da uspešno sarađujemo
i sprovodimo ovakve projekte. Naravno, princip koji je
sadržan u nazivu Nemačke humanitarne organizacije HELP
što u stvari znači “pomoć za samopomoć”, je veoma uspešno
primenjen u Nišu gde ljudi dobijaju podršku da bi sami sebi
pomogli i nastavili sa radom.
Ohrabrujućim rečima preduzetnicima se obratio i
prof.dr Miodrag Manić, pomoćnik gradonačelnika za nauku
i privredu koji je tom prilikom istakao izuzetan značaj
aktiviranja većeg broja malih biznisa.
- Podrška HELP-a preduzenicima je veoma značajna
sa aspekta zapošljavanja i otpočinjanja određenih poslovarekao je dr Manić. Nabavkom opreme od strane HELP-a i
grada Niša za usavršavanje ili otpočinjanje biznisa automatski
znači da će se otvoriti minimum 80 novih radnih mesta.
Procenjuje se da će kroz ovaj program oko hiljadu ljudi
dobiti mogućnost da krenu sa radom a što veće upošljavanje
podrazumeva i podizanje nivoa ukupnog standarda građana.
Direktorka ENEKA i koordinator HELP-a za jugoistočnu
Srbiju Maša Bubanj je pozdravljajući prisutne naglasila da
je smanjenje siromaštva, posebno u ovom delu Srbije, od
prioritetnog i strateškog značaja i da se na najbolji način
može sprovesti kroz zapošljavanje i samozapošljavanje.
- Ugovorima koje smo danas sklopili sa 80 klijenata
određeno je da će dobiti opremu prosečne vrednosti dve
hiljade evra-rekla je direktorka Bubanj. Za preduzetnike koji
su udruženi sa partnerima sa kojima rade dobiće opremu
u vrednosti od četiri do šest hiljada evra zavisno od broja
članova koji su se udružili. Takođe, potpisujemo ugovor
i sa dve kooperative iz oblasti poljoprivrede koje će dobiti
opremu prosečne vrednosti 15 hiljada evra. Inače, obaveze
klijenata su da vrate 20 odsto sredstava od vrednosti
opreme koju su dobili, zatim da pohađaju stručne i poslovne
obuke koje organizuje HELP i da obave 15 časova društveno
korisnog rada.
Ugovor o donaciji opreme vredne 15 hiljada evra za
potrebe Udruženja voćara, vinogradara i podrumara “Čegar”
potpisao je Živojin Bojić.
-Konkurisali smo za nabavku sušare kapaciteta 300
kilograma i dobili je zahvaljujući HELP-u, gradu Nišu i Upravi
za poljoprivredu a u protivnom ne bi mogli da je nabavimo
jer na selu više para nema-rekao je Bojić. Ova sušara za voće
će nam pomoći da od poluproizvoda napravimo i prodamo
gotov proizvod po znatno većim cenama.
Predsednik Udruženja stočara “Niška šansa” Tomislav
Stojanović je takojde zahvalio donatorima koji su im
omogućili nabavku više uređaja za savremeni uzgoj krava i
proizvodnju mleka.
- Nadam se da ćemo ovom opremom unaprediti
svoj posao ali treba znati da je stočarstvo najskuplja
poljoprivredna grana ali se dobro vraća sve što se uložirekao je Stojanović i naglasio da “Niška šansa” obuhvata
29 kooperanata ozbiljnih proizvođača jer je prvi uslov za
učlanjenje u ovo udruženje posedovanje najmanje pet krava.
FACTS Klaster modne i odevne industrije Srbije
ZAJEDNIŠTVOM DO NOVIH TRŽIŠTA
Klaster modne i odevne industrije Srbije formalno je registrovan u septembru 2010.godine ali je
njegovo uspostavljanje počelo još početkom 2009. kada su firme “Jasmil”, “Ivković” i “Tiffany
Production” došle na ideju da grupišu vodeće kompanije istog sektora iz Zapadne Srbije i okoline
Beograda. Obzirom da su slične inicijative u prošlosti propale, ovi osnivači su odlučili da se
fokusiraju na zajednički cilj- povećanje vidljivosti tekstilne grane u Srbiji i tekstilne modne industrije.
Klaster se trenutno sastoji od devet privatnih firmi od
kojih je sedam među vodećim brendovima u Srbiji-“TFY”,
“Ivko”, “Extreme intimo”, “Luna”, “Gloster” (Garman),
“Soda-Sport” i “Leonardo” dok su firme “Sanatex” iz Sjenice
i “Veritex”iz Raške proizvodno orjentisane. Članice klastera
su takođe i Tehnički fakultet “Mihailo Pupin” iz Zrenjanina,
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i
menadžment iz Beograda i Fakultet primenjenih umetnosti
Beograd. Kao počasni članovi koji podržavaju čitavu
inicijativu su Regionalna agencija za razvoj Zlatibor i Agencija
za lokalni ekonomski razvoj Arilje.
Klaster FACTS je kroz razne vidove stručne i
konsultanske pomoći podržan projektima EU SECEP, GTZ i
Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj Srbije.
Snagu FACTS klastera i ekonomski značaj pokazuju
podaci iz 2009.godine kada su članice klastera ostvareile
prodaju vrednu preko 20 miliona evra od kojih je preko
30 procenata ostvareno izvozom u regionu, zemljama EU i
Rusiji.
U klasteru ima ukupno oko 1.500 zaposlenih a postoje
mogućnosti za generisanje novih radnih mesta u firmama
članicama kroz brojne aktivnosti koje će koristiti klasteru.
Uključujući firme sa kojima članice klastera intenzivno
sarađuju kroz doradne poslove i druge vidove saradnje,
ukupan broj radno aktivnih je oko 2.500 ljudi.
Klaster FACTS je za 2011.godinu definisao akcione
planove i razvojne programe usklađene sa osnovnim
strateškim ciljevima. Ti ciljevi su izgradnja i održivost
operativnih i administrativnih mogućnosti i kapaciteta,
srednjeročna i dugoročna finansijska održivost Odevnog
klastera, povećanje vidljivosti organizacije u javnom i
privatnom sektoru ali i povećanje nivoa svesti o članicama
klastera i srpskom tekstilnom sektoru u celini. Cilj kojem
se teži je takođe i povećanje efikasnosti i uspešnosti
članica klastera i njihove radne snage kroz niz programskih
intervencija koje će popuniti praznine u stručnosti i
nedostatku radne snage.
ADRESA
Slađana Milojević
Direktor klastera FACTS
Ul. Antifašističke borbe 21z-Novi Beograd
Tel- fax : 011/ 301 87 23
Mob: 063/ 109 62 49
Mail: [email protected]
Građevinski klasteri na 37. međunarodnom sajmu
građevinarstva u Beogradu
I NIŠKI
NEIMARI
POMERAJU
GRANICE
Građevinski klasteri “Opeka-brik” i “Start
ap” uspešno predstavili svoje mogućnosti
i svoje članice na Međunarodnom sajmu
građevinarstva u Beogradu
Posetioci sajma se najviše interesovali
za funkcionisanje klastera a izlagači za
uspostavljanje saradnje
Građevinski klasteri “Start ap” i “Opeka-brik”
uspešno su se predstavili na 37. međunarodnom sajmu
građevinarstva-SEBE, koji je održan od 12. do 16. aprila u
Beogradu pod sloganom “Pomeramo granice”. Da su niški
građevinci bili u zaista dobrom društvu potvrđuje činjenica
da je na sajmu bilo više od 900 izlagača od kojih 300 iz
inostranstva, odnosno iz 29 zemalja Evrope, Azije i Amerike.
Uz reprezentativne reklamne banere i odgovarajuća
obeležja-eksponate članica klastera “Start ap” i “Opekabrik” i njihovih primarnih delatnosti, na prostoru od oko
20 kvadrata, zajednički su se predstavila oba građevinska
klastera.
Posetioci sajma su pokazali veliko interesovanje za
naše građevinske klastere za princip rada i korist koju imaju
neposredno učestvovali-kaaže Ivana Lukić, predsednik
Upravnog odbora Građevinskog start ap klastera. Ovaj
naš prvi sajamski nastup imao je veliki ođek sudeći
po interesovanju posetilaca ali i izlagača, renomiranih
građevinskih preduzeća. Za članice našeg klastera je od
posebnog značaja to što su se predstavili i zajednički kao
klster ali i kao pojedinačne firme. Velika prednost je i to
su predstavnici našeg klastera mogli da se neposredno
upoznaju sa skoro svim oblastima građevinarstva, kaže
Lukićeva, počev od najsavramenijih materijala, opreme,
alata i mašina, preko inovacija u projektovanju i upravljanju
projektima do savremenih sistema gradnje i održavanja.
članice-kaže Biljana Grozdanović, koordinator Građevinskog
klastera “Opeka-brik”. Kroz direktne kontakte i razgovore
sa vlasnicima malih i srednjih preduzeća i preduzetnika
detaljnije su upućeni u njihov rad tako da ima nagoveštaja o
sticanju novih partnera i boljeg plasmana na tržištu.
Predstavnici klastera su se takođe sastali sa češkim
privrednicima koji su iskazali veliko interesovanje za saradnju
sa našim firmama.
Predstavnici članica niških klastera su pratili i značajne
sajamske manifestacije Konferenciju o energetskoj
efikasnosti i promociju “Zelene baze” - jedinstvenog online
kataloga zelenih građevinskih materijala u Srbiji.
- Po broju učesnika i po ponuđenom izlagačkom
programu ovo je vodeći sajamski događaj u građevinarskoj
industriji regiona i stoga je velika prednost što smo
ŠTA JE ZELENA BAZA
“Zelena baza” je jedinstvena on-line baza podataka
zelenih i ekoloških građevinskih materijala u Srbiji - kaže
Ivana Lukić. Ovaj projekat je realizovao ACES, u saradnji
sa USAID-om i Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u
Beogradu, sa namerom da poveže kupce i proizvođače
zelenih građevinskih materijala, odnosno da pruži
informacije za arhitekte i inženjere koji dizajniraju zelene
projekte za svoje klijente. Kao web aplikacija dostupna
je svakom ko ima pristup internetu.
Održana prva Skupština Savetodavnog poljoprivrednog udruženja Nišavskog okruga
STUDIJSKA PUTOVANJA
POTREBA POLJOPRIVREDNIKA
Unapređenje svih oblasti poljoprivredne proizvodnje najefikasnije kroz neposredne kontakte
sa najrazvijenijim institucijama u zemlji i inostranstvu posete sajmovima i dobro organizovanje
savetodavnih službi
Postignuti rezultati u prvoj godini rada i akcioni plan
za ovu godinu Savetodavnog poljoprivrednog udruženja
Nišavskog okruga-SPUNO i Poljoprivredne stručne službe
“Agrozem” bili su osnovna tema Skupštine održane
sredinom decembra prošle godine. Ova važna dokumenta
su usvojena kao i predlog konkretnih aktivnosti od interesa
za proizvođače poput preregistracije, rezidbe, savetovanja
i dr.
- Sve aktivnosti koje su vođene zasnovane su na
realnim potrebama članova SPUNO udruženja a u skladu sa
finansijskim mogućnostima i standardima LEDIB programa
kao donatora-kaže Maja Mitić-Nikolić, koordinator LEDIB
programa. Direktna pomoć proizvođačima članovima
SPUNO-a pružena je kroz organizaciju studijskih putovanja
po proizvodnim linijama, kroz subvencije u plasmanu
proizvoda vezane za prodajna mesta i posetu srodnim
institucijama u zemlji i inostranstvu kao i sajmovima. LEDIB
je sa »Agrozemom« organizovao posetu Novosadskom
sajmu za oko 150 članova SPUN-a a za 38 članova stočarskih
udruženja organizovana je poseta farmi »Lazar« u Blacu. Za
39 pčelara je organizovana ekskurzija do reprezentativnih
pčelinjaka u Srbiji a za 34 voćara edukativna poseta
voćarima u Smederevu gde su im predočene mogućnosti
i načini pomoći gradskih fondova za razvoj ove delatnosti.
Međutim, naglasila je Maja Mitić-Nikolić, za članove SPUNO
je svakako najznačajnije što su nedelju dana bili u poseti
Danskoj savetodavnoj službi i odabranim farmama, etno
poljoprivrednim gazdinstvima i proizvodnim kompanijama.
Cilj ove studijske posete bio je upoznavanje sa načinom
funkcionisanja Danske poljoprivredne savetodavne službe,
upoznavanje sa aktivnostima na terenu, jačanje kontakata za
buduću saradnju u oblasti poljoprivrede kao i spoznavanje
uloge savetodavaca u procesu poljoprivredne proizvodnje.
Tokom posete, delegacija iz Srbije posetila je više od 20
institucija, farmi i pogona za preradu poljoprivrednih
proizvoda. Osim toga smo za članove SPUNO obezbedili
subvencije za zakup prodajnih mesta na niškim pijacama i
podelili 15 računara koje je poklonila opština Vejle iz Danske.
Moram posebno da naglasim, rekla je Mitić-Nikolić, da
ćemo i u narednom periodu učiniti sve da članovima SPUNO
budemo od koristi, omogućimo im da što brže i efikasnije
inplementiraju najsavremenije standarde i steknu najšira
znanja iz oblasti kojom se bave.
Članovima Skupštine SPUNO-a se predstavio Dagfin
Moe, direktor novog Programa Kraljevine Danske „Voćarstvo
i bobičasto voće“, koji je startovao od ove godine.On je
prisutne upoznao sa ciljevima i radom programa koji će na
ovim prostorima biti prisutan naredne četiri godine. Takođe,
Skupštini su prisustvovali predstavnici Fonda za mikrorazvoj
koji potencijalno može da pomogne poljoprivrednicima
davanjem povoljnih mikrokredita. Gosti Skupštine su bili
i predstavnici “Poljoprivrednog lista” koji su Udruženjima
i članovima Skupštine podelili knjige i brošure tematski
vezane za oblast kojom se Udruženja bave.
Srpski klaster
nameštaja
Srpski klaster nameštaja, organizacija u osnivanju,
je neprofitno udruženje preduzeća čija je osnivačka
sednica zakazana održana 13. maja ove godine. Klaster
čini 14 preduzeća proizvođača različitih vrsta nameštaja iz
centralne i južne Srbije, četiri regionalne razvojne agencije,
dve strukovne škole, Građevinsko Arhitektonski fakultet iz
Niša i nekoliko dizajnerskih biroa.
Već nekoliko meseci ovaj klaster uz tehničku podršku
SECEP-a, projekta za razvoj konkurentnosti i promociju
izvoza, radi na okupljanju kvalitetnih firmi i organizacija
kako bi se što bolje pripremio za aktivnosti koje će u okviru
klastera biti organizovane do kraja godine.
U okviru SECEP projekta, članice klastera su
prisustvovale različitim vidovima obuka i radionica da bi
podigle svoju konkurentnost, bolje se pozicionirale na
domaćem i inostranom tržištu i poboljšale inovativnost
svojih preduzeća.
U planu je kreiranje zajedničke kolekcije nameštaja,
koja bi prezentovala ovaj klaster na inostranom i domaćem
tržištu. Italijanski dizajner nameštaja Mirko Tattarini i domaći
dizajneri enterijera će učiniti da ova kolekcija na najbolji
način predstavi mogućnosti naših preduzeća i njihovu
spremnost da pariraju velikim inostranim imenima u sveri
nameštaja. Uz pomoć SIEPA-e, agencije za strana ulaganja i
promociju izvoza, ova kolekcija će na jesen biti predstavljena
na inostranim sajmovima nameštaja. Ovaj klaster ima velike
planove za budućnost i uvereni smo da će već naredne
godine Srpski klaster nameštaja biti brend o kome će se
pričati u zemlji i u inostranstvu.
Poslovni susreti
Udruženje “Jagoda” iz Gradetina
KOMPANIJSKA
MISIJA
U TEMIŠVARU
UZ MALO
TRUDA
DO IZVOZNOG
BRENDA
U organizaciji Nacionalne agencije za regionalni tazvoj i
Evropske mreže preduzetništva Srbije u Temišvaru je održana
Kompanijska misija–poslovni susreti rumunskih i srpskih
preduzeća gde je, uz podršku LEDIB programa, učestvovao
i Građevinski klaster “Opeka-brik”.
- Zajedno sa dvadesetak predstavnika firmi iz
Beograda, Kragujevca i Čačka učestvovali smo na značajnom
građevinskom internacionalnom skupu-kaže Biljana
Grozdanović, koordinator klastera “Opeka-brik”. Preko 30
rumunskih kompanija iz oblasti građevine-projektantskih
kuća, proizvođača opreme, meterijala i reciklaže bilo je
zainteresovano za povezivanje i saradnju sa našim firmama.
Inače, u okviru našeg klastera predstavile su se tri niške
firme “DMB inženjering”, “Nišinvest” i “Teming”.
Ostvareno je nekoliko kvalitetnih kontakata sa
rumunskim kompanijama koje se bave projektovanjem,
konsaltingom i inženjeringom a niški inženjeri su imali
prilike da se upoznaju sa cenama, stanjem na rumunskom
tržištu, kao i mogućnostima udruživanja i zajedničkog
nastupa. Posebno želim da istaknem, rekla je Grozdanović,
da je ovakva inicijativa Evropske mreže preduzetništva
u Srbiji veoma važna jer domaćim preduzećima pomaže
da učestvuju u evropskim fondovima i programima,
omogućava povezivanje sa 47 zemalja u kojma postoji EEN
mreža, obezbeđuje veću dostupnost inovacijama, transferu
tehnologija i ostalim vidovima poslovnih povezivanja.
Udruženje proizvođača jagoda i drugog voća “Jagoda”
od osnivanja, sedamdesetih godina prošlog veka pa do
sada, ima cilj da jagoda sa područja Opštine Aleksinac
bude prepoznatljiv proizvod širom Srbije a i van granica
zemlje. Udruženje je imalo nekoliko faza razvoja-prvih
godina se radilo na edukaciji proizvođača i uspostavljanju
kontakata sa preduzećima i stručnjacima iz oblasti voćarstva
i ratarstva a zatim je osvežen sadni materijal uvozom sorte
“Zengazengan” sertifikovanog baznog sadnog materijala iz
Holandije. Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu i autentičnom
načinu proizvodnje, upotreba organskog đubriva i minimalna
hemijska zaštita, plodovi sorte “Zengazengan” su dobili
izvanredan ukus a pri tom su ostali potpuno ekološki zdravi.
To je članove Udruženja podstaklo na ideju o stvaranju
brenda jagode sa područja Gradetina, odnosno Aleksinca,
ali je za to potrebno uključenje i lokalne zajednice.
U ovom udruženju se nadaju da će kao partneri LEDIB
programa i članovi Kuće klastera naći ozbiljnog ino partnera
za realizaciju ove ideje i planova podizanja proizvodnih
kapaciteta u ovom kraju. Za realizaciju ove ideje potpuno
su svesni da je neophodno pratiti i potrebe domaćih kupaca
koji trenutno traže krupnu i nešto čvršću stonu jagodu,
proizvedenu uz pomoć savremene tehnologije. Zato
predlažu da se izabere jedan asortiment stone jagode, a ne
da svako gaji po nekoliko sorti, i da se zasade u nizini gde ima
vode uz neophodne mere zaštite. Tako organizovani članovi
ovog udruženja smatraju da će moći da domaćem i stranom
tržištu ponude tipičnu vrstu jagode. U prilog opravdanosti
ove ideje ide i činjenica da je u saglasnosti sa predlogom
strategije razvoja voćarstva resornog ministarstva.
Udruženje “Jagoda” učinilo je značajne korake na
promociji proizvodnje jagoda preko sajta www.jagoda-srbija.
com čime su doprineli da se veći broj građana zainteresuje
za proizvodnju ali i kupovinu jagoda.
- Sajt je dosta učinio na popularizaciji ovog voća a mi
nismo bili sebični već smo i drugima pomagali koliko smo
mogli, kažu u Udruženju. Očekujemo da, u saradnji sa
LEDIB–om, osavremenimo sajt kako bi bio još više u funkciji
proizvođača iz cele zemlje. Uz podršku LEDIB–a uradili smo
kvalitetni marketinški materijal koji je doprineo još boljem
pozicioniranju na tržištu.
Udruženje Jagoda” je takođe iniciralo osnivanje
Zemljoradničke zadruge “Srpska jagoda” koja bi u sledećoj
godini trebalo da i u ekonomskom pogledu prati rad
udruženja, odnosno da materijalizuje ovdašnju proizvodnju i
stečenu marketinšku poziciju o vrednosti gradetinske jagode.
Udruženje poslovnih žena Niša organizovalo posetu koleginicama u Vukovaru
Ružicˇasta perspektiva
ženskog preduzetništva
Preduzeća u vlasništvu žena sve uspešnije posluju i ostvaruju značajne kontakte sa stranim firmama
Delegacija poslovnih žena Niša i jugoistočne Srbije sa koleginicama iz Vukovara dogovorila oblike buduće saradnje
se bave njihove firme i uputile inicijativu za efikasnije
povezivanje i saradnju sa poslovnim ženama Vukovara.
Zaključeno je da je to veliki korak napred na unapređenju
poslovanja malih i srednjih preduzeća u vlasništvu žena,
kao i promovisanju povoljnog imidža žena u biznisu. Ovaj
susret je iskorišćen takođe, rekla je predsednica Jevtović, za
razmenu iskustava sa preduzetnicama iz Hrvatske, predočile
su nam probleme sa kojima se susreću u poslovanju i
upoznale nas sa poslovnim ambijentom i mogućnostima za
ulaganja u Vukovar. Ukazano je i na napore koji se čine u cilju
podsticaja ženskog preduzetništva u Vukovarsko-sremskoj
županiji.
Udruženje poslovnih žena Niša, uz tehničku i
logističku pomoć danskog programa LEDIB, početkom
aprila je organizovalo dvodnevnu posetu gradu Vukovaru
i Vukovarsko-sremskoj županiji za svoje članice, članice
Udruženja »Danica« kao i poslovne žene iz Leskovca,
Bosilegrada, Svrljiga i drugih mesta jugoistočne Srbije. Bila
je to prilika da se preduzetnice niškog regiona susretnu
sa preduzetnicama Vukovarsko-sremske županije radi
ostvarivanja kontakata i povezivanja u okviru buduće
poslovne saradnje.
Drugog dana boravka poslovne žene iz Niša i sa područja
jugoistočne Srbije posetile su firme koje su u vlasništvu žena
u Vukovaru. Zaključeno je da žensko preduzetništvo ima
perspektivu u budućnosti i da treba raditi na većem učešću
žena u procesima ekonomskog odlučivanja.
- Preduzetnice iz Vukovara su se složile da treba
osnovati udruženje slično niškom, rekla je Vesna Jevtović,
kao i da bi trebalo realizovati inicijativu da se do kraja godine
organizuje sajam preduzetništva u Vukovaru, sa posebnim
akcentom na žensko preduzetništvo.
- Tokom posete gradu Vukovaru naša delegacja
poslovnih žena susrela se i sa čelnicima Vukovarsko-sremske
županije kao i grada Vukovara od kojih smo dobile punu
podršku za sve inicijative oko buduće poslovne saradnje sa
preduzetnicama iz Vukovara-kaže predsednica Udruženja
poslovnih žena Niša Vesna Jevtović. Obećana je i pomoć
kada je u pitanju nastup na tržištu Hrvatske i povezivanje
sa poslovnim partnerima sa tog područja. Na sastanku u
Županijskoj komori Vukovar preduzetnicama iz Srbije su
domaćini bili sekretar vukovarske komore Ivan Marjanović
i poslovne žene sa područja Vukovarsko-sremske županije.
Članice naše delegacije su predstavile delatnosti kojima
Association of Business Women Nis, with technical and
logistic support of LEDIB Programme, organized a two-day
visit to the City of Vukovar and County of Vukovar-Srijem
in April, for its members, Danica Association members, as
well as business women from Leskovac, Bosilegrad, Svrljig
and other towns of South-East Serbia. During the meeting
of business women from two neighbouring countries, it was
concluded that it was a great step forward in promotion of
business activities and image of women in business.
There would be assistance in presentations at Croatian
market and networking with business partners in that
region.
Građevinski klaster
DUNĐER Niš
Klaster DUNĐER predstavlja jedini građevinski klaster u zemlji, koji je nacionalnog
karaktera, sa sedištem u Nišu, počeo sa radom 2007, a zvanično registrovan 11.06.2008.
Po benčmarkingu klastera metodologijom Evropske
opservatorije za klastere, Dunđer ima najveći indeks
specijalizacije 8,7 – daleko više od svih klastera u zemlji.
Jedan je od osnivača Naučno-istraživačkog parka u Nišu.
Dobitnik je prve nagrade za najbolju tehnološku
inovaciju u 2010. pri Ministarstvu za nauku i tehniloški
razvoj i finalista za najbolju investiciju godine AUREA 2011.
sa inovacijom BIOTOKSINOMER.
Klaster DUNĐER je, do sada, kod Ministarstva
ekonomije i regionalnog razvoja konkurisao sa preko 10
projekata u raznim fazama razvoja, od kojih je većina
uspešno završena.
Saradnja privrede i naučno istraživačkih institucija, kao
promocija modela javno-privatnog partnerstva, se ogleda
u saradnji garđevinskog klastera DUNĐER sa 6 fakulteta
niškog Univerziteta (Građevinsko-arhitektonski, Elektronski,
Mašinski, Fakultet zaštite na radu, Prirodno-matematički i
Ekonomski) iz čega su proizašli i zajednički projekti koji se
tiču unapređenja energetske efikasnosti zgrada, uvođenjem
solarne energije, odobreni od strane Ministarstva čija
implementacija je trenutno u toku.
Građevinski klaster DUNĐER je razvio saradnju sa
tehnološkim parkom AREA iz Trsta, Italija, Polo technologico
iz Trsta, Italija, Centro di ecologia teorica ad applicata
iz Goricia, Italija, Informestom iz Pordenonea, Italija,
građevinskim klasterom Slovenije i sa nekoliko kompanija iz
Italije i Nemačke koje se bave obnovljivim izvorima energije,
koje je doveo na srpsko tržište.
Klаstеr DUNĐЕR оkuplја kоmpаniјe kојe pоkrivајu
svе fаzе prоcеsа izgrаdnjе оbјеkаtа, spеciјаlizоvаne zа
grаđеvinаrstvо, inžеnjеring projektovanje i plаnirаnjе, i imа
slеdеćе оrgаnе: Uprаvni оdbоr, Nаdzоrni оdbоr, 8 kоmisiја,
generalnog menadžera i klaster koordinatora.
Pravci delovanja klastera
1. Upravljanje еnеrgеtskom еfikаsnоšću zgrade,
2. Izrada enеrgetskog pаsоša
еnеrgеtskog bilаnsa zgrаdа),
zgrаdе
(prоcеnа
3. Obnоvlјivi izvоri еnеrgiје sa posebnim osvrtom na
solarnu energiju,
4. Izrada metodologije u uspоstаvlјаnju EU stаndаrdа
kvаlitеtа zgrаdа i
5. Upravljanje kontrolom kvaliteta vode
6. Uvođenje stаndаrdа u poslovanje (ISО 9001,18001)
7. Uprаvlјаnjе prојеktimа (МS Prојеct)
Cilj klastera
Klaster Dunđеr, kao člаn nemačkog ogranka
mеđunаrоdne asocijacije BuildingSМАRТ usmеrеn је nа
rаzvој, istrаživаnjе i primеnu inоvаciја u prоcеsu grаdnjе
i primene novih mаtеriјаlа krоz niz rаdiоnicа, оbukа i
оbrаzоvаnjа, kao i rаzvој lјudskih rеsursа, kојi trеbа dа
priprеmе srpski grаđеvinski sеktоr zа uspešan izlazak na
tržištе ЕU.
8. Еntеrprisе Rеsоurcе Plаnning (ЕRP)
9. Меđunаrоdni standardi ugоvаrаnjа u grаđеvinаrstvu
(FIDIC)
10.Prоcеnа rizikа (RISK ASSESSMENT)
11.Ugrаdnjа nfоrmаcionih sistema u zgrade (BIМ)
Studijska poseta aerodromima u Kraljevini Danskoj
AVIOSAOBRAĆAJ
INTERES REGIONA
Danski Aerodrom Odense je vrlo sličan
niškom aerodromu i subvencionisan je da
bi normalno funkcionisao zbog opšteg
interesa regiona u kome se nalazi, za
razliku od regionalnog Aerodroma Arhus
koji samoodrživo posluje
Konsultanti angažovani od strane LEDIB programa
i članovi marketing tima JP“Aerodrom Niš“ duže od šest
meseci su radili na izradi marketing plana i strategije niškog
Aerodroma. Kao završni deo celokupnog projekta, planirana
je i organizovana studijska poseta aerodromima Aarhus i
Odense u Danskoj, koji su po mnogim karakteristikama slični
Aerodromu Niš. U delegaciji marketing tima JP”Aerodrom
Niš” su bili izvršni rukovodilac Svetislav Todorović,
rukovodilac saobraćaja Marjan Aleksić, marketing
konsultant Anja Radenković i cargo manadžer Dejan Radukić
a iz LEDIB-a koordinator komponente Goran Zlatković i
marketing konsultant Mads Baden Jensen.
Studijska poseta je sprovedena da bi članovi marketing
tima niškog Aerodroma upoznali način poslovanja i
finansiranja, organizaciju i način sprovođenja marketinških
aktivnosti na ovim veoma posećenim aerodromima.
- Iskustva stečena tokom studijske posete obuhvataju
pre svega marketinške aktivnosti, ali i organizaciju preduzeća,
tehničku opremljenost aerodroma i sistema, način
operativnog funkcionisanja i način finansiranja aerodromakaže Goran Zlatković, koordinator LEDIB programa. Stečena
znanja će u narednom periodu svakako biti vrlo značajna za
implementiranje Marketing plana i Strategije Aerodroma
Niš, ali i za unapređenje celokupne organizacije i poslovanja
niškog aerodroma. Inače, Aerodrom Odense je vrlo sličan
niškom aerodromu, pre svega po kapacitetu terminalne
zgrade, sistemu za registrovanje putnika i prtljaga i
tehnološkom procesu opsluživanja vazduhoplova, dok je
obim saobraćaja i broj putnika neznatno manji nego na
Aerodromu Niš. Poseta ovom aerodromu je bila značajna
zbog sagledavanja adekvatnog nivoa tehničke opremljenosti
koja je potrebna za aerodrome sa takvim obimom saobraćaja
(oko 25 000 putnika, a koja podrazumeva kvalitetnu opremu
za opsluživanje vazduhoplova i navigacionu opremu,
minimum ILS CAT I). Takođe, naglasio je Zlatković, bilo je
značajno i čuti informacije o načinu finansiranja aerodroma,
koji je zbog opšteg interesa regiona u kome se nalazi
subvencionisan kako bi mogao normalno da funkcioniše.
Aerodrom Arhus je značajan regionalni aerodrom
u Danskoj koji sa oko 550 hiljada putnika godišnje, od
kojih se polovina ostvari u domaćem saobraćaju, posluje
samoodrživo i ulaže u razvoj infrastrukture i modernizaciju
aerodromske opreme i sistema.
- Poseta ovom aerodromu je bila od izuzetnog
značaja,kaže Zlatković, pre svega zbog definisanja osnovnih
smernica budućeg razvoja “Aerodroma Niš” čiji je razvojni cilj dostizanje nivoa koji trenutno poseduje Aerodrom
Arhus. Reč je prvenstveno o obimu saobraćaja, kapacitetu
i uređenju pristanišne zgrade, tehničkoj opremljenosti, organizaciji i marketinškim aktivnostima. Vrlo značajna su bila
i iskustva koje je rukovodstvo Aerodroma Arhus podelilo
sa članovima marketing tima Aerodroma Niš, u vezi saradnje sa niskobudžetnim kompanijama i potrebnim infrastrukturnim ulaganjima i unapređenjima tehnološkog procesa,
koja su neophodna kao preduslov za uspešnu saradnju. Uz
to, prezentovan nam je i princip marketinških aktivnosti koje
Aerodrom Arhus primenjuje kako bi efikasno reklamirao
usluge koje nudi. Celokupna studijska poseta aerodomima
u Danskoj je bila vrlo uspešna, naglasio je Zlatković, jer se
iskustva i praktična znanja mogu iskoristiti u daljem razvoju
i unapređenju funkcionisanja Aerodroma Niš, kako u pogledu marketinških aktivnosti, tako i tehnološkog procesa
opsluživanja vazduhoplova, staranja o putnicima i prtljagu.
Važno je posebno naglasiti da je najznačajni i
zapravo presudni faktor za realizaciju studijske posete bilo
angažovanje kancelarije LEDIB programa u Nišu, koji je
organizovao i finansirao celokupno studijsko putovanje i
izradu Marketing plana i Strategije JP”Aerodrom Niš”.
Consultants hired by LEDIB Programme and members of
Airport Nis Public Enterprise Marketing Team have been
working on preparing the Marketing Plan and Strategy
of Nis Airport for more than six months. Study visit to
Aarhus and Odense Airports in Denmark, which are
very similar to Nis Airport by many characteristic, was
planned and organized as the final part of the project.
Complete study tour of airports in Denmark was highly
successful, as the experience and practical knowledge
gained could be used in further development and
promotion of Nis Airport functioning. All this would
improve marketing activities as well as technological
process of aircraft service and procedures regarding
passengers and luggage. LEDIB Programme Nis Office
participation was a key factor in the implementation
of this study tour as LEDIB organized and financed it
together with Marketing Plan and Strategy of Airport Nis
Public Enterprise.
Skupština Udruženja poslovnih žena Niša
OD PREDUZETNICA
ZA ŽRTVE NASILJA
Na donatorskom koktelu poslovne žene prikupile 580 hiljada dinara pomoći za sigurnu kuću
Očekuje se veći uticaj žena na donošenje ekonomskih odluka
Udruženje poslovnih žena Niša održalo je, 22.
decembra, redovnu godišnju Skupštinu i donatorski koktel
u saradnji sa Centrom za žensko preduzetništvo »Teodora«
Regionalne privredne komore Niš kako bi se prikupila
sredstva za završetak izgradnje sigurne kuće u Nišu. Na
Skupštini je takođe za predsednicu Udruženja izabrana
Vesna Jevtović, koja je članicama prenela viziju delovanja
u narednoj godini. Reč je prvenstveno o potrebi još
intenzivnijeg rada Udruženja na promociji i razvoju ženskog
preduzetništva u regionu. Preko projekata i aktivnosti, rekla
je Jevtović, članice mogu vršiti i širiti uticaj na osnaživanju
žena u dovoljnoj meri kako bi postale ravnopravni donosioci
odluka u ekonomskom životu.
Na donatorskom koktelu je prikupljeno 580 hiljada
dinara za završetak izgradnje sigurne kuće u Nišu.
Predsednik GO Medijana Dragoslav Ćirković je
povodom ove akcije rekao da je pođednako bitno i veoma
važno da se svi solidarišu, udruže i rade prvenstveno
na prevenciji problema nasilja u porodici gde po pravilu
stradaju najslabiji članovi-žene i deca.
Pomoćnik gradonačelnika Radivoje Kocić je govorio
o činjenici da se u Nišu i dalje veliki broj žena susreće sa
nasiljem u porodici i mobingom i da su posledice ovih vrsta
nasilja često pogubne.
U sklopu godišnje Skupštine dodeljene su i godišnje
nagrade u dve kategorije. Nagradu za promociju i razvoj
ženskog preduzetništva dobila je dr Nevena Petrušić
profesor niškog Pravnog fakulteta. Nagradu »Uspešna
mlada preduzetnica« dobila je Ivana Tričković, vlasnica
knjigovodstvene agencije »Elektrorad plus« iz Gadžinog
Hana a uručene su i zahvalnice prijateljima koji su pomagali
rad Udruženja poslovnih žena tokom godine. Ova priznanja
su dobili Gradska opština Palilula, Regionalna privredna
komora Niš, koordinator LEDIB programa mr Danka
Milojković, Televizija »Zona« i Niška televizija. Povelju
počasne članice dobila je Marija Nikolić, koja je 2005.godine
pokrenula Centar za žensko preduzetništvo pri Regionalnoj
privrednoj Komori.
Association of Business Women Nis held its annual
Assembly and fund-raising cocktail together with
Teodora Centre for Women Entrepreneurship, of
Regional Chamber of Commerce Nis, in order to raise
funds for completion of Shelter for victims of domestic
violence in Nis. During the Assembly, Vesna Jevtovic
was elected for President, and she presented her
vision of activities in the next year and expectations
that in the following period the inclusion of women
in economic decision-making would be increased.
During the fund raising cocktail, business women
collected 580,000 dinar for the Shelter.
Lepo i humano
JAJA
OSLIKANA
DOBROTOM
Povodom uskršnjih praznika, u organizaciji Udruženja
umetničkih i starih zanata i domaće radinosti “Vilin vez”
prvi put je održana manifestacija „Izbor najlepše oslikanog
uskršnjeg jajeta“ pod pokroviteljstvom grada Niša, a u
partnerstvu sa Danskim programom za lokalni ekonomski
razvoj LEDIB. Učesnici takmičenja su bili učenici iz 33
osnovne i dve specijalne škole za obrazovanje učenika sa
posebnim potrebama sa teritorije grada Niša.
Komisija u sastavu akademski slikari Lidija Šarović i
Aleksandar Dević i ikonopisac Vesna Andrejević izvršila je
izbor pobednika takmičenja.
Uskršnja jaja su bila izložena u Izložbeno-prodajnom
prostoru Saveza start ap klastera, u Ulici Aleksandra
Nenadovića 2a, i u gradskom prostoru „Evropski kutak“.
Nakon proglašenja pobednika organizovana je aukcijska
prodaja najlepših jaja, pri čemu je celokupan prihod
namenjen u humanitarne svrhe. Učenici mlađih razreda
osnovnih škola „Učitelj Tasa“, „Vožd Karađorđe“ i „Miroljub
Antić“ obišli su Dom za decu i omladinu „Duško Radović“,
Ustanovu “Mara”, Dečiju internu i Dečiju hiruršku kliniku
kao i Kliniku za zaštitu mentalnog zdravlja Kliničkog centra
Niš, gde su deca iz škola poklonila jaja njihovim štićenicima
i pacijentima.
Inače, Udruženje umetničkih i starih zanata i domaće
radinosti »Vilin vez« osnovano je radi očuvanja i širenja
tradicije umetničkih i starih zanata i domaće radinosti.
Aktivnosti udruženja obuhvataju i edukaciju mladih i dece
radi povećanja njihovog interesovanja za zanatstvo, po kome
je Niš nekada bio nadaleko poznat. To sve u cilju povratka
tradiciji, kulturnom i istorijskom nasleđu, običajima našeg
naroda i nekim starim, dobrim i proverenim merilima
vrednosti, ali i da jednog dana neki od njih odaberu zanat
kao svoj životni poziv i obezbede sebi egzistenciju, a samim
tim i bolju budućnost.
This year during Easter Holliday, Best Easter Egg
Competition was held for the first time, organized by
VILIN VEZ Association. Competition was supported
by the City of Nis, with LEDIB Programme as a project
partner. After the winner was announced and awards
given, the auction of the best-painted eggs was held, and
all the funds raised would be donated.
Prezentacija biznis portala za preduzetnice Srbije i Nemačke
ŽENE SU OZBILJAN
EKONOMSKI RESURS
Za lokalni ekonomski razvoj je bitno da se primeri dobre prakse u ženskom preduzetništvu
prepoznaju i podrže kako bi se i druge žene odlučile na samozapošljavanje
Nije lako sa muškarcima suverenim vladarima u biznisu, ali nije nemoguće
U organizaciji LEDIB Kuće klastera je, 19. maja u
Regionalnoj privrednoj komori, predstavljen biznis portal
za preduzetnice Srbije i Nemačke. Reč je o portalu www.
xyglobal.net koji nudi jedinstveno i inovativno onlajn
povezivanje kroz četiri osnovna elementa-informisanje,
umrežavanje, nagrađivanje i poslovna partnerstva. Prednosti
ovog portala su u ostvarivanju korisnih kontakata za buduća
poslovna partnerstva na nacionalnom i međunarodnom
nivou, razmeni iskustava i podsticaju inspirativnih ideja za
poslovne poduhvate i razvoj biznisa.
Prezentaciji je prisustvovalo preko 50 preduzetnica što
potvrđuje veliku potrebu za međusobnim umrežavanjem,
jačanjem i širenjem prostora za razvoj ženskog
preduzetništva. Skup je pozdravio predsednik Saveza LEDIB
Kuće klastera Karsten Lund izražavajući zadovoljstvo što je
LEDIB program učesnik promocije ženskog preduzetništva.
- Kada se radi o nekom biznisu žene su, u poređenju
sa muškarcima, mnogo disciplinovanije i pripremljenije što
je od bitne važnosti za poslovni napredak i uspešan ishodrekao je Karsten Lund i naglasio da je preduzetništvo temelj
i glavni generator za kreiranje novih radnih mesta.
Biznis portal za preduzetnice Srbije i Nemačke skupu su
predstavile potpredsednica Udruženja poslovnih žena Srbije
Olivera Popović i Tijana Sekulić iz AT Haus-a.
- Žene su važan ekonomski resurs što dokazuju
istraživanja u zemljama EU ali u sve većoj meri i kod nas iako
je relativno mali broj tzv.ženskih preduzeća, jer od ukupno
110 hiljada preduzeća ženskih je tek dvadesetak hiljadarekla je predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije mr
Sanja Popović-Pantić. Za lokalni ekonomski razvoj je vrlo
bitno da se primeri dobre prakse u ženskom preduzetništvu
prepoznaju i podrže kako bi se i druge žene uključile i
eventualno samozaposlile. Naši planovi su, pre svega da
ojačamo saradnju sa zemljama u regionu i EU a jedan od
takvih projekata je upravo biznis portal za preduzetnice
Srbije i Nemačke koji predstavljamo niškim poslovnim
ženama. Naime, sa nemačkim Udruženjem poslovnih
žena iz Frankfurta razvili smo jedinstven portal xyglobal.
net preko kojeg se besplatno mogu registrovati sve žene
bez obzira da li su preduzetnice ili su samo zainteresovane
da se predstave na nemačkom tržištu. To je način kojim
omogućavamo povezivanje naših preduzetnica sa preko 700
nemačkih firmi na ovom portalu. Ovo je povoljna prilika koju
želimo da promovišemo svim ženama jer je, bez obzira na
lokaciju, dostupan svakoj preduzetnici pod istim uslovima a
omogućava im da brzo i efikasno dođu do fokusiranog tržišta
u Nemačkoj.
Među brojnim mogućnostima koje pruža portal
ženskog preduzetništva Srbije i Nemačke izdvaja se njegova
interaktivna funkcija. Zahvaljujući njoj omogućava se
otvaranje novih distributivnih kanala, predstavljanje biznisa
i firme, korišćenje poslovne berze, ciljano pronalaženje
partnera prema interesnim sferama a sve to u potpuno
zaštićenom sistemu.
Udruženje poslovnih žena Niša ima oko 50 članica
uglavnom vlasnica privatnih firmi, poljoprivrednih
gazdinstava ali i žena istaknutih u profesijama kojima se bave
a naš osnovni cilj je upravo njihovo efikasnije povezivanjerekla je predsednica Udruženja poslovnih žena Niša Vesna
Jevtović. Portal xyglobal.net će bitno unaprediti ovaj naš
osnovni cilj jer je problem u tome što ima priličan broj ženskih
UČESNICE
Prezentaciji biznis portala za preduzetnice Srbije i
Nemačke i debati za okruglim stolom prisustvovale su,
pored predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije
i Udruženja pslovnih zena Niša, članice i predstavnice Udruženja ženskog razvojnog centra Niš, Udruženja
samohranih majki Niš i Aktiva žena Niša. Zatim,
predstavnice Građevinskog, Tekstilnog, Medicinskog, Agro i start ap klastera usluga. U radu ovog skupa
aktivno su učestvovale i predstavnice Etno foruma
Udruženja žena Svrljiga, Udruženja poslovnih žena
Zaplanja “ZA” iz Gadžinog Hana, Centra za žensko
preduzetnistvo “TEODORA” Regionalne privredne
komore Niš i nemačke nevladine organizacije HELP.
UDRUŽENJE POSLOVNIH ŽENA SRBIJE
Udruženje poslovnih žena Srbije postoji od 1998.
godine i radi u kontinuitetu, ima 208 članica, uglavnom
žena koje upravljaju svojim firmama a dobrodošle su i
ostale bilo da se bave razvojem preduzetništva bilo
da tek žele da osnuju svoju firmu. Uglavnom se radi na
projektima usmerenim na podršku razvoju novih biznisa
i uspostavljanju firmi ali se pruža podrška i razvijenim
firmama koje godinama uspešno rade. Zapravo pokušaj
je da se međusobno umreže žene koje žele da osnuju
svoje firme sa onima koje su već uspešne a radi se i
na promociji uspešnih kroz projekat “Svet uspeha za
ženu zmaja” koji svake godine promoviše primer dobre
prakse. Ženski biznis klub je sekcija UPŽS formirana
2007.godine sa idejom da se izdvoji grupa liderki
prepoznatljivih u ekonomskom životu Srbije koje će biti
ugledni primer i kroz projekte mentorstva ohrabrivati
žene za preduzetništvo i pokazati im način na koji mogu
tome da pristupe.
udruženja i organizacija ali ne postoji dovoljno međusobnih
veza i zajedničkih akcija. Nadam se da će ovaj projekat uz
naše buduće aktivnosti doprineti da zajednički poboljšamo
poslovni ambijent za razvoj ženskog preduzetništva. Ženama
nije ni malo lako da nađu svoje mesto u biznisu gde suvereno
vladaju muškarci i to kažem, naglasila je Jevtović, na osnovu
ličnog iskustva budući da sam suvlasnica firme. Meni je bilo
jako teško i želim da svoje iskustvo i ono što sam naučila
podelim sa ostalim članicama našeg udruženja i ohrabrim ih
jer iako je teško sigurno nije nemoguće.
Predsednica Aktiva žena grada Niša Ljubinka Stanišić
smatra da je veb portal još jedna značajna podrška ženama
jer će i na ovaj način moći da promovišu ali i šire svoje poslove.
Ivana Lukić, predsednica Upravnog odbora Građevinskog
start ap klastera i jedina vlasnica građevinske firme u klasteru,
je ocenila da je uspostavljanjem veb portala učinjen veoma
važan potez za razvoj ženskog preduzetništva koje uporno
i istrajno napreduje. Predstavnica Medicinskog klastera
pedijatar dr Spomenka Kovačević, vlasnica Pediajtrijske
ordinacije »Medika«, navela je da u ovom klasteru ima
puno ženskih firmi i da im klastersko zajedništvo omogućava
realizaciju velikog broja projekata. Ona smatra da da će im
veb kontakt sa preduzetnicama iz Nemčke sasvim sigurno
pomoći u poslovanju.
Nakon prezentacije veb portala održan je okrugli sto
o temi “Razvoj kapaciteta organizacija za podršku ženskom
preduzetništvu”. Panelisti ove teme su bile predsednica
Udruženja poslovnih žena Srbije mr Sanja Popović-Pantić,
predsednica Udruženja poslovnih žena Niša Vesna Jevtović,
predsednica Udruženja samohranih majki Miroslava
Jovanović i mr Danka Milojković, koordinator za razvoj
poslovnih organizacija i udruženja LEDIB programa.
Business portal for women entrepreneurs from Serbia
and Germany was presented at Regional Chamber of
Commerce on May 19. The event was organized by LEDIB
Cluster House. The www.xyglobal.net portal is offering
a unique and innovative online connecting through
four basic elements –informing, networking, rewards
and business partnerships. Advantages of this portal
are in establishing useful contacts for future business
partnerships at national and international levels,
experience sharing and stimulation of inspirational ideas
for business undertakings and development.
The presentation was attended by more than 50
women entrepreneurs as there is a great need for
networking, strengthening and expanding the area of
their entrepreneurship. Carsten Lund, President of LEDIB
Cluster House Assembly welcomed the participants,
expressing the appreciation of LEDIB Programme to be
participating in promotion of women entrepreneurship.
As it was stated during this meeting, it is very important
for local economic development to recognize examples
of good practice in women entrepreneurship and
support them in order to stimulate other women
to become self-employed and gain economic
independence. Women entrepreneurs stressed out that
it is not easy to deal with men – sovereigns in business,
but that it is not impossible either.
Predstavnici niških poljoprivrednih institucija
posetili kolege u Danskoj
VISOKA
TEHNOLOGIJA
UMESTO
RMBANJA
U Danskoj dva sezonska radnika opslužuju farmu
veličine 12 fudbalskih terena
Plasman
udruženja
poljoprivrednih
proizvoda-briga
Delegacija predstavnika Poljoprivredne savetodavne
stručne službe Niš, Uprave za poljoprivredu i razvoj sela
grada Niša i Savetodane poljoprivredne službe Nišavskog
okruga “Agrozem” su, u organizaciji LEDIB programa, kra-
jem prošlog meseca su posetili grad Arhus u Danskoj.
Članovi delgacije su bili poljoprivredni inžinjeri, agronomi i veterinari angažovani na projektu Savetodavne
poljoprivredne službe »Agrozem«, kao i menadžment
poljoprivrednih i savetodavnih institucija-načelnica
Uprave za poljoprivredu ruralni razvoj i razvoj sela
Aleksandra Brzaković i direktorka Poljoprivredne
savetodavne stručne službe Niš Violeta Maklenović.
Osnovni motiv za organizovanje ove studijske posete je
bio upoznavanje sa načinom funkcionisanja Danske poljoprivredne savetodavne službe, upoznavanje sa aktivnostima
na terenu, jačanje kontakata za buduću saradnju u oblasti
poljoprivrede kao i sagledavanje uloge savetodavaca u procesu poljoprivredne proizvodnje.
-Članovi delegacije, odnosno savetodavci iz Niša su
iskoristili priliku da se upoznaju sa proizvodjačima i načinom
proizvodnje mleka i različitog voća-kaže koordinator LEDIB
programa Maja Mitić-Nikolić. Inače, sve farme su visko
tehnološki opremljene, što je zapravo jedan od ključnih
momenata u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Članove naše delegacije je posebno impresionirala činjenica
da je prosečna veličina farme 120 hektara koju proizvodjači
obradjuju sami i uz pomoć jednog ili dva sezonska radnika.
Takodje, ovom prilikom smo saznali cenu otkupa mleka
i razlčitih voćnih vrsta radi uporedjenja sa cenama i
okolnostima u Danskoj i Srbiji. Kroz rad Udruženja “Danska
bobica” upućeni smo u to šta sve ovo udruženje čini za svoje
članove, kao i obaveze članova prema udruženju. Udruženje
“Danska bobica” okuplja veliki broj proizvodjača bobičastog
voća, i za svoje članove vrši
plasman voća u zemlje EU i
brine se da sve proizvedene
količine budu prodate a pri tom
ima samo menadžera stalno
zaposlenog koji obavlja zadatke
u ime članova udruženja. Svi
farmeri koje su članovi naše
delegacije
upoznali
izneli
činjenicu da se u Danskoj
poljoprivreda ne subvencioniše,
već se finansira isključivo
iz
komercijalnih
izvorabanaka i drugih finansijskih
organizacija. Uverena sam,
rekla je Maja Mitić-Nikolić,
da će niški savetodavci kroz
svoj svakodnevni rad biti
u prilici da prenesu nova
saznanja poljoprivrednim proizvodjačima i povežu ih sa
proizvodjačima u Danskoj što je bio glavni cilj i motiv LEDIB-a
da organizuje ovu posetu Danskoj.
Delagacija predstavnika niških poljoprivrednih
institucija je tokom svog boravka u Danskoj posetila
Ambasadu Srbije u Kopenhagenu gde je imala prilike da se
upozna i razmeni mišljenja sa Nenadom Maričićem prvim
konzulom ambasade.
Primena projekta “Smanjenje siromaštva kroz podršku start ap biznisa”
NIŠ DOBIJA
NOVE
PREDUZETNIKE
Na svečanosti, održanoj 20. juna, u Gradskoj kući
predstavnici nevladine organizacije ENEKA su potpisali
ugovore sa 46 preduzetnika koji su dobili podršku za
pokretanje samostalnog poslovanja. Ovo je zapravo epilog
ovogodišnjeg nastavka projekta „Smanjenje siromaštva kroz
podršku start ap biznisa“ koji se od 2009.godine realizuje
uz finansijsku pomoć kompanije »Filip Moris operejšens«,
odnosno nekadašnje niške Duvanske industrije.
U pozdravnom obraćanju zvanicama i dobitnicima
grantova gradonačelnik Niša mr Miloš Simonović je rekao
da je ovakav vid podrške samanjenju broja nezaposlenih i
smanjenju siromaštva dragocen gradjanima Niša i regiona
ali je istovremeno i dokaz visokog stepena društvene
odgovornosti kompanije »Filip Moris«.
- Zajednica u kojoj poslujemo predstavlja važan
element održivog poslovnog razvoja i u poslednjih sedam
godinam smo uložili preko devet miliona evra za podršku
različitim projektima koji doprinose razvoju naše zaajednicerekao je direktor »FMO« Pol Rajli. Veeliko mi je zadovoljstvo
što se broj novih firmi danas povećava za još 46 zahvaljujući
našem programu koji uspešno realizuje ENEKA. Posebno se
zahvaljujem gradonačelniku Milošu Simonoviću na pruženoj
podršci i posvećenosti koje predstavljaju pravi primer koji
će, siguran sam, inspirisati budući ekonomski razvoj Niša.
Mаrijа Risаntijević, predstаvnicа orgаnizаcije ENEKA,
je rekla da je u okviru projekta „Smanjenje siromaštva
kroz podršku u pokretanju biznisa“ od 2009. godine kada
Potpisani ugovori sa novom generacijom
od 46 dobitnika podrške za pokretanje
samostalnog poslovanja
Projekat »Smanjenje siromaštva kroz podršku
start ap biznisa“ namenjen svima sa dobrom
poslovnom idejom da započnu i prošire
poslovne delatnosti i obezbede zapošljavanje
i redovne izvore prihoda
je pokrenut ovaj program, sto nezaposlenih gradjana Niša
uspešno započelo ili unapredilo svoj mali biznis što je dovelo
do povećanja stope zaposlenosti u gradu i okolini.
Zahvaljujući dobroj poslovnoj ideji, hrabrosti i
predanosti a uz pomoć donacije u opremi koju je dobila u
okviru ovog projekta Tatjana Djordjević je postala osnivač
i suvlasnik firme za obradu metala »AVM Mehanik« koja
je za godinu dana postigla zavidne uspehe na domaćem i
stranom tržištu.
- Pre godinu dana sam i ja bila poput vas i spremala se za
preduzetničke vode sa strepnjom ali i sa mnogo nade-rekla je
prošlogodišnja dobitnica granta Tatjana Djordjević. Donacija
ENEKE i »FMO« mi se dogodila u mračnom trenutku-ostala
sam bez posla, stalnih primanja i bez sigurnosti. Sve što
sam imala bila je ideja, iskustvo i poznanstva u poslu kojim
se i sada bavim i upravo zahvaljujući podršci koju upravo
primate uspela sam da pokrenem posao koji je od početka
samo rastao. Mogu da se pohvalim da je naša mala radionica
uspela da izadje iz okvira naše zemlje i nadje partnere i u EU.
Poručila bih vam, naglasila je Djordjević, da verujete u sebe
i svoj rad a uz podršku ENEKE i »Filipa Morisa« uspeh neće
izostati.
Potpisivanju ugovora o donaciji, u prosečnom iznosu od
180 hiljada dinara za nabavku opreme, prethodila je ozbiljna
selekcija jer se prijavilo trostruko više zainteresovanih.
Slavica Madić je jedna od dobitnika ovogodišnjeg granta
budući da je procenjeno da će njena poslovna ideja imati
dobru tržišnu perspektivu.
- Odlučila sam se za pokretanje firme za dizajn i
proizvodnju rublja za domaćinstvo jer sam se time i ranije
bavila s obzirom na to da sam završila srednju dizajnersku
školu i apsolvent sam Arhitektonskog fakulteta-kaže Slavica
Madić koja je upravo potpisala ugovor o donaciji. Ovaj posao
se uklapa u moja interesovanja a sasvim sigurno da bez ove
podrške za nabavku profesionalnih mašina ne bih mogla da
pokrenem posao.
Inače, novim preduzetnicima je omogućena prateća
obuka i poslovno savetovanje a oni za uzvrat imaju obavezu
da registruju svoju poslovnu delatnost, obave 15 časova
društveno korisnog rada i prilikom dobijanja opreme
učestvuju sa 20 odsto u vrednosti pomoći. Da podsetimo,
projekat »Smanjenje siromaštva kroz podršku start ap
biznisa“ je namenjen svim zainteresovanim licima sa
zdravom poslovnom idejom da započnu i prošire poslovne
delatnosti, koja će im obezbediti zapošljavanje i redovne
izvore prihoda.
Društvo novinara Niša
PROBLEME NA
SVETLOST
DANA
LEDIB je prva organizacija sa kojom je Društvo novinara
Niša uspostavilo saradnju ne samo zbog pružene pomoći već
pre zbog prepoznavanja mogućnosti rada na zajedničkim
ciljevima. Kako značajan deo novinarskog izveštavanja
obuhvata privredne teme, a delatnost LEDIB–a je takođe
posvećena poslovanju privrednih subjekata stvorena je
mogućnost za zajedničko delovanje u obostranom interesu.
Dragana Kocić, predsednik Društva novinara Niša
kaže da medijska profesija može značajno da doprinese
otkrivanju problema u domenu privrednog razvoja te da
promoviše rad organizacija kao što je LEDIB koja proklamuje
evropske principe poslovanja.
- Značajan segment novinarskog izveštavanja su
dešavanja u privredi, posebno u domenu malih i srednjih
preduzeća, jer se sve više pokazuje da je ova oblik
privrednog organizovanja motor ekonomskog razvojakaže predsednica niškog novinarskog društva. Strategija
organizovanja klastera, koja je LEDIB doneo na ove prostore
i stručna pomoć koju pruža privrednicima je od izuzetnog
značaja s obzirom na to da je činjenica da mnogi naši
preduzetnici nemaju iskustva te im je potrebna stručna
podrška. Međutim, činjenica je da u svim oblastima, pa i u
domenu ekonomije postoji problem loše informisanosti, pa
mogu reći čak i nezainteresovanosti za prihvatanje pomoći,
posebno kada su u pitanju inostrani subjekti. Ima dosta
onih koji su rezervisani i kada je u pitanju transfer znanja,
udruživanje pa i dobijanje sredstava jer su ljudi navikli da
rade na određeni način i plaše se novina. Mislim da je tu
ključna uloga medija, koji treba da ih informišu o svemu što
bi moglo da im olakša poslovanje, da im pojasne šta su to
klasteri, kakva je njihova uloga i šta dobijaju udruživanjem
– kaže Kocićeva.
Društvo novinara Niša je spremno da sa LEDIB–om
učestvuje i realizaciji projekata u domenu medija.
- Kako je LEDIB već uspostavio saradnju sa Danskom
novinarskom školom, tu vidimo šansu da se uključimo jer
imamo sposobne i stručne ljude koji bi mogli da učestvuju u
projektu a čiji bi cilj bi da se medijski radnici sa ovih prostora
upoznaju sa evropskom medijskom praksom–kaže Dragana
Kocić.
KLASTER NAPREDNIH TEHNOLOGIJA “Ni-CAT”
POVRATAK U
BUDUĆNOST
ELEKTRONIKE
Klaster naprednih tehnologija „Ni CAT“ (Nis Cluste
of Advanced Technology) je u martu ove godine osnovalo
18 lokalnih firmi koje se bave proizvodnjom elektronskih i
elektro-mašinskih uređaja, kao i firme koje posluju u domenu
industrije informacionih i komunikacionih tehnologija.
Pored lokalnih firmi osnivači klastera su i institucije koje
se bave pružanjem poslovne podrške-Reginalna privredna
komora Niš, Biznis inkubator centar Niš i Oblasna razvojna
asocijacija ORA-JUG, kao i Elektronski i Mašinski fakultet
Univerziteta u Nišu.
Ciljevi „Ni CAT“ klastera su:
• Operativana podrška članicama klastera u sprovođenju
razvojnih projekata
• Promovisanje Srbije i grada Niša u internacionalnoj i
domaćoj javnosti kao snažne destinacije za poslovanje
u elektronskoj i IT industriji.
• Operativna podrška članicama u sprovođenju razvojnih
projekata
• Promovisanje više naučno -istraživačkih aktivnosti i
razvoj novih tehnološki proizvoda i usluga.
• Razvoj novih tržišta i poslovanja svih članica klastera
Klaster je osnovan uz podršku grada Niša kroz
Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj i Projekta za razvoj
konkurentnosti i promociju izvoza SECEP koji finasira
Evropska Unija a sprovodi se uz podršku Ministarstva
ekonomije. U toku je formiranje sekcije za inžinjering u
građevini za kreiranje zajedničke ponude konusltanskog
inžinjeringa kojom će članice klastera postati konkurentni
dobavljači velikim građevinsko-montažerskim firmama na
regionalnom i uopšte domaćem tržištu.
U okviru SECEP projekta članice“Ni-CAT“ klastera su u
proteklom periodu prisustvovale različitim vidovima obuka
i radionica kako bi podigle svoju konkurentnost, bolje se
pozicionirale na domaćem i inostranom tržištu i poboljšale
inovativnu stranu svojih preduzeća.
„Ni-CAT“ klaster je otvoren za prijem novih članica
i poziva lokalne dinamične firme koje posluju u elekromašinskoj i IT industriji da se priključe daljim aktivnostima
klastera.
Slavoljub Vasiljević predsednik klastera
[email protected]
Udruženje privrednika „Zaplanje“ Gadžin Han
POVEZIVANJEM DO
USPEHA
sa posrnulom privredom al ii sa značajnim resursima. On je
posebno naglasio da je priavatna inicijativa veoma važna i
da je osnivanje poslovnog kluba jedan od najboljih načina za
podsticaj privrednog razvoja.
Udruženje privrednika „Zaplanje“ iz Gadžinog Hana
u saradnji sa LEDIB programom je organizovalo, 29.juna,
druženje privrednika u prostorijama Narodne biblioteke
„Branko Miljković“ u Gadžinom Hanu.
Poslovni klub čija je tema bila “Povezivanjem do
uspeha“ okupio je privrednike i institucije sa područja Opštine
Gadžin Han i Niškog regiona radi medjusobnog povezivanja
privrednika, neposredne razmene znanja, iskustava i
poslovnih informacija važnih za poslovanje sektora malih i
srednjih preduzeća i preduzetnika. Predsednik Udruženja
privrednika Zaplanje Dragan Milošević je pozdravio prisutne
i zvanično otvorio sastanak a predsednik Opštine Gadžin
Han Saša Djordjević je istakao da je ova opština siromašna
Udruženje poslovnih žena Zaplanja “ZA!”
OHRABRIVANJE ZA
OSAMOSTALJIVANJE
Podsticaj razvoja preduzetništva, stvaranje povoljnog
poslovnog ambijenta i ohrabrivanje žena u malim i nedovoljno
razvijenim sredinama da pokretanjem sopstvenog biznisa
postignu ekonomsku nezavisnost predstavlja osnovni
zadatak Udruženja poslovnih žena Zaplanja “ZA!”. Ovo
udruženje više od godinu dana aktivno radi u Gadžinom
Hanu zahvaljujući punoj podršci LEDIB programa koji je
podržao osnivanje i rad Udruženja privrednika “Zaplanje”.
-Cilj oba udruženja je stvaranje povoljnog poslovnog
okruženja, podsticaj razvoja preduzetništva ali i veće
uključivanje i ohrabrivanje žena da započnu sopstveni
biznis i steknu ekonomsku nezavisnost-kaže predsednica
Udruženja “ZA!” Dragana Mitić, koja je inače i zamenica
Prateći sadržaj Poslovnog kluba bilo je takmičenje u
spremanju tradicionalnih jela ovog kraja „Zaplanjski zalogaj“
s tim što je sva hrana sa takmičenja predata narodnoj kuhinji
opštinskog Crvenog krsta. Ovu manifestaciju je organizovalo
Udruženje poslovnih žena Zaplanja „ZA!“ i Udruženje za
očuvanje narodne tradicije, seoskog turizma i planinarenja
„Zaplanje“ iz Gadžinog Hana u saradnji sa opštinom
Gadžin Han. Na takmičenju, koje je prvi put organizovano,
učestvovalo je dvadesetak zapljanjskih domaćica koje su se
nadmetale u pripremanju starih i uglavnom zaboravljenih
jela nacionalne kuhinje ovog dela Srbije, pokazale su veštinu
u izradi ručnih radova a predstavljeni su i potencijali kojima
raspolaže ovaj kraj. Pored tehničke podrške LEDIB programa
nemački program HELP je obezbedio nagrade takmičarima
a JP Direkcija je obezbedila autobus za prevoz gostiju iz Niša.
Prva nagarada je pripala Biljani Milojković, druga Biserki
Šarković i Sladjici Jovančić a treća Radmili Milojković.
predsednice Udruženja poslovnih žena Niša. Naše udruženje
je realizovalo projekat “Da nam Zaplanje bude čisto” koji je
podržalo Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
u saradnji sa lokalnom samoupravom. Postavljanjem korpi
za smeće u mestima opštine Gadžin Han želeli smo da
doprinesemo zdravijoj i čistijoj sredini ali i da istovremeno
animiramo stanovništvo da povede računa o sredini u kojoj
živi i radi. U toku je i realizacija projekta “ZA! za rodnu
ravnopravnost” koji je finansijski podržan sredstvima
Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Cilj ove akcije je,
naglasila je predsednica Mitić, unapređivanje rada Komisije
za rodnu ravnopravnost pri našoj opštini kao i upoznavanje
žena sa Nacionalnom strategijom za poboljšanje položaja
žena.
Osim toga, u Opštini Gadžin Han je u toku realizacija
projekta “Osnaživanje i edukacija žena u agrobiznisu”, koji
finansira USAID a projekat realizuje Udruženje poslovnih
žena Niša, čiji je član i Udruženje poslovnih žena Zaplanja
“ZA”. Cilj ovog projekta je da nezaposlenim ženama omogući
ekonomsku nezavisnost kroz pokretanje sopstvenog
poslovanja. U akcijama ne zaostaje ni Udruženje privrednika
“Zaplanje”, koje je sredstva za realizaciju svojih projekata
dobilo od Nacionalne agencije za regionalni razvoj.
Potpisan ugovor o realizaciji EU projekta NOWESES
NOVE
MOGUĆNOSTI
ZA
PREDUZETNICE
Ugovor o realizaciji projekta NOWESES – Nove
mogućnosti za preduzetnice u jugoistočnoj Srbiji, potpisali
su, 29. marta ove godine predsednik Regionalne privredne
komore Niš Aleksandar Mitić i predstavnik Delegacije
Evropske Unije u Srbiji. Ovim dokumentom je RPK Niš, za
realizaciju svojih predloga, iz projekta NOWESES dobila
kofinansiranje u iznosu od 188.692 evra, dok je ukupna
vrednost projekta 210.125 evra. Zajedno sa RPK Niš
predviđene aktivnosti će realizovati i partneri u projektu –
Formaper, specijalna agencija Komore Milana, RPK Leskovac
i RPK Zaječar. Projekat će trajati 18 meseci, do septembra
2012 godine, a cilj projektnih aktivnosti je da se poveća
konkurentnost biznisa u vlasništvu preduzetnica i omogući
kreiranje novih privrednih društava od strane žena kako bi
ostvarili veću zaposlenost u jugoistočnoj Srbiji.
Predlog ovog projekta predat je na ocenjivanje 10.
septembra 2010.godine u okviru drugog poziva za projekte
Regionalnog društveno-ekonomskog programa razvoja
(RSEDP2), koji finansira Evropska unija a u ime Delegacije
Evropske unije sprovodi međunarodni konzorcijum predvođen
WYG International uz učešće HCL Consultants, Triabal Helm i
Oxford Policy Management.
Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Vensan
Dežer i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić
su u Aleksandrovačkoj Župi, 15. aprila 2011, dodelili čekove
za 29 projekta, kojima će se podstaći regionalni razvoj u Srbiji.
RPK Niš i Centar za razvoj MSP iz Niša su autori jedina dva
nagrađena projekta iz Niša, sa područja jugoistočne Srbije.
Inače, kofinansira se svega pet projekata, i to po dva iz Niša i
Leskovca i jedan iz Pirota. Pored toga, RPK Niš i RPK Kraljevo
su jedine iz komorskog sistema Srbije glavni partneri i nosioci
aktivnosti predviđenih projektnim predlozima.
Polazna osnova Programa za regionalni socioekonomski razvoj 2 su izražene regionalne neujedenačenosti
u ekonomskom i društvenom životu i razvoju Srbije. Ovo je
izazov sa kojim se privrednici kao i obični građani jugoistočne
Srbije svakodnevno susreću i bore. Najveći broj nerazvijenih
opština sa najmanjim bruto društvenim proizvodom, 50
odsto manjim od proseka u Republici Srbiji, i najvećom
stopom nezaposlenosti, nalazi se upravo u jugoistočnoj
Srbiji. Proteklih decenija smo svi bili svedoci kraha velikih
industrijskih giganata, neuspešnih privatizacija i stalnog
odliva radno sposobnog stanovništva, koje u potrazi za boljim
životom odlazi u inostranstvo ili veće gradove u Srbiji, posebno
u Beograd. Globalna recesija je poslednje dve godine posebno
pogodila sektor malih i srednjih preduzeća i izazvala probleme
sa poslovanjem, likvidnošću i otplatom kredita.
Iako su strane investicije jedan od najboljih katalizatora
za ubrzani ekonomski i društveni napredak, ne smemo
zaboraviti da je privreda razvijenih ekonomija u Evropskoj Uniji
i svetu bazirana na uspešnim malim i srednjim preduzećima.
U ukupnom broju registrovanih preduzeća žene kao osnivači
i vlasnici u jugoistočnoj Srbiji učestvuju sa tek 15 procenata,
dok je u ukupnom broju registrovanih preduzetnika njihov
broj nešto veći-oko 30 odsto. Na osnovu ovu ovoga je jasno
da našu privredu karakteriše izuzetno mali broj preduzetnica,
što ih čini nedovoljno vidljivim u ekonomiji i procesima
ekonomskog odučivanja. Uticaj preduzeća u vlasništvu žena
je zanemarljiv budući da se radi o mikrofirmama koje posluju
u niskoprofitnim i lokalnim delatnostima kao što su trgovina
na malo, ruralni turizam, usluge, individualna poljoprivredna
proizvodnja, zanatstvo.
Regionalna privredna komora Niš je još 2004. godine
prepoznala značaj podrške aktivnim i potencijalnim
preduzetnicama. Identifikovali smo činjenicu da žene
predstavljaju nedovoljno iskorišćeni potencijal za ekonomski
razvoj jugoistoka Srbije i da kroz adekvatno angažovanje
možemo doprineti stvaranju pozitivne poslovne klime za
razvoj ženskog preduzetištva, unapređenju rada preduzeća
u vlasništvu žena i istovremeno podstaknuti nezaposlene
žene da otpočnu sopstveni posao. Zahvaljujući podršci
EUROCHAMBERS-a - Asocijacije evropskih komora i iskustvu
Formapera, specijalne agencije Komore Milana za podršku
preduzetništvu, koji je i tada bio naš partner na projektu,2005.
godine smo osnovali Centar za žensko preduzetištvo
„Teodora“. Centar „Teodora“ je ubrzo postao sinonim za
žensko preduzetništvo u Srbiji i zahvaljujući dobrom primeru
RPK Niš u narednim godinama većina komora u Srbiji je
osnovala slične službe za podršku ženskom preduzetništvu.
Sa ciljem što efikasnijeg povezivanja u regionu jugoistočne
Srbije, Regionalna privredna komora Niš je 2008. godine svoje
iskustvo prenela i Komorama Leskovac i Zaječar, gde su takođe
pokrenuti Centri za žensko preduzetništvo u okviru programa
prekogranične saradnje Srbije i Bugarske.
Program za regionalni socio-ekonomski razvoj 2 je
prepoznat kao odlična prilika da Regionalna privredna komora
Niš, u dokazanom partnerstvu sa Formaper-om i Regionalnim
privrednim komorama Leskovac i Zaječar, a zahvaljujući
kofinansiranju Evropske unije, doprinese razvoju jugoistočne
Srbije kroz aktivne mere podrške ženskom preduzetništvu.
Sigurno je da će projekat Nove mogućnosti za preduzetnice
u jugoistočnoj Srbiji biti još jedan u nizu uspešno realizovanih
zajedničkih projekata i da će rezultirati vidljivim unapređenjem
ženskog preduzetništva u jugoistočnoj Srbiji.
Udruženje privrednika LINK Aleksinac
SN A G A
UDRUŽIVANJA
Udruženje privrednika LINK iz Aleksinca je strukovna
organizacija preduzetnika i preduzeća osnovana 29. decembra
2009. godine a registrovana tri meseca kasnije. Na ovaj
korak se odlučilo 15 osnivača, a danas predstavlja oko 60
preduzetnika organizovanih na teritoriji opštine Aleksinac. Da
je učinjen dobar potez potvrđuje činjenica da udruženje utiče
na ekonomski razvoj opštine Aleksinac i uvećava konkurentsku
sposobnost proizvoda i usluga svojih članova.
Dobru stranu udruživanja privrednika Aleksinca
prepoznao je i tim LEDIB programa koji im je pomogao u
adaptaciji prostorija za rad i pružanje pravne, tehničke,
informativne, savetodavne i svake druge pomoći za
započinjanje, održavanje i razvijanje delatnosti svojih članova.
Pored nesumnjivog značaja Regionalnih privrednih
komora Niša, Zaječara i Leskovca, značaja regionalnog
povezivanja i zajedničkog rada na unapređenju privrednih
potencijala cele jugoistočne Srbije, veliko priznanje našem
radu i aktivnostima na ovom projektu, dala je i sama Komora
Milana, odnosno Formaper kao specijalna agencija sa
ogomnim iskustvom i rezultatima na polju preduzetničke
edukacije, a naročito u delu rada sa preduzetnicama. Komora
Milana je po broju svojih članica (oko 300.000) druga najveća
privredna komora u Evropi (najveća je Komora Pariza), i imati
takvog partnera u projektu je ogromno priznanje RPK Niš.
NOWESES projekat predviđa i aktivnosti usmerene
na predstavnice i predstavnike lokalnih i regionalnih
zainteresovanih strana, pre svega iz lokalih samouprava i
drugih organa i tela koji se bave pitanjima rodne ravnopravnosti
i razvoja poslovanja. Projekat je osmišljen tako da povezuje
i pomomaže razvoj privrednih društava u vlasništvu žena, a
naročito onih koje se bave proizvodnjom hrane i ruralnim
turizmom, koje su i najzastupljenije u jugoitočnoj Srbiji.
U toku 17 i 18 maja, u RPK Niš je održan dvodnevni
početni sastanak projektnog tima NOWESES projekta. U
italijanskoj delegaciji su bili Olga Nogaeva, internacionalna
projekt menadžerka Formapera, Eduardo Napolitano, i
Alberto Gomez, dugogodišnji saradnici Formapera i stručnjaci
za oblasti proizvodnje, prerade i sigurnosti hrane, kao i za
analizu i izradu preduzetničkih programa na teme koje će
biti akcentirane u projektnim aktivnostima. Projektni tim u
punom sastavu je dodatno definisao dalje aktivnosti, i na kraju
svog rada organizovao i promotivnu konferenciju programa,
kojoj su prisustvovali predsednici sve tri komore – srpskih
partnera na projektu i predstavnici Formapera. Konferenciji su
prisustvovale preduzetnice, predstavnici lokanih i regionalnih
zainteresovanih strana, mediji i ostali zainteresovani za temu
ženskog preduzetništva.
Naredni sastanak projektnog tima je zakazan za mesec jul,
nakon čega će članovi tima krenuti u istraživanje i razgovore sa
preduzetnicama, da bi što bolje definisali i osmisli edukativne
programe, koji će pomoći preduzetnicama da svoje poslovanje
podignu na viši nivo, i time obezbede stabilnost i napredak
svojih biznisa. Edukativne aktivnosti će početi na jesen, i o
tome će preduzetnice i javnost biti blagovremeno informisani.
Udruženje privrednika LINK inicira, priprema i realizuje
predloge i rešava probleme sektora malih i srednjih preduzeća
u svojoj opštini sa uverenjem da će biti prepoznato kao pouzdan
partner lokalnoj zajednici, institucijama i pojedincima i izvan
regiona. Takođe stimuliše poslovno okruženje na hrabrije
poduhvate i podstiče preduzetništvo koje predstavlja osnovni
koncept razvoja ove nerazvijene opštine na jugu Srbije.
Značaj ovakvog načina udruživanja privrednika potvrđen
je i činjenicom da je Nacionalna agencija za regionalni razvoj
odobrila sredstva za realizaciju projekta “Program podrške UP
za 2010. godinu”. Ovaj program je osmišljen na način kojim se
obezbeđuje sticane većeg stepena poznavanja problematike
sa kojim se susreću privrednici i oni koji treba da im olakšaju
poštovanje neophodnih procedura. Zapravo, realizovana je
obuka tehničkih sekretara UP za pripremu dokumentacije
za različite nacionalne i internacionalne programe, jačanje
organizacionih sposobnosti i upoznavanje problema i potreba
preduzetnika. Usledilo je upoznavanje sa uvođenjem HACCP
standara, obavljena promocija i prezentacija koncepta i
potrebe uvođenja HACCP standarda kao i upoznavanje
sa uvođenjem GOST R standard. Takođe je organizovana
jednodnevna obuka za mlade preduzetnike i obuka za žene
preduzetnice sa različitim programima koji pruzaju mogućnost
konkurisanja. Nacionalna agencija za regionalni razvoj
odobrila je, u okviru ovog projekta, i sredstva za izradu flajera,
baze podataka članova Udruženja privrednika LINK i zvanične
internet prezentacije www.uplink.org.rs.
Savez start ap klastera uspoatavlja saradnju sa
grčkim kompanijama
MERMER,
SVILA I ČIPKA
Preduzetnici tekstilnog i gradjevinskog start ap klastera
dogovorili moguću saradnju sa grčkim kompanijama
“Hillas line” i “Bros korovesis”
Grci zaintersovani za uvoz ručno radjene čipke, a posebno
poentlasa
Predstavnici grčkih kompanija “Hillas line” i “Bros
korovesis” iz Atine i sa Malte juče su, u Savezu start ap
niškog regiona, razgovarali sa preduzetnicima tekstilnog
i gradjevinskog start ap klastera, koji su deo Saveza start
ap, o mogućnostima saradnje. Povod sastanka je pokušaj
zajedničke nabavke repromaterijala za ove delatnosti budući
da se takvim pristupom u navabci postiže se višestruko
niža cena repromaterijala što se direktno odražava na
pojeftinjenje proizvodnje i cenu gotovih proizvoda. Lančana
rekacija se zatim nastavlja većim obimom prodaje, bržim
prilivom sredstava i efikasnijim obezbedjivanjem obrtnog
kapitala za novi ciklus proizvodnje.
- Predstavnici korporacija “Hillas line” i “Bros
korovesis” ponudili su prvenstveno repromaterijale za
naše proizvodjače iz tekstilnog sektora i to po cenama koje
su desetostruko niže od cena po kojima naši preduzetnici
trenutno nabavljaju materijale-kaže Jasna Stevović,
predsednica Saveza start ap klastera niškog regiona. Veoma
važan podatak je da su ponudjeni materijali u istom i
boljem kvalitetu od onoga koji preduzetnici kupuju od
naših ponudjača. Ove grčke kompanije takodje imaju širok
asortiman ponude za proizvdjače kancelarijskog nameštaja
i različite mermerne ploče za gradjevinarstvo. Od posebnog
značaja je takodje što smo prvi put dobili ponudu za izvoz
ručnih radova iz domaće radinosti. Reč je prvenstveno o
heklanim čipkama, a posebno su zainteresovani za one
radjene u tehnici poentlasa. Budući da je sada obavljen
preliminarni dogovor sa predstavnicima grčkih kompanija
tek treba da usledi konkretna ponuda sa cenovnikom,
količinama i preciziranim kvalitetima. S obzirom da ove
korporacije rade sa svim zemljama, uključujući i Rusiju
i Ameriku, ukoliko budemo napravili isplativ poslovni
aranžman, članicama našeg Saveza preostaje samo da
kvalitetno i bagovremeno obave svoj
deo posla.
Predstavnice
Udruženja
samohranih majki i Udruženja
gradjana “Medijana” koje su
učestvovale
u
neposrednom
razgovoru
sa
potencijalnim
partnerima trebalo bi u narednom
periodu da procene svoje objektivne
moućnosti za saradnju sa grčkim
kompanijama.
- Ovo je ujedno i veliki test koji
će jasno pokazati šta naša udruženja
mogu da ostvare i kojim kapacitetima
raspolažu a uverena sam, naglasila je
Stevović, da bi posla bilo ne samo za
članice ovih udruženja već za mnoge
nezaposlene žene veštih ruku.
LEDIB podržava poslovni razvoj i preregistraciju
udruženja
OBUKA ZA
VEŠTAKE
Kao deo podrške službama poslovnog razvoja i tržištu
poslovnih usluga u Nišu LEDIB program je organizovao obuku
za dobijanje zvanja veštaka gradjevinske i finansijske struke.
Obuka je trajala 40 časova a nastava se odvijala tokom četiri
subote u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni
razvoj u Nišu. Predavači obuke su bili eminenti profesori,
sudije i drugi istaknuti stručnjaci. Nakon završene obuke i
uspešno položenog testa provere znanja, polaznicima su
uručene diplome o osposobljenosti.
LEDIB program je ovu obuku organizovao na zahtev
malih i srednjih preduzeća koja imaju stalnu potrebu za
stručnom i visokoobrazovanom radnom snagom.
Osim toga LEDIB program i Poljoprivredna savetodavna
služba “Agrozem” su pomogli članovima Savetodavnog
poljoprivrednog udruženja Nišavskog okruga (SPUNO) da
blagovremeno obave preregistraciju. Jer, po novom Zakonu
o udruženjima do 22.aprila ove godine sva udruženja su
imala obavezu da se preregistruju u Agenciji za privredne
registre.
Studijsko putovanje niških voćara u Banjaluku
VOĆE DOBRO
ZA ZDRAVLJE
A I ZA NOVČANIK
Niški voćari su, prošle nedelje, bili u poseti voćarima
u Republici Srpskoj radi upoznavanja sa savremenim
tehnologijama koje su tamo u upotrebi, razmene iskustava,
povezivanja i pronalaženja načina za zajednički nastup na
tržištima CEFTA i EU kao zajedničkom izvoznom cilju. Ovu
dvodnevnu studijsku posetu je organizovala Savetodavna
služba „Agrozem“, pod pokroviteljstvom LEDIB programa,
a u delegaciji su bili, pored 30 voćara, i predstavnici
Poljoprivredne stručne službe Niš sa direktorkom Violetom
Maklenović, direktor Danskog Programa za podršku
poljoprivrede u Južnoj Srbiji „Fruits & Berries“ Dagfin Moe,
direktor „LEDIB“ programa Karsten Lund, članovi Udruženja
SPUNO, Poljoprivredne zadruge „Oblačinska višnja“,
Udruženja voćara iz Huma i Udruženja voćara iz Ražnja.
Domaćin niškim voćarima bio je Institut za voćarstvo,
vinogradarstvo i hortikulturu Republike Srpske.
- Putovanje je bilo vrlo uspešno, svi učesnici su veoma
zadovoljni ukazanom prilikom da se upoznaju sa savremenim
načinom proizvodnje voća i uspostave saradnju sa kolegama
radi zajedničkog istupa na tržištu-rekla je Maja Mitić-Nikolić,
koordinator LEDIB programa. Prvo smo posetili u selu
Hrvaćani, u opštini Prnjavor, proizvođača koji na 10 hektara
gaji jabuke, kruške i šljive u sistemu integralne proizvodne
a zatim voćnjak u Jurkovici, kod Banjaluke, na kojem se, na
300 hektara, uzgajaju kruške i jabuke u sistemu špalira a
postoji i sistem za navodnjavanje. U istom selu smo posetili
i voćnjak od 10 hektara na kojem su zastupljene jabuke,
kruške, šljive i trešnje. Ono po čemu se ovo gazdinstvo
razlikuje od drugih je u tome što ostvaruje veliku saradnju sa
privatnom poljoprivrednom službom koja pruža pomoć oko
tehnologije gajenja voća kao i zaštite voća od biljnih bolesti
i štetočina. Poseduje takođe i automatsku meteorološku
stanicu u vočnjaku, a čitanje meteoroloških podataka vrši
Proizvođači voća iz Niša i regiona
posetili najsavremenije opremljene
plantaže voća u Republici Srpskoj,
upoznali najnoviju tehnologiju
gajenja voća i uspostavili saradnju sa
kolegama radi zajedničkog istupa na
tržištu
stručna služba i na osnovu obrade podataka daje preporuke
za zaštitu. Ovaj domaćin poseduje i sopstvenu hladnjacukomoru za čuvanje voća.
Delegacija iz Niša je posetila i voćnjake snabdevene
najsavremenijom opremom za gajenje jabuka, krušaka,
šljiva i jagoda u Opštini Prijedor i prisustvovali prezentaciji
rada savetodavne službe na terenu i zadruge preko koje se
obavlja plasman.
- Posetili smo takođe i Poljoprivredni fakultet u Banjaluci
gde nas je pozdravio dekan doc.dr Aleksandar Ostojić, kaže
Maja Nikolić-Mitić, a potom su za nas održali predavanje o
voćarstvu u BiH i predavanje o berbi, skladištenju i čuvanju
voća. Nakon toga smo posetili plantaže firme „Agroimpex“ iz
Gradiške, koje se prostiru na 700 hektara u podnožju Kozare.
Plantaže voća poseduju sistem za navodnjavanje,
protivgradnu mrežu, savremenu mehanizaciju, sortirku
i hladnjaču i ukupno 12 zaposlenih, od kojih je sedam
traktorista a ostalo inženjeri poljoprivrede, a po potrebi
za rezidbu i berbu angažuju sezonsku radnu snagu iz
regiona. Posetili smo i firmu “Unaplod” u Kozarskoj Dubici
koja ima najbolje zasade voća u regionu. Plantaže voća
su na 250 hektara a u pripremi je još sto hektara, imaju
sopstvenu akumulaciju vode, sistem za navodnjavanje,
protivgradnu mrežu a tehnologiju proizvodnje vodi profesor
sa poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci. Karakteristično
je, kaže Maja Nikolić-Mitić, da sve plantaže voća koje smo
posetili vode visokobrazovani stručnjaci, sve imaju potrebne
sertifikate standarda i sve su stekle značajne izvozne
reference. Saradnja naših voćara sa voćarima iz Republike
Srpske može biti veoma korisna za tehnološki razvoj ali i za
zajednički istup na stranim tržištima o čemu smo, uostalom,
postigli preliminarne dogovore.
Predstavljeni razvojni projekti opština koje finansira
LEDIB program
LOKALNI
RAZVOJ,
OPŠTI
INTERES
Realizaciju 14 razvojnih projekata u opštinama niškog
regiona LEDIB program podržao sa preko 32 miliona
dinara
Grantovi-bespovratna pomoć za brži sveukupni ekonomski razvoj lokalne zajednice
Razvojni programi deset opština koje finansira Program
lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu-LEDIB juče su na
završnoj ceremoniji, održanoj u predivnom ambijentu Letnje
pozornice u Tvrdjavi, predstavljeni javnosti. Ukupna vrednost
14 odobrenih projekata je 32,301 miliona dinara. Ugovori
o realizaciji razvojnih programa su potpisani sa opštinama
Aleksinac, Doljevac, Gadžin Han, Merošina, Ražanj, zatim
sa gradskim opštinama Crveni krst, Niška Banja, Medijana,
Palilula i Pantelej dok će naknadno biti potpisan i ugovor sa
gradom Nišem za projekat “Inteno i eksterno umrežavanje
malih i srednjih preduzeća”.
- Budite aktivni, saradjujte, podržavajte se i umrežavajte
a sve u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta u Niškom
regionu-rekao je direktor LEDIB programa Karsten Lund.
Primenom razvojnih projekata za koje ste dobili našu podršku
i savremenim pristupom u oblasti organizovanja, zastupanja
i servisiranja potreba gradjana učinićete sopstveni ambijent
mnogo privlačnijim i udobnijim za rad a i za život.
Osnovni motiv LEDIB-ovog zalaganja za realizaciju
razvojnih projekata je izgradnja kapaciteta koji će stvoriti
uslove za brži razvoj malih i srednjih preduzeća i brži
sveukupni ekonomski razvoj lokalne zajednice. U skladu
sa tim LEDIB program će obezbediti tehničku i finansijsku
podršku sprovodjenju odobrenih predloga projekata čije
aktivnosti treba da doprinesu ostvarenju zadatih ciljeva.
- Prevashodna namena svih 14 odobrenih razvojnih
projekata je rad sa malim i srednjim preduzećima koji su
glavni pokretač lokalnog ekonomskog razvoja-rekao je
koordinator LEDIB-a Žako Simović. Posebno nam je drago
da smo dobili kvalitetne predloge i rešenja opština koji su,
u stvari, nadgradnja prethodnog poziva koji je bio krajem
2009.godine kada je odobreno 17 projekata koji su imali isti
cilj i tematiku. Zapravo, generalni fokus LEDIB programa je
sektor malih i srednjih preduzeća tako da je logični nastavak
saradnje sa opštinama na strateški način koji podrazumeva
aktivnosti koje nisu vezane za projekte poput obuka i
strateškog planiranja ili druge aktivnosti koje su saglasne
potrebama poslovne zajednice. Ideja finansiranja svih ovih
grant projekata, odnosno bespovratnih sredstava, je način
da opštine prebrode probleme koje imaju u finansiranju
projekata. Naime, većina naših opština zavisi od državnih
transfera što im ne ostavlja dovoljno prostora da se razvijaju
ili rade na konkretnim razvojnim projektima te je cilj ovih
grant šema da im se pruži malo više slobode da razmišljaju
o projektima koji faktički i nisu deo njihovog dnevnog posla.
Inače, svaki projekat je mogao da bude finansiran
sa maksimalno dva miliona dinara ali se iznosi razlikuju i
neposredno zavise od projekta sa kojim se konkurisalo po
ovom drugom pozivu LEDIB programa.
KOME I KOLIKO
LEDIB program je Opštini Aleksinac odobrio 1,99
miliona dinara za projekat »Preduzetnici Opštine
Aleksinac na putu uspeha«, za GO Crveni krst je
odobreno 2,41 miliona dinara za projekat »Poboljšanje
opštinskih uslužnih procesa u korist lokalne poslovne
zajednice kroz uspostavljanje standarda i obuka za
upravljanje« a za Doljevac 2,43 miliona dinara za projekat
»Institucionalna podrška razvoju turizma«. Za projekat
»Izrada strategije održivog razvoja Opštine Gadžin Han
2011-2020« odobreno je 1,39 miliona dinara, za projekat
»Centar za podršku razvoju« GO Medijana je podržana
sa 3,99 miliona dinara a za projekat »Obrazovni centar
regionalnog razvoja« ista opština je podržana sa četiri
miliona dinara. Projekat »Niška Banja-banja za mlade«
dobio je podršku u iznosu 2,83 miliona dinara, Opština
Merošina je dobila 2,12 miliona dinara za projekat
»Osnivanje centra za obuke za MSPP i poljoprivredne
proizvodjaće« a GO Pantalej 2,58 miliona dinara za
projekat »Poboljšanje opštinskih uslužnih procesa u
korist lokalne poslovne zajednice kroz standardizaciju,
edukaciju i kvalitet poslovnih procesa-PROGRESS«.
GO Palilula je za projekat »Formiranje projektnog
centra« dobila 1,7 miliona dinara a 1,73 miliona dinara
za projekat »Uspostavljanje sinergijskog dijaloga
izmedju srpskih i bugarskih preduzetnika, MSP sektora i
stručnih organizacija kako bi se razvila održiva razmena
iskustava«. Opštini Ražanj su odobrena takodje dva
projekta-«Ruralni razvoj zasnovan na održivosti i agroeko turizmu« koji je podržan sa 1,45 miliona dinara i
projekat »Omogućavanje poslovnog okruženja za razvoj
MSPP sektora-izrada poslovno-tehničke dokumentacije
osnivanja i razvoja industrijske zone Sever«.
Održana Skupština Građevinskog klastera “Opeka-brik”
NOVA SEZONA,
VEĆA
OČEKIVANJA
Posle veoma teške godine građevinci
očekuju ozbiljne poslove u Nišu prvenstveno
zahvaljujući dolasku velikih stranih proizvođača
Skupštini građevinskog klastera “Opeka-brik”, održanoj
decembra prošle godine u Galeriji Društva arhitekata Niša,
pored direktora preduzeća-članova klastera prisustvovali
su i predstavnici potpornih institucija direktor Zavoda
za urbanizam Dragan Radivojević, ispred Građevinskoarhitektonskog fakulteta prof.dr.Marina Mijalković i
koordinatori LEDIB programa Danka Milojković i Goran
Zlatković.
Pored razmatranja i usvajanja Izveštaja o radu u 2010.
godini i Plana aktivnosti za 2011. godinu Skupština klastera
je verifikovala i pristupne ugovore sa Srednjom mašinskom
školom “15.maj” i Elektrotehničkom školom “Nikola Tesla”.
Ugovore o pristupanju su potpisali generalni menadžer
klastera dipl.ing.Zoran Zlatković i predsednik klastera dipl.
ing.Dragan Grozdanović sa Bojanom Radenković profesorom
SMŠ”15.maj” i Violetom Dimić zamenikom direktora
EŠ”Nikola Tesla”.
- Ove dve škole su od sada novi ravnopravni članovi
klastera “Opeka-brik”, rekao je menadžer Zoran Zlatković,
i zajedno sa Građevinsko-tehničkom školom “Neimar”,
koja je već deo tima, praktično je zaokružena inženjerska
celina tehničkih institucija. Buduća saradnja klastera i škola
ogledala bi se u realizaciji edukacija i stručnih doškolovavanja
radnika iz aktuelnih oblasti energetske efikasnosti, pametnih
kuća i solarnih instalacija. Recimo, inženjeri klastera,
stručnjaci iz oblasti operative u saradnji sa profesorima
srednjih škola, kreirali bi kurseve i seminare za usavršavanje
pojedinih inovativnih delatnosti. Obostrana povezanost biće
vidljiva kroz zajednički nastup i učešće škola na sajmovima
građevinarstva kao i angažovanjem i uzajamnom podrškom
u izradi projekata po pozivu Ministarstava ekonomije i
institucija Evropske Unije.
Nakon detaljnog osvrta na sprovedene aktivnosti
klastera u proteklom periodu, ozbiljno se i otvoreno
razgovaralo o Akcionom planu za 2011.godinu. Po rečima
koordinatora LEDIB programa Gorana Zlatkovića, klaster
“Opeka-brik” je zabeležio značajne rezultate, zapažene
nastupe na sajmovima, a mnoštvo ostvarenih kontakata i
novih ideja predstavlja najavu za nove poslove i investicije u
predstojećem periodu.
- Sumiranjem uspeha ali i korigovanjem sopstvenih
slabosti članice klastera će biti spremnije za izazovnije tržište
i zahtevnije poslove-rekao je koordinator LEDIB-a Goran
Zlatković. Nakon teške godine za građevinsku industriju i
velikih očekivanja dolazak koreanskih i francuskih partnera,
kao i austrijske kompanije sa kargo centrom u naš grad,
donosi nadu da će naredna sezona za “Opeka-brik biti
uspešnija i bolja.
Na Rtnju održana obuka za članove Udruženja
građevinskih inženjera Niš
TRENINGOM
DO BOLJEG
ZASTUPANJA
treninga su napravili SWOT analize svojih organizacija,
analizu potreba članica i mapirali „stake holdere“, odnosno
zainteresovane strane.
Na kraju treninga, svi učesnici su konstantovali da će
im novostečena znanja i veštine biti od višestruke koristi
u daljem radu, kao i da ostvareni kontakti tokom treninga
otvaraju mogućnosti za poslovno povezivanje i saradnju u
budućem periodu.
Za članove Udruženja gradjevinskih inženjera Niš- UGIN
i članice, kao i potencijalne članice, gradjevinskog klastera
„Opeka-Brick“ LEDIB program je organizovao trening o
temi „Izgradnja kapaciteta poslovnih asocijacija u oblasti
zastupanja i usluga”. Trening je održan na Rtnju, od 9. do 11.
juna, sa ciljem da se poboljšaju znanja i veštine vodećih ljudi
poslovnih organizacija za pripremu „Politike o zastupanju i
primenu ocene zadovoljstva članica”.
Way to a better advocacy - training for the
Association of Civil Engineers Nis
Tokom trodnevnog rada obradjene su teme vezane
za način regrutovanja članica i poboljšanja komunikacionih
veština radi boljeg zastupanja njihovih potreba. Radionica o
pripremi politike o zastupanju dala je neophodne dgovore
na pitanja
kako definisati portfolio usluga i kako izmeriti
zadovoljstvo članica. Kroz interaktivni način rada, učesnici
From 9th to 11th June 2011 at Rtanj the training for
the members of the Association of the Construction
Engineers Nis UGIN and the members and potential
members of the cluster Opeka-Brick was held. The
topic of the training was the Capacity Building of the
Business Organizations in the Field of Advocacy and
Services. The training was organized with the aim to
improve the knowledge and skills of the leading people
of the business organizations for preparing Advocacy
Agenda, and applying the Assessment of the members’
satisfaction.
During the three-day work, the following topics were
considered:
• How to recruit the members
• How to improve the communicational skills in order
to improve the advocacy of the members’ needs and
Preparation of the Advocacy Agenda for 2011
• How to define Services Portfolio
• How to assess the members’ satisfaction
Through interactive method of presentation, the
participants of the training completed the SWOT
Analyses of their organizations and the analysis of
their members’ needs. Moreover, the participants also
mapped the stake holders of their organization.
At the end of the training, all the participants concluded
that the newly acquired knowledge and skills will be
extremely beneficial for their further business activities,
and that the contacts made during the training will
open the possibilities for business networking and
cooperation in the future period.
Udruženje-klaster “RECIKLAŽA JUG”
NIJE ĐUBRE
rada klastera je unapređenje stanje životne sredine
iskorišćavanjem vrednosti otpada kao sekundarne sirovine
najboljim dostupnim tehnikama i zdravstveno-socijalne
zaštite individualnih sakupljača sekundarnih sirovina.
SVAKI OTPAD
Udruženje-klaster „RECIKLAŽA JUG“ osnovan je, 1.
aprila 2010. godine, prvenstveno radi jačanja regionalne
saradnje u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.
objedinjavanjem aktivnosti privrednih subjekata koje
se bave upravljanjem otpadom, naročito reciklažom na
teritoriji jugoistočne Srbije. Klaster radi na smanjivanju
količine otpada, promociji recikliranja, selekcije i ponovnog
korišćenja, ali i razvijanju javne svesti i društveno
odgovornom poslovanju.
U korpus specifičnih ciljeva ovog klastera spade
podrška u razvijanju tehničkih rešenja i ekonomskih
mehanizma za učešće svih subjekata u sistemu odvojenog
sakupljanja reciklabilnog otpada, ponovnom korišćenju ili
njegovom tretmanu. Zatim, kontinuirani nadzor i kontrola
sekundarnih sirovina i posebnih tokova i tretmana otpada
i obezbeđenje funkcionalne i ažurirane baze podataka
o reciklaži na regionalnom nivou. Od posebne važnosti
Direktor Klastera Boban Janković
Niš, Dobrička 2, I sprat kancelarija 29
tel. +381 18 510 999
mob. +381 63 668 639
[email protected]
www.klaster-reciklazajug.com
LEDIB Kuća klastera
SARADNJA
UMESTO KONKURENCIJE
Gradjevinska firma “Naissus company” i projektantska kuća “ART PEN”, koje su angažovane na
izgradnji kompleksa Lozni kalem, pristupile Gradjevinskom klasteru “Opeka-brik” koji podržava LEDIB program
Gradjevinskom klasteru “Opeka-brik” pristupile su
još dve firme iz oblasti gradjevinarstva-”Naissus company”
i “ART PEN”. Na prigodnoj svečenosti u LEDIB Kući klastera
ugovor o pristupanju su potpisali za “Naissus company”
Bojan Stanisavljević, inače predsednik “ITALNIS Group” koja
gradi poslovni i sportsko-rekreativni kompleks Lozni kalem,
a za projektantsku kuću “ART PEN” direktor Ljubiša Mitić,
glavni projektant ovog novog kompleksa.
Direktor LEDIB programa Karsten Lund je, izražavajući
zadovoljstvo zbog prepoznavanja značaja klasterskog
povezivanja firmi sa područja niškog okruga, posebno
naglasio da je zajedništvo najkraći put do tržišta na kojem
suvereno vladaju moćne kompanije. Direktor Lund je
takodje podsetio da je osnovni motiv podrške LEDIB-a
upravo umrežavanje malih i srednjih preduzeća čime stiču
veći primarni potencijal, značajniju konkurentnost i bolju
poziciju na tržištu kao i prilikom apliciranja na konkursima
i tenderima.
Direktor klastera “Opeka-brik” Dragan Grozdanović je
rekao da je uključivanje firmi “Naissus company” i “ART PEN”
u klaster veoma važno jer se bitno širi prostor delovanja i
tržišnog istupanja gradjevinskih firmi iz niškog okruga.
- Ovo je prvi put da se pruža prilika članicama
klastera “Opeka-brik” da od samog početka učestvuju u
jednom velikom projektu i prilika da u satartu sagledamo
sve procedure u gradjevinarstvu, od projektovanja do
realizacije-rekao je Grozdanović i izrazio uverenje da će
niške gradjevinske firme, saglasno svojim objektivnim
potencijalima, dobiti mogućnost da sa renomiranim
svetskim kompanijama rade na realizaciji istog projekta.
PREKO BRDA PAPIRA DO AKVA-PARKA
- Pristupanjem Gradjevinskom klasteru “Opekabrik” pokazujemo jasnu opredeljenost za saradnju sa svim
relevantnim privrednim činiocima u našem gradu i ovom
regionu-rekao je Bojan Stanisavljević. Veoma je važno i
to što moji partneri iz Italije daju punu podršku ovakvom
načinu uključivanja u privredni razvoj ovog dela Srbije. Inače,
na izgradnji veoma složeng kompleksa Lozni kalem, pored
renomiranih i specijalizovanih firmi, biće svakako prostora i
za uključivanje firmi iz kalstera kao i uopšte sa ovog područja.
Zapravo, rekao je Stanisavljević, procenjujemo da će najveći
obim poslova biti poveren našim pouzdanim firmama za
koje smo uvereni da možemo sve uspešno dovesti do kraja.
-U želji da izgradnja objekata na Loznom kalemu bude
što efikasnija i da se porcedura odvija kao u Italiji bio sam
ishitren i očekivao sam da sve ide mnogo brže, ali smo
mi još daleko od toga bar u delu pribavljanja potrebne
dokumentacije i osnovnih elemenata za početak
izgradnje-rekao je Stanisavljević. Medjutim, zadovoljan
sam saradnjom sa gradonačelnikom i gardskim
upravama jer je činjenica da nas nadležno ministarstvo
obavezuje na pribavljanje odredjenih dozvola koje se
ne mogu dobiti u gradu kao što je recimo eksploatacija
termalnih voda za šta su rokovi mnogo duži nego što
smo mi planirali. Pre dva dana smo predali zahtev
za lokacijsku dozvolu i mislim da ćemo je u narednih
desetak dana dobiti i konačno ući na teren. Predali
smo takodje i zahtev za izdavanje glavne dozvolepa
očekujem da ćemo već u septembru žešće ući u čitav
posao da bi ispunili obećanje dato gradjanima da će 1.
juna iduće godine dobiti akva-park.
“Italnis Group” gradi turisticko-poslovni centar u Niskoj Banji
Investicija vredna
120 miliona eura
Srpsko–italijanska kompanija “Italnis Group” je u februaru potpisala kupoprodajni ugovor sa
gradom, čime je postala novi vlasnik zemljišta Lozni Kalem, ukupne povrsine 15 hekatara.
Na taj način, posle mnogo godina, konačno je ovaj
atraktivan prostor dobio nove vlasnike, koji će investiranjem
kapitala, u iznosu od oko 120 miliona eura, napraviti
višenamenski kompleks sto će biti veliki podsticaj za razvoj
Niša i jugoistočne Srbije.
Glavna atrakcija ovog kompleksa je svakako, aqua
park “Fantasy”, a pored toga projekat obuhvata i izgradnju
hotela visoke kategorije (5 zvezdica), fudbalski, teniski i
teren za male sportove, wellness i spa zonu, bioskopske sale,
restorane, kongresni centar, italijanski šoping mol i outlet
centar.
Sadrzaj kompleksa
Aqua park- koji će raditi tokom cele godine a
obuhvata otvoreni i zatvoreni deo na površini od 5.5
hektara. Sadržaće mnogo atrakcija za zabavu i biće izgrađen
po najnovijim svetskim standardima. Kapacitet vodenog
parka iznosiće oko 20 000 posetilaca u letnjem, i oko 3500 u
zimskom periodu.
Hotel – komercijalni hotel visoke kategorije (5 zvezdica)
sa sportsko-rekreativnim sadržajem, kapaciteta oko 240
soba. Sadržaj hotela obuhvata mini spa centar, rekreativni
bazen, profesionalne trim sale za vežbanje, svlačionice za 4
kluba istovremeno sa pratećom infrastrukturom- sportskim
terenima, kongresni centar (kapaciteta 1000 mesta), sale
za prezentacije i sastanke različitih velicina, predsedničkim
apartmanima i sopstvenim heliodromom.
Wellness centar I Casino -- izgadnja nesvakidašnjeg
modernog objekta u obliku broda koji će se prostirati na oko
7 000 m2.
Outlet – površine od 22 000 m2; sadržaj ovog objekta
obuhvataće trgovinske radnje poznatih svetskih modnih
brendova, restorane i barove.
Megacentar – površine od 36 000 m2, sadržaj
ovog centra činiće četiri velika poslovna centra i to Casa,
Hipermarket, Moda i Sport kao i multibioskopske sale i
još nekoliko manjih lokala u prizemnom delu namenjenih
restoranu i igraonici.
U centralnom delu kompleksa nalazi se park za
decu i odrasle sa igralištima, amfiteatrom, fontanama sa
prostranim zelenim površinama.
Projekat će proći kroz tri faze izgradnje. Predviđen rok
za završetak investicije je pet godina a investitor planira da
objekte privede nameni u roku od tri i po godine.
Svi objekti će biti moderno urađeni po poslednjim
svetskim tehnologijama, a kompleks ce imati i sopstvenu
energanu na biomasu i termalnu energiju jačine 18mb.
Download

InfoCluster 3